Gods wil

 

door J.W.Weeda

 

 

Inleiding:

Voor dat wij met deze studie beginnen vraag ik u beste mensen/lezer het volgende: Hoe weten wij wat de wil van God is? Weet u iets over de wil van God? Heeft God met u en mij persoonlijk een eigen doel? Op wat voor manier laat God zien wat Zijn wil is?

Deze vragen kunt u voor zelf beantwoorden.

Veel mensen vragen zich af wat Gods wil is voor hun leven. Ze zeggen vaak dat God een bedoeling heeft met hun leven. Sommige mensen denken dat God hen roept naar bijvoorbeeld Afrika of Latijns Amerika (Brazilie). U kunt zich afvragen of dit zo is? Roept God ons om naar bijvoorbeeld Afrika te gaan of is het ons eigen verlangen om daarheen te trekken? Of roept God ons om een bepaald beroep uit te oefenen zoals verpleegkundige, arts, dominee en noem maar op welk beroep.

 

Laten wij gaan lezen wat er staat in I Timotheus 2:3-4:“Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker. Die wil , dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.”

 

In de Bijbel werden mensen rechtstreeks door God geroepen. Denk aan Mozes. Leest u met mij mee het gedeelte in Exodus 3:1-12. Mozes werd geroepen om het volk Israel welke slaven waren van de Egyptenaren weg te voeren uit Egypte en naar het land Kanaan terug te brengen. Mozes ging uiteindelijk naar Egypte vergezeld door zijn broer Aaron want die kon voor hem spreken omdat Mozes niet zo welbespraakt was.

Ook Paulus werd geroepen nabij Damascus door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel.

We lezen dit in Handelingen 9, 22 en 26. Lees dit! Hij werd de apostel der Heidenen (volkeren) Romeinen 11:13: “Want ik spreek tot u heidenen, voor zover ik de apostel der heidenen ben; ik maak mijn bediening heerlijk” En Galaten 1:1. (lees u dit voor uzelf)

Denkt u eens in van de grootste vijand hier op aarde naar een dienstknecht van God werd Paulus!

Zowel hij als Mozes waren moordenaars en ondanks dit had God hen zo lief dat Hij hen riep!!!

 

 

Laten wij I Timotheus 2:3-4 eens nader lezen en tot ons door laten dringen

Wat wil God ten eerste? Hij wil dat alle mensen zalig worden (gered) worden! Hij wil elke zondaar redden. Romeinen 10:13. Hoe wil Hij dat? Hij heeft Zichzelf voor de mensheid gegeven door de Heere Jezus Christus! Die stierf aan het kruis voor alle mensen. Romeinen 5: 8. Laat dit vers tot u doordringen: Hij stierf aan het kruis, in onze plaats toen wij nog zondaars waren. Wij hadden aan het kruis moeten hangen net zoals Barabbas maar dit konden wij niet. Daarom stierf Hij in onze plaats daar. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen! Dit is Gods liefde jegens de mensheid!!!! De mens behoort alleen Zijn gave van genade te aanvaarden en de mens is gered. Lees Handelingen 16:31 over de gevangenbewaarder te Filippi die Paulus en Silas vroeg wat hij moest doen om gered te worden. Het antwoord is: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden” In dit verband lezen wij ook 2 Korinthe 5:19-21 !

 

Je hoort in deze wereld (Christelijke wereld) veel over mensen die tot geloof komen. Dat is fijn en wij zijn als gelovigen daar ook erg blij mee. De grote vraag is wat daarna? Wat gebeurt er nadat iemand tot geloof is gekomen? De grote vraag nu is aan u : Wilt u groeien in het geloof en ook verder leren of wilt u net als de gelovigen te Korinthe baby blijven die geen vast voedsel kan verdragen dan alleen melk? Laten wij I Korinthe 3:1-3 lezen! Lees en bestudeer dit gedeelte!

 

De conclusie die getrokken kan worden is het volgende:

1 Veel mensen en zo lijkt het nu eenmaal, willen het bij die redding houden en vinden het best zo verder te leven zoals zij al leven want meer kennis leidt tot meer verantwoording en veel mensen willen geen verantwoording nemen!

2 Een heleboel mensen zijn ook onwetend over het feit dat zij kunnen groeien in het geloof.

3 Het volgende mogelijkheid kan zijn dat de mens lui is en niet verder wilt leren.

4 Veel mensen zijn zich ook niet bewust dat ze niet groeien in het geestelijk leven. Vooral in Charismatische kringen zegt men tegen mensen dat als zij in tongen spreken of als iemand andere mensen kan genezen hij of zij dichter bij God is en ook geestelijk behoorlijk is gegroeid!

5 Door vele moderne vertalingen in Nederland de laatste 20 a 30 jaar en als laatste de Bijbel in de Gewone Taal kunnen mensen niet of nauwelijks meer tot geloof komen in de Heere Jezus Christus.

 

En nu de praktijk: Wat hindert ons om de waarheid niet te leren kennen en er voor te staan?

We weten ook dat ons eigen hart van nature arglistig is en zelfs dodelijk Jeremia 17:9 We weten dat de duivel de vader is van de leugen en dat hij komt als een engel des lichts. De duivel probeert op allerlei slinkse manieren mensen weg te houden van de kennis van God wat in Zijn Woord staat.

 

Veel mensen zijn teveel met zichzelf bezig en dat hindert om Gods wil te leren kennen!

Veel mensen merken het werk van satan niet op en worden heen en weer geslingerd met allerlei wind van leer van predikers zodat zij niet tot de waarheid komen. Efeze 4:13-14 en 1 Timotheus 4:3

(lees deze gedeelten uit uw Bijbel!)

 

 

In verbinding met het feit dat God bekend gemaakt heeft “het geheimenis van Zijn wil”zegt de apostel Paulus in Efeze 3:3 het volgende: “Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid (geheimenis), gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb”

Wat wil God nu precies? Ten tweede: het blijft niet bij redden alleen. Wat verstaan wij onder tot kennis der waarheid komen? Wat is waarheid? De mensheid vraagt het zich af. 

Wat waar is voor de ene mens is niet waar voor de andere mens en omgekeerd dus wat is waarheid? Dit vroeg de Romeinse stadhouder Pilatus zich ook af. We lezen hiervoor in Johannes 18:33-38!

Wat is de kennis der waarheid waarover in I Timotheus 2:3-4 over gesproken wordt?

Laten wij lezen Kolossensen 1:5 waar staat geschreven: “Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies” Laten wij eens overdenken de woorden: het Woord der waarheid namelijk het Evangelie of goed Nieuws. Van welk Goed Nieuws of Evangelie wordt hier gesproken in dit gedeelte? Antwoord: Het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26

 

Kolossensen 1 Vers 6: Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid bekend hebt”

Laten wij ook vers 9 en 10 van Hoofdstuk 1 van Kolossensen lezen: Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij de Heere waardig moogt wandelen, om Hem in alles te behagen , in alle goede werken vrucht dragende, en opwassende in de kennis van God”

Het is niet voor niets een gebed wat de apostel Paulus hier doet voor de gelovigen te Kolosse maar ook geldt dit voor ons want wij zijn ook leden van het hetzelde Lichaam namelijk het Lichaam van Christus, de GEMEENTE. Ook in dit verband lezen wij Efeze 1: 15-20!

U ziet het: het is dus niet alleen de Heere Jezus Christus aannemen als persoonlijk Verlosser wat het allerbelangrijkste is. Er is meer dan dat: geworteld en opgebouwd in HEM!!! Kolossensen 2:6-7( laten wij dit lezen!) Hoe wordt je opgebouwd? Door ten eerste Zijn Woord van genade te lezen en te bestuderen en het zo te leren kennen en daarna er ook voor te staan!!!

Ten eerste door dit Evangelie of Goede Nieuws weten wij wat onze positie is in Christus, hoe we gered zijn, wat het volbrachte werk inhoudt!

Veel gelovigen zijn geroepen om dit Evangelie te leren kennen en heel weinig mensen helaas geven hier aan gehoor en doen wat God vraagt van ons: Zijn wil te leren kennen.

Daarom ook een oproep aan u om als gelovigen in Christus te gaan groeien van baby in het geloof naar een volwassen persoon in de praktijk in Christus! En dit kan alleen door deze ene boodschap: de boodschap van Genade.

Waarom is de boodschap van genade de waarheid voor ons vandaag? Israel als natie is gevallen en door hun val kwam het heil naar de heidenen (volkeren). Romeinen 11:11,25. God redde Paulus en hij werd de apostel der Heidenen en kreeg een nieuwe boodschap (Handelingen 20:24) voor het lichaam van Christus waar u en ik lid van zijn. Deze boodschap is voor ons vandaag, onze persoonlijke mail. Romeinen 16:25-26 tot gehoorzaamheid van ons geloof! Ook behoren wij daarbij II Timotheus 2:15 gehoorzaam zijn. (het rechtsnijden van het Woord der Waarheid).

Als wij in het centrum van Gods wil willen zijn dan behoren wij tot de kennis van de waarheid te komen die verborgen was bij God maar ten eerste is geopenbaard aan de apostel Paulus. Deze waarheid/boodschap van genade, geeft ons stabiliteit in het geestelijk leven. Door deze boodschap gaan wij ook groeien als wij hiermee verder gaan en deze boodschap van de rest van de Bijbel te onderscheiden.

De geestelijke mens in Christus zal niet berusten in emoties. Ook niet alleen dat hij of zij gered is door Christus. Hij of zij zal verder willen leren om sterker te worden in Christus. Efeze 5:15-17. Romeinen 12:2

Dus de conclusie is dat wij allen vervuld mogen worden/zijn met de kennis van Zijn wil (Efeze 3:9)

Als wij Zijn wil niet kennen of niet willen leren kennen dan kan je ook niet groeien als gelovigen in Christus en God wil juist dat wij groeien in het geloof en een volwassen persoon zullen worden in Hem en niet alleen in kennis maar ook in de praktijk van alle dag. Dat wij wat wij leren ook eigen maken in ons leven. Zijn kennis uit Zijn Woord heeft effect in ons dagelijks leven. Eerst geloven en geloven komt door het horen en horen door Gods Woord. Romeinen 10:17.

 

Als wij Zijn waarheid leren kennen of kennen dan wil God het volgende van ons:

Dat wij bidden zonder ophouden en God danken in alles I Thessalonicensen 5:16-22.

 

De vraag aan het einde van deze studie is het volgende:

Hoe werkt Gods Woord in uw leven? Hoe leidt God uw leven of leeft u uw eigen leven? Hoe merkt u dat God in uw leven werkt?

We weten dat wij niet op alles in dit leven een antwoord krijgen maar Gods Woord is compleet van kaft tot kaft namelijk van Genesis t/m Openbaring!