Gods redding voor u

                                                 Een traktaat

                                           

 

     Misschien  heeft u dit al eens  eerder gelezen of gehoord en toen begreep u het niet. Het is te hopen dat u door dit traktaat te lezen het wel begrijpt wat Gods redding voor u inhoudt. Veel mensen in deze wereld denken dat ze geen redding of Redder nodig hebben in hun leven. Zij zeggen dat als ze goed leven, goede werken doen, elke week naar de kerk of moskee of tempel gaan, altijd voor een ander klaar staan en dat doen, zo ook wel in de hemel bij God kunnen komen.  De Bijbel, het Woord van God, zegt dit: “Allen (alle mensen) zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Want zij hebben allen gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods. Psalm 14:2,3, Romeinen 3:12,23.

Hoe goed ook uw werken lijken mogen, het is onmogelijk God te behagen of bij Hem in de hemel te komen. Romeinen 8:8,9b: En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen, Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.”

     U zult u misschien afvragen waar de zonde vandaan komt en wat zonde is. De zonde in deze wereld is het kwaad wat u en ik zien in deze wereld. De zonde in de wereld kwam door de eerste mens Adam die God geschapen had naar Zijn beeld Genesis 1:26. De mens echter was God niet gehoorzaam en koos voor de duisternis en verloor daardoor de gelijkenis met God. Zo kreeg de mens de zondige natuur. Genesis 3:1-7.

Wij mensen stammen allemaal af van deze ene mens Adam en hebben daardoor een zondige natuur. Daarmee worden wij geboren. Psalm 51:7. De zonde die in ons woont weerhoudt ons van de glorie van God en veroordeelt ons ter dood hetwelk scheiding van God betekent.

      In het verleden gaf God de mensen (het volk Israël) een Wet, om volgens Zijn geboden te leven en het ook te doen. De mens kon echter niet aan die Wet voldoen. Waarom niet? Het antwoord hierop is dat de wet zonde deed kennen Romeinen 7:7. De Wet was goed maar de mens is verkocht onder de zonde en is niet goed  van nature. Romeinen 7:14. Door de Wet wordt niemand gerechtvaardigd voor God Galaten 3:11.

     Daarom kwam God uit Zijn grote liefde voor alle mensen Zelf d.m.v. Zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld. Hij werd Mens net zoals u en ik om voor de zonden van alle mensen te sterven  aan het kruis 1 Korinthe 15:3.  Romeinen 5:8 zegt: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren”

Hij is Degene Die “in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken...” I Timotheus 1:15. Hij heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout I Petrus 2: 24A.

Daar bleef het niet bij, Hij stond op uit de doden om ons Zijn genade aan te bieden n.l. het eeuwige leven! Dit gebeurde bijna 2000 jaar geleden. Het is slechts vertrouwen op Christus wat Hij voor u heeft gedaan! Het is nu de wel aangename tijd, nu is het de dag der zaligheid, behoudenis! 2 Korinthe 6:2b.

 

   Natuurlijk heeft u een vrije keuze maar neutraal blijven kunt u niet. Als u erkent dat u een zondaar bent en Christus vertrouwt als uw persoonlijk Verlosser dan zult u behouden worden. Behouden waarvan? Behouden van al uw zonden en de verschrikkelijke gevolgen daarvan: het oordeel. Als u behouden bent betekent dit vergeving en glorie en eeuwig leven en een nieuwe natuur en de aanwezigheid van Gods Geest in u en meer dan dat.

Als u dit niet doet dan zult u Hem als uw Rechter ontmoeten en zelf voor uw zonden moeten betalen en Gods heerlijkheid voor eeuwig missen. Openbaring 20:11-15.

 

   “GELOOF IN DE HEERE JEZUS CHRISTUS, EN GIJ ZULT ZALIG WORDEN”