Een nieuw leven

 

 

   Het leven hier op aarde is kort, wanneer je het vergelijkt met de eeuwigheid.

En wat gebeurt er als het voorbij is? Is er eigenlijk wel een God? Waarom leven

wij? Kijk ‘s nachts eens naar boven, naar de sterren en de maan en overdag

naar de schoonheid van de natuur. Hier is duidelijk een geweldige orde en kracht

te herkennen. Heeft dit alles met God te maken? 

EN HOE KUNNEN WE DE ANTWOORDEN OP DEZE VRAGEN VINDEN?

 

De Bijbel geeft ons de antwoorden en laat ons zien dat God bestaat, de Bijbel is niet

alleen een historisch boek, maar ook een actuele liefdesbrief van God aan de mensen,

waarin God Zich openbaart door de eeuwen heen.

 

   Iedereen vertrouwt wel op iets op iemand. Dat kunnen ouders zijn, RELIGIEUZE en

POLITIEKE leiders, of op JEZELF, etc. De Bijbel vertelt ons echter:

 

WIE OP ZIJN EIGEN HART VERTROUWT IS EEN DWAAS” (Spreuken 28:26).

ZO ZEGT DE HEERE: VERVLOEKT IS DE MAN DIE OP EEN MENS VERTROUWT

EN VLEES TOT ZIJN ARM STELT, WIENS HART VAN DE HEERE WIJKT”

(Jeremia 17:5). GEZEGEND IS DE MAN DIE OP DE HEERE VERTROUWT, WIENS

VERTROUWEN DE HEERE IS” (Jeremia 17:5).

 

Als we onszelf vertrouwen zullen we vaak teleurgesteld worden. Andere mensen stellen

ons vaak teleur. Daarom is het leven van de meeste mensen een serie van ups en downs.

We moeten ons ook altijd herinneren dat geloven of je vertrouwen stellen in iemand

ook betekent: geloven wat ze zeggen. Daarom betekent in God geloven: “Zijn Woord

vertrouwen, geloven dat de Bijbel waar is.

“ZO IS DAN HET GELOOF UIT HET GEHOOR EN HET GEHOOR DOOR GODS WOORD” (Romeinen 10:13)

 

       ER ZIJN TWEE SOORTEN LEVENS

 

Het eerste leven begint bij de geboorte. We leren zitten, staan en lopen. Onze eerste dag

op school, de eerste liefde, een baan, trouwen, carriere maken, onvervulde  verlangens

hebben, het leven gaat zo vlug voorbij. Maar God zegt:

“NIEMAND IS RECHTVAARDIG, OOK NIET EEN: ER IS NIEMAND DIE VERSTAN-

DIG IS, NIEMAND DIE GOD ERNSTIG ZOEKT” (Romeinen 3: 10,11) WANT HET

LOON VAN DE ZONDE IS DE DOOD (Romeinen 6:23).

 

Ons tweede leven begint op het moment dat we God’s Vrije gave van EEUWIG LEVEN

aannemen. “MAAR DE GENADE DIE GOD SCHENKT IS HET EEUWIGE LEVEN

IN CHRISTUS JEZUS ONZE HEERE” (Romeinen 6:23).

Een nieuw leven met een geestelijke gemeenschap met God als Uw Vader met Zijn speciale

zorg voor U!

WIJ WETEN NU, DAT GOD ALLE DINGEN DOET MEDEWERKEN TEN GOEDE VOOR HEN,

DIE VOLGENS ZIJN VOORNEMEN GEROEPEN ZIJN” (Romeinen 8:28).

 

God heeft in Zijn grote liefde voor de mens één weg gemaakt waardoor wij als mensen

geestelijke gemeenschap met Hem kunnen hebben. De kruisiging van de Heere Jezus

Christus is Gods antwoord, is Gods weg en het mooiste geschenk wat God de mens

gegeven heeft. “MAAR GOD BEVESTIGT ZIJN LIEFDE JEGENS ONS, DAT CHRISTUS

VOOR ONS GESTORVEN IS, ALS WIJ NOG ZONDAARS WAREN”

(Romeinen 5:8)

Het lijden van de Heere Jezus Christus aan het kruis laat Gods liefde voor u en mij zien.

Dit geeft u de kans voor een nieuw leven met God.

 

       HET GEESTELIJK LEVEN

 

Het Woord des geloofs, dat wij prediken: “INDIEN GIJ MET UW MOND ZULT

BELIJDEN DEN HEERE JEZUS, EN MET UW HART GELOVEN, DAT GOD

HEM UIT DE DODEN OPGEWEKT HEEFT, ZO ZULT GIJ ZALIG WORDEN”

(Romeinen 10:9).

 

  Alle RELIGIES vertellen ons wat we moeten doen om tot God te komen. Zijn Woord

de Bijbel, zegt ons echter dat niemand door eigen religieuze werken tot God kan komen.

Religieuze werken kunnen zijn elke week naar een kerk gaan, moskee bezoeken etc.

De Bijbel is geen Boek van RELIGIE maar van VERZOENING!

 

“WIJ BESLUITEN DAN, DAT DE MENS DOOR HET GELOOF GERECHTVAAR-

DIGD WORDT, ZONDER DE WERKEN DER WET” (Romeinen 3:28).

“DOOR GENADE DOOR HET GELOOF, NIET UIT UZELF OPDAT NIEMAND

ROEMT IN ZICHZELF” (Efeze 2:8,9).

 

Als we Gods gave aangenomen hebben zijn wij door het geloof in Christus Jezus voor

altijd Gods kinderen, altijd behouden en kunnen dit ook niet verliezen.

“INDIEN WIJ ONTROUW ZIJN, HIJ BLIJFT GETROUW; HIJ KAN ZICHZELF

NIET VERLOOCHENEN” (2 Timotheus 2:13).

Door het geloof worden u en ik wederomgeboren en dan komt Gods Geest in ons wonen.

Efeze 1:13,14.

 

Een baby groeit door de melk en wij kunnen groeien door de onvervalste melk, Zijn Woord.

In Hem hebben we een Vader waar we alles tegen kunnen zeggen en bekennen.

“WEEST IN GEEN DING BEZORGD, MAAR LAAT UW BEGEERTEN IN ALLES

DOOR BIDDEN EN SMEKEN, MET DANKZEGGING BEKEND WORDEN BIJ

GOD EN DE VREDE GODS, DIE ALLE VERSTAND TE BOVEN GAAT, ZAL  UW

HARTEN EN UW ZINNEN BEWAREN IN CHRISTUS JEZUS” (Filippensen 4:6,7).

 

In Christus heeft u en heb ik ook een hoop voor de toekomst.

EN ZIJN ZOON UIT DE HEMELEN TE VERWACHTEN, DENWELKEN HIJ UIT DE

DODEN VERWEKT HEEFT, NAMELIJK JEZUS,DIE ONS VERLOST VAN DEN

TOEKOMENDEN TOORN. ( I Thessalonicensen 1: 10).

 

     WAT EEN LIEFDE

 

Zou u  uw tekortkomingen en zonden niet willen ruilen voor Zijn rechtvaardigheid?  Het leven

is vol beslissingen, maar de meest belangrijke beslissing is waar u de eeuwigheid wilt doorbrengen. Het is uw leven en uw beslissing.

                 God dwingt niemand, maar NEUTRAAL blijven kunt u niet.  U kunt Hem als uw Persoonlijk Verlosser aannemen of  Hem verwerpen.

Echter als u Hem verwerpt dan zult u Hem later ontmoeten als uw Rechter.

Wat een kans!

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen over Gods genade en liefde dan kunt u gebruik maken van het contactformulier

                            (zie rubriek contact)