“Doch Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave.”

2 Korinthe 9:15

 

                   Lang voor de geboorte van Christus profeteerde Jesaja over Zijn komst en beschreef vijf titels voor Hem.

 

      “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;” (Jesaja 9:5)

 

Wonderlijk. Op elke manier was en is Hij wonderlijk. Misschien is Hij het meest wonderlijk  omdat Hij alles van ons weet, ieder detail, en Hij houdt nog steeds van ons!  De apostel Paulus verklaart zelfs: “Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft.” (Galaten 2:20)

 

Raad.  Psychologische methoden komen en gaan, maar de Heere Jezus is nog steeds de ware raad(gever). Het is Hij die ons leert hoe te leven, hoe rechtvaardig te handelen, hoe de toekomst tegemoet te zien. Wij hebben naar Hem gehoord en zijn door Hem geleerd. (Efeze 4:21)

 

Sterke God. Ja, de Heere Jezus is God, de sterke God. Er zijn mensen, die deze schriftelijke waarheid ontkennen, Jezus is voor hen niet de almachtige God. Dit is echter tegenstrijdig met de lering van de Bijbel. Kijk bijvoorbeeld in Jesaja 45:23 en zie dat ieder knie zich zal buigen voor God, lees daarna in Filippensen 2:9-11 waar we kunnen lezen dat iedere knie zich zal buigen voor de Heere Jezus Christus.

In Jesaja 42:8 staat geschreven: Mijn eer zal ik geen anderen geven”.

Jezus Christus is niemand anders dan de Heere God in het vlees.

 

Vader der eeuwigheid. Dit laat zien dat Christus alles gemaakt heeft. In den beginne was het Woord;..en het Woord was God…alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt,en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.”  (Johannes 1:1-3)

“Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn…”  (Kolossensen 1:16)

 

Vredevorst. Als slechts onze politieke leiders dit zouden begrijpen! Als de Heere Jezus naar de aarde terugkomt zal “de heerschappij op Zijn Schouder zijn”.  Hij zal met volledige rechtvaardigheid en vrede heersen, het resultaat zal “”vrede op aarde” zijn.

 

Hij geeft ook een vrede waarvan de wereld weinig weet, nl. “vrede met God”.

   In wonderbaarlijke genade biedt God overvloedige genade aan zondige mensen aan door Christus,  “de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade.” (Efeze 1:7)  en zegt tegen ieder mens, “De God nu der hoop vervulle u met alle blijdschap en vrede in het geloven.” (Romeinen 15:13)

 

      Dit is de Christus van de Bijbel. Is Hij uw Christus? Als u Hem niet kent, vertrouw vandaag op Hem als uw Verlosser en u zult de aller grootste gave ontvangen, “de gave van eeuwig leven, door Jezus Christus onze Heere.”  (Romeinen 6:23).