Wat is een apostel?

door 

J.W.Weeda

Wat is de definitie van een apostel?

Het woord Apostel komt van het Griekse woord Apostolos wat betekent een door God rechtstreeks gezonden persoon met een speciale booschap. Een apostel onderwijst en spreekt tot mensen! 

In de Bijbel komt het woord apostel of apostelen ongeveer  80 keer voor.

Toen Christus op aarde was riep Hij 12 discipelen Mattheus 10 vers 1 en zij worden ook wel genoemd de 12 apostelen. Hij, Christus zond hen uit en beval hen niet heen te gaan op de weg der heidenen en ook niet naar enige stad der Samaritanen maar gaat naar de verloren schapen van het huis Israels Mattheus 10:5-8: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.  Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. 12 apostelen voor de 12 stammen van Israel. Zij zullen in het Koninkrijk wat op aarde zal komen met Christus regeren over deze 12 stammen van Israel.

 

Paulus daarentegen is een andere apostel dan de 12 apostelen. Hij is de apostel der heidenen Romeinen 11:13: Want ik spreek tot u heidenen Voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk.

Waarom koos God nog een apostel? Hij had toch 12 apostelen? Waarom dan deze ene apostel Paulus? Het antwoord hierop is dat Israel God verworpen had Romeinen 11 vers 11 en 25. Zij zijn gevallen en door hun val is het heil van God, Gods heilsplan naar de heidenen gegaan. Daarom is God een nieuwe Bedeling begonnen, de Bedeling van Zijn Genade en Paulus kreeg ook een speciale boodschap van God: de boodschap van Gods Genade te verkondigen , wat voor de grondlegging der wereld bekend was bij God maar ten eerste aan hem, Paulus werd bekend gemaakt Handelingen 20:24, 32: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. En Efeze 3 vers 1 t/m 3: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb; Daarom heet het ook het Geheimenis. Het is niet na te speuren in de Profetie van Genesis t/m Openbaring behalve de brieven van de apostel Paulus  Alleen in zijn brieven is dit te lezen en te bestuderen Romeinen t/m Filemon. Lees deze verzen in Romeinen 16:25 en 26! 

Paulus was niet gezonden om te dopen maar om het Evangelie van Genade te verkondigen. Hij verkondigde de glorie van het kruis I Korinthe 1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

Paulus was dus niet gezonden om te dopen, te genezen of duivelen uit te werpen of in tongen te spreken, hoewel hij dit allemaal heeft gedaan. Hij was ten eerste om het Evangelie van Gods Genade te verkondigen.

In de overgangsperiode, de Handelingen periode,  lezen wij na de bekering van de apostel Paulus in Handelingen 9 dat Paulus al deze gaven van God had ontvangen om te doen en hij deet ze ook. Waarom kon hij dit allemaal? Gods Woord was nog niet compleet, het volmaakte was er nog niet. Ten tweede was het ook om individuele Joden te bereiken met de wonderbare boodschap van Gods Genade. Joden verlangden tekenen I Korinthe 1 vers 22:  Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;   Pas na Handelingen 28 lezen wij in Kolossenzen 1:25 dat Gods Woord vervuld is! Dat het volmaakte was gekomen!  We zien daarna dan ook dat Paulus geen mensen meer kon genezen omdat hij die gaven niet meer bezat. Wat ten dele was zoals de tongentaal, profetie, gezondmakingen, duivelen uitwerpen stopte dan ook  Lees I Korinthe 13: 8-11

Nu gaan wij naar Efeze 4 vers 11 want daar lezen wij dit: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. De Efezebrief is net iets eerder geschreven dan de brief aan de gelovigen te Kolosse en waarschijnlijk was toen Paulus de brief schreef Gods Woord nog niet vervuld of comleet. Laat ons nader onderzoeken wat dit vers 11 hier zegt:Dezelfe God heeft ons deze mensen (mannen) gegeven voor de volmaking der heiligen, tot opbouw van het Lichaam van Christus welke Zijn Gemeente is. 

Er zijn gelovigen nu vandaag die op grond van dit vers beweren dat er nog apostelen en profeten zijn.  De vraag is zijn er nog apostelen en profeten?  We hebben net geleerd wat een apostel is. Hij is rechtstreeks geroepen van God door Christus om  een speciale boodschap te verkondigen. De apostel was om het Woord van God te verkondigen en te onderwijzen.

Het tweede hier is de profeet. Zijn er nog profeten vandaag de dag en wat is een profeet? Dit is een voorspeller van Gods Woord. Een voorbeeld is Agabus We kunnen dit lezen in Handelingen 21: 10 en 11 en in  vers 9 van ditzelfde hoofdstuk lezen over de dochters van Filippus die allen profeteerden.  Deze allen waren profeten. Paulus was zelf ook een profeet. In I Thessalonicenzen 4:13-18 lezen wij: Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.  Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden

 Dit is alreeds verteld, verkondigd door de apostel Paulus bijna 2000 jaar geleden. Hij dacht dat dit in zijn tijd zou plaatsvinden en wist niet dat dit bijna (nu) 2000 jaar verder nog niet heeft plaatsgevonden. Het is nog geen werkelijkheid maar we kijken er wel naar uit namelijk de Opname van de Gemeente. Filippenzen 2:30-21, Titus 2:13. 

Er zijn ook mensen die zichzelf een apostel of een profeet noemen i.v.m. dit vers 11 en dat ze daarvoor gezalfd zijn. Sommigen van hen beweren dat zij duivelen kunnen uitwerpen of mensen kunnen genezen. Dit waren tekenen in de vorige Bedeling, onder de wet, toen God bezig was met Zijn volk Israel want zij moesten rein en gezond het Koninkrijk op aarde wat beloofd was binnengaan. Dit was onder de profetie van kracht. Nu niet meer.

Het wil niet zeggen dat God niemand geneest of kan genezen. Natuurlijk wel, Hij is almachtig en onder Zijn soevereiniteit kunnen mensen nog steeds genezen, soms spontaan, soms met operatie, medicatie, therapie. 

Een voorbeeld uit de Bijbel is dit wat we lezen in Filippenzen 2:25-30! Aan Timotheus schrijft Paulus dat Timotheus wat wijn moet gebruiken voor zijn darmen 1 Timotheus 5:23. Trofimus laat Paulus ziek achter 2 Timotheus 4 vers 20. Wij hebben onder deze Bedeling van Gods Genade een betere hoop: een hoop in de hemel Filippenzen 3:20-21 en wij zullen een nieuw lichaam ontvangen van God. Wat een geweldig iets is dit en wij kijken hier naar uit!

De Bijbel is compleet en met het compleet worden van Gods Woord waren er geen apostelen en profeten meer nodig. God heeft alles bekend gemaakt via Zijn Woord. Romeinen 10:17 zegt ons dat het geloven is door het horen en horen door Gods Woord. 

Deze mensen die zichzelf Apostel of Profeet noemen hebben kennen hun positie ten eerste  in Christus niet en hebben onvoldoende kennis van Gods Woord. Ze hebben wel een ijver voor God  maar niet met verstand en geloven de leugens van de satan. Bovendien weten ze ook niet hoe ze de Bijbel behoren te lezen namelijk het rechtsnijden. 2 Timotheus 2:15. We leven nu niet onder de profetie maar onder het Geheimenis, onder Gods bedeling van Genade Efeze 3:1-3. Paulus is onze enige apostel, ook vandaag! Omdat wij niet meer onder Gods profetie leven maar onder Zijn Genade zijn apostelen en profeten niet meer nodig voor de opbouw van het Lichaam van Christus. Wat overgebleven is zijn evangelisten, herders (pastors) en leraars. Deze zijn voor het Lichaam van Christus en tot opbouw van het Lichaam van Christus!