De glorie van het kruis.

 

Glorie van het kruis                                                                  Het kruis als een historisch feit

Geopenbaard aan Paulus                                                           en schaamte gepredikt

Het kruis staat centraal                                                                   door Petrus

       (I Korinthe 1:17)                                                                (Handelingen 2:22-25, 36-38)

 

HET KRUIS

 

“….Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. Welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (I Korinthe 2:7,8)

 

 

       Dit is een Bijbelstudie over het kruis. Dit eerste vers hierboven laat zien, dat er iets geheim is gehouden in verband met het kruis. En toch heeft Jezus Christus zelf al vaak over Zijn lijden gesproken, en ook de profetieen spreken over het lijden. Daarom is het zo belangrijk om na te gaan in de Bijbel WAT er staat geschreven over het kruis. In de vroegere tijden (profetieen en in de 4 evangelieën) en in de latere tijd ( onder deze huidige Genade bedeling). Want dan kunnen we precies dit eerste vers begrijpen, en ook de glorie van het kruis in ons dagelijks leven ervaren.

 

1). Er is al vaak over het lijden van Jezus Christus geprofeteerd (Jesaja 53: 5,6 en Psalm 22:7-22). We moeten wel goed begrijpen dat wanneer we NU deze verzen lezen, dat we zien dat het over het kruis en Zijn lijden ging. Maar de mensen in de tijd van Jesaja en Psalm begrepen dit niet. Wij kunnen dit NU begrijpen omdat we de hele Bijbel hebben. Ook in Lucas 18:31, 32 spreekt de Here Jezus over Zijn lijden maar in vers 34 staat “En zij verstonden geen van deze dingen: en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, wat gezegd werd “. In Marcus 8: 31 en 32 spreekt de Here Jezus ook weer tegen Zijn discipelen over Zijn lijden en Petrus werd er toen boos over “….en Petrus, Hem tot Zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen”.

 

2).  Petrus predikte over het kruis, hij vertelde het als een droevig feit. “Gij Israelietische mannen, hoort deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man van God, onder u betoond door krachten en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in het midden van u , gelijk ook gijzelf weet; Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Die God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende , alzo het niet mogelijk was, dat Hij door deze dood zou gehouden worden” (Handelingen 2:22-24).

Hier lezen we nog NIETS over de glorie van het kruis, integendeel Petrus predikte dit als een droevig ernstig feit. En de mensen die dit toen hoorden werden diep in hun hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? Handelingen 2:37.

   Ja en dan moeten wij stilstaan bij HET ANTWOORD VAN PETRUS, let goed op zei Petrus: “Geloof in Hem en gij zult zalig worden door HET BLOED van de Here Jezus??????

NEE!!!! Petrus antwoordde:”Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38).

 Petrus wist NIETS OVER HET BLOED. Dit was een deel van het geheimenis, wat geopenbaard is aan de apostel Paulus. In I Korinthe 2:7, 8 hebben wij dat kunnen lezen. Ook in Handelingen 3:14 en 15 spreekt Petrus over het sterven en de opstanding van Christus. Het antwoord van Petrus is dan:”Betert u dan en bekeert u….”en zo predikte Petrus ook in Handelingen 4:10 en 11. over Jezus Christus sterven en opstanding.

 

3). Wat we NU  weten over het kruis. Wat gebeurde er op het moment toen Jezus Christus gekruisigd werd?

a)      De wet die tegen ons getuigde en ons bedreigde heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Kolossensen 2:14.

b)      Hij heeft de twee (Jood en Heiden), tot een lichaam verbonden, verzoend door het kruis  Efeze 2:15 en 16.

c)      Wij zijn gekruisigd met Hem Galaten 2: 20

d)     Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen getriomfeerd! Kolossensen 2:15

 

4). De betekenis van het kruis in ons dagelijks leven.

Onze positie: we zijn MET Hem gekruisigd Galaten 2: 20. Zo moet het dan voor ons vaststaan dat we wel dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus Romeinen 6:4 en 11. “Indien Gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leeft, met inzettingen belast? Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan”(Kolossensen 2: 20 en 21).

 

“maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus; Die door Wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.

Dit met andere woorden wij zijn dood voor de wereld en de wereld voor ons.

ERVAART U DIT? Dit kunnen wij ten volle ervaren wanneer wij LEVEN VANUIT DE VOLHEID die wij verkregen hebben in Hem door Zijn werk aan het kruis. (Kolossensen 2: 10 t/m 12)

Misschien begrijpt u nu echt de woorden van de apostel Paulus

I Korinthe 1:17:”Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen maar om het Evangelie (van Genade) te verkondigen; niet met wijsheid van woorden opdat het kruis niet verijdeld wordt”

 

Misschien is het u opgevallen dat de glorie van het kruis juist te vinden is in de brieven van Paulus. Dit alles heeft te maken met de verborgenheid of geheimenis van het evangelie, die de opgestane Here Jezus Christus vanuit de hemel bekend heeft gemaakt aan de apostel Paulus. In het kort: het Genade-evangelie, en dit heeft God verborgen gehouden. En wij leven nu in de tijd die verborgen was gehouden, de tijd van het Lichaam van Christus. (Handelingen 20:24, Romeinen 16: 25, Galaten 1:11 en 12 en Efeze 3:1-9)

 

   Petrus wist niets over de glorie van het kruis, wel later. Maar dit komt omdat Paulus met hem hierover heeft gesproken Galaten 2.

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;” (Romeinen 16:25) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------