Het Huwelijk

 

door

 

J.W.Weeda

 

Introductie:

 

Mijn vrouw en ik zijn getrouwd in 1987 en wij kenden elkaar daarvoor 4 jaar. Wij hebben elkaar leren kennen tijdens Bijbelstudie die wij gezamenlijk hadden in Delft. Na 4 jaar vriendschap en naar elkaar toegroeien, zijn wij getrouwd. Wij zijn getrouwd op basis van Gods Genade Evangelie Handelingen 20:24 en het recht snijden van Gods Woord der Waarheid 2 Timotheus 2:15. Natuurlijk vonden we elkaar ook leuk en zijn er wel dingen die je veel gezamenlijk doet. Wat het allerbelangrijkste is in een huwelijk is dat je een verbintenis aangaat met elkaar en dat je je ook houdt aan die regels waarbij het geloof in Christus een centrale rol speelt. Heb in al die jaren dat wij samen zijn, huwelijken gezien, die gestrand zijn, ook onder gelovigen!  Het is erg belangrijk voor ons als gelovigen of je nu getrouwd bent of niet Romeinen hoodstuk 7 de eerste verzen en I Korinthe hoofdstuk  7 te bestuderen. De gedeelten over het huwelijk corresponderen met elkaar.

Jong en oud (en dan bedoel ik juist medebroeders en zusters) tegelijkertijd zouden meer interesse behoren te tonen naar wat God zegt in Zijn Woord over het huwelijk en wat daarin de regels zijn die God heeft gesteld.

 

Gods doel met het huwelijk en praktijk

 

Het huwelijk is door God ingesteld. In Genesis 1 vers 26 -28 lezen wij het volgende: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” De mens is Gods kroon op de schepping. De mens is boven alles gesteld wat God op de aarde geschapen heeft. God heeft de mens gesteld tot een soort koning over alles wat op de aarde door Hem geschapen is. In vers 27 lezen wij En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Hij schiep geen man en man en ook geen vrouw en vrouw maar Hij schiep man en vrouw. God is Drieeenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. God maakte de mens vanuit het stof van de aarde en in zijn neusgaten blies Hij de adem van leven alzo werd de mens tot een levende ziel Genesis 2:7 God schiep de mens alleen voor de mens was er nog geen hulp die als tegen hem over was. God deed een diepe slaap op Adam vallen en Hij nam een van zijn ribben en sloot datzelfde toe met vlees. Hij bouwde die rib tot een vrouw en bracht haar tot Adam. Genesis 2 vers 21-22. De vrouw werd de man tot hulp. De vrouw is dus ook door God geschapen fysiek en ook innerlijk met emoties en een eigen karakter net als de man. De man is verantwoordelijk voor de vrouw en niet de vrouw voor de man in een huwelijk. De vrouw is dus uit de man genomen en daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot een vlees zijn. Genesis 2:24. In Romeinen 1 vers 25 t/m 27 lezen wij het volgende: Als die de waarheid van God veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven de Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En ingelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende.  Homofilie. We zien het in deze tijd waarin wij leven heel veel homofilie. We lezen ook dat God hen overgeeft tot oneerlijke bewegingen. Het praktizeren is zonde en gaat tegen Gods Woord in! Op grond van Gods Woord kunnen wij concluderen dat homofilie geen ziekte is maar zonde.  Nogmaals God schiep geen man en man (Geen Adam and Steve) of vrouw en vrouw. Hij schiep man en vrouw. De volgende tekst kunnen wij hierbij lezen. 

In Genesis 1 vers 28: En God zegende hen, en God zei tot hen, Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde......” God gaf de mensen de mogelijkheid om kinderen te krijgen waardoor de aarde dus bevolkt zou raken. De mens werd door God geschapen met een intellect, emoties en een wil. Voor de zondeval was de mens perfect en wandelde met God.  Het doel is om de aarde te bevolken! 

     De vraag is dan hoe gaan wij met mensen om die zichzelf homo noemen en het ook praktizeren?   Het antwoord hierop is dat wij net als met andere mensen omgaan: houdt vrede met alle mensen voor zover het van ons afhangt. We gaan niet in discussie hierover en laten het oordeel aan God over want Hem komt de wraak toe!  Wat we wel kunnen is hen vertellen van Gods liefde Romeinen 5:8 ! Als zij nog geen keuze hebben gemaakt in hun leven om Christus aan te nemen als Verlosser dan kunnen zij dit ook doen net als de gevangenbewaarder. Handelingen 16: 31. Het zijn onze medemensen ,vergeet dit niet!  De vraag is nu of zij welkom zijn in de plaatselijke gemeente? Het antwoord is hierop is ja want zij kunnen ook Gods plan van behoudenis leren kennen en Gods Genade. Dus als toehoorder. Zolang zij praktizerend bezig zijn, mogen zij geen taak als oudste of diaken uitvoeren. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen die hoereren. Die behoor je als gemeente ook over te geven aan de satan tot verderf van het vlees. I Korinthe 5 vers 5. Voorafgaand zal je toch met de persoon een paar keer moeten bespreken wat er mis is om tot een goed besluit te komen om wel of niet iemand toe te laten. 

 

Gods wil in een huwelijk:

Door de zondeval in Genesis 3 zei God tegen de vrouw in Genesis 3 vers 16 het volgende: Tot de vrouw zei Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. Tegen de mannen zegt God: Gij mannen woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende , als die ook mede erfgenamen der genade des leven met haar zijt: opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het is de verantwoordelijkheid van elke man in een huwelijk om alles te weten van zijn vrouw, te weten hoe zij is met angsten , emoties, leuke en minder leuke dingen. Een man moet hierbij ook sensitief zijn en ook de emoties van zijn vrouw begrijpen en ook begrijpen dat die anders zijn dan zijn eigen emoties of gevoelens. In Efeze 5 vers 24 en 25: Daarom gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Vers 28. Door de zondeval is het moeilijker geworden om dit in een huwelijk elke dag weer in de praktijk te brengen maar met Gods kracht lukt een gelovige man en vrouw dit wel mits het huwelijk ook gebaseerd is op Gods Genade en Zijn Evangelie van Genade Handelingen 20:24.

 

Overspel, hoererij 

 

     Vanwege de aanwezigheid van de zonde in deze wereld zijn deze woorden uit Gods Woord erg belangrijk: Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt: het is een mens goed geen vrouw aan te raken. Maar om der hoererijen wil zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben, en een iedere vrouw zal haar eigen man hebben. Er was veel hoererij in de gemeente te Korinthe en daarom schrijft de apostel Paulus als waarschuwing niet alleen aan hen maar ook aan ons. Nu vandaag is het veel meer dan toen in Korinthe doordat natuurlijk de bevolking is toegenomen en ook door snelle communicatie (media) etc.       

    Naar aanleiding van I Korinthe 5 vers 1 : “Men hoort gans, dat er hoererij onder u is, en zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt , alzo dat er een zijns vaders huisvrouw heeft. Dit gebeurde in de gemeente te Korinthe en natuurlijk wij als gelovigen zijn niet beter dan hen 2000 jaar geleden. In de profetie lezen wij over mannen die meerdere vrouwen hadden zoals Abraham, Jakob, David en Salomo. Dit bracht ook veel ellende met zich mee. We lezen I Koningen 11 vers 4 en 6: “Want het geschiedde in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart achter andere goden neigden; dat zijn hart niet volkomen was met de Heere, Zijn God, gelijk het hart van zijn vader David” Dus nu onder de bedeling van Gods Genade is het antwoord van God vanwege hoererij wat zonde is huwelijk. Het huwelijk voorziet als een bescherming tegen verleiding, ziekte en gevoelens van schuld. Een ander voorbeeld hoe het niet behoort te gaan in een huwelijk vinden wij terug in Genesis 16 vers 4: En hij (Abraham) ging in tot Hagar, en zij ontving. Toen zij nu zag, dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen” De gevolgen waren erg vervelend voor Abraham omdat hij naar de stem van zijn vrouw geluisterd had in plaats van naar God te luisteren.

 

Huwelijk ten tijde van vervolging

 

In I Korinthe 7 vers 7-9 lezen wij dat vanwege de vervolgingen de apostel Paulus adviseert om niet te trouwen en te blijven zoals hij ongetrouwd: “Want ik wilde dat alle mensen waren zoals ikzelf ben maar een ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo. Doch ik ze de on getrouwden, en de weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven zoals ik. Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden” Hij zegt dit vanwege de vele vervolgingen die er waren onder de Romeinen. Je was je leven niet zeker als gelovige in Christus. De ene gelovige kan heel goed alleen zijn en hoopt op God en de andere gelovige wil graag met iemand zijn leven delen dus een relatie aangaan en als hij of zij een partner gevonden heeft dat die twee dan ook trouwen want het is niet goed om te branden. Met andere woorden je kan je gevoelens niet onder stoelen en banken schuiven.

Het wordt echter wel moeilijker als mensen trouwen onder de omstandigheden waarin de apostel Paulus leefde. Dan kan je beter alleen blijven zoals hij was dus Bijbels gezien celibatair. Maar trouwen is geen zonde en dit mag ook. Lees I Korinthe 7:28. Sommige van onze broeders en zusters kunnen heel goed alleen zijn en hebben de gave gekregen om alleen te blijven. Het voordeel is dan dat je God meer kan dienen in je leven. Het gevaar en zeker in deze tijd 2000 jaar later dan Paulus is individualisme, zelf gerichtheid. Er is ook niemand die je corrigeert in je leven en dat brengt ook gevaar met zich mee. Zoals Paulus leefde met alle ontberingen die hij leed voor Christus was er ook geen tijd om een vrouw te hebben.

Ongelijk huwelijk:

 

Wat verstaan we onder een ongelijk huwelijk? Onder een ongelijk huwelijk wordt verstaan dat de ene partij gelovige is in de Heere Jezus Christus en de andere partij  ongelovig. In I Korinthe 7 vers 12 t/m 14 lezen wij het volgende: "Maar de anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft, en dezelve tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate; En een vrouw, die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlate. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig   Wat betekenen deze woorden hier. Het betekent als je in het huwelijk een vrouw hebt die gelovige is in Christus en de man niet dat zij haar man niet verlaat dus met andere woorden dat zij niet scheidt van haar man want dan komt vers 11 van dit hoofdstuk naar voren: En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met de man verzoene............ Als haar man bij haar wilt blijven dan is scheiden geen oplossing. Je hebt wel een ongelijk huwelijk en het kan heel wat moeilijkheden voortbrengen.  De ongelovige man of vrouw in zo'n huwelijk is apart gezet dus geheiligd en dat betekent dat hij of zij meer kans heeft om de Heere Jezus Christus als Verlosser aan te nemen of te aanvaarden dan in een huwelijk waarbij allebei de partners ongelovig zijn. Hij of zij hoort toch het Goede Nieuws van het kruis I Korinthe 15:3-4!  Ook de kinderen kunnen horen naar God's Woord van jongsaf aan . Net als Timotheus dit hoorde van zijn moeder en zijn oma. II Timotheus 1 vers 5: Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft  in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont" Timotheus had Gods Woord via hen leren kennen en hij was van kleinsaf aan opgegroeid hiermee. Van zijn vader weten we alleen dat hij een Griek was. We lezen niet dat zijn vader hem Gods Woord heeft geleerd. Waarschijnlijk was zijn vader geen gelovige in Christus. Dus kinderen in een gezin waarvan een ouder gelovige is in Christus hebben zeker een voordeel t.o.v. van kinderen waarvan de ouders allebei ongelovig zijn. Zij kunnen Gods Woord, de Bijbel leren kennen en kunnen de Heere Jezus Christus eerder aanvaarden als Verlosser. 

       Hoe behoort een gelovige in een ongelijk huwelijk om te gaan met zijn of haar ongelovige partner? Het is heel belangrijk dat de gelovige in Christus niet de ongelovige gaat pushen om te gaan geloven. Als hij of zij niet God wil leren kennen, dus weigert, dan is een houding (liefdevolle) erg belangrijk in zo'n huwelijk want misschien door zo'n voorbeeld gaat de ongelovige nadenken en komt hij of zij alsnog tot het behoudende geloof.  

Scheiding:

De vraag is nu of scheiding toegestaan is door God . God zegt duidelijk in I Korinthe 7: 10 en 11 het volgende: "Doch de getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met de man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate" Wat brengt scheiding te weeg? Waarom willen mensen scheiden van elkaar. Er kunnen veel redenen zijn hiervoor. Een van de redenen zou kunnen zijn dat er een 3e in het spel is, dat er overspel wordt gepleegd, of dat de man of vrouw ongelovig is, dus een van de partners of dat de een vaak dronken is of een ziekte heeft. De Heere zegt duidelijk dat mensen niet zullen scheiden. Als zij scheiden omdat de situatie waarin beiden man en vrouw in verkeren onhoudbaar is dan is het duidelijk dat zowel de man als de vrouw ongetrouwd blijft of zich weer met dezelfde partner weer verzoend. Dit betekent weer een nieuw huwelijk maar met dezelfde partner aangaan. Er is echter nog een andere reden te noemen in I Korinthe 7 en dat is in vers 15: "Maar indien de ongelovige scheidt in een huwelijk , dat hij scheide. De broeder of zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt; maar God heeft ons tot vrede geroepen" Dit is in geval van een ongelijk huwelijk: de ongelovige partner in zo'n huwelijk wil niet langer meer blijven bij de gelovige partner en verlaat hem of haar. De ongelovige partner kan scheiden en de broeder of zuster is dan ook niet meer gebonden. Zij zijn vrij van de ongelovige partner. Mogen zij dan daarna weer trouwen is de vraag? Het antwoord op deze vraag is ja. De broeder of zuster is in dit geval vrij in de Heere Jezus Christus en dat betekent dat hij of zij geen verbinding meer heeft met de ongelovige partner. Zij of hij is vrij om daarna weer te trouwen. Het advies is in dit geval wel mits in de Heere. Dat betekent dat hij of zij met een andere gelovige partner kan trouwen en daarbij is het ook belangrijk dat de gelovige broeder of zuster het Genade Evangelie kent en ook het rechtsnijden in dit ook kan delen met de partner en dat die het ook kent Handelingen 20:24, 2 Timotheus 2:15. 

     We lezen nog in vers 16 van I Korinthe 7 het volgende: "Want wat weet gij vrouw of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij  man of gij de vrouw zult zalig maken? Alleen God kan zalig maken en iemand behoort ook te willen! Natuurlijk kan je voor je ex man of ex vrouw die ongelovig is en jou heeft verlaten bidden dat hij of zij  tot geloof willen komen in de Heere en dat ze terug willen komen. Verwacht echter niet dat dit gauw gaat gebeuren. Het advies is ook om dit maar aan God over te laten en niet te veel op terug te kijken en in plaats van dat voorruit te kijken Lees Filippensen 3:13-14!  Erg belangrijk is om verder te gaan met Gods Woord en het Woord van Zijn Genade en het rechtsnijden Handelingen 20:32, 2 Timotheus 2:15 om zowel in kennis als wandel sterker te worden en daarbij ook contact te houden met medebroeders en zusters die ook zo wandelen als Paulus dat deed Filippensen 3:17,20-21. 

Conclusie

Mijns inziens is het natuurlijk beter om niet te scheiden! Het heeft een heleboel impact op beide partijen zowel de man als de vrouw. Ten tweede als je als man en vrouw kinderen hebt  zijn die de dupe van een gestrand huwelijk en het heeft veel impact op een ieder die daar mee te maken heeft. Dus niet alleen de man en de vrouw ondervinden de narigheid hiervan maar ook de kinderen en ook de rest van de familie zoals grootouders van de kinderen en andere familieleden.  De mens zal zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn maar een vlees. Dus de regel is dit:  Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet" Mattheus 19 vers 5 en 6