Engelen

 

door

 

J.W.Weeda

 

 

In deze Bijbelstudie gaat het over de schepping van engelen, manier waarop ze geschapen werden, de tijd dat ze geschapen werden. De natuur van engelen: persoonlijkheid, geesten, geen geslacht, hebben super bovenmenselijke kracht, classificaties van engelen, de bediening van de niet gevallen engelen.

Deel 1

Wat zijn Engelen?

 

Engelen zijn geesten. In Psalm 104 vers 4 lezen wij het volgende: “Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur” In Hebreeen 1 vers 13 en 14 lezen wij de volgende verzen: “En tot welke der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten? Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen? En toen de Heere Jezus Christus op aarde was na Zijn opstanding zei Hij dit tegen zijn discipelen het volgende: “Ziet mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb” Lukas 24:39. Het is vrij duidelijk dat daarom engelen geesten zijn en zij hebben geen lichaam met vlees en botten. De Schriften schrijven niet toe dat ze lichamen hebben. Geen enkele van hen. In Ezechiel 1 vers 5-12 lezen wij wat Ezechiel zag: “En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens. En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugels. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugels, aan hun vier zijden; en de vier hadden hun aangezichten en hun vleugels. Hun vleugels waren samengevoegd, de een aan de ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugels opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen. En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarheen de geest was om te gaan , gingen zij, zij keerden zich niet om, als zij gingen”

We lezen hier over de Cherubim wat is een aparte klasse van engelen en deze zijn hierboven heel goed beschreven. Ze hebben gezichten, vleugels, handen, voeten en hebben een verschijning van flits en bliksem. Nu heb je ook de Seraphim en dit is een andere klasse engelen en zijn beschreven in Jesaja 6 vers 2 : En de Seraphim stonden boven Hem; een ieder had 6 vleugels; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekt hij zijn voeten, en met twee vloog hij” De Schriften is rijk aan verschijningen van engelen. In Hebreen 13 vers 2 lezen wij : Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. In 2 Koningen 6 bidt de profeet Elisa dat de ogen van zijn knechten geopend mogen worden om het leger van de Heere te zien. En hij zag en de berg was vol van paarden en strijdwagen van vuur. Er kan dus geconcludeerd dat terwijl engelen geen fysieke lichamen hebben ze we echte lichamen welke zijn van een type of organisatie van welke wij als mensen geen weet van hebben. We lezen in dit kader I Korinthe 15 vers 44: Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Engelen bezitten super menselijke kracht

In Hebreeen 2 vers 7 lezen wij het volgende: Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer handen. De apostel Petrus  laat in 2 Petrus 2 vers 11 zien het volgende: Daar de engelen in sterkte en kracht meer zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor de Heere voortbrengen. In 2 Thessalonicensen 1 vers 7 spreekt de apostel Paulus: "En u die verdrukt wordt , verkwikking met ons, in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen Zijner kracht" Dat de Heere Jezus Christus een weinig minder is geweest dan de engelen is het feit dat Hij moest lijden tot de dood, ja tot de doods des kruises! Lees Hebreeen 2:9!  In Hebreeen 1 vers 4 lezen wij dat Christus zoveel treffelijker is geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft. 

Engelen hebben geen geslacht (man of vrouw)

In Mattheus 22 vers 30 lezen wij over mensen die opstaan in de toekomst  en dan zegt de Heere Jezus Christus: Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel.  

Engelen representeren zichzelf altijd in de vorm van een man als we de verschijningen lezen in de Bijbel. Schilders vroeger hebben engelen vaak afgebeeld als kinderen met vleugels of vrouwen met vleugels maar dit staat nergens in de Bijbel. 

Deel 2

De volgorde van de niet gevallen engelen

In Hebreeen 12 vers 22 lezen wij het volgende: "Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion,

en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der

engelen.

Dit wordt nog een keer genoemd in Judas 14 waar staat geschreven: "En van deze heeft

ook Enoch de zevende van Adam geprofeteerd, zeggende: Ziet de Heere is gekomen met 

Zijn vele duizenden heiligen" In het Oude Testament is een van de titels van Jehovah God  de Heer

der heren. Jehovah Sabaoth wordt Hij ook genoemd en in Romeinen 9 vers 29 lezen wij het volgende hierover: En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren  wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. In Jakobus 5 vers 4 lezen wij ook over de Heer Sebaoth. Deze verzen laten zien dat God de Leider is van een ontelbaar groot hemels leger. Soms verwijzen schriften naar sterren zoals in Deuteronomium maar meestal verwijst het naar engelen. In 2 Kronieken 18 vers 18 lezen wij: verder zeide hij: Daarom hoort het woord des Heeren: Ik zag de Heere zittende op Zijn troon en al het hemelse heir, staande aan Zijn rechter en Zijn linkerhand. Ook in Lukas 2 vers 13 met de geboorte van de Heere Jezus Christus op aarde was er een menigte engelen: En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen

Engelen met naam

Sommige engelen in de Bijbel worden genoemd bij naam. Zo heb je dus een paar namen die genoemd worden zoals Michael en Gabriel. Dit zijn engelen met veel macht. Michael wordt genoemde in de volgende verzen bijvoorbeeld in Daniel 10 vers 13: doch de vorst van het koninkrijk van Perzie stond tegenover Mij een twintig dagen; en ziet Michael een van de eerst vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de koningen van Perzie" Meerdere teksten waar Michael genoemd wordt  is Daniel 10:21, Judas 9, Openbaring 12:7.  Gabriel wordt ook genoemd in de volgende verzen: Daniel 8:16, 9: 21, Lukas 1:19 en 26

Verschillende classificaties van engelen

In het eerste gedeelte van deze Bijbelstudie wordt dit ook al genoemd. In dit tweede gedeelte van de Bijbelstudie wordt er uitgebreider over gesproken

De Cherubim: Een cherub wordt 27 keer genoemd in de Bijbel en cherubim 64 maal. De meeste kunnen we dit woord terugvinden in het meubilair en de gordijnen van de tabernakel van de tempel. Als naam wordt ze maar een keer genoemd in het Nieuwe Testament en wel in Hebreeen 9 vers 5: En boven over deze ark waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. De meest duidelijkste schrift over cherubs kunnen wij vinden in Ezechiel 10. Zij zijn levende schepselen. Ze zijn het allereerste genoemd in Genesis 3:24: En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden en een vlammig lemmer eens zwaards , dat zich omkeerde, om te bewaren de weg van de boom des levens. De cherubs overschaduwden het verzoendeksel in de tabernakel. Exodus 25:18-22. Zij overschaduwden de ark  wat bevatte de 10 geboden. Uit deze geschriften kunnen wij concluderen dat cherubim engelen zijn die belast zijn met het bewaken en het handhaven van Gods heiligheid. In Openbaring 4 vers 8 lezen wij dat deze engelen geen dag en nacht rusten.  

De SeraphimDeze engelen worden alleen in de Bijbel genoemd in Jesaja 6 vers 2 en 6 in verband met Jesaja's visioen van de Heere. Deze engelen lijken erg op de Cherubim en hebben ook de taak om Gods heiligheid te beschermen. Het woord seraph betekent branden/vlammend. De cherubim hebben te maken met het altaar/tempel of tabernakel. De Seraphim met het wasvat

De Aartsengel: Michael wordt genoemd de aartsengel. Dit kunnen wij lezen in Judas 9. Nog een schrift waar de aartsengel in voor komt is in I Thessalonicensen 4 vers 16: de stem van de aartsengel. Michael wordt genoemd als een van de chef prinsen. Onder andere kunnen wij dit lezen in Daniel 10:13 en Daniel 10 vers 21 die we al in deel 1 ook al genoemd hebben. 

De Uitverkoren engelen: Dit wordt maar 1 keer in de Bijbel genoemd en wel in I Timotheus 5 vers 21: Ik betuig voor God, en de Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid" Paulus vermaand hier Timotheus voor God en de uitverkoren engelen van God om de dingen te doen die Paulus Timotheus doorgeeft om te doen. Wat moest Timotheus doen? In vers 19 en 20 van ditzelfde hoofdstuk lezen wij : "Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, ander dan onder twee of drie getuigen. Bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen, opdat ook de anderen vreze mogen hebben" De uitverkoren engelen zijn geen speciale groep van engelen van God maar dit zijn alle niet gevallen engelen die God dienen. God heeft ook een doel met de engelen. Een aantal van de engelen viel (een 1/3 deel van alle engelen) die God geschapen heeft. De overgebleven engelen 2/3 deel zijn verkoren om niet te vallen. 

Overheden en machten:  De brieven van de apostel Paulus zijn uniek in de verwijzingen naar overheden en machten in het engelenrijk. In Titus 3 vers 1 lezen wij: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn" Dit gaat over de aardse overheden die boven ons gesteld zijn. In Efeze 3 vers 10 gaat het over hemelse overheden en machten in hemelse gewesten waaraan wij als Gemeente, het Lichaam van Christus de veelvuldige wijsheid van God bekend mogen maken. 

De Engel des Heeren: Deze Engel is een uniek Persoon en Hij is ook niet een van de geschapen engelen maar is de pre-geïncarneerde manifestatie van de Tweede Persoon van de Drie eenheid. Hij wordt een Engel genoemd omdat hij verschijnt als de Boodschapper van Jaweh God net zoals Christus een Apostel en Hoge Priester genoemd wordt.  De Bijbel noemt een aantal Schriften: Genesis 16 vers 7, 18:1, 22:11 en 12, 31: 11-13; 32: 24-32, 48:15 en 16. Exodus 3:2,14, Jozua 5;13 en 14, Richteren 6:11-24, 2 Koningen 19:35, I Kronieken 21 vers 15 en 16, Psalm 34 vers 7, Zacharia 3:1-4.  Dit alles onder de Profetie. 

De bediening van de niet gevallen engelen

Deel 3

 Ten eerste zijn deze engelen in constante lofprijzing  bezig naar God toe. In Psalm 148 vers 1 en 2 lezen wij het volgende: Hallelujah! Looft de Heere uit de hemel; looft Hem in de hoogste plaatsen! Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!  Verder lezen wij in Jesaja 6 vers 3 over de engelen die Heilig, heilig heilig roepen en in Openbaring 4:8 is een soortgelijke tekst te lezen. 

Ten tweede openbaarden zij zich op allerlei manieren aan de partriarchen zoals Abraham, Izak en Jacob en aan Israel. We kunnen dit onder andere lezen in Genesis 18 vers 1 en 2, Numeri 20 vers 16, I Koningen 19 vers 5, I Kronieken 21 vers 15 en Zacharia 1 vers 9

Ten derde waren engelen zeer actief toen de Heere Jezus Christus geboren was . Lees Lukas 1:11, 13, 18, 19, 26, 34 en 35 en in hoofdstuk 22 vers 43. 

Ten vierde was er veel engelenbezoek in de Handelingenperiode toen God nog bezig was met Zijn volk Israel onder het Koninkrijks Evangelie. Handelingen 5 vers 19, 8:26, 10: 3 en 7, 22, Handelingen 12 vers 7,8, 9 en 10, 11, 15 en 23. 

Ten vijfde: Als Christus weer op aarde terug zal komen komt Hij met zijn machtige engelen om te oordelen en Zijn Koninkrijk te bevestigen. Dit kunnen we o.a. lezen in Mattheus 13 vers 39, 41,49; Mattheus 24 vers 31, 2 Thessalonicensen 1:7 en In Openbaring o.a. in hoofdstuk 7 ver 1 en 8 vers 2 lezen wij hier over. 

Ten zesde mogen wij weten dat engelen bezoek niet een onderdeel is van het programma waaronder wij nu leven: de huidige bedeling van Gods Genade. God's Woord is ten eerste compleet Kolossensen 1:25. Ten tweede Gods Geest woont nu in ons als gelovigen Efeze 1:13 en 14. De leiding door de Heilige Geest van God is meer constant, vitaal en heerlijker dan engelen bezoek. 

Conclusie: onder deze huidige bedeling waaronder wij nu leven kunnen wij geen engelen zien alhoewel ze er wel zijn.

 

Deel 4

Satan en de gevallen engelen

Oorsprong van satan: De belangrijkste vraag is of de satan geschapen als satan of was hij ook een heilige engel? In Jesaja 14 vers 12 t/m 14 lezen wij : Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde wedergehouwen, gij die de heidenen krenkt! En zij in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal  den Allerhoogste gelijk worden" Satan wordt ook genoemd Lucifer, Zoon des dageraads. Lucifer betekent licht drager. Deze naam geven ze ook aan de planeet Venus, de morgenster. De zonden van satan zijn geindentificeerd door Paulus als dat van trots. In Jesaja wat u net heb kunnen lezen zien we de 7 Ik wil van Lucifer: Ik zal de allerhoogste gelijk worden! Bij deze Ik wil begon de zonde. Satan was de degene die de mens verleid heeft en deze verleider wordt genoemd een slang. In 2 Korinthe 6 vers 15 wordt hij Belial genoemd: "En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? In Mattheus 12 verse 24-28 wordt hij Beelzebul genoemd. Het is dan ook niet vreemd dat hij de koning van Tyrus of dat hij de koning van Babylon genoemd wordt. In Ezechiel 28 vers 12-19 lezen wij over de koning van Tyrus maar het gaat niet over een koning hier maar het verwijst naar de satan. 

De namen van satan

1) Het woord satan toegepast op deze gevallen engel. Dit wordt 19 keer in het Oude Testament genoemd en 36 keer in het Nieuwe Testament. Satan is een Hebreeuws woord voor aanklager en tegenstander. Het woord satan wordt ook wel vertaald (adversary) tegenstander en weerstand (weerstaander)

2) Een tweede naam wat vaak gebruikt wordt is duivel. Deze naam komt 35 keer in het Nieuwe Testament. Het is een vertaling van het Griekse woord diabolos wat betekent lasteraar of roddelaar. Het woord wordt ook wel vertaald met valse beschuldiger. Het woord daimonion wordt ook vertaal als duivel or duivels maar kan ook vertaald worden als demon of demonen. 

3) Een derde naam is de grote draak en de oude slang: In Openbaring 12 vers 9 lezen wij : "En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is zeg ik , geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen  En in Openbaring 20 vers 2 lezen wij het volgende: "En Hij greep  de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren.  Als eerste wordt de duivel genoemd de slang die de eerste mensen verleidt heeft. Dit kunnen wij lezen in Genesis 3 ver 1, 2, 4 13, 14 en in 2 Korinthe 11 vers 3 lezen wij: "Doch ik vrees, dat niet enigszinds, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden , om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 

4)Satan wordt ook wel de god dezer eeuw genoemd! We lezen in 2 Korinthe 4 vers 4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het beeld Gods is. 

5) Satan wordt ook wel de prins van deze wereld genoemd. Deze titel kunnen we vinden in de volgende verzen Johannes 12 vers 31, 14:30 en 16:11. De verwijzing is naar de kosmos wereld en niet naar de eeuw.  De kosmos betekent het wereldse systeem wat anti God is of de mensen die gevangen zijn in het duivelse systeem. God houdt niet van dit systeem maar God had de wereld, de mensen zo lief dat Hij gaf Zijn Eniggeboren Zoon Johannes 3:16

6) Satan wordt ook wel Beelzebul genoemd. In Lukas kunnen wij lezen dat de satan zich manifesteert als Beelzebul. Hij wordt ook genoemd de prins van demonen. Deze verwijzing is gemaakt naar hem in Mattheus 10 vers 25, 12: 24 en 27 en in Markus 3:22, Lukas 11:15, 18 en 19. De Chaldese oorspronkelijke naam is heer van vliegen. Dit komt 4 keer in het Oude Testament voor als Baal-ze bul. We kunnen dit lezen in 2 Koningen 1 vers 2, 3 , 6 en 16 en is geindentificeerd als de god van Ekron. Aanbidding van Baal was gewoon in Kanaan en te herkennen als satanisch en daarom wordt de satan Baal-zebul genoemd. 

7) Satan wordt ook wel de Koning van Tyrus genoemd. Dit kunnen wij lezen in Ezechiel 28 vers 12 t/m 19. In 2 Thessalonicensen 2 vers 3 t/m 10 kunnen wij lezen dat de satan zich gaat manifesteren in de zoon des verderfs en gaat zitten als een god in de tempel en zal alle kracht van de satan krijgen. Dan komt het uit wat in Ezechiel 28 staat! Dit zal ook in de toekomst gebeuren hier op aarde en wel in Jeruzalem! 

8) Satan wordt ook wel Lucifer genoemd. Het Hebreeuwse woord is heylel vertaald als dagster. Satan is natuurlijk een bedrieger en hij is de valse Christus. Satan manifesteert zich nu onder de huidige bedeling van Genade Efeze 3:1-3 als een engel des lichts. 2 Korinthe 11:14-15: "En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich  in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken

Satan's val

Het onheil of het kwaad is ontstaan met de satan. Nu komt de vraag dan: hoe kon een in zondeloos schepsel zonde ontstaan? Met de mens was deze kwestie verschillend want de mens werd verleid van buitenaf maar hoe kan zonde  ontstaan in het hart van degene die zonder zonde was? De Schrift geeft geen antwoord op deze vraag. Het geeft wel aan het feit dat zonde ontstond in engelenrijk van waaruit de satan deel van uitmaakte. Er is geen enkele Schrift die aantoont dat er een verleiding was van buitenaf in het geval van de engelen die zondigden. Dit betekent dan het feit dat er geen voorziening is gemaakt voor hun redding. Naast dit is het erg moeilijk voor te stellen dat werken nodig zijn voor de redding van engelen. Engelen bezitten geen vlees en bloed. Zij zijn gedienstige geesten. Engelen zijn individuele schepsels van God en geen geslacht zoals de mens dat is.  

Satan's werk

Satan is tegen God en al wat genoemd is God. Hij maakt zichzelf god. Dit wordt gezegd van de zoon des verderfs, wiens komst is naar de werking van satan. 2 Thessalonicensen 2:3-10. Hij probeerde het doel van God met de mensheid te dwarsbomen vooral met betrekking tot de verlossing van de mens. Satan veroorzaakte eerst dat de mens viel in zonde en veroordeling en toen God beloofde aan de mens dat het zaad van de vrouw hem de kop zou vermorzelen bracht hij alles in het werk om dit plan te dwarsbomen. In Genesis 6 zien we dat de mensen corrupt waren en dit was satan's werk. Maar Noach en zijn familie waren de enige overgebleven mensen die rechtvaardig waren voor God en na de zondvloed begon God een nieuw handelen met de mens via Noach. Satan deed veel pogingen de gekozen lijn te bederven in Israel door vermenging en afgoderij. In 2 Koningen 11 vers 1 lezen wij dat Athaliah, de moeder van koning Ahaziah al de leden van koninklijke bloede ombrengt behalve een persoon die God beschermde en deze zoon was verborgen 6 jaar lang om de Messiaanse lijn van uitsterven te behoeden. In Jeremia 22 vers 30 lezen wij dat de satan alles in het werk stelde dat er geen mens meer op de troon van David zou zitten. Maar God door de maagdelijke geboorte overwon dit obstakel omdat Maria in de koninklijke lijn van David was door Nathan de profeet en op deze lijn rustte geen vloek. Toen de Heere Jezus Christus geboren was probeerde satan door koning Herodes de Heere Jezus Christus te doden door alle kinderen in Bethlehem uit te roeien. We lezen dit in Mattheus 2:16-18. Later werd de Heere Jezus Christus in de woestijn verzocht door de duivel. Het doel van dit was dat de Heere Jezus de satan zou gaan aanbidden. Lees Mattheus 4 vers 8 en 9. In de hof van Gethsemane probeerde satan de Heere Jezus Christus Zijn leven te verpletteren maar God voorkwam dit door een engel te zenden die Hem versterkte. Lukas 22 42-44. Tenslotte zal de satan oorlog voeren tegen Israel en tegen Christus. Door de Christus te kruisigen dacht satan dat hij overwinnaar was maar juist het tegenovergestelde gebeurde. Laten wij lezen in Kolossensen 2 vers 15 lezen: En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd" U ziet broeders en zusters dat de satan is verslagen door het kruis en doordat de Heere Jezus Christus opstond uit de doden. Daarom haat de satan de glorie van het kruis en probeert hij door allerlei manieren mensen af te houden van God's waarheid en heeft hij ook zijn ministers (mensen) om de mensen de leugen te vertellen door hen. 2 Korinthe 11 vers 13-15: Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken"

Elke dag hebben wij als gelovigen te maken met onze tegenstander de duivel. Nu hebben wij niet als Paulus meer te maken met apostelen maar wel met leraars, evangelisten en herders die een ander evangelie verkondigen Galaten 1:6-9. Er rust geen zegen op dat werk. Wij als gelovigen mogen weten dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus Romeinen 8:37. De strijd is tegen de satan en zijn machten Efeze 6 vers 12

De gevallen engelen

Hun aanwijzingen in de Schrift

1 De engelen van de duivel. Dit kunt u lezen in Mattheus 25 vers 41 en Openbaring 12:9

2 Engelen die niet hun eerste positie behielden door middel van zondigen Judas 6 en in 2 Petrus 2 vers 4 lezen wij het volgende: Want indien God de engelen , die gezondigd hebben , niet gespaard heeft, maar , die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden

3 Bekende geesten: Dit lezen wij in Deuteronomium 18 vers 11 en Jesaja 8 vers 19 en Jesaja 19 vers 3. 

4 Onreine geesten: We lezen dit in  Mattheus 10 vers 1, Markus 1:27, 3:11, 5:13; Handelingen 5: 16, 8 vers 7, Openbaring 16 vers 13

5 Kwade geesten: Dit lezen wij onder andere in Lukas 7 vers 21 en in Handelingen 19 vers 12 en 13

6 Verleidende geesten: Dit lezen wij in I Timotheus 4 vers 1

7 Slechte geesten: Dit kunnen wij lezen in  Lukas  11: 26

8 Demonische geesten: Dit vinden wij in Openbaring 16:14

 Demonen

In het Nieuwe Testament wordt er 76 keer verwezen naar Demonen. We kunnen o.a. lezen in Mattheus 12 vers 43 t/m 45 en in Mattheus 8:31 over Demonen. Ze namen bezit van mensen daar. In Genesis 6 vers 4 lezen wij het volgende: In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van nature. Deze zijn vernietigd in de zondvloed. Demonische activiteit was meer in bepaalde perioden van de geschiedenis dan in andere perioden. Gedurende de tijd dat Christus op aarde was was er veel demonische activiteit en dit zal ook wezen in de Grote Verdrukking. Mattheus 24:24, 2 Thessalonicensen 2:8-10. 

Van bezetenheid door demonen kunnen wij lezen in o.a. Mattheus 4:24, 8:16,28 en 33. Handelingen 8:7, 16:16. Gedemoniseerd dus onder controle van demonische machten

Wat is het effect van bezetenheid van demonen?

Stomheid: Dit kunnen wij lezen in Mattheus 9:32 en 33

Blindheid: Dit lezen wij in Mattheus 12:22

Waanzin: Dit is te lezen in Maatheus 17 vers 15

Super menselijke kracht : Dit kunnen wij lezen in Markus 5:1-4

Ziekte: Dit lezen wij in Lukas 13 vers 12 en 16

Waarzeggerij: Dit lezen wij in Handelingen 16 vers 16. De dienstmaagd in Philippi had een waarzeggende geest en had de geest van Python. Python was de slang welke Delphi bewaakte waar het orakel was. 

Immoraliteit en onreinheid: Dit lezen wij in Mattheus 10 vers 1, naaktheid Lukas 8:27 

Manisch gedrag: Dit lezen wij in Markus 5 verzen 2 t/m 5

Zelf verwonding of kapot maken in beesten : Dit lezen wij in Lukas 8 vers 33

De bovenstaande lijst maakt duidelijk dat demonisme of bezetenheid veel effect had op de mens fysiek, emotioneel en mentaal. 

Bezetenheid door demonen is dit mogelijk ? 

Onder de vorige bedeling lees je veel over bezetenheid en zolang Gods Woord nog niet compleet was waren er speciale gaven gegeven aan mensen om duivelen uit te werpen. In I Korinthe 12 vers 9 en 10 lezen wij het volgende: En een ander het geloof, door dezelfde Geest, en een ander de gaven der gezondmakingen, dor dezelfde Geest; En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.  Zolang Gods Woord van Genade nog niet compleet was waren deze gaven voor de Gemeente gegeven aan mensen. Met het compleet worden van Gods Woord verdwenen deze gaven en ook het uitbannen of uitwerpen van duivels Lees Markus 16 vers 17! De apostel Paulus had de kracht ook gekregen van God om al deze tekenen van een apostel te doen 2 Korinthe 12 vers 12 en ook duivelen uit te werpen. Na Handelingen 28 en toen Gods Woord compleet was Kolossensen 1:25 verdwenen deze gaven. De weg die uitnemender was en is werd bekend gemaakt door de apostel Paulus I Korinthe 12 vers 31. 

Is het mogelijk om bezeten te zijn als je gelovige bent in Christus? 

Deze vraag heb ik als gelovige vaker gehoord in mijn leven en ben tot de conclusie gekomen dat je als gelovige niet kan bezeten zijn van de duivel. De duivel kan geen bezit meer van ons nemen. Wij waren de kinderen der ongehoorzaamheid van origine. Laten wij lezen Efeze 2:2 en 3: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen" De geest van satan, de duivel, woonde in ons en beinvloede ons ook. Wij deden alleen maar zonde. In Romeinen 8 vers 14 en 15 lezen wij: Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen; Abba Vader. We hebben de Geest van God ontvangen op het moment dat wij de Heere Jezus Christus aanvaarden als onze persoonlijk Verlosser. Efeze 1:13-14. Daarom kunnen wij niet meer bezeten raken van de duivel.  Er kunnen geen twee geesten in een mens wonen. Of het is de geest van satan of de Geest van God maar allebei kan niet. 

Is het mogelijk voor een gelovige om beinvloed te worden door de duivel/demonen? 

Er zijn genoeg verwijzingen dat dit mogelijk is. De satan kan ons wel degelijk beinvloeden:

1 De satan kan ons verzoeken of verleiden zoals hij al deed in Genesis 3. Dit kunnen we lezen in I Korinthe 7 vers 5

2 Satan kan een voordeel over ons als gelovigen hebben. Lees voor uzelf 2 Korinthe 2:11

3 De gelovige kan bedrogen worden door satan. In 2 Korinthe 11:3 lezen wij : Doch ik vrees dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. 

4 Satan is in staat om de gelovige met vuisten te slaan zoals hij deed met Paulus om hem een doorn in het vlees te geven. 2 Korinthe 12: 7

5 Satan kan de bediening van de gelovige hinderen zoals ook Paulus werd gehinderd door de satan. Dit kunnen wij lezen in 1 Thessalonicensen 2 vers 18: Daarom hebben wij tot u willen komen immers ik Paulus eenmaal en andermaal maar de satan heeft ons belet. 

6 Satan kan de gelovige ziften zoals hij dat deed met Petrus . Lees Lukas 22: 31.  Het is aanklagen wat hij doet. 

7 Door immoraliteit van een gelovig persoon kan iemand overgeven aan de satan voor de destructie van het vlees. Dit kan zijn dat hij of zij blijft doordrinken or drugs blijft gebruiken en daarmee niet wil stoppen. I Korinthe 5 vers 5

8 Gelovigen zijn gewaarschuwd om geen plaats te geven aan de duivel en te staan tegen zijn omleidingen. Efeze 4: 27 en Efeze 6:11. 

Conclusie: satan kan ons allemaal beinvloeden want waar Gods Woord is dat is hij ook en zal alles in het werk stellen om mensen af te houden van Gods Woord en met name Gods Woord van Genade. 

Het oordeel over satan en zijn engelen

Satan is alreeds overwonnen. Laat ons lezen Kolossensen 2 vers 15: En de overheden en de machten uitgetogen hebbende , heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. De duivel is alreeds verslagen door het kruis van Christus! Wat in de toekomst nog gaat gebeuren met de duivel is het volgende:

1 Satan en zijn engelen zullen in het eeuwige vuur geworpen worden wat voor hen bereid is Mattheus 25:41

2 Sommige gevallen engelen die gezondigd hebben heeft God niet gespaard en heeft hen al in de hel geworpen en voor het oordeel bewaard zie 2 Petrus 2:4

3 Satan en zijn engelen zullen vanuit de hemel op de aarde geworpen worden in de Grote Verdrukking Openbaring 12:7-9

4 Satan zal gebonden worden met de tweede komst van Christus op aarde Openbaring 20 vers 2-3 en in de afgrond geworpen worden voor duizend jaar. 

5 Na die duizend jaar zal de satan weer voor een kleine tijd ontbonden worden Openbaring 20 vers 3 om de volkeren te verleiden. 

6 Tenslotte zal de satan en zijn engelen geworpen worden in de poel des vuurs en sulfer alwaar het beest en de valse profeet zijn en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Openbaring 20: 10