Een Bijbelstudie over

de hoofdbedekking

 

door

 

J.W.Weeda

 

 

Inleiding:

Deze Bijbelstudie gaat over de hoofdbedekking. In een aantal kerken/gemeenten stellen mensen als regel dat de vrouw een hoofdbedekking draagt. Dit kan zijn in de vorm van een hoed of sjaal op het hoofd van de vrouw. Er zijn ook rond dit onderwerp heftige discussies of de vrouw wel een hoofdbedekking moet dragen tijdens kerkdiensten/Bijbelstudies etc. Zelfs ruzies en scheuringen van gemeenten/kerken om dit onderwerp zijn er in deze wereld! 

Laten wij ten eerste voorop stellen dat wij over dit onderwerp niet gaan twisten/ ruzie maken  maar gaan kijken wat God zegt in Zijn Woord De Bijbel. Laten wij ten eerste lezen het volgende vers: “Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods. I Korinthe 11:16. Deze traditie of gewoonte beste broeder en zuster in onze Heere Jezus Christus behoort geen discussie of ruzie te zijn tussen gelovigen onderling en dat wil dit vers hiermee bevestigen.

 

    De vraag is of een vrouw in een plaatselijke gemeente, kerk, haar hoofd zou moeten bedekken? Persoonlijk geloof ik niet dat een vrouw haar hoofd moet bedekken in de plaatselijke gemeente bij een dienst of Bijbelstudie of als zij bidt. Laten we eens nader onderzoeken wat Gods Woord hierover te zeggen heeft in plaats van onze mening of gedachten! 

Profeteren kan niet meer omdat wij niet meer leven onder de Profetie maar onder het Geheimenis! In I Korinthe 13:13 staat heel duidelijk: “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde” Profeteren is te niet gedaan! I Korinthe 13:8.

Een mooie ontdekking is dat I Korinthe 11 vers 1 t/m 16 alleen over dit onderwerp spreekt en ook is geschreven voor I Korinthe 13 waarin de apostel aankondigt dat profetie en ook het profeteren zal verdwijnen als Gods Genade Evangelie/ het Geheimenis volledig bekend was gemaakt. Dit werd volledig bekend in Kolossensen 1:25: Welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods”

Beste broeders en zusters: het Woord van God, de Bijbel is compleet! Voltooid. We hebben de Bijbel van kaft tot kaft, van Genesis t/m Openbaring! 66 boeken! De profetie verdween toen Gods Woord compleet was en die is nu compleet! 

 

In I Korinthe 11:5 staat het volgende geschreven: “Maar een iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd; want het is hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden was”

Dit vers gaan wij nader bekijken. Eerst lezen wij in I Korinthe 11:3 het volgende: “Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus” Hier lezen wij dus dat de man het hoofd is van de vrouw in een huwelijk. Als een vrouw in de gemeente te Korinthe naar de dienst van de gemeente ging zonder hoofdbedekking en bad and profeteerde dan onteerde zij haar hoofd, haar man! Het woord hoofdbedekking ( in het Engels cover) heeft in de Schrift van God vaak het idee van bescherming!

In Deuteronomium 33:12 lezen wij: “En van Benjamin zeide hij: De beminde des Heeren, hij zal zeker bij Hem wonen. Hij zal hem de ganse dag overdekken (beschermen, cover) en tussen Zijn schouders zal hij wonen!”

Het woord dekking wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt. Denk maar aan een soldaat die tegen een andere soldaat zegt: dek me (bescherm mij). Hij vraagt de ander om hem te beschermen als hij op de vijand afgaat met zijn geweer. De ander moet hem beschermen met zijn eigen geweer door ook op de vijand te schieten.

    Nu gaan we terug naar de vrouw in de tijd dat de apostel Paulus leefde. De hoofdbedekking van de vrouw was een symbool van bescherming voorzien voor haar door haar man! De kern hier is dat de hoofdbedekking een teken was dat de vrouw getrouwd was! Voor een vrouw die naar de gemeente of kerk ging zonder dit symbool, dan was dit een ontering voor haar man want het betekende dat ze weigerde te erkennen dat haar man haar hoofd was.

     In onze Westerse wereld hebben wij de huwelijksring! Een symbool van verbondenheid! Als man en vrouw  gaan trouwen dan geven ze elkaar het ja woord en daarna geven ze elkaar een ring aan de vinger wat symbool staat dat ze getrouwd zijn. Als de vrouw de trouwring weigert te dragen dan weigert ze het feit dat haar man haar hoofd niet is en onteert daarmee haar man.

     In de Oosterse wereld van die tijd was de hoofdbedekking een teken dat een vrouw getrouwd was en het was ook een traditie net als vroeger hier in Nederland de klederdracht! Tradities verdwijnen en er komen nieuwe voor terug. Wat nog veel mensen doen is dat een vrouw de naam van de man aanneemt als zij getrouwd is. In Nederland gaat deze traditie ook langzamerhand verdwijnen.  Laten wij lezen Genesis 5:2: "Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam mens, ten dage al zij geschapen werden"

     We hebben nog andere traditie "groet elkander met een heilige kus" 5 keer in de Bijbel kunnen wij dit lezen: Romeinen 16:16, I Korinthe 16:20, II Korinthe 13:12, I Thessalonicensen  5:26, I Petrus 5:14. Hier in Europa (Nederland) zie je dit niet veel en niet zo vaak in de Christelijke wereld. Wat je wel veel zag is dat mensen elkaar omarmden (een hug gaven) of een warme hand gaven tot aan vorig jaar april 2021.  In de Oosterse wereld geven mannen elkaar wel een kus.  Het ligt er dus aan waar men ook woont in deze wereld.

Er staat ook nog bid en profeteert. Profetie is nu niet meer onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij leven. Bidden bestaat nog steeds. Alleen de conclusie is deze, dat God de vrouw niet verplicht om een hoofdbedekking/hoed of sjaal  te dragen. Oudsten van een gemeente of kerk, waarin de vrouwen een  hoofdbedekking in de vorm van een hoedje of sjaal op het hoofd hebben,  kunnen andere vrouwen die voor het eerst zo'n gemeente bezoeken en ook later niet verplichten zo'n hoofdbedekking te dragen!  Dan wordt het een wet van mensen (religie) en naar wie behoren wij als gelovigen in Christus te  luisteren? Naar God's Woord of naar een mensenwoord of menselijke tradities?  

      We behoren voorop te stellen dat wij als gelovigen respect hebben voor iemands overtuiging en tradities maar hoeven die overtuiging of traditie niet over te nemen. Het is belangrijker om mensen dichter bij Gods Woord te brengen en mensen te verwelkomen in "de gemeenschap  der verborgenheid".

Efeze 3:9: "En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan , welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus"

  Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus: de gemeenschap der verborgenheid , dit is wat ons als gelovigen behoort samen te binden en te verstaan en niet gebruiken, tradities, wetten! 

     In I Korinthe 1:11-12 lezen wij: "Want mij is van u bekend gemaakt mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten (ruzies) onder u zijn. En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus" Laten wij, beste broeders en zusters dit voorbeeld niet over- nemen maar elkaar in de liefde van Christus aannemen!  Filippensen 3:15-16: Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen"