Omgang met wie en waarom.

door 

J.W.Weeda

 

Onze uitgangstekst is I Korinthe 15:33 en daar staat geschreven:

“Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden”

 

We gaan eerst lezen en kijken wat wij zijn in Christus. Laten wij lezen Galaten 2:20.

“Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft”

Dit is onze positie lieve broeders en zusters in Christus. We lezen ook 2 Korinthe 5:15 en 16.

 

Deel 1

Hoe om te gaan met ongelovigen in deze wereld:

Wat zegt Gods Woord?

 

 

Nu is de vraag hoe behoren wij om te gaan als gelovigen met medemensen in deze wereld die niet geloven of de kennis van God hebben? Het is een nadeel voor onszelf als wij omgaan met mensen die Gods waarheid Kolossensen 1:5 niet kennen of niet erkennen. Wat is omgang met? Dit is contact hebben met mensen.

Wij leven in deze gebroken wereld die God niet kent en toch behoren wij om te gaan, contact te maken en te hebben met mensen. In I Korinthe 5 vers 9 en 10 lezen wij het volgende: “Ik heb u geschreven in de brief, dat gij nu niet zoudt vermengen met de hoereerders; Doch niet in het geheel met de hoereerders van deze wereld, of met de gierigaards of met de rovers, of met de afgodendienaars; want anders zoudt gij uit de wereld moeten gaan” Dus we kunnen niet alle mensen vermijden!

En toch zegt God in Zijn Woord: Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? II Korinthe 6: 14 en 15. Wat betekent dan een juk aan trekken? Zich iemand aantrekken, een relatie aangaan met iemand. Gods wil is dat we dit niet zullen doen. Hoe gaat dit dan in de praktijk. Wat behoren wij dan te doen? Antwoord is dat we mensen die niet geloven op een afstand houden. Dit wil niet zeggen dat we niet met deze mensen mogen praten en tot hen mogen spreken nee dat mogen wij wel en soms moet het ook vanwege het werk wat je gezamenlijk doet maar we houden als gelovigen een afstand tussen hen en tussen ons. We behoren wel vriendelijk te zijn naar andere mensen: Uw bescheidenheid (vriendelijkheid) zij alle mensen bekend. De Heere is nabij” Filippensen 4: 5 . Wij behoren vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Waarom? Misschien door onze houding gaan mensen dingen herkennen dat wij anders zijn dan zij en nieuwsgierig worden waarom dit is. Wij behoren ook voor alle mensen te bidden, ook de ongelovigen dat zij tot geloof mogen komen naar aanleiding van I Timotheus 2: 1 en 2.

Dus wij behoren God meer te behagen dan mensen om ons heen en of dit nu is op het werk, vereniging waar je lid van bent of wie je ook tegenkomt Galaten 1:10. Want wij zijn van Hem! Daarbij behoren wij ook weten uit I Korinthe 10: 32 het volgende: “Weest zonder aanstoot te geven, en voor de Joden, en voor de Grieken, en voor de Gemeente Gods” Dat men zich gaat ergeren aan jou als gelovige!

We lezen Kolossensen 3: 1-3: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen , die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God “ Dit kan een ongelovige niet. Hij of zij zoekt niet de dingen die boven zijn. Zij lezen niet Gods Woord want zij kennen God niet. Want Gods Geest woont niet in hen. Efeze 2:2: “In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” In Romeinen 8: 8 lezen wij: “En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen” Voor ons geldt het volgende Romeinen 8:11: En indien de Geest van Hem, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest Die in u woont”

Conclusie:

Wij mogen als ambassadeurs voor Christus de ongelovigen rondom ons vertellen dat
God ook van hen houdt en dat Christus ook voor hen is gestorven aan het kruis II Korinthe 5:19-21!

Dus praktisch: afscheiden betekent niet dat wij niet mogen omgaan met onze medemens: wij behoren wel afstand te bewaren met onze ongelovige medemens, dus geen juk aangaan!

Deel 2 

Hoe kunnen wij God gehoorzamen?

 

 

Er zijn 3 dingen om God te behagen/te gehoorzamen te weten:

 

Ten eerste: Wij hoeven ons niet te schamen voor het Evangelie waar wij voor staan maar net als de apostel Paulus verdrukkingen daarvoor te lijden naar de kracht van God.

II Timotheus 1:7 en 8: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, noch voor mij, die Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie, naar de kracht Gods. Andere teksten zijn Handelingen 20:24, 32, Romeinen 16:25-26, Efeze 3:1-9, Kolossensen 1: 25 en het Woord der Waarheid rechtsnijden. 2 Timotheus 2:15 Het Evangelie van Gods Genade is tot opbouw en niet tot nederwerping II Korinthe 10:8, II Korinthe 13:10

Wij behoren navolgers van de apostel Paulus te zijn: We kunnen lezen I Korinthe 4:15 en 16 het volgende: “Want al had gij tienduizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld. Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers. In I Korinthe 11:1 zegt de apostel Paulus ditzelfde. I Thessalonicensen 1:6 kunnen wij lezen dat de gelovigen te Thessalonica navolgers waren geworden van de apostel Paulus. In II Thessalonicensen 3: 7 en 9 gaat het weer om het navolgen van de apostel Paulus. Galaten 4:12, Filippensen 4:9 en I Timotheus 1:16. In Filippensen 3: 17 lezen wij het volgende: “Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op hen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt”

2 Timotheus 2:22 zegt ons het volgende: “Maar vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen die de Heere aanroepen kuit een rein hart.Ten tweede: Doet dingen van harte als voor de Heere. Laten wij lezen Kolossensen 3: 23 t/m 24:

En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende, dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus. Andere teksten zijn II Timotheus 4:7-8 en I Korinthe 9:24-27. Efeze 5:15 en 16 zegt ons: Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn”Ten derde: Andere mensen vertellen over de waarheid en ook daarvoor te staan: Filippensen 2:15-16:

Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld; Voorhoudende het Woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid” Wij behoren geen compromissen sluiten met mensen die de boodschap van Gods Genade verwerpen maar God beproefd te zijn 2 Timotheus 2:15. En geen andere leer aan gaan I Timotheus 1: 3 of leren aan andere mensen.Hoe behoren wij om te gaan met elkaar?

Hoe behoren wij om te gaan met elkaar als wij de boodschap van Gods Genade kennen en daarvoor staan?

Ten eerste behoren wij het volgende vers proberen in de praktijk naar voren te brengen in ons leven . Wij lezen Filippensen 2: 1 t/m 4 waar staat geschreven: “Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelven. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is” Ook lezen wij Romeinen 12: 16: Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. En bovendien verdraagt elkaar. Weest goedertieren tegen elkaar. Lees voor uzelf Efeze 4; 32 en Kolossensen 3: 13 en 14

Gehoorzaam of ongehoorzaam: gevolgen

 

Als wij God gehoorzaam zijn: Gevolg Hij kan ons ook bekrachtigen:

Filippensen 4: 13: Ik vermag alle dingen door Christus , Die mij kracht geeft. Efeze 6:10:

zegt ons het volgende: “Voorts mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht”

We lezen nogmaals de tekst in II TImotheus 4:8Als wij God ongehoorzaam zijn , wat zijn dan de gevolgen?

De gevolgen als wij God niet gehoorzaam zijn, als wij Zijn Evangelie van Genade niet willen leren kennen /weigeren in ons leven :

Gevolgen:

We doen onszelf pijn en groeien niet in het geloof in de Heere.

We geven andere mensen niet de gelegenheid om tot de waarheid te komen

Wij worden dan als een vloed bewogen en omgevoerd met alle wind der leer. Efeze 4:14

Daardoor wordt het in ons leven onrustig en verwarrend.Wat zijn de gevolgen als wij een onjuist of gemixed Evangelie geloven of

als iemand ons dit verkondigt

 

Een onjuist Evangelie of gemixed Evangelie wat veelal in de Christelijke wereld gepredikt wordt brengt veel schade met zich mee. Het brengt geen zegen maar de vloek. Laten wij lezen Galaten 1: 6-9: “Ik verwonder mij, dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen, die u beroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen bij ontvangen hebt, die zij vervloekt”

 

DEEL 3Hoe behoren wij om te gaan met gelovigen

die weigeren het Evangelie van Gods Genade

te kennen of niet kennen?

 

Het belangrijkste voor ons die Gods Genade en het Evangelie van Gods Genade kennen en daarvoor staan is dat wij ten eerste vriendelijk zijn t.o.v. alle mensen dus ook vriendelijk zijn t.ov. deze broeders en zusters in het Lichaam van Christus. Zij zijn ook zonen en dochters van God onze Vader! Laten wij lezen 2 Timotheus 2:24 t/m 26: "En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan; of God un te eniger tijd bekering gave to erkentenis der waarheid"

Ten tweede behoren wij niet te gaan discusieren met mensen die het anders zien. Laten wij in dit kader lezen Romeinen 16: 17: “En ik bid u , broeders, neemt acht op hen, die tweedracht en ergenissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons hebt geleerd; en wijkt af van hen. 

In het Engels staat er avoid en dat betekent uit de weg gaan. Dus niet in discussie gaan. Het is je afscheiden van deze mensen. Houdt ze op een afstand want het heeft geen zin om in discussie of debat te gaan met deze mensen. Dit is ook geen liefde tonen.  Wij hebben heel veel tegenstand in Nederland door al die geloofsrichtingen waar mensen zich aan vasthouden. Een ding wat mensen vergeten is dat ze niet naar Gods Woord luisteren en daar ook niet mee bezig zijn van wat zegt God in Zijn Woord maar zich allemaal vasthouden aan hun eigen standpunten. Wij die Gods Woord der Waarheid Kolossensen 1:5 kennen behoren beetje bij beetje proberen uit te leggen dat mensen behoren terug te keren naar Gods Woord en het Woord van Zijn Genade Handelingen 20:32 en dat met alle vriendelijkheid, geduld en liefde vanuit Zijn liefde.

Aan de andere kant behoren wij ons niet te laten verleiden door deze valse leringen maar wakker te zijn in alles en verdrukkingen te lijden en het werk te blijven doen als een evangelist zodat mensen het opmerken dat wij  bezig zijn met Gods Woord naar aanleiding van II Timotheus 4:5. En ook heel belangrijk voor ons is dit:"Maar weersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistingen, en strijdingen over de wet; want zij zijn onnut en ijdel. Verwerp een ketterse mens, iemand die een geloofs- of levensovertuiging heeft die afwijkt van Gods Genade Evangelie, na de eerste en tweede vermaning. Wetende , dat de zodanige verkeerd is en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld"Titus 3: 9-11

 

                                                                       Onze strijd is niet tegen vlees en bloed

Tenslotte lieve broeders en zusters is onze strijd niet tegen vlees en bloed. Wat betekent dit? Dat wij niet tegen mensen strijden.

Dus oorlog voeren doen wij niet met mensen want onze wapens zijn niet vleselijk maar geestelijk. Laten wij lezen II Korinthe 10:4: "Want de wapens van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten" En er is nog een andere tekst in Efeze 6:12 waar staat geschreven het volgende:"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht"  Lieve broeders en zusters als wij de waarheid kennen en het rechtsnijden en daarvoor staan dan kunnen wij de strijd aan en dan nemen wij ook de gehele wapenrusting Gods aan Efeze 6:13. Lees voor uzelf Efeze 6: vers 12 t/m vers 17.