GOED NIEUWS VAN GOLGOTHA

            

   

 

     In het gehele Oude Testament kunnen we het kruis slechts vaag zien. Hoewel meer dan honderd offers en rituelen in het boek Leviticus typerend waren voor Christus en Zijn volbrachte werk, wordt het geen enkele keer duidelijk vermeld in het Oude Testament. De duidelijkste Oudtestamentische  profetie betreffende de dood van Christus, in Jesaja 53, vermeldt zelfs niet wie de Man van smarten is.

 

     Het was hetzelfde gedurende het verblijf van de Heere Jezus op aarde, pas aan het eind van Zijn bediening lezen we: “Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden…..en gedood worden…” Mattheus 16:21. En wat was het antwoord? “En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen…..” Mattheus 16:22. Lukas 18:34 verklaart drie maal dat ze niet het geringste idee hadden dat Hij zou sterven, laat staan dat ze begrepen wat Zijn dood zou bewerkstelligen. Zelf op de Pinksterdag beschuldigde Petrus zijn toehoorders van de dood van Christus en zei tot hen: “bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt….tot vergeving der zonden” Handelingen 2:38. De twaalf apostelen predikten het evangelie van het Koninkrijk en wisten weinig van het kruis en het doel daarvan.

 

     Nadat de apostel Paulus, die andere apostel, werd geroepen horen we wat wordt genoemd “de prediking van het kruis” als het goede nieuws. En in de geweldige boodschap van de apostel Paulus, wordt de Heere Jezus niet langer gezien als Slachtoffer maar als Overwinnaar, niet na de dood of over de dood, maar in de dood. Zijn dood op zich wordt gezien als Zijn grootste triomf.

     In Hebreeën 10:12-14 lezen we:

       “Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods; ….Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden.”

 

     En in Colossenzen 2:14 en 15 beschrijft Paulus Christus op Golgotha Die de wet aan het kruis nagelt en satan en zijn machten totaal heeft verslagen “….en heeft erdoor (het kruis) over hen getriomfeerd”. Het is niet verwonderlijk dat de apostel uitroept: “Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus; door Wie de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereldGalaten 6: 14.