Gods Woord : De Bijbel

vertaald

vanuit het Engels

 

 

Gods Woord de Bijbel is perfect. In de Bijbel staan geen fouten!

Gods Woord de Bijbel is objectief: oordeelt alle dingen, leidt ons, berschermt ons en helpt ons

onszelf te zien zoals God ons ziet.

 

Gods Woord de Bijbel is het Boek der boeken en een heel speciaal Boek omdat God het schreef.

God gebruikte 40 verschillende mannen om de Bijbel te schrijven en die 40 verschillende mannen leefden in verschillende tijden en schreven dingen op die God hen vertelde. God vertelde hen precies wat ze op moesten schrijven!

In de 2e Timotheusbrief hoofdstuk 3: 16 lezen wij het volgende: “Al de Schrift is van God ingegeven, en nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is”

De Bijbel is perfect omdat God Die perfect is” het geinspireerd heeft.

We kunnen elk woord van de Bijbel begrijpen als wij in God geloven.

Wat denk jij waar de Bijbel over gaat?

Je zult zien dat de Bijbel alles bevat, wat God over Zichzelf wil vertellen. Wat Hij in Christus voor ons heeft gedaan en wat Hij nog wil doen voor ons.

Dit is het werk van één Persoon, Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.

 

Gods Woord is als een hamer, een lamp, een spiegel, een Bijbel.

 

Gods Woord is als een hamer! Waarom? Omdat de Bijbel sterk en krachtig is!

In Jeremia 23:29 lezen wij de volgende tekst

 "Is Mijn Woord niet alzo, als een vuur? spreekt de Heere.

 en als een hamer, die een steenrots te morzel slaat?

Hebreeen 4:12 zegt ons het volgende: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”

God schiep het heelal door Zijn Woord. In Efeze 3:9, Kol 1:16 lezen wij dat door Zijn Zoon Jezus Christus Hij alles heeft geschapen! Lees deze teksten goed door alleen of met uw kinderen. God controleert ook het heelal! Hij heeft alles onder controle.

 

God verklaart door Zijn Woord wat goed is en wat kwaad is.

Gods Woord is de enige oneindige waarheid die er is. Lees Psalm 86:11, Kolossensen 1:5, 2 Timotheus 2:15. Neem deze teksten ook goed door alleen en met uw kinderen samen.

Boeken van mensen zullen vergaan. Alleen Gods Woord zal voor eeuwig blijven 1 Petrus 1:25.

Er zal een dag komen dat een ieder die Gods Woord heeft ontkent en is blijven ontkennen, geoordeeld zal worden door Zijn Woord. Lees Jeremia 23:29!

 

Gods Woord is als een Licht of lamp die licht geeft! Psalm 119:105: “Uw Woord is een lamp voor mijn

voet en een licht op mijn pad”

 

Zoals we al gelezen hebben is Gods Woord ook genoemd het Zwaard:

Waarom? Omdat het Woord van God het hart van de mens raakt en hem overtuigt van zijn zonden!

Gods Woord is ook een wapen Efeze 6:17, Hebreeen 4:12

 

Gods Woord is als een spiegel:

Wat doet een spiegel? Deze laat jou zien zoals je er uit ziet. De Bijbel, Gods Woord laat jou zien hoe God jou ziet. God kent jou en Hij kent jou beter dan dat jij jezelf kent. Hij schiep jou. Hij kent je van binnen en van buiten. Hoe je denkt en hoe jij je voelt bij elk moment. Gods Woord vertelt ons alles over onszelf. Wij van nature zijn verre van perfect zoals God is! Waarom niet? Antwoord wij zijn zondaars en stammen af van Adam. Lees Romeinen 5:12! Door Gods Wet kunnen wij weten dat wij zondigen en zondaars zijn. God wil echter dat wij gereinigd worden van al onze zonden. Daarom zond Hij zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde om voor ons mensen te sterven aan het kruis en de zonden van jou en mij te dragen aan het kruis op Golgotha. Dat heeft Hij gedaan! Lees I Korinthe 15:3-4, Romeinen 5:8.

Conclusie: de Bijbel is het Boek der boeken. God heeft dit Boek geschreven zodat wij het kunnen lezen en bestuderen . Omdat Hij het heeft geschreven kunnen wij weten dat de Bijbel de waarheid is.