Het Avondmaal:

 

door

J.W. Weeda

 

Waarom deze  studie over het Avondmaal?

 

Omdat er gelovigen in Christus zijn, die vinden dat het avondmaal gehouden moet worden en sommigen doen dit elke week in hun zondagsdienst. Er zijn ook veel gelovigen die helemaal geen avondmaal vieren omdat zij geloven of vinden dat dit niet meer nodig is omdat dit niet meer staat in de latere brieven van de apostel Paulus. Alleen in de eerste Korinthebrief.

In de traditionele kerken of gemeenten leren ze dat iemand pas kan deelnemen aan het avondmaal als hij of zij gedoopt is en/of belijdenis heeft gedaan.

Maar wat zegt de Bijbel hierover? Behoren wij als gelovigen, leden van het Lichaam van Christus I Korinthe 12:13 het avondmaal vieren of gedenken?

 

Laten wij eens gaan kijken wat God zegt in Zijn Woord:

Wat zegt de Schrift hierover?

 

Er zijn 4 plaatsen in de Bijbel waar wij kunnen lezen en bestuderen over het avondmaal te weten:

 

Mattheus 26:26-29

Markus 14: 22-25

Lukas 22: 14-20

I Korinthe 11: 23-26

Leest u voor uzelf deze verzen aandachtig door! 

 

      De apostel Johannes noemt niet de instelling van het avondmaal maar hij geeft meer details over het laatste avondmaal weer. Johannes 13 en 14. 

     De apostel Paulus in I Korinthe 11:23 vertelt ons het volgende: Want ik heb van de Heere ontvangen,

hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd, het brood nam. De apostel Paulus had dit rechtstreeks van de Heere Jezus Christus vanuit de hemel ontvangen.

 

Wat is de betekenis van het Avondmaal? 

 

1 Het is een herinnering:

De basis betekenis van het avondmaal zijn de volgende woorden: Doe dit in gedachtenis van Mij

Dit is de enige reden in de Schrift waarom dit gedaan wordt, waarom dit gehouden wordt.

De Schrift zegt ons niets over het verlenen van Genade of de vergeving van zonden door de inachtneming. Het enige ding hier is dat het om de Persoon gaat die herinnerd wordt.

 

2 De dood van de Heer verkondigen

Het avondmaal is niet een herinnering van Christus persoonlijk maar een herinnering van Zijn dood voor onze zonden. Er is niets meer belangrijker dan te prediken dat Christus stierf voor ons persoonlijk aan het kruis en dat Hij onze zonden op Zichzelf nam I Korinthe 11: 26.

Het is heel belangrijk bij het Avondmaal dat Zijn dood voor onze zonden centraal staat.

 

3 De verwachting van de komst van de Heere

Dit feit is the zien in de woorden totdat Hij komt. Zoals vernoemd eerder waren er twee bekers gebruikt bij het Avondmaal toen het de eerste keer werd geintroduceerd: De Pascha beker en de beker van het Avondmaal des Heeren. De Pascha beker zal de Heere niet drinken totdat het Koninkrijk van God zal gekomen zijn en van de laatste beker zegt Hij drink deze beker totdat Ik kom. Christus zal terugkomen om op aarde het Duizendjarig rijk te vestigen en Hij zal dan van de eerste drinkbeker dan ook drinken

bij Zijn komst. Ondertussen kunnen gelovigen de drinkbeker drinken om Hem te herinneren totdat Hij komt. Als de Heere op aarde als Koning zal regeren 1000 jaar dan hoeft dit niet meer herinnerd te worden met het Avondmaal en dit geldt ook voor ons als wij opgenomen worden de Heere tegemoet in de lucht

 

4 Het is een gemeenschap:

In I Korinthe 10: 16 en 17 staat geschreven: “De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het Lichaam van Christus? Want een brood is het, zo zijn wij velen een Lichaam, omdat wij allen aan een brood deelachtig zijn.”

Gemeenschap is gemeenschap Het is een gezamenlijke deelname. Door openbaring ontvangt de apostel Paulus dit Avondmaal van de Heere vanuit de hemel. Niet het fysieke lichaam maar het Lichaam van Christus, DE GEMEENTE. Bij de Korinthiers (gelovigen) was geen eenheid onder elkaar en zij kwamen bij elkaar en aten en drinken op een onwaardige manier. Dit is niet goed. Eerst behoort er eenheid te zijn binnen een groep gelovigen.

Vers 30 Hetzij dan dat gij eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods

 

De relatie met Christus

Efeze 5:30: “Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente”

 

Christus MOEST MENS worden, een van ONS, om ons te redden.

Christus MOEST lijden aan het kruis om voor ONZE zonden te boeten.

Christus MOEST doodgaan om ONS TE DODEN voor onze zonden.

Christus IS uit de dood opgestaan om ONS uit de dood OP TE WEKKEN.

Christus IS nu in de hemel om ons een HEMELSE positie te geven.

Christus gaf ons Zijn WOORD om ons te vertellen hoe wij deel kunnen nemen aan Zijn eeuwig

plan.

 

Dit alles maakt ons meer bewust en gewetensvol van wie en waar wij eerst waren, en wie en waar wij nu zijn in Christus.

 

Hoeveel keer behoren wij dit te doen?

Antwoord: zo dikwijls. We worden als gelovigen hier in vrij gelaten. Het hoeft helemaal niet elke week te gebeuren dan gaat het een wet of regel worden.