DE GEMEENTE

Inleiding

In de Bijbel is er sprake van verschillende  gemeenten of het Griekse woord hiervoor Ekklesia. Je heb bijvoorbeeld de Gemeente te Jeruzalem, de Gemeente in de woestijn etc.

Broeders en zusters we gaan het hebben over de huidige Gemeente, het Lichaam van Christus. Wat houdt dit in?

Ekklesia

Eerst wat betekent het woord Ekklesia? Het woord Ekklèsia wordt regelmatig in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, gebruikt als aanduiding voor de vergadering van het volk Israël, maar wordt in het Nieuwe Testament daarentegen voornamelijk als aanduiding gebruikt voor de gemeente van God.  Ekklesia zoals the Bijbel het bedoelt is dus een groep mensen die geroepen zijn en  bij elkaar komen in een vergadering. In de Bijbel kom je nogal wat van deze vergaderingen tegen: soms in een synagoge, soms in huizen (huisgemeente), ander gebouw.

Het woord Ekklesia kom in het Nieuwe Testemant 118 keer voor.  The naam EKKLESIA komt van het woord  EKKALEO Ik roep uit.  Geroepen mensen die een groep (je) vormen. Niet altijd als de Bijbel het woord Gemeente of Kerk noemt is het een verwijzing naar het Lichaam van Christus.  In Acts 7:38 Stefanus heeft het over de vergadering van het volk in de woestijn dus  Israel. 

De Ekklesia onder deze Bedeling van Gods Genade Efeze 3:1-3 is het Lichaam van Christus! In Romeinen 12 vers 5 lezen wij het volgende: Alzo zijn wij velen een Lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Er was geen Lichaam van Christus toen God nog bezig was met Zijn volk, het volk Israel onder de vorige bedeling! Alleen was het al bekend bij God. Nergens buiten de brieven van de apostel Paulus Romeinen t/m Filemon kunnen wij in Schriften vinden  die een verwijzing hebben naar het Lichaam van Christus.

Lichaam van Christus vergeleken met menselijk lichaam 

Het menselijk lichaam of  fysiek lichaam  wordt vaak als illustratie gebruikt voor het Lichaam van Christus. In I Korinthe 12: 12 t/m 27 lezen wij het volgende:

Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.  Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.  Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.  Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel vele leden, doch maar een lichaam.  En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.  En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering.  Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft;  Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.  En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.  En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 

In deze verzen hierboven wordt dus het Lichaam van Christus vergeleken met ons eigen menselijk lichaam. Hieruit blijkt dat een ieder lid van het lichaam nuttig is en dat de leden niet zonder elkaar kunnen functioneren. Dus ook het Lichaam van Christus. Het is een gezamenlijk lichaam. Het Lichaam van Christus is een organisme, geen organisatie!  Het Griekse woord is susoma. In Efeze 3 vers 6 lezen wij: Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde Lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie. 

Het Lichaam van Christus, de Hemelse Gemeente, uit wie bestaat dit Lichaam?

In het tweede hoofdstuk van Efeze kunnen wij lezen uit welke mensen dit Lichaam bestaat. In Efeze 2 vers 13 en 16 lezen wij het volgende: Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. En opdat  Hij die beiden in een Lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.  Die beiden: In de context gaat het over Joden en Heidenen en het Lichaam van Christus bestaat uit Joden en Heidenen. Joden en Heidenen zijn verzoend met elkaar door het kruis van Christus. De vijandschap wat tussen hen was: de wet der geboden in inzettingen bestaande Efeze 2:15 is te niet gemaakt door Christus op het kruis. Die twee Jood en Heiden zijn nu een nieuwe mens in Christus Efeze 2:15. Er is geen verschil in het Lichaam van Christus. Voor God is zowel Jood als niet Jood gelijk. 

Hoe wordt men lid van het Lichaam van Christus?

Mensen worden lid van dit Lichaam van Christus, de Gemeente, doordat zij eerst erkennen dat zij zondaars zijn en dat ze erkennen dat de Heere Jezus Christus ook voor hen stierf aan het kruis op Golgotha. Ten tweede dat ze dit ook geloven!  Dat ze aanvaarden/aannemen dat de Heere Jezus Christus ook voor hen stierf, in hun plaats aan het kruis op Golgotha en dat Hij is begraven en dat Hij is opgestaan ten derde dage naar de Schriften. I Korinthe 15 vers 3 en 4 zegt ons: "Want ik heb ulieden ten eerst overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage , naar de Schriften" En in Romeinen 10 vers 9 en 10 lezen wij: "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat god Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Door dit te geloven wordt je lid van het Lichaam van Christus. Beste lezer, vriend: je kan lid zijn van een plaatselijke kerk, gemeente of lid zijn van een sportvereniging. Zolang je geen lid bent van dit ene Lichaam, het Lichaam van Christus, de Gemeente, dan bent u niet gered voor de eeuwigheid en bent u niet overgegaan van de duisternis naar het eeuwige licht. 

Een mens wordt pas lid van het Lichaam als zij de Heere Jezus Christus aannemen als persoonlijk Verlosser en op datzelfde moment doopt de Heilige Geest van God hem of haar in het Lichaam van Christus.  I Korinthe 12 vers 13 bevestigt dit: "Want ook wij allen zijn door een Geest tot een Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. Dit werk is gelijktijdig op het moment dat iemand voor de eeuwigheid gered wordt. Deze doop vind niet plaats in een visuele, fysieke of emotionele ceremonie.  Het is geheel Gods Geest Die deze operatie doet. Er komt geen mensenhand aan te pas.  Het Lichaam van Christus  is een onzichtbaar geestelijk organisme, uitsluitend bestaande uit geregenereerde gelovigen en in verder contrast met de visuele kerk bestaat deze Gemeente uit allemaal geredde gelovigen.  Dus er is een Bijbelse Gemeente welke is de echte basis  voor gelovigen om eenheid te hebben met elkaar. 

Wat is de belangrijkste taak van het Lichaam van Christus? 

De leden van het Lichaam van Christus, alle gelovigen die het Lichaam vormen, de Gemeente hebben de taak als ambassadeurs. We lezen met elkaar II Korinthe 5 vers 19 t/m 21: "Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem   Dus als gelovigen, leden van het Lichaam van Christus, de Gemeente,  hebben wij de taak om de wereld in te gaan met deze blijde boodschap van Gods liefde en Genade! Dat mensen zich mogen verzoenen met God door de Heere Jezus Christus! Wij mogen de glorie van het kruis net als de apostel Paulus bekend maken aan deze wereld die vol duisternis is.  We lezen in Efeze 3 vers 10 en 11 het volgende: "Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods; naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere

 

Wat is de toekomst van de Gemeente, het Lichaam van Christus? 
Ten eerste alle gelovigen in het Lichaam van Christus zijn gered/behouden door Genade door het geloof. Door welk geloof? Door het geloof van Christus en Zijn volbrachte werk op Golgotha. De Genade van God is Gods gave, Gods gift, cadeau in Christus. De gelovige heeft niets verdiend want Christus heeft alles al gedaan voor ons mensen. Efeze 2:8-9.  Wij zijn ook behouden voor de eeuwigheid!!!! Wij hebben het eeuwige leven in Hem, in Christus. Dit is iets geweldigs lieve broeders en zusters!!! Ten tweede God heeft ons niet gesteld tot toorn. In I Thessalonicensen 1 vers 10 lezen wij het volgende: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Dewelke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn"  En in I Thessalonicensen 5 vers 9 en 10  lezen wij het volgende: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij , hetzij wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden" Wij als gelovigen, leden van het het Lichaam, de Gemeente zijn voor eeuwig bevrijd van de toorn van God en van de toekomende toorn, de 7 jaar Grote Verdrukking die hier op aarde zal komen. Wij hebben het eeuwige leven en wij zijn niet meer dood. Onze Hoop is dan ook in de hemel. Filippensen 3:20 en 21 zegt ons: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worden aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen" Ons lichaam, ons fysieke lichaam waar wij nu nog in leven zal veranderd worden en gelijkvormig aan Zijn lichaam. Een geestelijk lichaam wat niet meer onderhevig zal zijn aan ziekte en dood! Wat een geweldig nieuws. Wanneer zal dit gebeuren zal men zich afvragen? Dat weten wij niet, alleen God weet dit en het zal ook zijn op Zijn tijd. Dat dit vaststaat is zeker. Laten wij lezen I Korinthe 15: 51-53: "Ziet, ik zeg u een verborgenheid; wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijk moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen"  Dus dit kan elk moment gebeuren lieve broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus! Lees ook voor uzelf I Thessalonicensen 4:13-18 en vertroost elkaar met deze woorden van God!