Afgezonderd tot het evangelie

 

 Vertaald vanuit het Engels door A.Weeda

 

Schriftlezing: Romeinen 1:1 en Galaten 1:15

Romeinen 1:1 vertelt ons dat Paulus was afgezonderd tot het Evangelie van God. Hoewel de dood en opstanding van Christus in het Oude Testament waren geprofeteerd, was het de basis voor de openbaring van het nieuwe programma van God aan de apostel Paulus.  De overlapping van de grootste gebeurtenis in de geschiedenis betekent niet dat de kenmerkende dingen van de Joodse bedeling in de bedeling van genade zijn gebracht. De wet was een juk, dat te zwaar was om te dragen. De apostel voor de heidenen had niet de opdracht gekregen om de mensen de wet van Mozes op te leggen. Hij vertelde hen dat niemand de wet kan houden of moet proberen om dat te doen, of dat door het houden van de wet een gunst of redding van God verwacht kon worden. Het systeem van geloof en werken was vervangen door het systeem van genade. De bedeling van de genade van God was het heilige geheim dat verborgen was voor alle generaties totdat het voor het eerst aan de apostel Paulus werd geopenbaard. We noemen dit het geheimenis.  Het bevat de voorzegde dood en opstanding van Christus en breidt de betekenis uit in een systeem van genade voor een ieder die gelooft.

 

De apostel Paulus was afgezonderd voor deze huidige bedeling. Je kunt er alles over lezen in de brieven die hij in de Bijbel schreef. De richtlijnen voor de leer en praktijk voor deze bedeling van genade zijn te lezen in de brieven van Paulus.  Hij is ook gedurende zijn leven afgezonderd tot God. Zijn leven behoorde God toe en werd door God opgeëist op een bijzondere voorbestemde manier.  “Die (God) mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in  mij te openbaren,  opdat ik Hem door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen,”.  We zien in Paulus een afzondering tot de waarheid van God voor deze periode en een leven dat is toegewijd om het bekend te maken.

Bent u afgezonderd tot het juiste evangelie? En wat doet u om het bekend te maken?