Goede Vrijdag en Pasen

 

Lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus

 

Met Goede Vrijdag wordt herdacht dat de Heere Jezus Christus stierf aan het kruis op Golgotha. Ieder jaar wordt dit weer herdacht. (Bijbels gezien was dit eerder waarschijnlijk op woensdag)  Het  om het feit dat Hij onze dood aan het kruis stierf.

Rond deze tijd of een week vroeger wordt vaak de Mattheus Passion en de Johannes Passion van Johan Sebastiaan Bach uitgevoerd. Prachtige grote werken van een enorm beroemde componist. Het zijn meesterstukken qua muziek en persoonlijk heb ik in mijn leven al heel wat keren deze uitvoeringen mogen zien. Ook wordt het lijdensverhaal veel nagespeeld ieder jaar. Elk jaar loopt men in Jeruzalem de weg der smarten Via Dolorossa. Elk jaar speelt dan iemand Christus die het kruis droeg op deze weg.  Als kind hoorde ik van de Passiespelen in Oberammergau. Deze plaats ligt in het zuiden van Duitsland waar dit gespeeld werd. Nog dichter bij huis hebben wij al meer dan 10 jaar hier in Nederland de Passion. Het lijdensverhaal gespeeld door acteurs en zangers en het kruis wat mensen dan dragen en wat ook licht geeft. Afgelopen donderdag konden weer mensen dit weer zien via televisie. 

 

De apostel Paulus zegt over Christus het volgende: Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. Kolossensen 1:16.

Hoe wonderlijk en wondervol kwam de Schepper naar deze aarde om een te worden met ons. Werd mens net als wij. In de Filippensenbrief kunnen wij dit zo mooi lezen en bestuderen. Laten wij dit met elkaar lezen: Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn. Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in de gedaante geworden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises Filippensen 2: 5-8

 

Vers 6: Vanaf dit vers t/m 9 lezen wij over wat Christus gedaan heeft voor ons. We lezen hier over de 7 vernederingen wat God in de Heere Jezus Christus gedaan heeft. In dit vers lezen wij over de eerste vernedering. Christus  in de gestaltenis van God. Christus is het beeld van God. In Kolossenzen 1:15-17 lezen wij het volgende: “Die het Beeld is van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van alle kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem “ Wat wij hier lezen is iets wat in veel respect  ver boven ons verstand gaat!  Door de Schriften behoren wij dit aan te nemen door het geloof. Hier staat en wij geloven dat de Heere Jezus Christus God is.  In het Engels staat er being in the form of God. Van het Griekse woord morphe wat betekent de uiterlijke expressie= uitdrukking van de inwendige natuur van Zijn Wezen!  Christus is God Zelf, gelijk en eeuwig. Hij hoefde die plaats niet te bereiken want dat had Hij al. Over de eerste vernedering lezen wij hier:

    We lezen hier in dit vers over geen roof wat in het Engels staat robbery van het Griekse woord harpagmos.  Hij, Christus Die God Zelf is zag het niet als roof. Om het vast te houden wat Hij Zelf was en is maar maakte Zichzelf leeg. Niet dat Hij Zich losmaakte van Zijn Godheid. Hij is alwetend en een voorbeeld kunnen wij lezen  in Johannes 1:47-49. Lees dit zelf! Hij maakte Zichzelf los van de uiterlijke manifestatie van Zijn eigenschappen en glorie opdat Hij mocht volbrengen het grote werk van verlossing voor ons mensen. Hij deed dit vrijwillig om de wereld te redden!  Waarom? Omdat Hij u, ja u beste lezer en mij zo lief heeft! Dit is agapě. Dit is Gods liefde! Hij gaf Zichzelf. 1 Timotheus 1:15 zegt ons: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld  gekomen is, om de zondaren  zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben”  Ja, om u en mij kwam Hij vrijwillig naar deze aarde en stierf voor ons aan het kruis voor onze zonden! Hij, zonder zonde werd zonde voor ons gemaakt opdat wij gerechtvaardigd zouden worden voor God in Hem! Lees 2 Korinthe 5: 21. Hij gaf Zichzelf als een losprijs voor ons! Wij konden de schuld niet betalen omdat wij zondaars zijn maar Hij zonder zonde kon dit schuld wel betalen en dat heeft Hij gedaan door voor ons aan het kruis te sterven!

 

Vers 7: Maar heeft Zichzelf vernietigd. Dit is de tweede vernedering!  Wat betekent dit heeft Zichzelf vernietigd? In het Engels staat er made Himself of no reputation=Grieks=Kenoo. Zie voor uitleg het bovenstaande in vers 6. De derde vernedering is de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Daardoor was Hij ook volledig gehoorzaam aan God de Vader. Een dienstknecht doet de wil van een ander en niet van zichzelf. Hij is zijn meester onderdanig. Zo ook Christus die volledig gehoorzaam was aan Zijn Vader.   Vierde vernedering: Door de incarnatie (vleeswording) werd Christus gelijk aan de mensheid met deze uitzondering: Hij was en is zonder zonde! Zodat Hij de zonde van de gehele wereld kon dragen! Hij was volledig God en volledig Mens.

Vers 8: In de gedaante gevonden als een mens. In Hebreeen 2:14-15 lezen wij: “Aangezien dan de kinderen het vlees en bloed deelachtig zij, zo is Hij ook eveneens die deelachtig geworden, opdat Hij door de dood te niet doen zou degene, die het geweld des doods had, dat is, de duivel; En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, gedurende heel hun leven, aan de dienstbaarheid onderworpen waren”

Christus was en is God en Mens. Hij was het allebei toen Hij op aarde kwam voor ons mensen om ons te redden van de eeuwige dood. In Hebreeen 2:9 staat dit geschreven: “Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou” Hij stierf aan het kruis, in onze plaats, en nam al onze zonden op Zich. De vijfde vernedering hier in dit vers is dat Hij zich als een Mens vernederde. Het lijden droeg Hij toen Hij hier op aarde kwam voor ons!  De zesde vernedering is dat Hij gehoorzaam was tot de dood. Als een dienstknecht die gehoorzaam is aan zijn meester. Hij was gehoorzaam aan Zijn Vader, God de Vader. De zevende vernedering: het was niet zomaar een dood! Nee, het was de dood aan het kruis. Een ergere dood is er niet dan deze dood! Als een moordenaar werd Hij, Die zonder zonde was, gekruisigd! Hij hing daar op Golgotha tussen de moordenaars die ook gekruisigd werden.  Een verschrikkelijke dood was dit.   Ter informatie kunt u onderstaand stukje hierover lezen wat er precies gebeurde als iemand werd gekruisigd.

 

   Tegenwoordig wordt aangenomen dat het vastbinden van de ledematen met een touw de meest gebruikte methode was: het vastnagelen zou voorbehouden zijn aan de ernstigste gevallen. Bij kruisiging waren verschillende doodsoorzaken mogelijk: meestal stierf het slachtoffer uiteindelijk door verstikking, doordat het volle lichaamsgewicht aan de armen hangt en deze omhoog gestrekt zijn, wordt het steeds moeilijker om te ademen. Misschien kon een slachtoffer ook sterven door een hartstilstand, een fysieke shock of uitdroging. Het bloedverlies door vastnagelen is gering. Er werd begonnen met een flinke afranseling om de spieren te verzwakken. Het slachtoffer kreeg de dwarsbalk van het kruis op de schouders gebonden en moest zo naar de executieplaats lopen. De gevolgen van een valpartij laten zich raden. Na aankomst op de executieplaats werd de dwarsbalk op de staander geplaatst. Na verloop van tijd zakte door het gewicht het lichaam steeds verder voorover en naar beneden. Hierdoor werden de longen als het ware dichtgeknepen waardoor zich vocht ophoopte. Het slachtoffer voorkwam verstikking door zich met zijn benen omhoog te drukken. Dit kostte echter veel kracht en was bijzonder pijnlijk, waardoor het na verloop van tijd steeds minder lukte. Wanneer het opdrukken niet meer lukte, stikte het slachtoffer. Afhankelijk van de conditie van het slachtoffer, de methode waarop het slachtoffer gekruisigd werd en externe factoren trad de dood binnen enkele uren maar soms ook pas na enkele dagen in.

 

De Heere Jezus Christus heeft dit volledig vrijwillig voor ons gedaan om ons te redden van de eeuwige dood om zo de mens de mogelijkheid te geven om in God te gaan geloven. Hij is de Brug tussen God en de mens door het kruis! Lees I Petrus 2:24 en Hebreeen 12:2! Hij is ook de Middelaar tussen God en mensen. I Timotheus 2:5: “Want  er één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”

 

Vers 9: Om die reden, omdat Christus dit alles gedaan heeft, heeft God Hem, de Heere Jezus Christus,  uitermate verhoogd. De dood kon Hem niet houden! Christus is opgestaan uit de dood!

 I Korinthe 15:3,4: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften” Hij, Christus zit nu aan de rechterhand van de Vader. Daar pleit Hij en Hij bid voor ons daar. In Romeinen 8:34 lezen wij het volgende: “Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt”

Niet alleen heeft God de Vader Christus verhoogd, Hij heeft Hem ook een Naam gegeven welke boven alle naam is. In Efeze 1:20-21 lezen wij: “Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel; Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende”

 

Filippenzen 2: 10-11

 "Opdat in de Naam van Jezus  zich zou buigen alle knie van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader"

Vers 10: God heeft Christus een Naam gegeven boven alle naam. Hij heeft Hem ook uitermate verhoogd. Christus is gezeten aan de rechterhand van de Vader, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Efeze 1:21. Vers 22 van ditzelfde hoofdstuk zegt ons: “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen”

   Uitermate verhoogd en een Naam gegeven boven alle naam door God de Vader met een reden en dat lezen wij hier in dit vers: Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie. Ieder mens zal moeten buigen voor Christus Jezus.  Dat zijn mensen die in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn.  Het gaat hier om dat mensen Hem Christus erkennen als God! Dit zal niet lang meer duren. Elke ziel in de nabije toekomst zal Hem erkennen als Heer. Want Hij is Heer of heren. De universele onderwerping wat in dit vers over gesproken wordt  gaat over mensen en engelen en zal plaatsvinden bij 3 verschillende gebeurtenissen in de toekomst.

     De eerste gebeurtenis zal plaatsvinden bij de Bema. Als wij als gelovigen in Christus, leden van het lichaam van Christus opgenomen zullen zijn gaan wij verschijnen voor God. Wij zullen dan allen gewillig buigen voor Hem, voor Degene die Zichzelf gaf voor ons, voor onze zonden! Romeinen 14:10-12 zegt ons het volgende: ”Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven” De engelen van de hemel zullen ook buigen in nederige aanbidding aan het einde van de rechterstoel of Bema!

De tweede gebeurtenis zal plaatsvinden op de Dag des Heren. Dit zal het oordeel zijn over Israël en de naties als Christus in kracht en glorie terugkeert op aarde aan het einde van de grote verdrukking. Hij zal dan de gelovigen scheiden van de ongelovigen. De ongelovigen zullen zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. Hierna zullen de gelovigen die onder de profetie leefden opstaan. Dit is de eerste opstanding. Christus zal dan zitten op Zijn troon en Israël en degenen die gered zijn door Israël zullen staan voor Hem buigen met enorme vreugde. Lees Jesaja 45:23!

De derde gebeurtenis zal plaatsvinden  bij de Grote witte troon. Dit zal zijn na het 1000 jarig rijk. Die dag zal God de ongelovigen van alle eeuwen oordelen. Dit is de grote oordeelsdag. De ongelovigen zullen allen opgewekt worden van de lichamelijke dood. Dit is de tweede opstanding. De ongelovigen zullen geoordeeld worden en zij zullen in de poel des vuurs geworpen worden! Openbaring 20:13-15: “En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs; dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs”

Degenen die altijd gevloekt hebben in Zijn naam zullen dan belijden Zijn Naam en zij zullen buigen voor Hem.  De satan en zijn gevallen engelen zullen dan ook geoordeeld worden en in de poel des vuurs geworpen worden en zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Lees Openbaring 20:10!

 

Vers 11: Degenen die Hem geweigerd hebben en dachten dat Hij niet God Zelf was en is en dat Hij niet meer was dan een misleidende leraar of wel een goede leraar maar Hem nooit aannamen als Verlosser zullen voor de grote witte troon beven als zij moeten buigen voor Degene en zullen Hem erkennen als God.  Elke tong van ieder mens op dat moment zal Hem erkennen. In het Grieks staat er exomologeo= to acknowledge or agree fully. Zij de, de ongeredde mensen zullen eeuwige straf krijgen en daar hebben ze ook zelf voor gekozen. 

   Beste lezer, u kunt nu nog kiezen! Nu is de tijd van redding. We leven nu nog onder de genade van God.  Als u nog niet de Heere Jezus Christus als uw Verlosser heeft aangenomen in uw leven erken eerst dat u een zondaar bent  Romeinen 5:12 en een zondige natuur heeft.  Neem de Heere Jezus Christus als Verlosser aan in uw leven voordat het te laat is. Hij stierf  voor u, voor uw zonden en wil u ook eeuwig leven geven zodat u de eeuwigheid met Hem kan doorbrengen in de hemel. Laat u zich met God verzoenen door de Heere Jezus Christus voor dat het te laat is!  2 Korinthe 5: 20,21. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden!  

 

 

Waarom moest Christus lijden en sterven aan het kruis? Hij was toch God Zelf? Hij was toch rechtvaardig?  Het was voor ons  mensen, voor ons. Waarom? Omdat wij zondaars zijn van nature, wij zijn onrechtvaardig hierdoor.  Romeinen 5: 12 zegt ons: Daarom, gelijk door een mens (Adam) de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welke allen gezondigd hebben” De mens was goed geschapen zonder zonde maar doordat de eerste mens Adam God niet gehoorzaamde kwam er zonde in deze wereld en elk mens na hem werd een zondaar van nature. Genesis 3. U en ik zijn zondaars van nature en derven missen de heerlijkheid Gods Romeinen 3:23! Wij worden in deze wereld geboren zonder God en zijn voor eeuwig dood zoals wij net hebben kunnen lezen. Maar nu komt Gods liefde. In Romeinen 5 vers 6-8 lezen wij het volgende: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren”! Ja lieve mensen Hij stierf voor u en mij zondaars. Hij rechtvaardig voor ons onrechtvaardige mensen! I Petrus 3:18. Hij zonder zonde voor ons zondaars. Ja aan dat kruis op Golgotha droeg Hij onze zonden, onze schuld die wij hadden verdiend op Zich.

Bijna 5 jaar geleden waren mijn vrouw en ik in Jeruzalem en wij hebben Golgotha gezien. De heuvel Golgotha bestaat echt en het busstation dat erbij is heet ook Golgotha.  De heuvel lijkt ook echt op een schedel. Golgotha betekent Schedelplaats. Heel bijzonder om dit te zien. De graftuin (die ontdekt is door Engelse gelovigen) is daarnaast gelegen en kan je bezoeken. 2000 jaar geleden stierf onze Heiland voor ons aan dat kruis op die plaats. II Korinthe 5 vers 21 zegt dit heel mooi: “Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” Door het bloed van Christus wat vloeide op Golgotha hebben wij nu de vergeving van zonden: verleden, heden en toekomst! Efeze 1:7, Kolossensen 1:14! Maar de dood kon Hem niet houden mijn broeders en zusters. Hij is en was zonder zonde. Na 3 dagen en 3 nachten stond Hij op uit de doden. Romeinen 6 vers 9-10. 

 I Korinthe 15 ver 3 en 4 zegt ons het volgende: “Want ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook onvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar de Schriften. Hij is begraven daarna en Hij is opgewekt ten derde dage naar de Schriften. Christus is overgeleverd om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking staat er in Romeinen 4:25! U leest het hier mijn broeders en zusters: De Heere Jezus Christus stierf voor ons en stond op voor ons;  het was allemaal voor ons dat dit is geschied!  Het is Zijn werk wat ons gered heeft. Zijn volbrachte werk! In Romeinen 3 vers 23 en 24 lezen wij: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is. In Christus is de verlossing en hebben wij de verlossing door Zijn bloed en Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven door Zijn opstanding!

Voor ons broeders en zusters in de Heere Jezus Christus is elke dag weer dat wij hier bij stilstaan en wij mogen weten en geloven:  Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Galaten 2:20

 

Ik wens u allen gezegende dagen toe!