Paulus praktijk van dopen

 

Waarom doopte Paulus in het begin van zijn bediening? 

Dit is een goede vraag!  Als Paulus niet was gezonden om te dopen.  In I Korinthe 1 vers 17 lezen wij toch duidelijk als lezers het volgende: "Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde"  Waarom doopte Paulus dan wel? Paulus heeft niet alleen mensen gedoopt, hij heeft ook mensen in de Naam van Jezus Christus genezen, hij sprak ook in tongen. Het antwoord op deze vraag is dat dit alles gebeurde in de Handelingen periode. Dit is een overgangsperiode. Paulus werd gered door genade door het geloof Efeze 2:8-9. Op dat moment als hij werd gered  was het Evangelie van het Koninkrijk nog actief en dopen was een onderdeel van dit Evangelie. Paulus werd zelf ook gedoopt. In Handelingen 9 vers 18 lezen wij het volgende: "En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt." De gemeente te Antiochie waar we voor het eerst details zien van Paulus eerste bediening was opgericht door Joden die verstrooid waren door de grote vervolging die had plaatsgevonden te Jeruzalem nadat Stefanus was gestenigd. Deze gemeente praktizeerde de waterdoop net als wat gedaan werd in de gemeente te Jeruzalem. Paulus had op dat moment nog geen bevel van God gekregen om het dopen te stoppen en alleen het Evangelie te verkondigen. Dit lezen we dus later in I Korinthe 1:17. In I Korinthe 1 vers 14 en 15 lezen wij: Ik dank God, dat ik niemand van u lieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus; Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.  In Antiochie werden zowel Joden als Heidenen gedoopt en Paulus heeft maar een paar mensen gedoopt. Op zijn reizen ging Paulus eerst naar de Joden en naar de synagogen om Christus te prediken en in die tijd heeft hij een paar mensen gedoopt die geloofden in Christus die hij ook bij name noemt  in I Korinthe 1 vers 14 en 15! 

Deel 2

 Paulus doopte dus en gaf ook anderen toestemming om te dopen in de Handelingen periode en God stond toe dat de Heidenen die gelovige geworden waren ook tekenen en gaven van wonderen deden, in tongen spraken en ook anderen konden genezen. In dit beste lezers was vanwege de JODEN. Gedurende de Handelingen periode wat een overgangsperiode is was de Gemeente van God in opkomst. De Joodse gemeente te Jeruzalem werd minder. God ging anders werken met mensen. Zijn plan met Israel werd aan de zijkant gezet voor een tijd/periode en Zijn plan met de GEMEENTE werd juist geopenbaard door openbaringen aan de apostel Paulus voortschreidend. Het Evangelie van het Koninkrijk werd minder en het Evangelie van Genade werd meer en meer. In Handelingen 16 vers 1 t/m 3 lezen wij het volgende: "En hij (Paulus) kwam te Derbe en Lystre. En ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader; Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium. Deze wilde Paulus, dat met hem zou reizen; en hij nam en besneed hem, om der Joden wil, die in die plaatsen waren; want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was.  In Handelingen 15 vers 29 lezen we weer iets opmerkelijks: Namelijk, dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij; van welke dingen, indien gij uzelven wacht, zo zult gij weldoen. Vaart wel. Dit weer vanwege de Joden. God gaf de Heidenen de tekenen vanwege de Joden Lees 1 Korinthe 1:22 en 14 vers 22. Gedurende de Handelingenperiode, de overgangsperiode, het was vanwege de Joden dat waterdoop was toegestaan onder de bekeerlingen die Paulus tegenkwam. Waterdoop was om te bewijzen aan de Joden dat de gedoopte Heiden had geloofd en ook gehoorzaam was aan Gods roeping. Het was om het feit dat de Joden niet te verontschuldigen zouden zijn ten eerste en waarom Paulus eerst naar de Jood en daarna na de Heidenen ging in de Handelingenperiode was het feit dat het Woord van God de Joden eerst waren toebetrouwd. Romeinen 3 vers 2. De Joden kregen een kans individueel om Christus aan te nemen als persoonlijk Verlosser. Na Handelingen 28 vers 28 handelde God definitief niet meer met Israel als natie!  De tekenen verdwenen want de tekenen waren voor de Joden en voor het Lichaam van Christus, de Gemeente waren geen tekenen meer nodig. Paulus kon niet langer tekenen in de praktijk meer laten zien zoals genezingen, hij kon niet meer in tongen spreken en hij doopte ook geen mensen meer met water. Paulus verklaarde in Efeze 4 vers 5 dat er maar 1 doop is en dat is een geestelijke doop zoals deze ook uitgelegd in Romeinen 6 vers 3-5. Dit is de doop in Zijn dood!  De eenwording met Christus in Zijn dood aan het kruis, begrafenis en opstanding. Wij zijn als leden van het Lichaam van Christus, de Gemeente, gekruisigd met Hem aan het kruis, onze oude mens met Hem gekruisigd, begraven in het rotsgraf en opgestaan met Hem doordat Hij eerst opstond. Wij zijn nieuwe mensen in Christus. Als de doop van Efeze 4 vers 5 niet de Geestelijke doop waardoor wij door Gods Geest in Christus gedoopt worden dan zou niemand behouden kunnen worden. Dit is de enige doop voor ons als leden van het Lichaam van Christus en naast dit is er geen doop. Dan weer de vraag waarom werd er dan gedoopt in de Handelingenperiode en ook door Paulus? Antwoord vanwege de Joden. Paulus ontving niet al de openbaringen van God gelijkertijd maar deze gingen voortschreidend. Dit wordt ook bevestigd in Schriften; In Handelingen 26 vers 16 lezen wij het volgende: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen.  In 2 Korinthe 12 vers 1 lezen wij: "Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten openbaringen des Heeren" Er is geen twijfel mogelijk dat de apostel Paulus telkens weer nieuwe openbaringen kreeg gedurende de Handelingenperiode. Wat betreft de doop: Christus doopte eerst met de Heilige Geest. Dit lezen wij in Handelingen 2. De apostelen doopten mensen met water Handelingen 2:38 en later pas doopte de Heilige Geest mensen in het Lichaam van Christus I Korinthe 12 vers 13. Als er geen verandering had plaatsgevonden hoe had de apostel Paulus dan verklaard aan eind van Handelingen dat er maar EEN doop is? Efeze 4 vers 5?

Conclusie: de apostel Paulus doopte mensen in de Handelingenperiode. Hij had nog geen openbaring gekregen van de opgestane Heere Jezus Christus dat de waterdoop was niet meer nodig en dat alleen het volbrachte werk alleen nog maar gold. Waterdoop was een van de praktijken die verdween toen het plan met Israel compleet stopte en toen Gods Woord comleet was Kolossensen 1:25. We hebben nu onder deze bedeling van Gods Genade alleen 1 doop!