Waterdoop van kinderen

Is de waterdoop van kinderen in de plaats gekomen van de besnijdenis?

Uit het Engels vertaald

 

 

Kolossensen 2:11-12: “In Wie gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft”

 

Paulus bedoelt met deze doop, de unieke en speciale doop in de dood van onze Heere Jezus Christus. Net zoals alle gelovigen besneden zijn met de besnijdenis die zonder handen geschied is (welke het tegenbeeld is van de besnijdenis die door handen geschiedde), zo zijn zij ook gedoopt in de wonderbare doop; in de dood van Christus. Zowel deze doop als besnijdenis geschiedde zonder handen (zie onze uitgangstekst). Voor de waterdoop en de besnijdenis van de Joodse jongetjes, waren wel menselijke handen nodig. Maar voor de besnijdenis en doop van Kolossensen 2:11-12 had God geen menselijke handen nodig. Hij heeft 't volledig volbracht. Degene die deze doop wil ontvangen behoort alleen geloof te hebben in het volbrachte werk op het kruis. Het is duidelijk uit deze tekst dat alle gelovigen gedoopt zijn, en niet alleen een paar babies.

 

Voor de bedeling van genade werden alleen jongetjes besneden, terwijl velen nu zowel jongetjes als meisjes dopen. Deze besnijdenis gold alleen voor Israel, en niet voor de heidenen.

 

Een ander argument om te laten zien dat de waterdoop nu niet in de plaats kan zijn gekomen van de besnijdenis, is dat in de Handelingen-periode doop en besnijdenis tegelijkertijd voorkwamen. En dit kan niet als de één in plaats van de ander zou zijn gekomen. Dat deze twee gelijktijdig door de Joodse gelovigen in de Handelingen-periode toegepast werden, blijkt uit Handelingen 11:3, Handelingen 21:20-21, Galaten 2:7-9

 

Er is geen enkele schrift in de Bijbel te vinden die de waterdoop van kinderen rechtvaardigt. De hele “verbondstheologie” loopt spaak op Romeinen 9:4-5! Als de doop de plaats ingenomen zou hebben van de besnijdenis, zou dit in Handelingen 15 (de vergadering van de apostelen te Jeruzalem), vermeld zijn. Daar werd namelijk onder andere besproken aan welke regels de gelovigen uit de heidenen zich moesten houden. Waterdoop wordt hier echter niet genoemd!