De plaatselijke gemeente of kerk

door

J.W.Weeda

Deel 1

In deze studie gaat het over de plaatselijke gemeente of kerk. De Gemeente met een grote letter is het Lichaam van Christus wat een organisme is.

 

De plaatselijke gemeente of kerk is een organisatie van gelovigen wat ook wel genoemd wordt ekklesia. In de Bijbel lezen we heel veel over plaatselijke gemeenten of kerken (ekklesia)

 

In het Nieuwe Testament van de Bijbel hebben we plaatselijke kerken of gemeenten die ook genoemd zijn te weten:

De gemeente te Kenchreeen  Romeinen 16 vers 1, de gemeente in het huis van Priscilla en Aquila Romeinen 16 vers 5 en I Korinthe 16 vers 19; de gemeente van God die te Korinthe is  I Korinthe 1 vers 2 en 2 Korinthe 1 vers 1;  De gemeente in het huis van Nymfas Kolossensen 4 vers 15;  De gemeente te Laodicea Kolossensen 4 vers 16; De gemeente te Thessalonica I Thessalonicensen 1 vers 1 en 2 Thessalonicensen 1 vers 1; De gemeente in het huis van Philemon  Philemon 2; De gemeenten van de Heidenen Romeinen 16 vers 4; De gemeenten van Galatie I Korinthe 16 vers 1, Galaten 1: 2; De gemeenten van Azie I Korinthe 16 vers 19, De gemeenten van Macedonia 2 Korinthe 8 vers 1; De gemeenten van Judea Galaten 1 vers 22 en Handelingen 15 vers 41, De gemeenten van Syrie en Cilicie

De gemeenten die in het boek Openbaring genoemd worden zijn : Efeze  Openbaring 2 vers 1, Smyrna 2 vers 8, Pergamos 2 vers 12, Thyatira 2 vers 18; Sardis 3 vers 1, Philadelphia 3 vers 7 en Laodicea 3 vers 14

De lokale of plaatselijke gemeenten:

Broeders en zusters : Tot het Lichaam van Christus behoren alle gelovigen toe onder de bedeling van Gods Genade waaronder wij leven. De plaatselijke gemeente of kerk is geen organisme zoals we al vernoemd hebben maar een organisatie. Het kan dus zijn dat er in een plaatselijke gemeente of kerk ook ongelovigen zijn. Het allerbelangrijkste is dat u lid bent van de Ware Gemeente, het Lichaam van Christus want dat is de behoudende Gemeente. Beste lezer, u kunt lid zijn van verschillende kerken of gemeenten maar als u geen lid bent van het Lichaam van Christus welke is de Ware Gemeente dan bent u alsnog niet behouden.  U zal dan eerst behoren te erkennen dat u een zondaar bent en dat Christus voor uw zonden stierf aan het kruis en opstond uit de dood om u rechtvaardig te maken met God en u het eeuwige leven kan geven doordat Hij leeft. I Korinthe 15 vers 3-4, Romeinen 10 vers 9 en 10. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden! 

Deel 2

Definitie van een plaatselijke gemeente of kerk

Wat vormt de plaatselijke gemeente? Hoe veel gelovigen behoren in een plaatselijke gemeente te zijn wil er sprake zijn van een plaatselijke gemeente of kerk? In hoeverre behoort het georganiseerd te zijn? Allemaal vragen die naar boven komen en de Schrift zwijgt hierover. Het woord ekklesia zegt natuurlijk wel dat er een aantal gelovigen bij elkaar komen en of dit nu in een huis is of in een gebouw dat maakt niet zo veel uit maar dat deze gelovigen een plaatselijke gemeente vormen is duidelijk. 

In Mattheus 18 vers 20 lezen wij het volgende: Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, dar ben Ik in het midden van hen" Deze tekst wordt vaak gebruikt door gelovigen in Christus om te laten zien dat zelfs met zo'n weinig mensen je al een kerk vormt maar ook dat God pas werkt als er twee of drie vergaderd zijn in Zijn Naam. Dit is echter niet zo want God werkt in een ieder lid van het Lichaam van Christus als de leden dit willen.  De Heere Jezus Christus vertelde dit toen Hij op aarde was aan zijn volgelingen  maar Hij sprak niet over de Gemeente onder de huidige Bedeling van Zijn Genade. 

Wat belangrijk is dat elke gemeente door puur evangelisatie klein begint. Er kunnen allerlei manieren zijn om mensen te trekken naar een plaatselijke gemeente. Een aantal manieren zijn op straat evangeliseren d.m.v. folders uitdelen en in gesprek te gaan met mensen, mondeling of via internet mensen uitnodigen voor diensten etc. De ervaring leert vanuit het verleden en we zien dit ook in de Bijbel is dat mondeling mensen uitnodigen nog het beste werkt. Een kleine groep van mensen kunnen de pastor of voorganger niet ondersteunen met een vergoeding en worden vaak genoemd missies maar hier is geen Schriftelijk bewijs voor.  Hoe Paulus de boodschap bracht kwam erg overtuigend over een er waren gemeenten in die tijd die vrij groot al waren zoals de gemeente te Efeze. We lezen daarover in Handelingen 19 vers 18 en 19: En velen dergenen die geloofden kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve en bevonden vijftigduizend zilveren penningen. Hieruit concluderen wij dat dit toch wel een aantal honderden mensen moet zijn geweest die bijeen kwamen in de gemeente te Efeze.  Een plaatselijke gemeente of kerk is gescheiden van de Staat. Heeft echter wel een relatie met de plaatselijke overheid. Zo behoort er in ieder geval betaald te worden aan belasting per jaar en behoort er wel aan regels gehouden worden. Het gebouw (vaak gehuurd) moet ook maandelijks betaald worden. Het is wel noodzakelijk dat de mensen die de plaatselijke gemeente vormen ook geld geven voor de gemeente. Dit kan zijn bijvoorbeeld maandelijks. De pastor als hij betaald kan worden mits bij voldoende draagkracht behoort dan ook betaald te worden. Persoonlijk toen ik de eerste keer in de USA was heb ik gezien dat er 1 pastor was die gedeeltelijk betaald werd en naast zijn pastor zijn ook werkte binnen New York om toch voor zijn gezin te zorgen. De apostel Paulus vroeg nooit om geld of goederen/kleding. In I Korinthe 9 vers 14 en 15 lezen wij: Alzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven opdat het alzo aan mij geschieden  zou; want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken"  Beste broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: Paulus was tentenmaker en verdiende zijn eigen geld totdat hij gevangen gezet werd.  Degene die het Woord van Genade Handelingen 20:24 verkondigd mag van het Evangelie leven dus de leden van de gemeente of kerk mogen hem financieel ondersteunen. Verder heeft de plaatselijke gemeente of kerk een statuut dat is vastgelegd bij een notaris als wettig bewijs dat het een erkende kerk of gemeente is. Hierin staan allerlei bepalingen en regels wat er wel en niet kan in een plaatselijke gemeente of kerk en wat de gemeente of kerk voorstaat zoals de geloofsbelijdenis. 

Deel 3

De bediening van de plaatselijke gemeente of kerk. 

De bediening van de plaatselijke gemeente of kerk is om God als eerste te eren, om zichzelf als kerk of gemeente op te bouwen, om zich te reinigen, te evangeliseren, om de eigen mensen te onderwijzen, een beperkende en verhelderende kracht in de wereld te zijn. 

 

Wordt vervolgd!