Het vijfde Evangelie

 

 HET EVANGELIE VAN  PAULUS ...

“NOOIT VAN GEHOORD” 

 

                                                 

 

      De meeste gelovigen kennen  de zogenaamde vier evangeliën, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, in het Nieuwe Testament.

Maar betrekkelijk weinig mensen hebben gehoord van het “vijfde evangelie”. Paulus gebruikt drie  keer de term “Mijn Evangelie”  in zijn brieven geadresseerd aan het “lichaam van Christus”. “Naar mijn evangelie” (Romeinen 2:16); “naar mijn evangelie” ( II Timotheüs 2: 8,9);  “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar  mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest.” (Romeinen 16:25).

Dit vers heeft een leerstellige betekenis.

Een  pastor zei: “Hij die onwetend blijft over de brieven van de apostel  Paulus of de brieven luchtig leest, zal niet worden bevestigd. Met andere woorden hij zal niet kunnen groeien in het geestelijk leven!

  De term “mijn evangelie” is niet beperkt tot het evangelie van behoudenis, door genade door het geloof, los van  menselijke verdienste, maar het verenigt de leer, de hemelse positie, de geestelijke wandel en de eeuwige bestemming van de geroepenen van God in de tegenwoordige bedeling van genade. Met andere woorden, het gehele geestelijke programma

voor het leven van elk lid van het lichaam van Christus.

 HET LICHAAM VAN CHRISTUS ... “NOOIT VAN GEHOORD”

 

     Het woord “kerk” is een populaire term en alom bekend, maar betrekkelijk weinig mensen hebben  gehoord van het vijfde evangelie waartoe de geroepenen van God in de tegenwoordige bedeling van genade behoren.

De gelovige die het evangelie van Paulus begrijpt en herkent, begrijpt ook dat het lichaam van

Christus een geheim was, dat  God gedurende alle andere bedelingen geheim gehouden heeft. (Romeinen 16:25, Efeze 3: 5,9, Kolossensen 1:26) 

Het was ten eerste bekend gemaakt door de verrezen Here Jezus Christus aan en door de apostel Paulus.

 

  Men behoort niet te denken dat de ware gemeente een door mensen gestichte organisatie is maar een door God ingesteld, geestelijk organisme.

Beknopt weergegeven  is dit het werk van de Drieënige God: De Vader koos ons in Christus

voor de grondlegging der wereld (Efeze 1:3,4, 2 Timotheus 1:9, Titus 1: 2,3); de Zoon kocht ons vrij, niet door Zijn leven, noch door Zijn voorbeeld maar door Zijn bloed Efeze 1:7, Kolossensen 1:14. De Heilige Geest verzegelt en doopt ons, niet in water maar in het lichaam van Christus, Efeze 4:4, I Korinthe 12:13. “Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente”. Dit is het allerbelangrijkste lidmaatschap.  een ware voorstelling van het lichaam van Christus, welk is de ware gemeente. Het was Gods genoegen om dit te openbaren aan ons door Zijn uitverkoren werktuig, de apostel Paulus.

 

ZIJN GEHEIME KOMST

Nooit van gehoord

 De wederkomst van Christus naar de aarde is het meest populaire onderwerp in de Bijbel

en het christendom. Maar betrekkelijk weinig mensen hebben ooit gehoord.over de geheime komst van onze Here Jezus Christus in de lucht,  voor de leden van Zijn gemeente.

Dit is uitsluitend in het evangelie van genade te vinden, in de brieven van de apostel Paulus en de volgende grote gebeurtenis in Gods programma van  genade.  I Korinthe 11:51-54, Filippensen 3:20,21,II Korinthe 5:1, Kolossensen 1:5, 3:4 en I Thessalonicensen 4: 13-18.  De opname van de gemeente die Zijn lichaam is, vindt plaats voor de grote verdrukking en kan elk moment gebeuren.  Bij de wederkomst van Christus op aarde zal elk oog Hem zien. Die gebeurtenis zal volgen op de komst van de Anti-Christus en de grote verdrukking.

 

PAULUS AUTORITEIT VERWAARLOOSD.

Heeft u wel eens nagedacht over de volgende vraag. Als het lichaam van Christus zou zijn begonnen in Handelingen 2, op een Joodse feestdag met de twaalf apostelen, die zich tot  Israel richten : Waarom moest de apostel Paulus, ongeveer 7 of 8 jaar na het kruis komen? Paulus had een unieke en afwijkende boodschap die hij door openbaring, van de opgestane en verheven Here Jezus Christus had ontvangen Alleen de apostel Paulus kon zeggen: Volg mij zoals ik Christus volg. I Korinthe 11:1, II Timotheus 1:13, I Thessalonicensen  1:6, Fillipensen 3:17, 4;8,9, I Korinthe 14:37, Romeinen 16:25.

 

Dus onder de bedeling van Gods genade waaronder wij leven,  behoort de gelovige Christus te volgen, (niet volgens Mozes en de profeten, niet volgens  Johannes de Doper, niet volgens de twaalf apostelen inclusief  Petrus, Jacobus en Johannes maar) volgens de apostel Paulus, ons Christelijke voorbeeld.  I Timotheus 1:15,16, I Korinthe 4:15,16.

De brieven van de apostel Paulus van Romeinen tot Filémon, betreft wezenlijk elk lid van het lichaam van Christus.

Laten wij niet vergeten dat de satan de grootste tegenstander van de Genade van God is en dat hij een vals en nagemaakt evangelie presenteert!

    “Het Evangelie der genade Gods” wat door Paulus werd gepredikt, is door de eeuwen heen, nauwelijks of niet aanwezig geweest in de Christelijke leerstellingen. Dat is ook de oorzaak van de Bijbelse ongeletterdheid, de verwarring tussen kerkgenootschappen met scheuringen en verdeeldheid, de liberalen met hun sociaal evangelie;  de vandaag de dag gedreven Evangelische christenen  die compromissen sluiten en de vele sekten  en bewegingen die met nieuwe dingen komen. Dit alles is het resultaat van het in gebreke blijven om Paulus autoriteit in het Woord van God te erkennen.

Het evangelie van genade wat Paulus predikte  is het tegengif  voor al de ziekten en kwalen in de Christelijke wereld!

 Maar waarom predikt men niet de boodschap van genade, als het zo simpel is en het alles zo duidelijk maakt?”  Paulus pleit ervoor om dit te overdenken, zelfs in de fundamentele gemeenten Filippensen 4:8, 9.

      We moeten het woord K-E-R-K- uit onze gedachten uitbannen, als we de waarheid betreffende het lichaam van Christus willen begrijpen.  Dientengevolge is vandaag de dag de zogenoemde kerk in de wereld en de wereld in de kerk.

Er is een grote behoefte om terug te gaan naar Paulus concept van het ware Christendom!