De doop van Christus

 

 

     Johannes de doper predikte: de doop der bekering tot vergeving van zonden. (Lucas 3:4). Toen kwam Jezus en liet Zich dopen. Is dat niet vreemd? Jezus was toch geen zondaar? Johannes vroeg zich ook af waarom Jezus Zich liet dopen: “Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? “ (Mattheus 3:13-14).

Het antwoord van Jezus is belangrijk: “Laat Nu af: want aldus betaamd ons alle gerechtigheid te vervullen.”(Mattheus 3:15).

We zullen straks zien waarop dit slaat. In ieder geval door deze waterdoop liet Jezus Zich gelijk stellen met zondaren. En hier had Hij een bedoeling mee. Deze doop was een schaduw van wat komen moest.

 

Later zei Jezus “Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat het vol bracht zij!(Lucas 12:50). Valt het u niet op dat Jezus dit zegt NA Zijn doop met water, er wordt dus hier over een tweede doopgesproken. Hij sprak hier over de komende doop in angst, de strijd van bloed, de dood op het kruis.

Ook vinden we dit in Marcus 10:39-40 “Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker, dien Ik drink, zult gij wel drinken en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word”.  Hier weer sprak Jezus over de doop na Zijn doop met water en over een doop waarmee wij later gedoopt worden.

Nu weten wij door de apostel Paulus WAT de Here Jezus precies volbracht heeft. Namelijk in Romeinen 6:4 “Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Over deze doop had de Here Jezus het. DE DOOP IN ZIJN DOOD, en dit is onze identificatie MET Christus. Romeinen 6 spreekt niet over een doop met water of over een symbolische doop. Nee, hier wordt over een ware doop in Zijn dood gesproken. Dit lezen we ook in Kolossensen 2:10. Daar wordt over VOLMAAKTHEID geschreven die WIJ verkregen hebben IN Hem. “En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht”. In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleses, in de besnijdenis van Christus, daar gij MET Hem begraven zijt in de doop”(Kolossensen 2:9-11).

Nu gaan we nog even terug naar 2 Korinthe 5:21 “Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”

Dit slaat op het antwoord van Jezus tot Johannes. Nu weten wij precies wat het betekent voor ons vandaag. De Here Jezus had een bedoeling voor Zijn doop met water, zodat Hij later voor onze zonden gestorven is, want Hij was door die doop aan zondaren gelijk gesteld.

 Nog een vraag, kent u deze tekst: “Ik ben met Christus gekruist, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leeft, dat leef ik door het geloofde Zoons van God, Die mijn liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. (Galaten 2:20). Heeft u ooit  wel eens goed op het woordje MET gelet? Want dit is heel belangrijk, want dit zegt namelijk dat we MET Christus op het kruis waren.

Dit is realiteit, hier halen wij ook onze kracht van Zijn opstanding in ons leven. Want we zijn MET Hem gekruisigd en in Hem zijn wij ook opgewekt. Dit is DE KRACHT VAN HET KRUIS! Begrijpt u nu misschien waarom Paulus dan ook schreef:

“Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen: niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt.”I Korinthe 1:17.

        Dit heeft te maken met het evangelie van genade, die geheim was gehouden. En de Here Jezus heeft alles aangaande dit evangelie aan de apostel Paulus bekend gemaakt. Leest u de teksten eens goed die hierover gaan. Romeinen 16:25, Efeze 3:1-7, Galaten 1:11,12 en Handelingen 20:24.