Wie is satan en hoe werkt hij?  

door 

J.W.Weeda

Satan is de tegenstander van God. Hij is een moordenaar en doodslager. In Ezechiel 28 ver 13-16 lezen wij het volgende: Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.  Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.  Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!  We lezen hier dat satan een gezalfde eerst was totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. Wat gebeurde er? In Jesaja 14 vers 13-15 lezen wij het volgende: Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!   En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.  Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! Satan wilde aan God gelijk worden, ja boven Hem uitkomen! Daardoor viel hij en werd hij de moordenaar en doodslager. In Genesis 3 bewerktstelligte hij dat de mens niet meer luisterde naar God en zo een zondaar werd. Hij is een mensenmoordenaar van den beginne. 

 

HOE WERKT SATAN OF DE DUIVEL?

1 Hij is de god van deze wereld. Wij kunnen in 2 Korinthe 4 vers 4 lezen het volgende: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

2 Hij werkt in de tegenwoordige boze wereld. Galaten 1 vers 4 zegt ons: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader.  Zie ookKolossenzen 1 vers 13

3 Satan is de overste van de macht der lucht. In Efeze 2 vers 2 lezen wij: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

Satan of de duivel is in de nacht, in de duisternis. In I Thessalonicenzen 5 vers 7 lezen wij: Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. 

5 Satan werkt door andere mensen heen. Dit kunnen wij lezen in II Korinthe 11 vers 13 en 15:Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken. Ook in II Korinthe 11 vers 4 lezen wij: Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.

6 Satan kan zich veanderen in een engel des lichts. Dit kunnen wij lezen in II Korinthe 11 vers 14: En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.

7 Zijn dienaars veranderen zich als dienaars der rechtvaardigheid. II Korinthe 11 vers 15: Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

8 Satan verhardt de ongelovige mensen. In Efeze 4 vers 18 lezen wij: Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheiddie in hen is, door de verharding huns harten. 

9 De gedachten van satan zijn ons niet onbekend. Dit kunnen wij lezen in 2 Korinthe 2 vers 10-11: Dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook; want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de satan over ons geen voordeel krijge;  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

10 Satan houdt gelovigen in Christus gevangen in zijn strik, in verkeerde/valse lering. Wij lezen in verband hiermee 2 Timotheus 2 verzen 25 en 26: Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;  En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.