DE KRACHT ZIJNER OPSTANDING

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner

opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens,

Zijn dood gelijkvormig wordende;

Filippensen 3: 10

De lichamelijke opstanding van onze Heere Jezus Christus vereiste de grootste kracht die ooit getoond is door de almachtige God. Efeze 1:19-20 verwijst naar als "de uitnemende grootheid van Zijn kracht"en "de werking van de sterkte Zijner macht, diie Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt;"

Paulus wil ons leren dat dit niet alleen een eenmalige gebeurtenis in de geschiedenis was. Deze opstandingskracht behoort onze wandel te beinvloeden van de dag van onze behoudenis tot de dag van onze lichamelijke dood of de dag van de opname. Deze "kracht"wordt toegepast door de Heilige Geest Die in ons woont, als we onszelf onderwerpen aan Gods Woord, rechtgesneden. Veel van de zogenaamde "kracht van God" die we tegenwoordig kunnen waarnemen op de televisie, smartphones of in charismatische groeperingen, is niets meer dan menselijke emotie die in theatervorm verpakt is, en gestimuleerd door "de god van deze wereld"! Efeze 4 vers 14 vertelt ons over gelovigen die arglistig bedrieglijke methoden gebruiken om degenen die niet waakzaam zijn te overtuigen dat zij in hun methoden gebruik maken van de kracht van God. 

De Heilige Geest geeft, door Paulus, ons inzicht in de charismatische aangelegenheden. 

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in benauwdheden, om Christus wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig II Korinthe 12:10

De kracht van Christus opstanding kan opgemerkt worden in de "lichamelijk" zwakste van alle heiligen, die de innerlijke geur van de liefde van Christus verspreiden, zoals geopenbaard aan Paulus door de opgestane en verheerlijkte Heere Jezus Christus. 

Want de liefde van Christus dringt ons; Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven si, zij dan allen gestorven zijn " 

II Korinthe 5: 14-15a

Mag de kracht van Christus opstanding gezien worden in ons als we door de liefde van Christus gedrongen worden om de boodschap van Zijn onmetelijke genade te verkondigen.