Het Woord der Waarheid recht snijden

door

pastor Paul Sadler

 

Dit is een gedeelte van het boek "de Onnaspeurlijke Rrijkdom van Christus"

geschreven door pastor Paul Sadler en vertaald in het Nederlands

 

 

 

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der Waarheid recht snijdt”. (2Tim. 2:15). Het doel van deze studie is om de lezer te bevestigen in Gods boodschap voor de Gemeente, het Lichaam van Christus, gedurende deze tegenwoordige bedeling van Genade.

De tijd daarvoor was de Bijbel een gesloten boek dat meer vragen opriep dan beantwoordde. Maar dank aan God, wij kunnen onze stem voegen bij velen uit het verleden en tegenwoordige tijd, dat de sleutel die het heilig Geheim ontsluit is: “Het Woord der Waarheid recht snijden”.

Misschien gaan we voor sommigen scheep voor een reis door niet in kaart gebrachtte wateren. Wij zullen echter al gauw zien dat de apostel Paulus de weg voor ons jaren geleden in kaart gebracht heeft. Omdat de kerk in het algemeen haar koers heeft verloren op de zee van verwarring, zal het licht van het heerlijk Evangelie van Genade allen veilig begeleiden die de Waarheid zoeken naar een duidelijker kennis van Gods wil.

Wanneer we onze reis samen beginnen, vragen we onze lezer om alle veroordelende ideeën die een hindernis kunnen blijken, opzij te zetten. Ons Geloof moet recht-streeksrusten op wat God heeft geopenbaard: daarom is het ons eerlijk verlangen dat de lezer een Bereër moge zijn en na zal gaan of deze dingen zo zijn. (Hand. 17:11).

 

Het Woord recht snijden

De Heilige Geest legt grote nadruk op de noodzakelijkheid van het recht snijden van het Woord der Waarheid. Onze Here Zelf sneed de Schriften recht toen Hij de synagoge in Nazareth binnenging, waar Hij las uit het boek Jesaja: “De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren”. (Jes.61:1,2, dit is te lezen in Luk. 4:16-20).

De Here sloot abrupt het boek, zonder het overige van de profetie te lezen,

dat vervolgt met, “.... en de dag der wraak onze Gods; om alle treurigen te troosten..”. Natuurlijk deed Hij dit met de bedoeling, omdat het eerste gedeelte van deze profetie vervuld werd voor de ogen van Zijn toehoorders (Luk. 4:21). Dit kon echter niet van het laatste gedeelte gezegd worden, waarin Wraak van God wordt aangekondigd gedurende de toekomstige tijd van verdrukking en de duizendjarige verademing die daarop zal volgen.

De nu volgende verklaring mag wellicht voor sommigen schokkend zijn, maar is toch waar. “Onze God is een God van scheiding”! In het begin scheidde Hij de wateren die onder het firmament waren van de wateren die daarboven waren. (Gen. 1:7). God scheidde de wateren op de aarde, en bracht het droge land tevoorschijn (Gen. 1:9). Op de vierde dag van de schepping scheidde Hij de dag van de nacht (Gen. 1:14).

God onderwees ons hiermee dat Zijn Woord recht moet worden gesneden als wij de raad van Zijn wil hopen te mogen verstaan.

De eerste vraag die men in dit verband zou kunnen stellen is: Waar heeft God in Zijn Woord de voornaamste scheiding gemaakt?

De kerkelijke traditie verklaart dat dit is tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het is voor niemand een vraag dat het Oude Testament begint met Genesis en eindigt met Maleachi, en geschreven werd voor het volk Israël; of dat het Nieuwe Testament van Mattheus tot en met Openbaring gericht is tot de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Wij geloven echter oprecht dat het tijd wordt dat dit traditionele inzicht dient te worden onderzocht op basis van haar Schriftuurlijke onnauwkeurigheid. De kerken zijn net als schapen die de een na de ander een verkeerd pad gaan, hiervan het slachtoffer geworden.

Het is moeilijk na te gaan wie als eerste de samenstelling als Oud en Nieuw Testament heeft ingevoerd. Eén weten wij zeker, dat het een door mensen gemaakte scheiding is. Wie er ook voor verantwoordelijk is geweest, het staat vast, dat als we veronderstellen dat er een 400 jarige periode was tussen Maleachi en Mattheus, bekend als de inter testamentaire periode, dit de logische plaats is om de hoofdscheiding in Gods Woord te markeren.

Wij geloven dat deze theorie, hoe schijnbaar bepalend ook, een van de belangrijkste aanwijzingen is in het Woord van God naar de verkeerde kant, en eeuwen door oorzaak is geweest van ontstellende verwarring.