CHRISTUS STIERF!

                                   MAAR WAARVOOR?

 

 

1 OPDAT wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem  2 Korinthe 5:21

2 OPDAT gij door Zijn armoede rijk zoudt worden  2 Korinthe 8:9

3 OPDAT de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Jezus Christus

  EN OPDAT wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof

  Galaten 3:14

4 OPDAT Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en  

  OPDAT wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden  Galaten 4:5

5 OPDAT Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des

  Waters door het Woord;

  OPDAT Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die

  geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en

  onberispelijk.  Efeze 5:26,27.

6 OPDAT Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en zichzelven een

   Eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.  Titus 2:14.

           WANT DAARTOE IS CHRISTUS OOK GESTORVEN EN OPGESTAAN

                 EN WEDER LEVEND GEWORDEN

              OPDAT HIJ BEIDE OVER DODEN EN LEVENDEN HEERSEN ZOU