De opstanding van Jezus Christus

door 

J.W.Weeda

 

I Korinthe 15 vers 3 en 4
Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, ehtgeen ik ook ontvangen

heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften

En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derde dage, naar 

de Schriften

INLEIDING

In de prediking van het Evangelie komt veel naar voren dat Christus stierf voor onze zonden , in onze

plaats aan het kruis op Golgotha en dat Hij is begraven. Hierbij bleef het niet want minstens zo belangrijk  is dat

Hij is opgestaan uit de doden!!! Apart van Zijn opstanding is het geloof van de gelovige voor niets omdat hij dan nog in zijn zonden is. Laten wij met elkaar lezen I Korinthe 15 vers 14-18: En indien Christus niet opgewekt si, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo ik uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 

Gods Genade Evangelie wat Paulus verkondigde van de Heere houdt niet alleen in dat Christus stierf voor onze zonden maar ook dat Hij is begraven en dat Hij ten derde dage opstond uit de dood naar de Schriften. Als de apostel Paulus spreekt in zijn brieven over redding dan legt hij de nadruk op de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus.

In Romeinen 10 vers 9 en 10 lezen wij: Namelijk , indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid

In Athene predikte Paulus van Christus en benadrukte hij de opstanding van de Heere Jezus Christus dat zijn toehoorders dachten dat hij twee nieuwe goden verkondigde Lees Handelingen 17 vers 18. In Paulus gevangenschap te Ceasarea sprak Festus vooraf met koning Agrippa over Paulus die ze daarna uitnodigden om voor hen te spreken de volgende woorden: Maar hadden tegen hem enige vragen van hun godsdienst, en van zekere Jezus , Die gestorven was, Welke Paulus zeide te leven Handelingen 25 vers 19.  Dit laat zien beste lezers, broeders en zusters dat de opstanding heel erg belangrijk is en dat de apostel Paulus daar ook de nadruk op legde want zonder opstanding zou er ook geen geloof zijn en geen leven namelijk eeuwig leven wat een ieder mens kan ontvangen in zijn of haar leven als hij of zij geloofd dat Christus voor hen persoonlijk stierf aan het kruis voor de zonden, is begraven en opgestaan! I Korinthe 15 vers 3 en 4

 

Het feit van de opstanding

Christus toen Hij op aarde was leerde de mensen dat er een opstanding zou zijn van zowel de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dit kunnen wij o.a. lezen in Lukas 14 vers 14: En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. In Johannes 5 vers 29 lezen wij: En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis.  Christus beweerde ook dat Hijzelf zou opstaan van de doden. In Mattheus 20 vers 19 lezen wij het volgende: En zij zullen Hem de heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derde dage zal Hij weer opstaan" In Mattheus 27 vers 62 en 63 lezen wij iets opmerkelijks! Namelijk het volgende: Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeeen tot Pilatus. Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende gezegd heeft: Na drie dagen zal ik opstaan"  En in Markus 8 verse 31, 9:31; 10:34; Lukas 18: 33, 24:7 en 46 kunnen wij hier ook over lezen! Lees dit voor u zelf ! 

Al de 4 Evangelie schrijvers namelijk Mattheus, Markus, Lukas en Johannes getuigden van het feit dat Jezus Christus werkelijk opgestaan was van de dood. Dit lezen wij onder andere in Mattheus 28 vers 6: Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft 

Markus 16 vers 9: En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen Hij eert aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had"

Lukas 24 vers 6: Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan. Gedenkt, hoe Hij tot u gesproken heeft, als Hij nog in Galilea was"

En tenslotte in Johannes 20 verse 8 en 9 lezen wij: Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan"

De last van de prediking op de dag van Pinksteren was het feit dat Israel door slechte handen de Messias Jezus Christus gekruisigd hadden. In Handelingen 2 vers 24 lezen wij het volgende: Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden" Paulus maakte niet alleen de opstanding een essentieel onderdeel van Zijn boodschap maar beweerde dat hij werkelijk de Heere Jezus Christus gezien heeft in Zijn opstandingslichaam. We lezen dit in I Korinthe 15 vers 8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 

Nog een paar schriften die duidelijk laten zien dat Jezus Christus werkelijk is opgestaan kunnen wij lezen in Hebreeen 13 vers 20: De God nu des vredes, Die de grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus"

De apostel Petrus begint zijn brief aan de Joden met dit: "Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden"

Elk boek van het Nieuwe Testament zegt iets over het feit dat Jezus Christus is opgestaan! Dit is werkelijk gebeurd.  Als Hij niet was opgestaan hoe kon Christus zitten aan de rechterhand van de Vader?  Hoe kon/kan Hij als een Priester ooit levend voorbede doen als Hij dood zou zijn?  Hoe kan Hij het Hoofd van de Gemeente zijn? Hoe kan Hij terug komen op aarde om als Koning der Koningen te regeren? En tenslotte als laatste Rechter van iedereen is Hij als Hij niet was opgestaan uit de doden? 

De bewijzen van de opstanding

Deel 1

In Handelingen 1 vers 1 t/m 3 lezen wij: Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren; Tot op de dag, in welke Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen , die het Koninkrijk Gods aangaan. Dus de Bijbel zelf beweert veel onfeilbare bewijzen voor de opstanding van Christus. Wat zijn deze bewijzen? 

Ooggetuigenverslagen: Lukas legt uit dat de Here Jezus Christus werd gezien door de apostelen, niet een keer maar vele keren in een periode van 40 dagen. In Markus 16 vers 11 t/m 13 lezen wij: En als dezen hoorden dat Hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, dat zij wandelden, en in het vel gingen. Deze, ook heengaande , boodschapten het aan de anderen; maar zij geloofden ook die niet. In eerste instantie konden de discipelen het niet geloven. Pas toen Hij Zichzelf vertoonde aan hen geloofden zij het. Markus 16 vers 14 (lees dit vers!)  Alleen Thomas was er niet bij de eerste keer dus hij geloofde pas als hij de handen zou zien en de Here Zijn zijde. Johannes 20 vers 25. 

Deel 2

Er waren andere getuigen naast de apostelen die de Heere gezien hadden na Zijn opstanding. Toen Paulus de eerste Korinthebrief schreef waren er nog 500 mensen die leefden en die de Heere Jezus Christus op aarde gezien hadden na Zijn opstanding. In I Korinthe 15 vers 6 lezen wij: Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is, en sommigen zijn ontslapen.  De apostel Paulus zegt ons in ditzelfde hoofdstuk in vers 8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. De apostel Paulus zag de Heere niet op aarde maar in de hemel met het opstandingslichaam! 

Het lege graf: Al de 4 Evangelien verklaren van het feit dat 3 dagen nadat de Heere Jezus Christus was begraven het graf leeg was. Veel mensen zullen toegeven dat de Heere Jezus Christus leefde op aarde, werd gekruisigd, begraven en na 3 dagen na het kruis Zijn lichaam was verdwenen. Er zijn moderne theologen die weigeren te accepteren dit bovennatuurlijke dat Christus is opgestaan uit de doden en beweren dat 9/10 van de 4 Evangelien sprookjes zijn maar ze hebben geen bewijs voor dit. Wij als gelovigen geloven apart van het lege graf het geloof in Christus nooit begonnen was. Het geloof in Christus is geloven in een Persoon Die zeide dat Hij God in het vlees was en is. Die betaalde voor onze zonden aan het kruis en na 3 dagen weer opstond uit de doden. 

Deel 3 

Er zijn 3 mogelijke uitleggingen voor het feit van het verdwijnen van Christus lichaam uit het graf. 

Ten eerste is de veronderstelling dat de Heere Jezus Christus niet echt dood was; dat Hij nieuw leven werd ingeblazen en toen is ontsnapt uit het graf. Om dit te geloven is geloven in het onmogelijke. Het is ongelofelijk  dat een Mens als Christus die de marteling van de Romeinse geselingen, die aan het kruis gespijkerd werd de gehele dag en was nagekeken door Romeinse soldaten en dood bevonden werd en ook in Zijn zijde doorboord was waaruit bloed kwam nieuw leven werd ingeblazen en is ontsnapt uit het graf. 

Ten tweede mogelijkheid is dat iemand het lichaam van Christus had meegenomen uit het graf. In Mattheus 28 vers 13 t/m 15 lezen wij: En zeiden: Zegt: Zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en hebben Hem gestolen, als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij  zullen hem tevreden stellen, en maken, dat gij zonder zorg zijt. en zij , het geld genomen hebbende, deden, gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.  Ook dit is onmogelijk dat de discipelen ongehinderd en ongezien het lichaam van Christus uit het  graf namen. 

De derde mogelijkheid en alternatief is dat de Heere Jezus verrezen is van de dood zoals Hij reeds gezegd had dat dit ging gebeuren. Voor Koning Agrippa zei Paulus het volgende: Wat? wordt het gij ulieden ongelofelijk geoordeeld, dat God de doden opwekt? Degenen die zeggen dat het onmogelijk is dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan willen hiermee zeggen dat zij niet geloven in het bestaan van God, dat is een persoonlijke God met bovennatuurlijke krachten. Alles is mogelijk voor God. Mattheus 19 vers 26: En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk"

Het was een lichamelijke opstanding

Opstanding in de Schrift verwijst altijd naar het lichaam. Het woord anastasis betekent sta op, de de positie van het lichaam in het leven, net als liggend is de positie in de dood. Het is waar dat gelovigen nu vandaag geestelijk zijn opgestaan met Christus maar de lichamelijke opstanding van de gelovige heeft nog niet plaatsgevonden. Het ontkennen dat Christus lichamelijk is opgestaan en beweren dat Hij alleen geestelijk is opgestaan is het ontkennen van de opstanding. Het bewijs van Zijn opstanding kunnen wij vinden in Lukas 24 vers 16 t/m 45. Lees dit voor u zelf. Christus praat hier met 2 van Zijn discipelen op weg naar Emmaus en later op de avond verschijnt Hij voor Zijn discipelen. Zij waren bang en dachten dat ze een geest zagen maar Hij zeide tot hen: Zie mijn handen en mijn voeten want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb vers 39.  En als zij het nog niet geloofden zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. En Hij nam het, en at het voor hun ogen Vers 41,42 en 43

Wat is zo uniek over de opstanding van Jezus Christus? Het is een lichamelijke opstanding en in de Korinthe brief noemt de apostel Paulus het feit dat Christus was gezien aan de Petrus  (vaker), dan 500 broeders, dan Jakobus de broeder des Heeren, dan de apostelen en ten laatste was Hij ook verschenen aan Paulus vanuit de hemel. Het is duidelijk dat Paulus het lege graf vernoemt in de Schrift. Maar kijkend naar het Genade Evangelie welke Paulus verkondigde verklaart de apostel dat Christus was begraven en dit was duidelijk geen geestelijke begrafenis maar een lichamelijke begrafenis in het graf. Daarom als de apostel Paulus verder zegt in I Korinthe 15 vers 3 en 4 dat Hij was opgestaan de derde dag dan moet hij menen dat Christus lichamelijk is opgestaan. In Romeinen 14 vers 9 lezen wij het volgende: Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weer levend geworden, opdat Hij beiden over doden en levenden heersen zou. De verzen in I Korinthe 15 vers 3 en 4 en Romeinen 14 vers 9 spreken elkaar niet tegen. Meer bewijs dat Paulus in zijn schrijven meent dat het een lichamelijke opstanding is, is het bewijs dat hij 4 keer het woord gezien gebruikt. Wat zagen deze mensen: een geest of een lichaam? Het is zeer duidelijk dat de apostel Paulus geloofde in de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus en dat van de gelovige in Christus. 

Niemand ontkent de lichamelijk dood van de Heere Jezus Christus maar veel mensen ontkennen de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus Christus omdat dit iets bovennatuurlijks is. 

Het belang van de opstanding

Deel 1

De opstanding van Jezus Christus is belangrijk voor de volgende redenen:

De opstanding ontkennen is ontkennen  de waarheidsgetrouwheid van de Nieuwe Testament schrijvers. De meeste van hen geven een getuigenis van dit feit. Het is ook belangrijk tot de waarheidsgetrouwheid  van het Oude Testament, de profeten voorspelden dit en de waarheidsgetrouwheid van Christus sinds het was voorzegt door Hem.

De opstanding is het zegel en bewijs dat Zijn dood eigenlijk volbracht wat Hij en de Schrift zeide dat dit zou doen. Als zijn lichaam in het graf was gebleven  was er geen bewijs van zijn unieke bewering dat Hij de Zoon van God en Messias van Israel is en was. 

Hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking Romeinen 4 vers 25. Laten wij dit vers nog een keer samen lezen: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.  Als Christus niet was opgestaan dan zouden wij nooit gerechtvaardigd zijn, dan waren wij nog in onze zonden en de ellendigste mensen op deze aarde!  Zijn opstanding is het bewijs voor onze rechtvaardigmaking. 

Zijn opstanding is een quarantee voor ons. Omdat Hij leeft leven wij ook en zullen wij ook leven! I Korinthe 15 vers 20-22 zegt ons: Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo ik ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden

Deel 2

Apart van Zijn opstanding er zou geen zitting op dit moment kunnen zijn aan de rechterhand van God;

kan er ook in de toekomst  geen zichtbaar terugkeer van Christus zijn als alle ogen Hem zullen zien en dat Hij zal regeren als Koning der koningen. 

Het werk der verlossing, het dragen der zonden aan het kruis, de verzoening der wereld, de bevrediging van alle rechtvaardige aanspraken van God dit alles vond plaats op het kruis. Dit was alles voltooid voor de opstanding. Maar de opstanding is Gods antwoord en zekerheid  dat het werk van redding was voltooid in de dood. Daarnaast is Jezus Christus God en God is een levende God. Daarom was het onmogelijk dat Christus in de dood gehouden zou blijven Handelingen 2:24 zegt ons het volgende: Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende alzo het niet mogelijk was dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. Geloof in God  begint met het geloof dat God God is. Hebreeen 11 vers 6 zegt ons dit heel duidelijk: Maar zonder geloof is het onmogelijk  God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen , die Hem zoeken.  En dat God bestaat en dat Hij leeft. In Romeinen 4 vers 17 kunnen wij het volgende lezen: Gelijk geschreven staat; Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld voor Hem, aan Welke hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en roept de dingen, die niet zijn. alsof zij waren. 

Daarom schrijft de apostel Paulus in Romeinen 4 vers 23 t/m 25 het volgende: Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is (dat is Abraham); Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in Hem, Die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft; Welke overgeleverd is om onze zonden , en opgewekt om onze rechtvaardigmaking . Het is voor deze redenen dat het geloof in de opstanding van Jezus Christus een vitaal onderdeel is van het behoudende geloof.