Apollos

 

Een Bijbelstudie

door

J.W.Weeda

      In deze studie hebben we het over de persoon Apollos. Wie was hij? Hij was een medearbeider van de apostel Paulus. Wat was er zo bijzonder aan deze man Apollos? Dit gaan we zien en lezen in deze studie.

 

 

Wie was Apollos?

 

Het antwoord op deze vraag is dat hij een Jood was en geboren was in Alexandrie. Hij was dus een Alexandrier. Laten wij dit lezen in Handelingen 18:24”En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrier, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften”

 

Alexandrië

Waar lag deze stad?

 

Deze stad lag in Egypte en de stad was vernoemd naar Alexander de Grote die een wereldrijk vestigde waar Egypte ook deel van uitmaakte. Bijna 1000 jaar was Alexandrië de hoofdstad van Egypte. Aan het begin van onze jaartelling was Alexandrië de tweede stad in het Romeinse Rijk. De stad telde toen ongeveer 400.000 mensen. De Egyptenaren waren in de meerderheid in de stad vertegenwoordigd. Naast Egyptenaren woonden er veel Grieken en Syriers en er was een vrij grote groep van Joden vertegenwoordigd in de stad. Apollos was dus één van die Joden. Hij was er geboren in de Joodse gemeenschap. De taal die de mensen overwegend spraken in Alexandrië was de Griekse taal. Volgens overlevering zou het Oude Testament in Alexandrië in het Grieks zijn vertaald. De Septuagint!

We gaan nu nader onderzoeken wie Apollos was en wat hij deed. We lezen Handelingen 18:24-28

 

Handelingen 18:24-28

 

En een zeker Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandriër, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de Schriften. Deze was in de weg des Heeren onderwezen; en vurig zijnde van geest, sprak hij en leerde naarstig de zaken des Heeren, wetende alleen de doop van Johannes. En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaje wilde reizen, de broeders, hem vermaand hebbende , schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden: welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan hen, die geloofden door de genade. Want hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat Jezus de Christus was.

 

Apollos was dus een Jood en kwam oorspronkelijk uit Alexandrië. We lezen ook dat hij een welsprekend man was. Wat betekent dit woord welsprekend? Bespraakt, Fraai kunnen spreken, Overtuigend, Welbespraakt. Hij kon dus goed spreken. Met volle overtuiging sprak hij de mensen aan met hetgeen hij wist en dat geloofde hij. Hiervan was hij ten volle van overtuigd. Niet iedereen kon zo spreken als deze man. Door overtuigend te spreken trok hij ook mensen aan. En ook nu vandaag de dag zie je niet veel mensen die zo welbespraakt zijn in de Schriften, Gods Woord, de Bijbel. De mensen die aangetrokken werden door Apollos prediking vonden het klaarblijkelijk heel erg fijn om naar zijn preken te luisteren. Hij kwam dus te Efeze waar de apostel Paulus al geweest was en de mensen Gods Woord gebracht had in de Synagoge. Hij Apollos ging ook naar de Synagoge der Joden te Efeze. Waarom ging ook hij Apollos eerst naar de Synagoge, waarom geen ander gebouw? Ten eerste Apollos was een Jood en Joden ontmoeten elkaar 1 keer per week in de synagoge op de Sabbat. In Romeinen 3:1-2 lezen wij het volgende: “Wat is dan het voordeel van de Jood? Of wat is de nuttigheid van de besnijdenis? Vele in alle manier; want dit is wel het eerst, dat hun de Woorden Gods zijn toebetrouwd” En in Romeinen 9:4 lezen wij: “Welke Israelieten zijn, van wie de aanneming tot kinderen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de dienst van God, en de beloftenissen” Daarom ging men (Paulus, Apollos en andere medearbeiders) ten eerste naar de Joden en dit was alleen gedurende de Handelingenperiode, de overgangsperiode. Later ging Paulus alleen naar de Heidenen omdat de Joden het Woord van God, Gods Genade Evangelie hadden verstoten. Dit gebeurde  definitief na Handelingen 28:28.

We gaan nu verder met Apollos. Hij was machtig in de Schriften. Daarom kon hij ook mensen daarvan vertellen met veel vrijmoedigheid en vol enthousiasme. Apollos was onderwezen in de weg des Heeren. In welke weg des Heeren was hij onderwezen? Hij wist alleen de Schriften uit het Oude Testament want daarin was hij onderwezen en we lezen later dat hij alleen wist van de doop van Johannes. Wat hield de doop van Johannes in, wat was dat voor een doop?

De Doop van Johannes de Doper

De volledige naam voor deze doop is: de doop der bekering tot vergeving der zonden. In onze tekst legt Johannes het doel van zijn doop uit. Johannes' taak was om Gods verbondsvolk, de natie Israel, op te roepen tot bekering. Dit was zijn werk als Oud-Testamentische profeet. Zijn doop was een teken van reiniging in afwachting van de Messias. Het volk Israel had een "doe"- godsdienst. Toen zij vroegen wat ze moesten doen, werd hun verteld dat zij zich moesten bekeren en laten dopen voor de vergeving der zonden. 

Dit was wat Apollos wist en hij verkondigde dit in de synagoge te Efeze. We lezen in Handelingen 18:25 dat hij niet alleen was onderwezen in de weg des Heeren, hij was ook vurig van geest en in die geest sprak hij en leerde hij de mensen over de zaken des Heeren. Kortom hij verkondigde Gods Woord en alleen wat hij wist! Wat hij niet wist was dat er een verandering van bedeling had plaatsgevonden. Hij wist niet over Gods Geheimenis en de over de Bedeling der Genade van God Efeze 3:1-3 en dat Paulus de apostel was van de heidenen en de profetie gestopt was en het geheimenis was begonnen, hetgeen bij God bekend was van voor de grondlegging der wereld en pas aan de apostel Paulus bekend gemaakt. Vandaag de dag zijn er ook veel verkondigers van Gods Woord die net zo onwetend zijn als Apollos! Die niet weten dat wij onder de bedeling der Genade leven en Gods Genade Evangelie het Evangelie is waardoor wij behouden worden en dat dit de waarheid is. Je kan het de mensen niet kwalijk nemen. Op een of andere manier zijn ze verblind en hebben geen licht! Wat Apollos wist dat verkondigde hij met grote overtuiging en zo vurig dat de mensen luisterden in de synagoge naar zijn prediking. Hij had een grote mate van vrijmoedigheid om de mensen in de synagoge dingen uit te leggen. Hij had zeker geen faalangst! Hij was dus niet bang om een groot publiek aan te spreken vanuit Gods Woord. Hij was dus een sterke persoonlijkheid.

Aquila en Priscilla

Wie waren Aquila en Priscilla? Waar kwamen deze mensen vandaan? In Handelingen 18 1-3 lezen wij voor het eerst over hen. Laten wij dit met elkaar lezen: “En na dezen scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe; En vond een zekere Jood, met name Aguila van geboorte uit Pontus die onlangs van Italie gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had, dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen; En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen, en werkte; want zij waren tentenmakers van handwerk.”

Ten eerste waren Aquila en Priscilla Joden, Joden uit Italie die in Pontus gewoond hadden maar omdat de keizer Claudius had bevoelen dat de Joden uit Rome moesten vertrekken waren zij ook weggegaan daar en waren in Korinthe terechtgekomen. De apostel Paulus was van origine ook een Jood.

Ten tweede lezen wij dat zij net als de apostel Paulus tentenmakers waren.

Aquila en Priscilla gaan met Paulus mee als hij afscheid genomen heeft van de gelovigen te Korinthe waar hij 1,5 jaar had vertoefd. Handelingen 18:18-19: “En toen Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeders en ging van daar scheep naar Syrie en Pricilla en Aquila met hem zijn hoofd te Kenchreen geschoren hebbende; want hij had een gelofte gedaan. En hij kwam te Efeze aan en liet hen aldaar, maar hij ging in de synagoge, en handelde met de Joden”

We zien dus hier dat de apostel Paulus Aquila en Priscilla alleen achter laat in Efeze en zelf gaat hij verder naar Ceasarea, Jeruzalem, Antiochie, Galatie en Frygie en versterkte de discipelen daar. Lees Handelingen 18:22-23.

Dus Aquila en Priscilla woonden nu in Efeze toen Apollos daar kwam en sprak in de synagoge der Joden. Aquila en Priscilla waren daar aanwezig in de synagoge. We lezen in Handelingen 18: 26 het volgende: En deze (Apollos) begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit” Wat geweldig dat God Aquila en Priscilla gebruikte om Zijn Evangelie van Genade Handelingen 20:24 en het Geheimenis en het rechtsnijden bekend te maken aan iemand die alleen wist van de doop van Johannes de Doper en een deel van Gods Woord. Persoonlijk was de situatie voor mij een vergelijkbare situatie als Apollos. 34 jaar geleden mocht ik ook Gods Genade Evangelie leren kennen en ook door een echtpaar in Delft. Ben hen nog steeds dankbaar dat zij mij de weg net als Aquila en Priscilla nauwkeuriger hebben uitgelegd. Het duurde wel een tijdje dat ik het allemaal begreep en ik was persoonlijk niet als Apollos een prediker in die tijd.

 

De ommekeer voor Apollos

 

Aquila en Priscilla leggen Apollos het Evangelie van Genade uit en in wat voor Bedeling, Oikonomia hij en ook wij leven en waarschijnlijk ook het rechtsnijden van Gods Woord. Handelingen 20:24, Efeze 3:1-3 en 2 Timotheus 2:15. Hoeveel tijd dit in beslag genomen heeft wordt niet vermeld. Normaal gaat er wel een tijd overheen als iemand dit allemaal begrijpt en ook kan eigenmaken en dat het tot iemands hart doordringt. Hoe jonger iemand is hoe sneller hij of zij leert. Persoonlijk heb ik Gods Genade leren kennen toen ik ruim 21 jaar was. Mijn ervaring is dat ik in die tijd snel leerde en dat dit nu op dit moment langzamer gaat. Wat bracht Gods Genade Evangelie in het leven van Apollos? Het bracht een ommekeer in zijn denken. Laten wij lezen wat het volgende vers zegt: “En toen hij naar Achaje wilde reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden; welke, daar gekomen zijnde heeft veel toegebracht aan hen die geloofden door de genade” Handelingen 18: 27. Het Evangelie van Genade veranderde het leven van Apollos totaal!!! Niet alleen zijn leven ; ook het leven van mijn vrouw Anneke en dat van mij meer dan 30 jaar geleden veranderde ook totaal door het Evangelie van Genade. Hij begon vol vrijmoedigheid en vol enthousiasme en met nog veel meer overtuiging Gods Genade Evangelie en Gods Bedeling van Genade uit te leggen aan de mensen. Efeze 3:1-3 en de glorie van het kruis! De prediking van Apollos heeft veel toegebracht of bijgedragen aan hen die geloofden door de genade! Geweldig om dit te zien in Gods Woord! Hij overtuigde de Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften dat Jezus de Christus was” Handelingen 18: 28. Zelfs de Joden werden overtuigd van Gods Woord van Genade! Handelingen 20:32: “En nu, broeders, ik beveel u God en het Woord Zijner Genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden.” Dat gold niet alleen toen, ook nu geldt dit nog steeds. Gods Genade Evangelie bouwt u op. Romeinen 16:25-26 zegt ons het volgende: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” Genade sticht, bouwt op en dit het enige Evangelie vandaag de dag wat opbouwt beste broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus! Apollos werd door dit Evangelie totaal veranderd. Hij ging ook niet meer prediken wat hij daarvoor gepredikt had. Hij ging deze boodschap van Genade volledig verkondigen aan de mensen en hij werd machtiger in de Schriften naar het het Evangelie van Gods Genade. Wat een voorbeeld van een mens in Christus die vol vrijmoedigheid Gods Genade verkondigde net als de apostel Paulus. Veel gelovigen in Korinthe toen Apollos daar predikte waren aanhangers van hem. Er was zelfs verdeeldheid ontstaan en in I Korinthe 1: 12 lezen wij: “en dit zeg ik, dat een ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?” En in I Korinthe 3: 4-8 lezen wij: “Want als de een zegt: Ik ben van Apollos, anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat, gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die de wasdom geeft. En die plant, en die nat maakt, zijn een, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid” Apollos werd een medearbeider in het Evangelie van Genade tezamen met Paulus. Hij was niet meer dan Paulus omdat hij misschien beter kon spreken. Niemand in het lichaam van Christus is beter dan een ander want een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid als wij komen te verschijnen voor Christus bij de Bema, de rechterstoel. Dus of iemand er beter uitziet, beter kan praten/prediken, meer uitstraalt, charisma vertoont, maakt voor God niet uit en dat zou voor ons als toehoorders die daarnaar luisteren ook niet mogen uitmaken! Het zou wel erg fijn zijn om meer gelovige broeders en zusters te hebben die net als Apollos Gods Genade Evangelie leren kennen en er ook voor gaan staan en dit ook verkondigen in deze donkere wereld. 

Beste broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus: leer Gods Genade Evangelie kennen en het rechtsnijden van Gods Woord en hierop volgend er ook voor staan! Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26 en 2 Timotheus 2:15!