De Incarnatie van onze Heere Jezus Christus

door 

J.W.Weeda

INLEIDING:

Wat betekent het woord Incarnatie?

Antwoord: vleeswording

 

De vleeswording of incarnatie van onze Heere Jezus Christus drukt iets uit dat anders en uniek is!

Dit woord kan niet worden gebruikt als mensen geboren worden in deze wereld. Om een incarnatie te laten plaatsvinden moet er een bestaan zijn van een persoon in een niet vleselijke vorm en deze persoon moet een lichaam van vlees op zich nemen. Dit is precies wat de Zoon van God deed. In Hebreeen 2:14 lezen wij het volgende: Overmits dan de kinderen van vlees en bloed deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks dezelve deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had dat is de duivel. In Romeinen 8 verse 3 lezen wij: Want hetgeen der wet onmogelijk was , dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God , Zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondigen vlees, en dat voor de zonde , de zonde veroordeeld in het vlees.

Laten wij eerst gaan kijken naar de Heere Jezus Christus voordat Hij naar deze aarde kwam in de gedaante als een Mens. Jezus Christus bestond voordat Hij naar de aarde kwam. In Filippensen 2 vers 6 staat geschreven: "Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Johannes 1 vers 1-3 begint met: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is" Jezus Christus is uniek in dit opzicht! 

De claims van de Heere Jezus Christus

De claims van Christus zelf toen Hij op aarde was:

 1: In Johannes 6 verse 38 lezen wij: Want Ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil Desgenen Die Mij gezonden heeft" En in vers 51 lezen wij het volgende: "Ik ben dat levende Brood, dat uit de hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.  Van vers 41 is het duidelijk dat de Joden die dit hoorden mopperden en verstonden dat de Heere Jezus Christus  claimde dat Hij voordat Hij naar de aarde kwam al bestond. In vers 61 en 62 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij: "Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was? 

 2: Op een ander moment zegt de Heere Jezus Christus tegen de Joden in Johannes 8 vers 56 tot 58 het volgende: "Abraham , uw vader , heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben ik" Hiermee bevestigde de Heere Jezus Christus dat Hij al bestond voordat Abraham leefde. Dit maakte de Joden erg kwaad en ze pakten stenen op om Hem te stenigen. 

3: In het Hoge Priesterlijk gebed in Johannes 17 vers 5 sprak onze Heere Jezus Christus deze woorden: En nu verheerlijk Mij, Gij Vader; bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was" En in vers 8: Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat Gij Mij gezonden hebt"

Claims van de Schriftschrijvers

1)  In Jesaja 9 vers 5 lezen wij het volgende: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en met noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst . Hier staat nogal wat! Wat belangrijk is dat 2 titels gegeven worden aan de Messias Die komt en dat zijn Sterke God en Vader der eeuwigheid. Het woord Vader hier is niet te verwarren met de Vader van de Drieeenheid maar Hij is de Vader van alle eeuwen, eeuwigheid. In Hebreeen 1 vers 2 lezen wij: Welke Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft" God heeft door middel van Zijn Zoon de wereld gemaakt. Dat betekent dus dat Jezus Christus bestond voor de grondlegging der wereld en bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

2) In Micha 5 vers 1 lezen wij het volgende: "En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israel, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid  Deze voorspelling door de profeet Micha gesproken laat ons zien dat de Messias die zal geboren worden te Bethlehem, de Zoon van God, bestaat van eeuwigheid. En zo is het ook gebeurd! 

3) In Johannes 1:1-3 lezen wij  het volgende: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is" De apostel Johannes vertelt ons hier door de Schrift van God dezelfde dingen die andere Schriftschrijvers schrijven over de Heere Jezus Christus en wat de Heere Jezus Christus ook Zelf vertelde. Het enige verschil hier in deze schriften is dat de Heere Jezus Christus het Woord , de Bron van kennis, Goddelijke reden , Instrument van communicatie van het oneindige, onbegrijpelijke, niet te doorgronden God tot de eindige schepping wordt genoemd. Zo mooi om te zien en te lezen is dat Hij Jezus Christus de Bron van Kennis is en Goddelijk reden, kennis. God bezit alle wetenschap en kennis boven alle mensen!! En dat Door Hem Jezus Christus ook alles is geschapen. 

4) In Filippensen 2 vers 5 en 6  lezen wij het volgende: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Dit is de kern waar het omdraait in het Evangelie van Gods Genade wat de apostel Paulus mocht doorgeven aan ons leden, leden van het Lichaam van Christus 1 Korinte 12:13, 27. In dit gedeelte van Gods Woord lezen wij duidelijk dat Christus bestond. Het Griekse woord is hier Huparchon: zonder enige gedachte om te komen tot leven) in de vorm van God en dat Hij werd wat Hij nooit tevoren was Grieks Genomenos in de gelijkenis van de mens. Alleen zonder zonde! Gelijk aan God was niet een ding voor Hem om te evenaren want Hij was God Zelf. 

5) In Kolossensen 1: 15-17 lezen wij: "Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen  geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem.  De Eerstgeborene aller kreaturen betekent niet dat Christus de eerste die geboren was want Hij bestond voor alles wat geschapen werd. Als Hij geschapen was dan konden niet alle dingen geschapen zijn door Hem. Eerstgeborene betekent hier wat anders en dit betekent Soevereine Heer over alle schepping op grond van eerstgeboorterecht. Het is de titel van voorrang en Hoofd boven alle dingen. In Psalm 89 vers 28 lezen wij: " Ook zal Ik hem ten eerstgeboren Zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. In Jeremia 31 vers 9 lezen wij: Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn Eerstgeborene. Dit laat zien dat de Persoon Jezus Christus niet alleen slechts voor de grondlegging er was maar dat Hij ook voor de grondlegging er was als Gods Zoon. 

De Maagdelijke geboorte

Er is weinig twijfel over het feit dat  de Heere Jezus Christus moest geboren worden uit een maagd. Dit was de noodzakelijk voor de Incarnatie van onze Heiland. Er was geen andere manier voor God om dit zo te doen. Was dit wel gebeurd dan was Hij puur een mens en geen Mens en God tegelijk. Hij was en is zonder zonde want Hij is God Zelf. Jozef die met haar ondertrouwt was werd door een droom van God verteld het volgende: En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet, een engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende : Jozef, gij zoon Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Jezus; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.  In Galaten 4 vers 4 en 5 lezen wij het volgende: "Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon  uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen , die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden" God door middel van Zijn Zoon Jezus Christus nam op zich onze menselijkheid. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij was en is zonder zonde. In Filippensen 2 vers 8 lezen wij: "En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja , den dood des kruises"

De Unieke Persoon Christus

Christus bezat een perfecte en compleet menselijke natuur en ook een perfect en compleet Goddelijke natuur. 

1 Zijn menselijke natuur: 

  A.  De Heere Jezus Christus had een normale menselijke geboorte. De conceptie was bovennatuurlijk maar alles in het verloop naar de geboorte was normaal. In Lukas 2 vers 1 t/m 7 lezen wij het volgende: En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrie stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven  te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was; Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. en het geschiedde, als zij daar waren dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.
 B. 
Hij had een normaal menselijk lichaam. He werd besneden overeenkomstig de Wet. Lukas 2:21: En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was. 

C. Hij bezat een menselijke ziel. In Mattheus  26 vers 38 lezen wij het volgende: Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met mij

D. Hij had een menselijke geest: Johannes 13:21 Jezus , deze dingen gezegd hebbende , werd ontroerd in de geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, dat een van ulieden  Mij zal verraden. 

E. Hij is genoemd de Zoon des mensen. We kunnen dit lezen in Mattheus 11 vers 19: "De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen. As human wordt Hij genoemd de Zoon van Abraham en de Zoon van David. Mattheus 1 vers 1. 

F. Hij manifesteerde zich in de beperkingen van de menselijke natuur: Hij was hongerig. Dit kunnen wij lezen in Mattheus 4 vers 2: En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste, Hij was vermoeid Johannes 4 vers 6: En aldaar was de fontein Jakobs, Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neer naast de fontein, het was omtrent het zesde uur. Hij had dorst. Dit kunnen wij lezen in Johannes 19 vers 28: Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zeide : Mij dorst" Onze Heere Jezus Christus sliep: Mattheus 8 vers 24 zegt ons: En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd, doch Hij sliep" Tot slot onze Heere was in zekere zin ook beperkt. Een voorbeeld hiervan kunnen wij lezen bij de dood van Lazarus:

En zeide, Waar hebt gij hem  gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere kom en zie het" Johannes 11:34. 

G. Onze Heere Jezus Christus was gescheiden van zondaars en zonder zonde: "Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden" Hebreeen 7: 26

2 Zijn Goddelijke natuur

I Hij is genoemd de Eniggeboren Zoon van God. Dit kunnen wij lezen in Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

II Hij is genoemd God. In Hebreeen 1:8 lezen wij: Maar tot de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws Koninkrijks is een rechte schepter. 

III Hij accepteerde aanbidding alleen vanwege God. Dit lezen wij over in Johannes 9 vers 38: En hij zeide: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem. 

IV Hij, Christus,  is het beeld van de onzienlijke God en het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid!  Dit kunnen wij lezen in Kolossensen 1: 15 waar wij lezen: Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen en in Hebreeen 1:3 lezen wij: "Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen.

V Hij de Schepper en Handhaver van alle dingen. Hierover kunnen wij lezen in Kolossensen 1:16 en 17:  Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem. 

VI Hij oefent de voorrechten van de Godheid uit zoals vergeving van zonden. Dit kunnen wij o.a. lezen in Mattheus 9 vers 2: En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon!  wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven" Verder kunnen wij dit nog lezen in Mattheus 9 vers 6 en in Lukas 7:47 en 48 (Lees deze verzen voor uzelf). Verder voert hij uit het laatste oordeel over ieder mens die ooit heeft geleefd. Dit kunnen wij lezen in Johannes 5 vers 22-27, Handelingen 17:31: Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft"  Ook in Mattheus 25 vers 31 en 32, 2 Timotheus 4:1 en in 2 Korinthe 5 vers 10 lezen o.a. over dit. 

VII Hij heeft Goddelijke eigenschappen te weten: Hij is eeuwig (Micha 5 vers 2, Johannes 1:1). Hij is alwetend (Johannes 16 vers 30, Kolossensen 2:3) Hij is almachtig (Hebreeen 1:3, Kolossensen 1:16-17, Openbaring 1;8). Hij is onveranderlijk . Dit kunnen wij o.a. lezen in Hebreeen 13 vers 8. Verder is bezit Hij heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid en waarheid. 

Het doel van de vleeswording of incarnatie

Waarom was de vleeswording/incarnatie nodig. Wat doel had God voor ogen om Zijn Zoon te zenden in de gelijkenis van het zondige vlees. Wat zijn de redenen hiervoor. De Schriften laten een heleboel antwoorden zien hiervoor: 

Ten eerste was het om te vervullend de beloften van God. Van Genesis 3 vers 15 t/m het boek Maleachi maakte God beloften die alleen gerealiseerd konden worden door de vleeswording of incarnatie. In Romeinen 15 vers 8 en 9 lezen wij het volgende: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken; gelijk geschreven is: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen"

Ten tweede om God volledig te openbaren. God is Geest en wij als mensen kunnen Hem niet zien. In Johannes 1 vers 18 lezen wij het volgende: Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.

Ten derde om de zonden weg te nemen!  Laten wij lezen 1 Johannes 3 vers 5: En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. In Hebreeen 2: 14 lezen wij het volgende: "Overmits dan de kinderen des vlees en des bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks dezelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is de duivel

Ten vierde om een barmhartig en getrouw Hogepriester te zijn. Dit in verband met Gods plan met Israel. In Hebreeen 2: 17  lezen wij: "Waarom Hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen die bij God te doen waren, omde zonden van het volk te verzoenen 
Ten vijfde: om te demonstreren een perfecte mensheid. Jezus Christus was de Enige Man zonder zonde die ooit geleefd heeft. Hij deed 100% de wil van Zijn Vader: In Hebreeen 10 vers 7 lezen wij: Toen sprak Ik : Zie ik kom om Uw wil te doen o God

Ten zesde: Om het Hoofd van het Lichaam  te worden, de Gemeente. Om het Hoofd van de Gemeente te worden en verloste mensen in een Lichaam te brengen was het noodzakelijk voor Hem om Mens te worden. Efeze 1: 20-23

Ten zevende: Om te oordelen en het gehele universum  te herstellen tot God. Lees voor uzelf I Korinthe 15 vers 25 t/m 28!