Ga ik naar de hemel?

                                                                                     Een traktaat

 

 

Ga aan de hand van het onderstaande na wat u moet doen om naar de hemel te gaan.

¨      Gods wet en geboden gehoorzamen

¨      Uw best doen

¨      Een goed leven leiden

¨      Goede werken doen

¨      Het geven van geld (tienden) aan een gemeente

¨      Lidmaatschap van of bezoek aan een gemeente

¨      Gebeden

¨      Waterdoop

¨      Heilige communie

¨      Geboren zijn uit Christelijke ouders

¨      Belijdenis doen

¨      Het tonen van berouw

Kijk nu hoe u heeft gescoord.

 

Uitleg

Als u één of meer van de bovengenoemde punten heeft aangekruist, bent u voor de test gezakt. Het is evenwel niet nodig om slecht te voelen, de meeste mensen zakken. Zij zijn tot op bepaalde hoogte religieus, maar religies zijn niet meer dan menselijke pogingen om God te bereiken.

 

Het echte antwoord op de vraag hoe u naar de hemel kan gaan wordt niet gevonden in een religieus systeem of in menselijke rechtvaardigheid. God heeft verklaard dat er "niet één rechtvaardig is, ook niet één... Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods:" (Romeinen 3:10,23).

 

Gods Woord leert ons voorts dat de zonde een serieuze aangelegenheid is. II Thessalo­nicensen 1:9 vertelt ons: "Zij zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aange­zicht des Heeren." "En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs." (Openba­ring 20:15)

 

Wat kunt u doen aan het probleem van de zonde? Kunt u uw leven beteren, goede werken doen en hopen dat aan het einde uw goede werken uw slechte werken zullen overtreffen? Nee! Behoudenis komt niet toe aan degenen die daarvoor werken, maar aan degenen die afstand nemen van hun eigen werk en hun vertrouwen stellen op de Here Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis. Romeinen 4:5 maakt dit punt overduidelijk: "Doch hem, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze recht-vaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid" In Efeze 2:8,9, staat geschreven: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme."

 

De kwestie is niet wat u kunt doen voor God, maar wat Hij al voor u heeft gedaan. "Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8) "Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaar­digheid Gods in Hem." (II Korinthe 5:21) U bent niet rechtvaar­dig. Om het eeuwige leven te verkrijgen hebt u de rechtvaardig­heid van Christus nodig (zie Romeinen 3:26).

 

Wat is dan uw verantwoordelijkheid? God heeft u een vrije wil gegeven om aan te nemen of te weigeren wat Hij voor u heeft gedaan. Om Gods rechtvaar­digheid te ontvangen moet u geloven dat "Christus stierf voor onze (uw) zonden naar de Schriften; en dat Hij is begraven en dat Hij is opgestaan op de derde dag naar de Schriften;" (I Korinthe 15:3,4). Uw antwoord op het evangelie behoort te zijn wat geschreven staat in de brief aan de Efeziers: "In Wie ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Wie gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte." (Efeze 1:13) Dit zegel is een garantie dat uw behoudenis eeuwigdurend is. U kunt het niet verliezen (zie Efeze 1:14, 4:30, II Korinthe 1:22).

 

Als u door Gods Woord overtuigd bent, dat u op dit moment gered kunt worden, dan kunt u bijvoorbeeld bidden: "Hemelse Vader, Ik vertrouw U nu. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik geloof dat Christus voor mijn zonden gestorven is en opgestaan is voor mijn rechtvaardigmaking. Dank U dat u mij het eeuwige leven geeft door mijn Redder, de Here Jezus Christus. Amen."