Met de misdadigers gerekend

Uit het Engels vertaald

 

Markus 15:28

 

En de Schrift is vervuld geworden, die dar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend”

 

De voortgaande vervulling van deze passage uit Jesaja 53 is het verbazingwekkende verhaal van de drie dopen van onze Heere Jezus Christus.

 

Ten eerste kan dit gedeelte toegepast worden op de menswording van de Heere. Geboren als een baby in Bethlehem, werd hij gedoopt in het menselijke geslacht. Hij werd niet alleen mens met ons, maar tegelijkertijd waarlijk God. Dit is de eerste keer dat Hij “gerekend werd met de misdadigers”.

 

Later werd de Heere Jezus Christus weer gedoopt, ditmaal door Johannes de Doper met water. Johannes doopte de doop “der bekering tot vergeving van zonden”. Degenen die hun zonden beleden, Markus 1:4-5 werden gedoopt. Geen wonder dat Johannes in eerste instantie weigerde om deze Man zonder zonden te dopen. Hij zei terecht: “Mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? “Maar de Heere stond erop en zei “Aldus betaamt het Ons alle gerechtigheid te vervullen” Mattheus 3:13-15. De  Heere Jezus Christus vereenzelfdigde zich hier met berouwvolle zondaren in de doop, en werd op deze manier “gerekend met de misdadigers”.

Uiteindelijk werd Jesaja 53:28 vervuld. Want in verband met Zijn dood op het kruis staat in Markus 15:27-28 “En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan zijn rechter en een aan zijn linkerhand. En de Schrift is vervuld geworden, Die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend”

 

Het is ontroerend om te realiseren hoe onze Heere Jezus Christus zich ontledigde door Zich te identificeren met ons, en zelfs onze zonden op Zich te nemen. Nu, als we ons vertrouwen op Hem stellen, en Hem accepteren als onze Redder, ontvangen we eeuwig leven als gave van God, Romeinen 6:23, en worden we één met Hem, I Korinthe 12:13 en 27