Welkom

op

de site van

Genade en Waarheid

     

 

Beste lezer

Welkom op de site van

Genade en Waarheid! 

Deze site heeft tot doel mensen bekend te maken met het Evangelie der Genade Gods dat ten eerste aan de apostel Paulus bekend werd gemaakt van uit de hemel door de opgestane Here Jezus Christus. Handelingen 20:24.  Het doel van deze website is om mensen deze onnaspeurlijk rijkdom van onze Heere Jezus Christus te doen kennen Efeze 3 vers 8. Waarom? Omdat God dit wil.  Waar kunt u deze onnaspeurlijke rijkdom van de Heere Jezus Christus vinden? Antwoord: Alleen in de brieven van de apostel Paulus want deze bevatten de onnaspeurlijke rijkdom van onze Heere Jezus Christus! 

God zegt dit in Zijn Woord:" Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn" Romeinen 5:8-9

Deze liefde van God wordt op deze site gedeeld met u als lezer! 

Gods wil voor u en mij lezen wij in I Timotheus 2:3,4: "Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen" 

Ja u leest het goed! God wil dat u behouden wordt, niet verloren gaat en ook wil God dat u tot kennis der waarheid komt.  Wat is die kennis der waarheid? 

Dat is het woord der waarheid, namelijk het Evangelie van Gods Genade Kolossensen 1: 5,6 

Om het nog duidelijker te maken lezen wij dit: 

"Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften , naar het bevel van de eeuwige God, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt"

 Romeinen 16:25-26

Deze site is geen site van een plaatselijke Evangelische gemeente of kerk. Deze site is onafhankelijk van kerken en gemeenten.  

Verder kent deze site verschillende talen namelijk Nederlands, Engels en het  Duits. Waarom is dit? Dit is om een zo'n breed mogelijk publiek te bereiken met Gods Woord van Genade. 

De Bijbel die gebruikt wordt voor de Nederlandse studies op deze site is de Statenvertaling. Waarom is dit? Het antwoord hierop is dat de Statenvertaling  het dichtst bij de oorspronkelijke grondtekst staat. 

Voor  Engelse studies wordt de King James vertaling gebruikt. Deze vertaling is vaak nog nauwkeuriger en uit de oorspronkelijke talen vertaald. 

 

Uw Editor

J.W.Weeda