VERLOSSING

door

J.W.Weeda

 

Wat betekent het woord verlossing?

Antwoord: Het woord verlossing betekent vrijheid doordat er een prijs voor betaald is.

 

We lezen Romeinen 3: 24. Daar staat geschreven het volgende: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is;

 

Gods gerechtigheid is beschikbaar voor elk mens maar wordt pas toegerekend aan degenen die geloven in Gods rechtvaardigheid in Christus. God rechtvaardigt de zondaar als hij of zij gelooft in Christus als Verlosser. De zondaar is vrij in Christus verklaard door Gods Genade door het geloof van Christus. In Efeze 2 vers 8 en 9 lezen wij: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken opdat niemand roeme

Door die ene gebeurtenis worden wij verlost namelijk de verlossing welke is in Christus Jezus! Dit is de gratis schenking van God: God betaalde in Christus de prijs voor onze schuld, onze zonden en dit was niet zomaar een prijs: Hij betaalde met Zijn leven, met Zijn Eigen bloed!In Kolossensen 1 vers 14 lezen wij: In Dewelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed namelijk de vergeving der zonden (Ransom in full: volledig verlost)

In I Korinthe 1 vers 30 en 31 lezen wij daarom: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdathet zij, gelijk geschreven is; Die roemt, roeme in de Heere.

 

In de tijd waarin Paulus leefde had je veel slavenmarkten waar mensen als slaaf te koop aangeboden werden. Daarbij speelde verlossing een grote rol in die tijd.

De verlossing waarover het hier gaat en wat wij als zondaars hebben ontvangen is het volgende woord Apolutrosis en dat betekent de prijs betalen en verlossen van schuld en in vrijheid stellen. Dit is wat Romeinen 3 vers 24 bedoeld wordt.

Het woord Exagorazoo heeft een iets andere betekenis en dit betekent het uitkopen met uitzicht op vrijheid. Dit werd ook gedaan op de slavenmarkt.

Het woord Agarazoo is kopen op de markt, de slavenmark, en dit heeft niets met verlossing te maken.

 

Een reden dat iemand slaaf werd was bijvoorbeeld dat hij of zij zijn of haar schulden niet kon betalen—

Nu weten wij dat de mens van nature een slaaf van de zonde is. En dat hij of zij van nature de schuld niet kan betalen.

 

In Leviticus 25 verzen 25-27 (lees dit gedeelte zelf) lezen wij over de wet van verlossing die gold voor degenen die onder de wet waren.

Daarin worden 3 dingen gesteld:

1 De verlosser moest een verwant zijn (familielid)

2 De verlosser moest in staat zijn de volle prijs te betalen

3 De verlosser moest zelf bereid te zijn de prijs te betalen

In verband met de slaaf verlossen zien we het volgende:

De verwant had de slaaf zo lief dat hij in staat was de schuld te betalen en ook dit te doen. Dan ging hij met de slaaf naar de slavenmarkt en betaalde hij de prijs voor die slaaf zodat de slaaf in vrijheid kwam.

 

Hoe zit dit met de Here Jezus Christus?

We lezen Romeinen 6 vers 23: Hier lezen wij dat het Loon van de zonde de dood is namelijk de eeuwige dood.

God had ons zo lief dat Hij door Christus naar deze aarde kwam.

De aarde/wereld is de slavenmarkt want een ieder mens is slaaf van de zonde van geboorte af. Hij, Christus, kwam door de maagdelijke geboorte op deze aarde als Zoon des mensen. Hij was en is verwant aan de mensheid! Echter zonder zonde, zonder schuld en Zoon van God! Hij was in staat om de volle prijs voor deze wereld te betalen. En Hij deed dit want Hij gaf Zichzelf vrijwillig voor ons aan het kruis! Hij liet zich kruisigen om de schuld die u en ik verdiend hadden te betalen en vergoot Zijn bloed als prijs voor onze zonden! Hij betaalde met Zijn eigen bloed de prijs/schuld voor ons mensen. In Filippensen 2 vers 5-9 lezen wij hoe Hij zich vernederde om ons te redden! (lees dit voor uzelf)

Door dit te geloven/aan te nemen wordt Gods gerechtigheid ons toegerekend. Wij worden rechtvaardig verklaard door Zijn Genade. De Here Jezus Christus betaalde de prijs en daardoor zijn wij vrijgesteld van het loon van de zonde namelijk de eeuwige dood ! Wij hebben nu eeuwig leven in Hem! In Johannes 3 vers 16 lezen wij Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft , opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe.

Handelingen 16 vers 31: Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden”

Lieve mensen: redding is een gave, een gift, een cadeau! Redding is absoluut geen werken. Je kan niet gered worden door werken der wet of door je eigen zogenaamde werken want Romeinen 4 vers 4 en 5 zegt ons: Nu dengene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

Het is Gods volbrachte werk Lees Romeinen 4 vers 24 en 25!

De verlossing van God in Christus bewerkstelligt dat de mens in Christus vrij is van schuld. Daardoor kunnen wij nu voor God leven met een schoon en dankbaar geweten (hart). Wij hoeven niet meer om vergeving te vragen voor onze schulden, wij hebben de vergeving! Wij kunnen elke dag God danken voor de vergeving die er is in Christus en wij hoeven ons niet schuldig te voelen voor iets.

Verlossing is wat Christus voor ons mensen heeft volbracht aan het kruis maar ook volbracht Hij het voor God de Vader namelijk: de mensheid, de wereld,redden van de eeuwige dood. Christus is de Redder der wereld!