Een vreugdevolle Kerst

door 

J.W.Weeda

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de 

zondaren zalig te maken......."

I Timotheus 1 vers 15

 

                            Ja  broeders en zusters: Christus kwam naar deze wereld om u en ik, zondaars zalig te maken.

In Romeinen 5: 8 lezen wij het volgende:Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren" 

   En nu vandaag is het dan Kerst en wij lezen met elkaar Lukas 2:10-11: "En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids" Micha 5 vers 1:  En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.  Dit is Goed Nieuws van grote vreugde want in de wereld waarin wij wonen kennen wij weinig tot geen vreugde.  Door de zondeval zien wij de zonde en de ellende rondom ons. Door de zondeval Romeinen 5 vers 12 is de mens  zondaar en daarom zondigt die en zal ook sterven Ezechiel 18:4.Romeinen 3: 23. God gaf de wet om zonde te leren kennen maar de wet kon de mens niet redden. De wet is goed en rechtvaardig maar de mens is verkocht onder de zonde door geboorte. 

Gods oplossing voor dit grote probleem is namelijk Christus Zelf Die naar deze wereld kwam om u en mij te redden, ja de wereld te redden. In Hem is redding, hoop en leven en buiten Hem om is er eeuwige dood!  

Christus kwam ten eerste naar deze wereld om degenen die onder de wet waren te redden. Dit lezen wij in Galaten 4 vers 5: "Opdat Hij hen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden" U kunt nog meer teksten lezen o.a. in Mattheus 1:21, Lukas 1:69 en vers 74. Bestudeer deze teksten! Christus kwam echter voor een ieder mens , ja voor u en mij kwam Hij en gaf Zijn leven voor u en mij aan het kruis op Golgotha.  I Korinthe 15: 3, 4. Onze Heere Jezus Christus is niet langer de baby in de kribbe en Hij wenst ook niet herdacht worden als een baby. Hij is echter onze Heere Die stierf voor onze zonden aan het kruis op Golgotha. Hij leeft en deelt uit aan een wereld van verloren mensen Zijn rijkdom van Zijn Genade Efeze 2:8-9. Het was vanuit de hemel dat Hij Zichzelf liet zien aan Paulus en instrueerde hem op dit op te schrijven: Zo dan kennen van nu aan nieman naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.  Hij is nu in de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en heeft vandaag een boodschap van vreugde, vrede en vergeving van zonden door Zijn bloed. Laten wij lezen 2 Korinthe 5:19-21"Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende , hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen. Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem" Lieve broeders en zusters: Christus is de Redder der wereld!  Een ieder die in Hem gelooft, in Zijn volbrachte werk  zal vergeving van zonden ontvangen en eeuwig leven ontvangen Romeinen 10:12 en 13. Romeinen 15:13, Efeze 2:8-9. Hij kan duizendmaal geboren zijn in Bethlehem maar niet een keer in je hart dan is Hij voor niets geboren. 

Alleen het overdenken van de geboorte van Jezus Christus geeft ons geen vreugde. We behoren ook te weten waarom Hij naar deze aarde kwam.  Met Kerst geven mensen elkaar vaak cadeaus of willen ze wat geven aan de armen zoals voedsel of geld maar dit is tijdelijk want elk jaar herhaalt zich dit. Maar de vrede met God door Christus is eeuwig en is het grootste cadeau wat God ons geeft! Lees  Romeinen 5 vers 1. Door de Heilige Geest Die in ons woont kunnen wij de vreugde ervaren in ons leven. Geen uiterlijke rituelen of ceremonies. Nee alleen door het hart wat gelooft in het volbrachte werk van Christus. Hij is onze Hoop Kolossensen 1:27-28, Romeinen 10:9-10. Als gelovigen in Christus lieve broeders en zusters mogen wij God verheerlijken in plaats van onszelf. I Korinthe 6:20: Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn" 

 Wat een geweldige en liefdevolle God hebben wij Die een werd met ons om ons te redden van de eeuwige dood Efeze 2:5 Romeinen 5 vers 8

In Hem kunnen wij ons verblijden "Verblijdt u in de Heere te allen tijd; weer zeg ik: Verblijdt u" Filippensen 4:4