Standbeeld van Maarten Luther

in Dresden voor de Frauenkirche

Hervormingsdag

door

J.W.Weeda

 

Wat betekent Hervormingsdag?

 

Beste mensen, het is Hervormingsdag vandaag. Precies vandaag 506 jaar geleden op 31 oktober; de dag waarop Maarten Luther in 1517 volgens de traditie zijn 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg sloeg. Deze daad wordt algemeen als het begin van de Hervorming, de Reformatie,  beschouwd. Luther protesteerde tegen de Room-Katholieke Kerk die naar zijn idee te ver was afgedwaald van de kern van het geloof. Niet voor niets deed hij dat één dag voor 1 november, Allerheiligen, de dag waarop waarop de kerk de heiligen gedenkt. Juist dat eerbetoon was in de ogen van Luther een vorm van bijgeloof geworden. Luther was niet tegen heiligen. Hij wilde hun voorbeeld graag volgen. Maar het aanbidden en aanroepen van heiligen vond hij een misstand. Alsof naast de Heere Jezus Christus anderen tussen God en mens zouden moeten bemiddelen. En alsof doden dat zouden kunnen doen. Maarten Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij de Bijbel, bij Jezus Christus, door genade en door het geloof Efeze 2:8,9– zaken die in de Rooms-Katholieke Kerk van zijn dagen op de achtergrond waren geraakt! De kerk was in zijn ogen soms meer een instrument voor machtspolitiek, dan een middel tot verbreiding van het evangelie van de persoon van Jezus Christus. Daarom wilde hij dat iedereen de Bijbel in zijn of haar eigen taal zou kunnen lezen. Met de uitvinding van de boekdrukkunst behoorde dat voor het eerst tot de mogelijkheden. Luther schreeft zijn 95 stellingen niet in het Duits maar in het Latijn want dit was de taal van de geleerden in die dagen. Door dit te doen hoopte Maarten Luther dat er in de Theologie en de kerk een vernieuwing zou komen. De voornaamste boodschap van het Evangelie namelijk vergeving door de Heere Jezus Christus Efeze 1:7 en Kolossensen 1:14 moet weer een centrale rol gaan spelen in het leven van gelovigen. De theologie die Luther bracht wordt ook wel de theologie van het kruis genoemd. Luther ontdekte in de Romeinenbrief die Paulus had geschreven het volgende: “Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.” en Romeinen 4:4,5. Luthers poging werd door de toenmalige Paus Leo X niet erkend. Zijn 95 stellingen vonden binnen de kortste keren en over een breed front in de samenleving weerklank. Deze stellingen brachten echter veel op gang, eerst in Duitsland waar Luther woonde. Na een langere donkere periode in de kerkgeschiedenis kwam er eindelijk wat licht in de duisternis. Een deel Gods Woord van genade de kern: door genade door het geloof en niet uit werken of door de wet maar door het kruis van Christus herontdekte men in Gods Woord. De 95 stellingen stuurde Luther ook aan invloedrijke personen. Veel mensen in die tijd werden het eens met Luther. De Katholieke Kerk, de enige Kerk in die tijd werd erg kwaad op Luther. Luther verstoorde de geldwerving/inning. De aflaathandel was een belangrijke inkomst voor de Katholieke kerk. Wat was de aflaathandel eigenlijk? Een aflaat is een schriftelijke oorkonde waarin een kwijtschelding beschreven staat van tijdelijke straffen in het vagevuur. Mensen konden deze kwijtschelding kopen en in de tijd van Luther was er een man genaamd Tetzel die deze aflaten verkocht aan mensen. De opbrengst was voor de bouw van de St Pieterskerk te Rome. Omdat de Katholieke kerk tekort had om deze kerk te bouwen wilde men dit op deze manier geld bij elkaar vergaren om de St Pieter te financieren. Tegen woekerprijzen werden deze aflaten verkocht. Maarten Luther was hierop tegen en dit kwam o.a in zijn 95 stellingen aan de orde. Door de grote beroering van zijn 95 stellingen voelde Luther zich gedwongen zijn stellingen met verdere publicaties toe te lichten. Het wordt erger als de Rooms Katholieke Kerk te Rome een proces tegen Luther aanspant. Luther werd ook bedreigd door de Rooms Katholieke Kerk in Duitsland. In het proces wordt van Maarten Luther geeist dat hij zijn leer herroept en als hij dit niet doet hij in de kerkelijke ban gedaan zou worden. Dit laatste betekende dat hij vogelvrij verklaard werd en dat een ieder mens hem kon doden. Dit gebeurt in 1521 en in de Rijksdag te Worms. Op de Rijksdag moet Luther, zoals de Rooms-Katholieke Kerk en ook de keizer het willen zijn leer herroepen. De vorsten, die Luther steunen, hopen door de op handen zijnde gebeurtenissen, de politieke macht van Rome in Duitsland te verminderen. Ook eist de de machtige keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, lands-vorst van Luther die Luther sterk ondersteunt, dat Luther niet zonder verhoor in de ban gedaan en gearresteerd wordt. Het optreden van Luther op de rijksdag wordt als zakelijk, verstandig en bezonnen beschreven. Hij verschijnt tweemaal voor de keizer en iedere keer wordt hem duidelijk voorgelegd om zijn leer terug te nemen, maar Luther ziet geen bewijs tegen zijn stellingen en opvattingen, die hem bewegen kunnen, om zijn stellingen te herroepen. Luther zegt het volgende: “Wanneer ik niet door getuigenissen uit de Schrift en heldere bewijzen overtuigd wordt; want noch tegen de paus, noch tegen de Concilies alleen geloof ik, omdat het vast staat, dat zij meermalen gedwaald en zich zelf tegengesproken hebben, daarom ben ik door de plaatsen van de Heilige Schrift, in mijn geweten overwonnen en gevangen in het Woord van God. Daarom kan en wil ik niets herroepen, omdat tegen het geweten in iets te doen nog veilig noch heilzaam is. God helpe mij, amen!” In principe gaat Luther vrijuit maar door de Katholieke Kerk wordt hij in de ban gedaan. Op de weg terug wordt Luther ontvoerd en gebracht naar de Wartburg. Luther wordt op de afgelegen Wartburg gebracht en de beweging van de Reformatie heeft tijd om voet aan de grond te krijgen. Op de Wartburg wijdt Luther zich aan een nieuwe opgave. Hij vertaalt in slechts 11 weken het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits. Later wordt dit Nieuwe Testament in het Duits bewerkt en in 1522 verschijnt deze vertaling in gedrukte vorm. Veel mensen kopen dit Nieuwe Testament in Duitsland en dit Nieuwe Testament heeft een grote bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de Duitste taal. Later volgen de eerste delen van het Oude Testament en in 1534 is de gehele Duitse Bijbel klaar en gedrukt. Zo konden de mensen uiteindelijk in hun eigen taal de Bijbel lezen en bestuderen. Pas in 1611 volgt de King James vertaling (Engels) en de Statenvertaling (Nederlands) in 1637.

     Het is ontzettend fijn dat dit gebeurd is in de kerkelijke geschiedenis. Door Maarten Luther ontdekte men Gods Woord weer opnieuw. Veel, veel later in het begin van de 20e eeuw werd echter de gehele boodschap van genade Handelingen 20:24 herontdekt door mensen als Darby, Scofield, Bullinger. Later pastors als J.C. o' Hair en C.R. Stam in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Dankzij deze laatst genoemde pastors werd de boodschap van genade Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26 en de prediking van het kruis, de volle betekenis ervan weer gepredikt. Eerst in de Verenigde Staten en nu is het verspreid over de gehele wereld! 

     De noodzaak om deze Hervormingsdag te gedenken ebt weg.  De tegenstelling tussen protestanten en katholieken is voor veel mensen vandaag niet actueel meer. Mensen houden zich vandaag meer bezig met hun houding ten opzichte van de geseculariseerde wereld waarin ze leven. 

      Nu de vraag aan u beste lezer: Kent u de volle betekenis, de rijkdom van Gods Genade? Bij deze wil ik u oproepen om de diepere betekenis van het kruis te leren kennen!  Een oproep aan u: Ga de brieven van de apostel Paulus lezen en bestuderen! Deze brieven zijn Gods Woord voor ons en tot ons geschreven. Want wij leven onder de Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 en wij leven door genade door het geloof Efeze 2:8,9! Het begint met het kruis: de zonden zijn vergeven door het bloed van Christus en niet door je eigen werken. Leer deze waarheden kennen in uw leven en u zult gesterkt worden in uw geestelijk leven samen met God. Lees Kolossensen 2: 6-8.  Lees deze waarheden in de Statenvertaling en geen moderne Bijbelvertaling!

Tenslotte beste lezer als u niet gered bent: Kerkgang of zogenaamde goede werken zoals doop etc helpen u niet om in de hemel te komen. U zult eerst moeten erkennen dat u een zondaar bent en dat Christus voor uw zonden stierf op Golgotha aan het kruis en dat Hij is opgestaan voor uw rechtvaardigmaking. Lees I Korinthe 15:3,4. Verzoen u met God 2 Korinthe 5:19-21!

Geloof in de Here Jezus Christus en u zult gered worden!  Handelingen 16:31