Onze positie in Christus

 

Door J.W. Weeda

 

Deze studie gaat over onze positie in Christus als leden van het lichaam van Christus. Voor deze studie beperken wij ons zoveel mogelijk tot de Efezebrief maar er zullen ook teksten uit de andere brieven naar voren komen. In deze studie zullen veel teksten naar voren komen. 

De brief aan de Efeziers kunnen we in 3 gedeelten indelen:

Hoofdstuk 1 t/m 3 -----positie

Hoofdstuk 4 t/m 6:9---wandel

Hoofdstuk 6:10-20-----staan

Ten eerste behoren we te weten wat Christus voor ons heeft gedaan. In het eerste hoofdstuk van de brief aan de gelovigen te Efeze lezen we wat Christus voor ons heeft gedaan en wat we in Hem zijn!

In Efeze 1:3 lezen wij dat we gezegend met alle geestelijke zegeningen. Het is dus niet 1 zegening maar alle zegeningen!

Efeze 1:4 zegt ons dat wij uitverkoren zijn in Hem.(uitverkoren =voorbestemmen tot eeuwige zaligheid) Dit is met een reden: opdat wij heilig(apart) en onberispelijk (dus zonder schuld) voor Hem in de liefde zouden zijn.

In Efeze 1:5 lezen wij dat wij verordineerd zijn. (verordineren= bepalen) tot kinderen. In de oorsprong lezen wij geadopteerd als zonen! Lieve mensen, dit is een volwassen positie. Wij hebben een volwassen positie in Christus!

Efeze 1:6 zegt ons dat wij begenadigd door Zijn genade in de Geliefde, in Jezus Christus!

In Efeze 1:7 lezen wij dat wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving der misdaden en zonden! Lees ook Kolossensen 1:14, 2:13. Onze zonden zijn vergeven! Dit betekent dat onze zonden zijn vergeven van verleden, heden en toekomst! We hoeven niet meer om vergeving te vragen. God heeft ons vergeven. We behoren Hem elke dag te danken voor de vergeving! We behoren elkaar ook te vergeven zoals Christus ons vergeven heeft! Lees Efeze 4:32!

Efeze 1:11 zegt ons dat wij  een erfdeel geworden zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid.

Efeze 1:13-14 laat ons zien dat wij verzegeld met de Heilige Geest. God’s Geest woont in ons! Wat geweldig om dit te weten en te geloven! Hij, de Heilige Geest is niet op ons maar in ons voor altijd! Wat een zegen.  Op het moment dat wij Christus in ons leven aannamen als persoonlijk Verlosser kwam God’s Geest in ons wonen. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest! Lees I Korinthe 6:19, 2 Timotheus 1:14!

Efeze 2:1 en 5 zegt ons dat wij levend gemaakt zijn met Christus. God heeft dit gedaan. Uit onszelf konden wij niet levend worden. Wij waren dood door onze misdaden en zonden. Wij zijn met Hem gekruisigd, begraven en opgestaan met Hem. Lees Romeinen 6:1-10.

Efeze 2:8-9 zegt ons over Gods liefde, cadeau: Want wij zijn door genade door het geloof gered, niet uit onze werken wat wij gedaan zouden hebben maar door Zijn volbrachte werk op het kruis voor ons! Het is Zijn geloof wat ons heeft gered voor de eeuwigheid!

Efeze 2:13 zegt ons dat wij eertijds vervreemd waren maar nu nabij geworden zijn door het bloed van Christus. Het bloed wat ons heeft gereinigd van al onze zonden. Wij niet Joden hadden eertijds niets met God. Wij waren vervreemd van God maar nu doordat Christus Zijn leven gaf voor ons aan het kruis en betaalde met Zijn bloed voor onze zonden. Zijn bloed heeft ons gekocht!

In Efeze 2:18 lezen wij dat wij tezamen met de Joden als niet Joden de toegang tot de Vader hebben door één Geest. Door het evangelie van genade  zijn Joden en niet Joden één geworden in één  Lichaam, het lichaam van Christus. Dit is gebeurd door het kruis!

In Efeze 2:19 lezen wij dus dat wij geen vreemdelingen meer zijn zoals eertijds maar dat wij  medeburgers der heiligen en huisgenoten van God zijn.

En in Efeze 3:6 lezen wij dat wij medeerfgenamen van hetzelfde Lichaam en mededeelgenoten van Zijn belofte zijn in Christus door het Evangelie. Door het goede nieuws van Genade. Op basis van God’s genade! Er is geen verschil meer tussen Jood en niet Jood.

Ook behoren we deze teksten te weten: 1 Thessalonicensen1:10, 1 Thess 5:9: God heeft ons niet gesteld tot toorn en Hij zal ook ons verlossen van de toekomende toorn.  

Dus ten eerste behoren wij als leden van het lichaam van Christus, de Gemeente, eerst te rusten in het volbrachte werk van de Here Jezus Christus wat Hij voor ons gedaan heeft en wat wij in Hem zijn en daarnaast  behoren we de wil van God te kennen en deze kunnen wij lezen in I Tim 2: 3 en 4! Lees dit voor uzelf!