Uw voorstanders in de Heere Jezus Christus

door 

J.W.Weeda

 

I Thessalonicenzen 5 vers 12 en 13

En wij bidden u broeder, erkent degenen die onder u arbeiden en uw 

voorstanders zijn in de Heere en u vermanen

En acht hen zeer vele in liefde, m huns werks wil. Zijt vreedzaam 

onder elkaar. 

Deze verzen gaan over de gelovigen in Thessalonica die een gemeente of kerk vormden. Het gaat over de relatie die zij hadden met de oudsten die onder hen arbeiden: de het Woord van God verkondigen en o.a. het Genade Evangelie en het rechtsnijden ook toepassen in Bijbelstudies en preken. Er staat hier het woordje bidden. In het Engels staat er beseech en dit betekent een smekend gebed, een smekende wens. In een plaatselijke gemeente of kerk komen gelovigen bijeen. In de oorsprong hebben we hier het Griekse woord Ecclesia. Onder deze gelovigen zijn er die taken hebben en die ook uitvoeren. Je hebt oudsten of ouderlingen in een plaatselijke gemeente. Daarnaast heb je diakenen. Dat zijn helpers. Er zijn onder die oudsten 1 of 2 oudsten die het Woord prediken. Een daarvan is de voorganger of in het Engels overseer of bishop. In I Timotheus 3 vers 1 t/m 12 kunnen wij lezen wat voor eisen hieraan gesteld worden. Ook in Efeze 4 vers 11 lezen wij herders, evangelisten en leraars. Deze gaven voor het Lichaam van Christus heeft God gegeven.

We gaan nu kijken wat een voorganger of pastor is. 

1 De pastor: In het Grieks genoemd poimain, een herder. Een herder is verantwoordelijk voor voedsel, bescherming en hij is ook de leider van de schapen. Zo ook een pastor voor zijn gemeente waar hij hoofd van is. 

2 Een voorganger behoort ook een leraar te zijn. Dit is de eerste taak van de voorganger. Hij is de pastor-leraar. In Jeremia 3 vers 15 lezen wij het volgende: En Ik zal ulieden herders geven naar Mijn hart, die zullen u weiden met wetenschap en verstand. 3 De voorganger is ook de man van God. In I Timotheus 6 vers 11 lezen wij dit onder andere. In de Bijbel lezen over meerdere mannen van God: Elia in I Koningen 17 vers 18, Eliza II Koningen 5 vers 14, Mozes Ezra 3 vers 2, David in Nehemia 12 vers 24. Hun leiderschap kwam voort uit hun relatie met God en zij vertelden allemaal Gods waarheid, Gods Woord. Verder is het duidelijk dat dit allemaal mannen waren. Dan komen we nu bij punt 4

4 Een voorganger van een gemeente kan geen vrouw zijn. In I Timotheus 2 vers 11 t/m 14 lezen wij waarom niet:  Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.  En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.

5 Een voorganger behoort geen nieuweling te zijn! In I Timotheus 3 vers 6 lezen wij waarom niet: Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle.

Een voorganger moet ook een goed getuigenis hebben van degenen die buiten zijn. Dit zijn de ongelovigen: En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels. I Timotheus 3 vers 7

Een voorganger is ook een dienaar (of minister) van Christus. We lezen dit onder andere in I Korinthe 4 vers 1 en in I Korinthe 3 vers 4 en 5.

8 Een voorganger is ook een medearbeider in het Evangelie van Christus. In I Thessalonicenzen 3 vers 3

9 Een voorganger is ook een dienaar  van de Heere. Een doulos of slaaf : Galaten 1 vers 10

10 Een voorganger is ook een steward of manager. Dit kunnen wij lezen in I Korinthe 4 vers 1 en 2

Conclusie: Een voorganger of de pastor leraar is een gave. een cadeau gegeven door de opgestane Heere Jezus Christus voor de Gemeente, het Lichaam van Christus Efeze 4 vers 7 en 11. Laten wij deze gaven of cadeaus niet verachten maar ontvangen in alle blijheid voor onze eigen groei en glorie in Hem. 

De pastor en de oudsten in een plaatselijke gemeente en vermanen de mensen, leren de mensen in de gemeente het Evangelie van Christus, de waarheid, het Evangelie der Genade Gods Handelingen 20:32, 24 en het rechtsnijden 2 Timotheus 2:15

De mensen in de gemeente behoren de pastor te erkennen. Wat betekent erkennen? Respect tonen aan degene die het Woord van God brengt en ook rechtgesneden. 

Toen ik bijna 40 jaar geleden het Evangelie van Gods Genade leerde kennen door Bijbelstudies was ik met degene die mij dit ten eerste vertelde erg blij. Had in die tijd ook respect voor hem. Je erkent in ieder geval degene die jou het Woord van God brengt. 

Vandaag de dag in 2022 zie je in deze wereld dat mensen steeds minder respect tonen aan anderen. Er is veel meer ontevredenheid  bij mensen en dit laat men ook zien en horen. Daarom zijn er ook veel oorlogen in deze wereld. Maar aan ons als gelovigen is het belangrijk dat wij wel respect tonen voor degene die ons het Woord van Gods Genade verkondigen! 

In Galaten 6 vers 6 lezen wij het volgende: En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen aan hem, die onderwijst. In I Korinthe 9 vers 13-15 lezen wij dat degene die het Evangelie van Gods Genade verkondigd hiervan ook zou mogen leven. Geld of goederen geven in de vorm van voedsel of iets anders aan degene die het Woord brengt is dus schriftelijk. en die is ook een vorm van respect tonen. Dit deden ook de gelovigen in Filippi. Zij waren hierin echt een voorbeeld voor andere gelovigen in die tijd en ook voor ons als leden van het Lichaam van Christus. In Filippenzen 4 vers 16-17 lezen wij het volgende: Want ook in Thessalonica hebt gj mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die overvloedig is tot uw rekening" En in I Timotheus 5 vers 17 en 18 lezen wij in verband met de plaatselijke gemeente het volgende Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het Woord en de leer"

Een andere leer, een gemixte leer wat vaak verkondigd wordt in deze wereld brengt verwarring onder gelovigen in het Lichaam van Christus. Heel veel evangelisten, pastors, predikanten etc worden betaald voor leugens die zij verspreiden. Dit is corruptie broeders en zusters. Lees Galaten 1 vers 10 en 2 Korinthe 11 vers 4 en hierop rust geen zegen maar onrust. 

Het laatste wat we hier lezen is dit dat we vreedzaam behoren te leven naast elkaar. Deze wereld kent geen vrede of vreedzaamheid. Deze wereld kent alleen oorlog en ellende, schandalen, corruptie. Laten wij als leden van het Lichaam van Christus wel vreedzaam met elkaar om gaan. Laten wij in acht nemen Romeinen 12 vers 17 en 18: Vergeldt niemand kwaad. Draagt zorg voor wat eerbaar is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen