Wedergeboorte

 

door

 

J.W.Weeda

 

Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit

de werken der rechtvaardigheid, die

wij gedaan hadden, maar naar Zijn

barmhartigheid, door het bad

der wedergeboorte en vernieuwing

des Heiligen Geestes

Titus 3:5

 

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Deze studie gaat over Wedergeboorte. Het enige wat de mens karakterizeert in zijn of haar natuurlijke staat is de dood. Het is niet enkel dat de mens een keer lichamelijk dood gaat maar vanwege dat hij of zij een zondaar is en afstamt van Adam Romeinen 5:12 is hij of zij onder de veroordeling van de zonde. Dus geestelijk dood voor God.

Romeinen 6: 23: Want het loon der zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere.

De mens is dood door de misdaden en de zonden omdat hij of zij een zondaar is van geboorte. Efeze 2:1 en hij of zij is vervreemd van het leven van God: “Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, doro de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten” Efeze 4:18. Als er niets gebeurd , niets veranderd aan de mens zijn situatie dan gaat hij of zij fysiek sterven en ook de tweede dood sterven. De gave of gift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. De Heere zei ook op aarde: Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven Johannes 14:6. Hij is het Leven. Het Werk van God brengt over eeuwig leven door het geloof in het Evangelie en dat wordt genoemd wedergeboorte. Het spreekt ook over de nieuwe geboorte, geboren uit God. Het is geestelijke opstanding en een nieuwe mens. Dit is het specifieke werk van de Heilige Geest van God. Alleen God doet dit door middel van Zijn Geest. Het is geen proces maar een ogenblikkelijke handeling of daad. Net als de natuurlijke geboorte. Degene die geboren wordt, wordt niet geholpen om het werk in gang te zetten voor nieuw leven en zo is het ook met de geestelijke geboorte.

 

Het woord Wedergeboorte of regeneratie komt twee keer voor in de Engelse King James vertaling.

Het is de vertaling van het Griekse woord palingenesis en het komt van twee woorden palin en gennao. Geboorte en palin betekent nog een keer. Wedergeboorte dus.

De geestelijke wedergeboorte van de individuele gelovige door het werk van de Heilige Geest wordt ook wel genoemd geboren uit de Geest, geboren van boven, geboren uit God.

 

De noodzaak van wedergeboorte:

De noodzaak om wedergeboren te worden staat heel duidelijk omschreven in Johannes 3: 7. We lezen daar het volgende: Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden

Opnieuw geboren worden is een gebiedende wijs om een deel te nemen aan eeuwig leven en om lid te worden van de familie van God. De reden om wedergeboren te worden is deze: wat is geboren uit vlees produceert vlees en wat is geboren uit de Geest produceert geestelijke dingen. Zij die in het vlees zijn kunnen God niet dienen. Romeinen 8:8!

Voor een mens is het van nature niet mogelijk om wederomgeboren te worden. Hij heeft maar een natuur. De geredde mens heeft echter 2 naturen: de oude natuur en de nieuwe natuur. Wij als gelovigen kunnen afdoen de oude mens, de oude natuur en aandoen de nieuwe mens Efeze 4: 22, 24, Kolossensen 3:9-10. De oude natuur kan alleen maar zondigen daarom zegt de apostel Paulus geinspireerd door God het volgende in Efeze 4:24 En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” En in I Petrus 1:23 lezen wij het volgende: “Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God”

De oude natuur in ons kan niet anders dan zondigen maar de nieuwe natuur is heilig en kan niet zondigen omdat deze uit God geboren is. Daarom zegt de apostel Paulus ook dat wij de nieuwe mens behoren aan te doen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Lieve broeders en zusters: Wij kunnen kiezen als gelovigen in Christus. Wij kunnen Hem nu dienen en de nieuwe mens aandoen die niet kan zondigen of we dienen ons vlees en dienen de zonde.

Een ongelovige die dus niet gelooft in Christus kan dit niet. Spreuken 21 vers 4 zegt ons: Hoogheid der ogen, en trotsheid des harten, en het ploegen der goddelozen, zijn zonde” Dit spreekt over de goddelozen! Ploegen der goddelozen is het licht van de goddelozen” In Efeze 2:1 -3 zegt de apostel Paulus geinspireerd door God het volgende: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, dar gij dood waart door de misdaden en de zonden; In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen”

Dit waren wij lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: kinderen des toorn gelijk de andere ongelovigen en zonder God in deze wereld! Gescheiden van Hem maar nu en wij kunnen God daar dagelijks voor danken zijn wij nu nieuwe wedergeboren mensen in Christus! Laten wij duidelijk voor ogen hebben dat wij niet beter zijn dan andere mensen om ons heen die niet geloven in Christus, nee wij zijn beter af. Wij hebben een heerlijke, geweldige positie in Christus.

 

Conclusie:

Wij zijn wedergeboren en God heeft dit bewerkstelligt. Wij niet uit onszelf. Waterdoop kan u niet redden onder de Bedeling van Gods Genade waaronder wij leven. Waterdoop maakt u geen ander mens dus het praktizeren van waterdoop meestal gebaseerd op Romeinen 6 geeft geen kracht. In Efeze 5: 26 lezen wij het volgende: Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord. God heeft de GEMEENTE gereinigd! Dit is een feit. Maar het is niet door water! Als dit wel het geval zou zijn waarom wordt de apostel Paulus dan opgedragen door de opgestane Heere Jezus Christus om niet te dopen? “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt” I Korinthe 1:17!

Laten wij ook Titus 3:5 lezen: “Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest” Hier wordt niet gesproken over water of over de doop met water. Hier wordt gesproken over wedergeboorte en dit is niet door onze werken of werken der wet maar door het werk van God Zelf doordat Christus voor ons stierf voor onze zonden, dat Hij is begraven en dat Hij is opgestaan uit de doden I Korinthe 15:3-4 en onze oude mens is met Hem gestorven, begraven en wij zijn opgestaan als nieuwe mensen in Hem Romeinen 6:3-8