Gebed

Door J.W.Weeda

 Deel 1

 

      Dit is een Bijbelstudie over gebed in de huidige bedeling van genade (Efeze 3:1-3) waaronder wij als gelovigen in het lichaam van Christus leven. Persoonlijk geloof ik dat gebed erg belangrijk is in ons leven als gelovige in Christus elke dag. Als je het woord gebed in het woordenboek opzoekt dan betekent dit “een verzoek aan God” of smeekbede tot God ( verzoeken, vragen voor barmhartigheid). Gelovigen in het verleden baden en dankten God in moeilijke tijden. Een voorbeeld hiervan kunnen we lezen in Daniel 9:19-20: hoe Daniel tot God bad! En de Here Jezus Christus deed dit ook toen Hij op aarde was (lees Lukas 22:39-46). In de breedste zin van het woord presenteert gebed de relatie van de gelovige tot God, als een kind een relatie heeft met zijn vader. In een relatie naar zijn vader toe hoe gedraagt het kind zich tot de vader? Is een kind dankbaar voor wat hij ontvangt, houdt hij van zijn vader en luistert hij naar zijn vader? In ieder geval elke gelovige is een kind (zoon)van God. In Galaten 3:26 lezen wij het volgende: “Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus” . Dus door het geloof in Christus Jezus en daarom is er een relatie Vader en zoon wat bestaat!

“Want gij hebt niet ontvangen  de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen  de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” ( Romeinen 8:15)

Het is belangrijk om te weten dat wij Abba Vader kunnen roepen slechts door de Geest van God die in ons woont. Alleen door de Here Jezus Christus hebben wij toegang  door een Geest tot de Vader! (lees Efeze 2:18).  En I Timotheus 2:5 zegt ons: “Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus”

       Ook is het belangrijk om te weten dat we een Vader hebben in de hemel en dat wij kinderen (zonen en dochters) zijn van Hem en hoe natuurlijk het is om Hem te bereiken via gebed. Dat we op die manier kunnen communiceren met Hem zodat de relatie persoonlijk ook mag groeien. Waarom vraagt God van ons om Hem alles bekend te maken terwijl Hij onze harten door en door kent zelfs voordat wij bidden tot Hem?  Het antwoord hierop is dat de relatie tot God de Vader gebaseerd is op gebed. Het is niet een eenzijdige relatie. Daarom lezen wij Zijn Woord, we leren van Hem hieruit en wat Zijn eisen zijn onder deze bedeling van Genade waaronder wij leven. Dit is een van de redenen dat we hardop zullen bidden tot Hem. Zoals we naar anderen onze gedachten en plannen bekend maken kunnen we dit ook bekend maken aan God. Dit wil Hij van ons!

      Zoals we dus zien is dat gebed tot God een heel belangrijk deel in ons geestelijke leven behoort te zijn. Zonder gebed is er geen onderlinge relatie tussen de gelovige en God. Het is lezen van Gods Woord de Bijbel (horen en geloven) en gebed samen!

   In deze studie gaat het dan ook hoe wij in de praktijk zullen bidden en voor wat we behoren te bidden.

 

Hoe behoren wij praktisch te bidden?

Ten eerste weten wij als gelovigen niet wat of hoe wij zullen bidden naar behoren.  Romeinen 8:26 vertelt ons het volgende: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen”  We lezen hier dat God ons helpt door de Heilige Geest Die in ons woont. Romeinen 8:26-34.

Ten tweede behoren wij tot God de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus te bidden en te danken  In Kolossensen 3:17 staat geschreven: “En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door Hem”. Want de Heere Jezus is de Middelaar tussen God en ons I Timotheus 2:5: “Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus” Dit is de reden waarom wij tot God bidden in de Naam van onze Heere Jezus Christus.

Ten derde behoren wij als leden van het lichaam van Christus geen zorgen te maken maar dit alles bekend maken aan God de Vader op elk moment van de dag in wat voor situatie wij ook zijn.  We lezen Filippensen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”

Resultaten als wij gebeden hebben. Het is ons echter niet beloofd dat wij alles ontvangen wat wij vragen aan God, evenwel:

1 God geeft ons de vrede wat alle verstand te boven gaat en zal onze harten en zinnen  bewaren in Christus Jezus. Lees Filippensen 4:7!

2 God Die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt Efeze 3:20. 

3 En God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn in u (wij); opdat gij in alles te allen tijde, van alles voldoende hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn 2 Korinthe 9:8.  Lees ook Filippensen 4:19

4 Alle dingen werken mede ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Lees Romeinen 8:28!

 

 Deel 2   Hoe gaan wij bidden en voor wat?

 

 Hoe:

1 Bidden in de Geest, vurig in de Geest. In Efeze 6:18 lezen wij: “Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en daartoe wakende met alle volharding en smeking voor al de heiligen”  We lezen ook Romeinen 12:12: Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. 

 

2 Bidden met het verstand. Dit is niet vragen en bidden voor iets terwijl Gods Woord iets anders leert.  I Korinthe 14:15: “Wat is het dan/ Ik zal we met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal wel met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen” Het behoort wel overeenkomstig het Evangelie van Genade te zijn (volgens de brieven van de apostel Paulus aan ons geschreven). We kunnen niet iets gaan bidden wat niet overeenkomstig is het Evangelie van Genade. We kunnen niet het zgn Onze Vader bidden zoals Christus dit als voorbeeld gebruikte toen Hij op aarde was in Zijn aardse bediening. 

 

3 Bidden met bidding en smeking. (lees weer Efeze 6:18) In I Thessalonicensen 3:10 lezen wij: “Nacht en dag zeer overvloedig biddende, om uw aangezicht te mogen zien, en te volmaken, wat aan uw geloof ontbreekt”  Dit is hoe de apostel Paulus bad en wij mogen hem als voorbeeld daarin navolgen!

 

4 Bidden met dankzegging. Dit hebben wij al gelezen in Filippensen 4:6. Lees het nog een keer voor uzelf. In I Thessalonicensen 5:18 lezen wij: “Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u”  En in Efeze 5:20: “Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Heere Jezus Christus” Als gelovigen in Christus behoren wij meer te danken dan van alles en nog wat te vragen aan God. Wij mogen dankbaar zijn voor wie we zijn in de Heere Jezus Christus en dat elke dag weer God hiervoor te danken, voor Zijn genade!

 

5 Bidden zonder ophouden. Dit lezen wij in I Thessalonicensen 5:17.  Ook in Kolossensen 4:2 lezen wij: “Houdt sterk aan in het gebed; en waakt daarin met dankzegging” . Verblijdt u in de hoop. Weest geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Romeinen 12:12. We behoren dus continue te bidden, dit betekent niet vergeten te bidden! Het betekent niet dat wij de gehele dag door kunnen praten met God. Het betekent wel dat we in gesprek blijven met God in ons dagelijks leven. Standvastig en dringend, onmiddellijk dus te bidden.

 

6 Bidden op je knieen, dus neerknielen. Neerknielen in de Bijbel toont onze nederigheid en aanvaarding aan God  omdat God in ons leven is door middel van Zijn Geest  Efeze 1:13-14. We hebben hier tal van voorbeelden voor uit de Bijbel. De apostel Paulus knielde ook neer: wij lezen dit in Handelingen 20:36 toen de apostel Paulus afscheid nam van de broeders in de Heere Jezus uit Efeze: “En toen hij dit gezegd had, heeft hij neerknielende met hen allen gebeden”  Nog een paar teksten om te lezen voor uzelf zijn Handelingen 21:5, Efeze 3:14.

 

7 We behoren met anderen samen te bidden. (lees weer Handelingen 20:36 en 21:5)

 

8  Dat onze gebeden terug te zien en ondersteund te zijn in ons een geestelijk leven. We lezen 1 Timotheus 2:8: “Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting”  Dat de mensen die buiten zijn, ongelovigen en zowel gelovigen in Christus die mogen zien in ons! Ook geen geklaag of gemopper van ons uitgaande!

 

9 Bidden in het huwelijk. In I Korinthe 7:5 lezen wij: ”Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd opdat gij u aan vasten en bidden moogt wijden; en komt weer bijeen, opdat de satan u niet verzoeke, omdat gij u niet kunt onthouden” Ook in het huwelijk is gebed belangrijk en dat ook samen te doen. 

10 Ook als men weduwnaar of weduwe is, is het belangrijk om te bidden tot God te bidden: “Die nu waarlijk  weduwe is, en alleen gelaten, die hoopt op God, en blijft in smekingen en gebeden nacht en dag” I Timotheus 5:5

 

Deel 3:

Voor wat behoren wij te bidden?

 

  Ten eerste bidden wij voor onze groei in kennis en het geestelijk leven (praktijk) Kolossensen 1:9-10 vertelt ons: “Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij de Heere waardig moogt wandelen, om Hem in alles te behagen, in alle goede werken vrucht dragende, en opwassende in de kennis van God”  Verder lees Efeze 1:16-18, Filippensen 1:9, I Thessalonicensen 3:10, II Thessalonicensen 1:11, Efeze 3:18,19. Dus niet alleen voor onszelf maar juist ook voor een anderen in het lichaam van Christus.

   Ten tweede dat we worden gesterkt met macht in de innerlijke mens dor de Heilige Geest Efeze 3:16: “Opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens; “  De apostel Paulus bad voor de mensen en zo ook wij behoren te bidden voor een ieder mens in het lichaam van Christus en natuurlijk ook voor onszelf.

   Ten derde dat God ons wil helpen onze mond open te doen om het geheimenis bekend te maken aan deze wereld: het Evangelie van Genade en het geheimenis van Christus.  Efeze 6:19: “En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken.”  Lees ook Kolossensen 4:3,4

    Ten vierde bidden voor de volbrenging van onze bezigheden, plichten.  Lees Efeze 6:18-19, Kolossensen 4:3-4. Romeinen 15:30-31, 2 Korinthe 1:11:”Alzo gij ook medearbeidt voor ons door het gebed, opdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde”

    Ten vijfde behoren wij ook te bidden voor andere gelovigen, hen ook noemen in onze gebeden. Lees Romeinen 1:9, 2 Korinthe 9:14: “En door hun gebed voor u, die naar u verlangen, om de uitnemende genade Gods over u”  En Efeze 1:16 een mooi voorbeeld zoals onze apostel Paulus het altijd deed: “Houd niet op voor u te danken, u gedenkende in mijn gebeden” Lees Efeze 6:8, Filippensen 1:3,4,19, Kolossensen 1:3.

    Ten zesde bidden voor alles in alles. Filippensen 4:6: “Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God”

    Ten zevende dat wij zullen bidden voor alle mensen, koningen en regeerders in landen. Lees Mattheus 5:44,45, Romeinen 10:1, Romeinen 12:4, Titus 2:11. In I Timotheus 2:1-2 lezen wij: “Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid”

    Ten achtste behoren wij te bidden voor heiligheid van voedsel en dank daarvoor te zeggen. In I Timotheus 4:4-5 lezen wij: “Want alle schepsel Gods is geod, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.”

 

      Zoals we al lazen hierboven is het gebed tot God de Vader in de Naam van de Heere Jezus Christus. Smeking en bidding van Hem en ook dankzegging aan Hem en ook al onze zorgen en problemen geven wij in het gebed aan Hem.  Als wij bidden met andere mensen samen dan horen de anderen ook ons gebed tot God en wij hun gebed tot God. Dit is heel belangrijk en brengt ook meer eenheid en gebondenheid met elkaar.

 Onze gebeden gaan naar God Die zit in de hemel, ver boven alles! Onze gebeden gaan door een gebied waar ook de tegenstander van God, de satan is. Satan en zijn machten merken wel dat onze gebeden naar God gaan maar hebben geen invloed daarop.

 

      Efeze 3:10-12: “Opdat nu, door de Gemeente , bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods; Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere; In Wie wij hebben de vrijmoedigheid, en de toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem.”  

 

Deel 4

Worden gebeden altijd verhoord en het probleem met onbeantwoord gebed:

     We lezen eerst een paar teksten met elkaar. In Mattheus 21:22 lezen wij het volgende:” En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen”  En in Mattheus 18:19:”Weer zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. “  Dit zijn beloften van God. Denkt u eens in: al wat je begeert in het gebed en dat ook gelooft zal je ontvangen.  Er zijn veel gelovigen in Christus die door deze verzen bemoedigd worden en denken dat dit ook werkt in hun leven. Jaren terug las ik een boekje over een gelovige in China die vroeg om bepaalde dingen aan God en dit ook kreeg. Hij bad bijvoorbeeld voor een fiets en die kreeg hij ook.  De bovenstaande verzen worden ook gebruikt en gelezen bij het vragen van lichamelijke genezing. Ook voor ander dagelijks werk bijvoorbeeld, vragen van bevrijding van verzoekingen.  Mensen bidden dagelijks heel oprecht op grond van bovenstaande verzen en dan komt vaak de teleurstelling omdat de gebeden soms tot vaak niet verhoord worden.

     Hoe komt het dat God deze gebeden vaak niet verhoort? Het staat toch in Zijn Woord?  Het antwoord hierop is dat deze bovenstaande verzen onder een andere bedeling vallen.  Het is waarheid dat zonde, eigen motieven, ongeloof ook een rol spelen in onbeantwoorde gebeden.  We mogen weten als gelovigen in Christus, die onder de bedeling van genade leven ( Efeze 3:1-3), geen recht hebben om bovenstaande verzen te claimen voor onszelf. Deze verzen zijn niet persoonlijk tot ons geschreven maar voor het volk Israël, onder de vorige bedeling. Het was geschreven in de tijd dat de Heere Jezus Christus Zijn aardse bediening had en handelde met de mensen. Het had te maken met het Koninkrijk dat op aarde zou komen en Christus als Koning zal zijn voor eeuwig. 

    Nogmaals een effectief gebed nu onder de bedeling van genade  moet gebaseerd zijn op het verstaan van Gods Woord. Je behoort ook met verstand te bidden overeenkomstig de boodschap van Genade Handelingen 20:24 (brieven van de apostel Paulus). Dan kunnen we echte gemeenschap met God hebben en begrijpen wij ook van Filippensen 4:6,7 het volgende: ”Weest in geen bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En het antwoord van God is dat Hij ons alles zal geven? Nee lees het volgende zeer zorgvuldig: “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus”  We krijgen in ieder geval rust en vrede in de Heere Jezus Christus die ons menselijk verstand te boven gaat.