De brief van de apostel Paulus

aan

Filemon

door 

J.W.Weeda

Een vers bij vers studie

 

Inleiding:

 

 

Deze brief is geschreven in de tijd dat Paulus gevangen zat te Rome. Waarschijnlijk in zijn eerste gevangenschap want in Filemon vers 22 lezen wij het volgende: “En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door uw gebeden u zal geschonken worden” Dit laat zien dat de apostel Paulus spoedig vrij zou komen en in vrijheid weer zou kunnen leven. In vers 24 lezen wij dat Demas nog met Paulus was en in II Timotheus 4:10 lezen wij dat Demas hem had verlaten. Demas had de boodschap van Genade verlaten en had de tegenwoordige wereld meer lief dan Gods Woord. Dit zie je vandaag de dag heel veel in de wereld!

Deze brief gaat voor het grootste gedeelte over de weggelopen slaaf van Filemon Onesimus en Paulus schrijft deze brief omdat deze slaaf tot geloof in de Heere Jezus Christus is gekomen en nu wel nuttig is en hij stuurt Onesimus terug naar Filemon om hem weer te dienen niet alleen als slaaf maar meer dan dat als een broeder in de Heere Jezus Christus.

Als een slaaf weggelopen was van zijn meester stond er een zware straf op hem of haar. Een slaaf was het bezit van een meester. Voor dit kon een slaaf ter dood gebracht worden. Maar Filemon was een gelovige broeder van de apostel Paulus en daarom schrijft de apostel Paulus hem deze brief en met veel geduld en liefde dat Filemon zijn slaaf Onesimus weer moet aannemen als zijn knecht/slaaf en meer dan dat een broeder in de Heere Jezus Christus.

 

 

Filemon 1

Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde, en onze medearbeider.

 

Vers 1 Op het moment dat de apostel Paulus deze brief schrijft aan Filemon zit hij gevangen. Hij Paulus is niet alleen, zijn zoon in het geloof Timotheus is met hem. Wie was Filemon? Filemon was een medebroeder van de apostel Paulus en geliefd en een medearbeider. Het is aan deze woorden te lezen dat Filemon meer dan een kennis was van de apostel Paulus. Er was een duidelijke vriendschap tussen de apostel Paulus en Filemon. Dit blijkt ook uit de verzen 19 t/m 21. In Kolossensen 4:9 lezen wij dat Paulus Onesimus de weggelopen slaaf van Filemon en nu een getrouwe en geliefde broeder de Kolossense gelovigen bekend zal maken hoe het Paulus verging in de gevangenis samen met Thychikus. Dus Filemon concluderen wij, woonde in Kolosse op grond van deze Schrift. Een medebroeder/medestander in de Genade van God en ook medearbeider van de apostel Paulus.

Filemon 2

En aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente,

die te uwen huize is

Vers 2: Appia, de geliefde. Wie was Appia? In het Engels staat er Apphia. Mijn mening is dat deze persoon een geliefde zuster was in de Heere Jezus Christus. Verder wordt deze persoon niet meer genoemd in de Bijbel. Archippus is de volgende persoon in dit vers. Wie was Archippus. Dit was een medestrijder van de apostel Paulus en strijdende voor het Evangelie van Gods Genade welke Paulus verkondigde Handelingen 20:24, Romeinen 16:25-26. In Kolossensen 4: 17 lezen wij het volgende over Archippus: “En zegt aan Archippus: Zie op de bediening, die gij aangenomen hebt in de Heere, dat gij die vervult” Dus Archippus was in de bediening/ministry. Hij was waarschijnlijk iemand die het Woord van de Genade van God verkondigde en waarschijnlijk was hij ook een voorganger van de gemeente daar in Kolosse. Hij wordt hier in dit vers aangespoord om verder met deze bediening te gaan. Waarschijnlijk was het erg moeilijk voor hem en had hij misschien de moed al verloren. Zo merk ik dat persoonlijk ook in mijn leven dat ik net als hij soms de moed verlies om nog door te gaan. Het is hier in Nederland en in Europa zo moeilijk om Gods Woord van Genade te verkondigen en ermee door te gaan omdat er zo weinig mensen dit willen leren kennen op een enkeling na. God zegt echter dat wij behoren door te gaan met dit Genade Evangelie te verkondigen. Het is lijden voor Christus maar wij hebben ook de eeuwigheid in Hem en een geweldige hoop die God ons heeft gegeven Filippensen 3:20-21. Dan realiseer ik mij dat ik sta in Zijn volbrachte werk en in het werk van Hem mag ik wandelen Efeze 2:10.

En aan allen van de gemeente die bij Filemon thuis bijeenkwamen. Een huisgemeente was en is Bijbels. Het voordeel van een huisgemeente is dat je klein bent met elkaar. Hoogstens 10 tot 20 mensen bij elkaar zijn en dat je in deze tijd niet op zoek moet gaan naar een lokaal/school, gebouw om dat te huren. Je kunt daarmee geld besparen. Weet niet hoe het in die tijd was maar ik kan mij indenken dat de huisgemeenten erg klein van aantal mensen was.

 

Filemon 3

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere

Jezus Christus

 

Vers 3: In al zijn brieven de apostel Paulus begint met deze woorden Genade en vrede van God. Genade en vrede komt niet van mensen. Mensen kennen geen genade en ook geen vrede. Dit komt door de zonde in de wereld door 1 mens Romeinen 5:12 en dat is doorgegaan tot alle mensen. Alleen God schenkt ons Genade en Vrede beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus! Dit komt alleen van Hem en van de Heere Jezus Christus. Naar de Thessalonicensen schrijft de apostel Paulus dezelfde woorden van God: Genade zij u, en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. We leven onder de Genade van God. Door Gods Genade door het geloof zijn wij gered Efeze 2:8-9 en Romeinen 5:1 zegt ons het volgende: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God, door onze Heere Jezus Christus” Wij hebben de vrede met God! Wat een rust geeft dit mijn broeder en zuster! Geen vijanden meer en niet meer in oorlog met God maar vrede met Hem omdat wij Zijn vrede en Genade hebben aanvaard door de Heere Jezus Christus aan te nemen als persoonlijk Verlosser voor onze zonden. Hij stierf in onze plaats aan het kruis op Golgotha en is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking. Wij zijn zonder schuld voor Hem Romeinen 4:25. Wat een zegeningen. Een geweldige God hebben wij!

Filemon 4

Ik dank mijn God, u altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden

 

Vers 4: Wat een geweldig vers waar de apostel mee komt en wat hij zegt tegen Filemon. Wat een voorbeeld voor ons om dit ook te doen net zoals de apostel Paulus. Hij dankt God en in zijn gebed brengt hij zijn broeder Filemon in gebed bekend bij God. Dit behoren wij ook te doen: onze medebroeders en zusters in onze gebeden naar voren brengen bij God. Vertellen aan God en voor ze bidden. Het is ook een teken dat de apostel Paulus om Filemon geeft. Hierin spreekt de liefde van God in deze woorden. Soms vergeten wij onze broeders en zusters en zijn wij of met onszelf bezig of iets anders waardoor wij onze broeders en zusters vergeten in onze gebeden. Wij komen veel te kort maar telkens en ook weer hier worden wij daaraan herinnerd om het wel te doen. Wel onze broeders en zusters in gebed te brengen bij God onze Vader. De apostel Paulus deed dit altijd. Naar de gelovigen te Thessalonica lezen wij in I Thessalonicensen 1:2 het volgende: “Wij danken God altijd over u allen, u gedachtig zijnde in onze gebeden” Wie zijn die wij? Antwoord: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicensen.

Filemon 5

Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heere Jezus, en

jegens al de heiligen

 

Vers 5: De apostel hoorde van Filemon en dit was goed nieuws. Filemon had als gelovige een goede reputatie. Waarschijnlijk hoorde de apostel Paulus via Epafras zijn medegevangene over Filemon. Wat een voorbeeld was deze man Filemon! Hij had echt de liefde van God, agape en het geloof in Christus. Hij vertrouwde op God en zo behoren wij dit ook te doen. Het vertrouwen aan Hem geven in het dagelijks leven. Het is niet alleen redding beste broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Het is ook het dagelijks leven, dagelijkse wandel en ook wat erg belangrijk is en wat ook naar voren komt in dit vers is hoe ga je met je medebroeders en zusters om. Het geduld en lankmoedigheid in de Heere Jezus Christus die je behoort te hebben en ook laat zien aan andere gelovigen in het Lichaam van Christus. Niet om er beter van te worden maar dit moet een soort tweede natuur worden. Uit onszelf hebben wij geen liefde voor mensen maar als wij ons leiden door Gods Geest wat samengaat met Gods Woord van Genade dan gaat dit veel beter en eigenlijk vanzelf. Het is God dan die in ons gaat werken, beiden het willen en werken.

Filemon 6

Opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worde in de bekendmaking

van alle goed, hetwelk in u is door Christus Jezus

 

Vers 6: De gemeenschap van het geloof. Het is eigenlijk de communicatie van het geloof in Christus naar andere broeders en zusters toe , dat dit mocht toenemen, krachtiger mocht worden. Dat dit effect mocht gaan hebben op andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Alle goeds dat in Filemon was door de Heere Jezus Christus, dat dit effect mocht hebben op anderen. Dit wenst de apostel Paulus voor Filemon en het is ook een soort van gebed naar God toe. Dit heeft ook met groei te maken in de Heere Jezus Christus. Hoe meer God in ons gaat werken hoe meer van Zijn liefde agape naar buiten komt en dit heeft effect naar andere mensen toe. Dat zag je in het leven van Filemon want wij zien dat in het volgende vers hier in de brief aan Filemon.

 

Filemon 7

Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden

der heiligen verkwikt zijn geworden door u broeder

 

Vers 7: De apostel Paulus is enorm blij met Filemon als broeder en medestander/medearbeider in het Genade Evangelie en het rechtsnijden van Gods Woord. Handelingen 20:24, 2 Timotheus 2:15 en Romeinen 16:25-26. Grote vreugde en vertroosting over de liefde agape en dat is Gods liefde, die Filemon had voor andere mensen en met nadruk de gelovigen die hij kende. Filemon woonde in Kolosse en had een huisgemeente thuis. Heel bijzonder dat de apostel Paulus hier noemt dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door Filemon. Wat betekenen deze woorden? Het komt er op neer dat de agape / liefde van God die Filemon toonde aan andere broeders en zusters in de Heere Jezus Christus heel veel effect op hun harten. Door wat hij zei en hoe hij zich opstelde als gelovige in de Heere Jezus Christus had heel veel effect. Er ging kracht vanuit! Dunamis. Mensen werden blij en ook de apostel werd heel erg blij. Waarschijnlijk was het daarom wel dat de apostel Paulus vroeg omdat hij vrijgelaten zou worden uit de gevangenis te Rome, om een slaapplaats bij Filemon. Wij als gelovigen behoren dit voorbeeld na te volgen en ook zo te gaan leven als Filemon en Paulus zodat onze omgeving dit gaat merken aan ons en zich gaat afvragen hoe dit kan en ook dat dit effect mag hebben op onze broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Als wij ons laten leiden door Gods Geest en dat betekent net als Filemon deed de nieuwe mens aandoen in Christus:”Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt dor de begeerlijkheden der verleiding; En dat gij zoudt vernieuwd woden n de geest van uw gemoed, En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid” Efeze 4: 22-24. Lees ook Kolossensen 3:10! Gods Woord speelt hier altijd een rol in anders kunnen wij niet vernieuwd worden als gelovigen in Christus en zonder dit Woord van Genade zal dit geen effect hebben op onze omgeving of in de wereld.

Filemon 8

Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen,

hetgeen betamelijk is

 

Vers 8: Doordat Filemon zoveel liefde had voor andere gelovigen in zijn huisgemeente en daarbuiten in Kolosse was Paulus erg blij geworden hiervan en had hij ook veel vrijmoedigheid in Christus. Wat is vrijmoedigheid eigenlijk? Het betekent niet bevreesd. Hij, Paulus was niet bang om Filemon te bevelen hetgeen betamelijk was/is. Het is eigenlijk een aanleiding die de apostel Paulus neemt want het thema van deze brief is dat de weggelopen slaaf Onesimus van Filemon in Rome terechtkomt en Paulus ontmoet in de gevangenis en daar het Evangelie van Genade hoort en daardoor tot geloof komt in de Heere Jezus Christus. En deze slaaf zend Paulus weer terug naar Filemon zijn meester en nu niet alleen als slaaf maar ook als broeder in de Heere Jezus Christus. Wat is dan betamelijk in deze? Eerbaar, gepast, fatsoenlijk dat betekent dit woord. Het was een aansporing voor Filemon om altijd zo met de medemens om te gaan en het is ook een aansporing voor ons broeders en zusters in de Heere Jezus Christus om dit ook op te volgen en zo met onze medemens om te gaan. Niet alleen gelovigen, ook ongelovigen in onze omgeving waar wij ons als gelovigen tussen bevinden. Juist dat zij kunnen herkennen dat wij anders zijn. Dit behoren wij elke dag te doen mijn broeder en zuster in Christus! En dit kunnen wij als wij de kracht van Zijn opstanding daarvoor gebruiken, dus de nieuwe mens aandoen en niet naar onze oude natuur wandelen want dan komen de dingen van het vlees naar voren en dat brengt niet dit voort.

Filemon 9

Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zo iemand ben,

te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene

van Jezus Christus

 

Vers 9: Het was de liefde van Christus die de apostel Paulus dreef en ook in zijn gebed tot God de Vader. Hij zat gevangen in Rome en waarschijnlijk nog onder zijn eerste gevangenschap. Hij de apostel van de Heidenen Romeinen 11: 13 was een oud man geworden. Waarschijnlijk was de apostel Paulus al meer dan 60 jaar! In die tijd was dat oud. De gemiddelde leeftijd van een man nu in onze tijd is ongeveer 78 tot 80 jaar hier in Nederland. Er zijn landen in de wereld waar mannen niet zo oud worden als bij ons en dit komt door de welvaart die hier heerst in Nederland. Maar goed, Paulus was een oud man als hij deze brief schrijft aan Filemon. Hij zou spoedig vrijgelaten worden als gevangene want om Christus zat hij gevangen te Rome van waaruit hij de brief aan Filemon schrijft. In 2 Timotheus 2: 8 en 9 schrijft hij aan zijn zoon in het geloof Timotheus de volgende woorden: Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit het zaad van David, naar mijn Evangelie; Om hetwelk ik verdrukkingen lijd tot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden” Door het Evangelie van Genade wat hij, Paulus predikte was hij gevangen gezet te Rome. In de gevangenis was hij nu een oud man. De omstandigheden waren ook niet zo best in de gevangenis te Rome en dan kunt u als lezer ook wel bedenken dat je gauw oud wordt in zo'n gevangenis.

Filemon 10

Ik bid u dan voor mijn zoon, die ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus

 

Vers 10: In dit vers schrijft de apostel Paulus over de kern van deze brief namleijk Onesimus. Onesimus was een slaaf van Filemon zijn meester. Hij was weggelopen van zijn meester en was vanuit Kolosse gevlucht naar Rome en had daar de apostel Paulus ontmoet in de gevangenis. Heel bijzonder moet dit zijn geweest en Onesimus komt tot geloof in de Heere Jezus Christus en wordt een broeder en ook een zoon in het geloof voor Paulus. Daarom noemt Paulus hem ook zoon. Hij had Onesimus in zijn banden geteeld. Paulus zat dus gevangen. Hij vertelde Onesimus over het volbrachte werk van Christus en de waarheid namelijk het Evangelie van Gods Genade Romeinen 16:25-26 en Onesimus de slaaf van Filemon neemt de beste beslissing in zijn leven en aanvaard de Heere Jezus Christus als zijn Heer en Heiland en wordt geestelijk opgebouwd. Kolossensen 2:6-7 (Lees deze verzen) door Gods Woord door de apostel Paulus tot hem en Paulus vertelt dit tegen Onesimus en hij bidt voor zijn zoon en ook voor de terugkeer naar Filemon want Paulus had hem Onesimus op dat moment al teruggezonden naar zijn meester Filemon. Heel erg bijzonder dat deze slaaf die helemaal niet van nut was nu heel erg nuttig was geworden dankzij de Heere Jezus Christus. En zo is het ook met ons mijn broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Voor God zijn wij erg nuttig en als wij Zijn Woord kennen en hoe wij het behoren te lezen 2 Timotheus 2:15

Filemon 11

Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; die ik weergezonden heb

 

Vers 11: Onesimus was een slaaf die voordat hij tot geloof in de Heere Jezus Christus kwam, weinig tot nut voor zijn meester Filemon. Hij deet niet wat er van hem verwacht werd als slaaf en zag waarschijnlijk ook niet de zin in om hard te werken voor zijn meester. Hij wilde weg en op een dag ontsnapte hij als slaaf en reisde heel de weg van Kolosse naar Rome. Hoe dit ging weten wij niet want Gods Woord vertelt ons dit niet. Als het te voet was dan was dit een heel lange weg want je moest eerst naar Griekenland en van daaruit nog naar Italie. Nu ging dit vaak per schip dus we gaan ervan uit dat hij met een schip vanuit Macedonie/ Griekenland naar Italie heeft gevaren om vervolgens naar Rome te gaan. In Rome vind hij de apostel Paulus die daar gevangen zit vanwege het Evangelie van Gods Genade en komt hij tot geloof en wordt hij opgebouwd in het geloof door dit Evangelie en gaat hier ook voor staan. Op het moment dat Paulus dit schrijft aan Filemon heeft hij Onesimus weer teruggezonden naar hem. Nu was de slaaf heel erg nuttig en was hij niet alleen slaaf, hij was nu ook een broeder in de Heere Jezus Christus en nu wist ook Onesimus wat voor werk hij ook moest doen dit van harte kon doen voor God en niet voor de mensen. Kolossensen 3:23-24 bevestigt dit ook: “En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende, dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus” Onesimus had de Heere leren kennen en Zijn Woord en had deze regel eigengemaakt zodat hij weer kon dienen onder zijn meester Filemon. En zo lieve broeders en zusters in de Heere Jezus Christus kunnen wij ook dienen want wij dienen de Heere Jezus Christus en niet de mensen. Zo kunnen wij in werk of wat wij ook doen Hem dienen.

 

Filemon 12

Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weer aan

 

Vers 12: Een verzoek van de apostel Paulus aan Filemon en ook een verlangen van de apostel Paulus dat Filemon weer de slaaf die eertijds onnuttig was en weggelopen was, waar behoorlijk wat straf op stond, weer aan te nemen als slaaf maar niet alleen als slaaf ook als broeder in de Heere Jezus Christus. Paulus had hem alles waarschijnlijk geleerd van het Genade Evangelie en Onesimus was zo gegroeid in het geloof en versterkt dat hij hem nu terugzend naar Filemon zijn meester. Hij Paulus zegt eigenlijk tegen Filemon accepteer de situatie nu hoe hij is en wordt niet boos maar blij en neem het nu zoals het is en heb je knecht/slaaf lief in de Heere Jezus Christus. Zo lieve broeders en zusters behoren wij ook elkaar aan te nemen in Christus en ons niet verheven voelen boven de ander want voor God zijn wij allemaal gelijk! Dat is mijn ingewanden: dit betekent dat het heel diep zat bij Paulus en Paulus deze slaaf zo lief had in de Heere Jezus Christus en dat Filemon ditzelfde moest gaan doen.

Filemon 13

Ik had hem wel bij mij willen behouden, opdat

hij mij voor u dienen zou in de banden van het Evangelie

 

Vers 13: Paulus had Onesimus, de weggelopen slaaf/knecht van Filemon wel bij hem in de gevangenis willen houden zodat hij, Onesimus Paulus kon helpen om het Evangelie van Gods Genade verder te verspreiden, zelfs in de gevangenis. Hij was nu hij tot geloof gekomen was Onesimus een broeder in de Heere Jezus Christus geworden. Van een slaaf van de zonde werd hij nu een dienstknecht of doulos van God! Hij was zeer nuttig of bruikbaar geworden voor God en voor Gods Genade Evangelie Handelingen 20:24. Een mens wordt pas nuttig of bruikbaar voor God als hij of zij de Heere Jezus Christus aanneemt als hem of haar persoonlijke Verlosser. Een mens zonder God is onnut en dit was eertijds Onesimus en wij ook mijn broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. Wij waren net als Onesimus slaven der zonde. Denkt u zich in: u en ik waren dood door de misdaden en de zonden! Eeuwig dood en de straf hiervoor is de vreselijke plaats de hel! Maar er is Goed Nieuws en dit lezen wij in Efeze 2:1 : “En u heeft Hij mede levend gemaakt, dat gij dood waart door de misdaden en de zonden; In welke gij eertijds gewandeld ehbt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” Paulus had deze slaaf, die geen slaaf meer was van de zonde maar nu een broeder in de Heere Jezus Christus, bij zich willen houden vanwege dat Onesimus nuttig geworden was door in Christus als persoonlijk Verlosser te gaan geloven. Het laat zien hoe belangrijk het is om medebroeders en zusters te hebben in het Lichaam van Christus en dan ook nog medebroeders en zusters die het Evangelie van Gods Genade kennen en het rechtsnijden van Gods Woord en daarvoor ook staan Handelingen 20:24, Romeinen 16:25,26 en 2 Timotheus 2:15

Filemon 14

Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw

weldadigheid niet zou zijn als onder dwang, maar naar vrijwilligheid

Vers 14: De apostel Paulus heeft niets gedaan zonder te overleggen met Filemon omtrent het terugsturen van Onesimus. Hij wilde wel Onesimus de slaaf van Filemon bij hem houden maar dit kon niet en daarom zond hij hem terug. Zonder overleg lukt vaak iets niet met andere broeders en zusters. Dit laat het vers hier zien. Filemon kreeg zijn slaaf en nu ook broeder in de Heere Onesimus terug vrijwillig maar niet onder dwang. Hij werd niet gedwongen om hem weer aan te nemen. Het werd alleen aan hem gevraagd om hem weer te aanvaarden in de Heere Jezus Christus. Hieruit kunnen wij leren dat als er overleg gepleegd wordt, wij als gelovige broeders en zusters in het Lichaam van Christus verder komen dan dat wij in ons eentje opereren zonder de andere broeder of zuster daarbij te betrekken en zeker wat het Evangelie van Genade aangaat. Efeze 3:17-18 zegt ons het volgende: “Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en de lengte, en diepte en hoogte is. “ Dan behoort wel dit als voorbeeld te dienen wat we zien hier in vers 14. Overleg is erg belangrijk en zeker in een plaatselijke gemeente. In mijn leven heb ik vaker gezien dat er geen overleg mogelijk was dan dat het er wel was. Erg jammer natuurlijk en dit komt door de aanwezigheid van de zonde.

Filemon 15
Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest,

opdat gij hem eeuwig weer zoudt hebben.

 

Vers 15: Filemon's knecht en slaaf Onesimus was weggelopen van hem voor een kleine tijd. Hij wilde niet langer meer slaaf zijn en was ongehoorzaam in dit. Je kon als slaaf voor zoiets ter dood veroordeeld worden binnen het Romeinse Rijk. Toen hij wegliep was hij een ongelovig mens Onesimus. Maar in de gevangenis te Rome ontmoet hij Paulus en die vertelt hem over de liefde en Genade van Christus en het gehele plan van behoudenis en de glorie van het kruis etc. Daardoor komt deze slaaf tot geloof en op het moment dat Paulus Filemon schrijft heeft hij de slaaf aan hem weer teruggezonden zodat Filemon hem in Christus als eeuwig kon aannemen en meer dan een slaaf, ook een broeder in de Heere Jezus Christus. Wat een geweldig feest moet dit zijn geweest toen Onesimus terugkeerde bij zijn meester Filemon!

Filemon 16

Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht,

namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u,

beide in het vlees en in de Heere.

 

Vers 16: De apostel Paulus had Onesimus teruggezonden naar zijn meester Filemon en niet meer alleen als een dienstknecht maar veel meer een geliefde broeder. Wat een geweldig nieuws moet dit zijn geweest voor Filemon die ook een gemeente had in zijn eigen huis! Nu kon niet alleen zijn knecht Onesimus hem dienen als knecht maar hem ook samen dienen in de Heere Jezus Christus en misschien wel verder helpen in de huisgemeente! Hij, Onesimus was nu nuttig geworden en bruikbaar in het werk van de Heere Efeze 2: 10. En zo zijn wij dit ook mijn beste broeder en zuster in de Heere Jezus Christus. God kan ons gebruiken in Zijn werk wat Hij heeft voorbereid zodat wij daarin kunnen wandelen. Onesimus was een geliefde broeder ook van de apostel Paulus. Paulus had hem alles van Gods Genade waarschijnlijk verteld en deze man was zo gegroeid in het geloof in de Heere Jezus Christus dat Paulus het moeilijk vond om Onesimus los te laten. Zo lief had hij hem! Onesimus was een geliefde broeder ook voor Filemon nu hij een medebroeder en arbeider was in de Heere en niet alleen dat ook in het vlees voor Filemon want zijn knecht kwam terug om weer te werken voor hem en met vreugde zou hij nu zijn werk doen wat hij voorheen haatte en daardoor wegliep van zijn meester. En zo is het ook met ons beste broeder en zuster. Wij zijn nog in dit vlees en wij zijn ook in de Heere Jezus Christus. Zolang wij op deze aarde zijn kunnen wij werken en wij kunnen tegelijkertijd ook de Heere dienen en ons werk zo goed mogelijk als voor de Heere doen want wij dienen Hem. Kolossensen 3:23 en 24 zegt ons: “En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus” Laat deze regel niet alleen in ons hoofd gegrift staan maar ook dat wij dit eigen maken lieve broeders en zusters en dan kunnen wij overal werken in deze wereld! 

Filemon 17

Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, zoals mij.

 

Vers 17: Uit dit vers blijkt dat Filemon en Paulus een heel goede band met elkaar hadden als broeders in de Heere Jezus Christus. Een metgezel wat betekent dit woord? In het Engels staat er partner. Het betekent compagnon, maat, makker. Met andere woorden Paulus en Filemon waren makkers van elkaar. Dit spreekt over een close relatie die ze met elkaar hadden in de Heere Jezus Christus. Zij waren broeders van elkaar. Hier kunnen wij veel van leren als gelovigen in de Heere Jezus Christus. Hebben wij metgezellen zoals Paulus die had? Of zijn het oppervlakkige en zakenrelaties die wij er op na houden? Kunnen wij broeders of zusters in de Heere Jezus Christus aanwijzen als metgezel? Zijn het wel echte vrienden die wij hebben? Filemon was een echte vriend en broeder van Paulus en hij had Paulus zo aangenomen in de Heere Jezus Christus en dat behoorde hij nu ook te doen als zijn slaaf en meer dan een slaaf een broeder namelijk Onesimus teruggekeerd zou zijn bij zijn meester. Dat dus Filemon en zijn knecht Onesimus ook metgezellen mochten worden van elkaar! Dat was Paulus zijn vraag aan Filemon toen hij Onesimus teruggezonden had naar Filemon.

 

Filemon 18

En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is , reken dat mij toe.

 

Vers 18: De apostel Paulus stond garant voor Onesimus die hij teruggezonden had naar Filemon zijn meester. Als Onesimus Filemon onrecht had aangedaan of dat Onesimus Filemon iets schuldig was vanwege stelen of iets anders dan mocht Filemon het Paulus toerekenen. Paulus stond dus garant voor deze voormalige slaaf die weggelopen was van zijn meester en misschien had Onesimus wel iets gestolen of zijn meester Filemon onrecht aangedaan, we weten het niet precies maar de apostel Paulus schrijft Filemon hierover dat Paulus dan de rekening zal betalen. Wat een betrokkenheid zien wij hier en wat een liefde, agape, zien we in dit vers en hiervan kunnen wij veel leren mijn lieve broeders en zuster in Christus: iets voor een andere broeder of zuster over hebben en ook garant staan als hem of haar iets overkomt of dat hij of zij een ander schade heeft berokkend.

Filemon 19
Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen;

opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt

 

Vers 19: De apostel Paulus schreef zelf deze brief aan Filemon. Wat de knecht ook schuldig was aan zijn baas Filemon dat zou Paulus betalen. Paulus stond garant voor Onesimus. Paulus wilde niet dat Filemon de schade zou betalen. Dit vond de apostel Paulus niet goed. Hier spreekt wel een grote liefde, agape, vanuit. Paulus deed alles van harte voor de Heere Jezus Christus en niet voor de mensen. Hij diende Hem, Christus en het hele leven stond in het teken van Christus en Zijn Genade Evangelie Handelingen 20:24. Zelfs vanuit de gevangenis zegt hij dit tegen Filemon dat Filemon geen schade moet betalen als die er is want Paulus zal deze zelf bestalen.

 

Filemon 20

Ja broeder, laat mij u hierin genieten in de Heere; verkwik mijn ingewanden in de Heere

 

Vers 20: Wat een goede relatie had de apostel Paulus met Filemon. Eigenlijk zegt de apostel Paulus hier of hij vreugde mag hebben in de Heere over Filemon zijn broeder in de Heere Jezus Christus. Filemon mocht Paulus ook bemoedigen omdat hij, Paulus, in de gevangenis zat zodat het ook aangenamer mocht worden in de situatie waarin hij zich bevond. Filemon bad ook vaak voor Paulus en dat kunnen wij in de volgende verzen ook lezen. Het is heel belangrijk dat wij als broeders en zusters ook voor elkaar bidden tot God want het werkt!

Filemon 21

Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid; en ik weet,

dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg.

 

Vers 21: De apostel Paulus schreef deze brief aan Filemon zijn broeder in de Heere en het doel was Onesimus de weggelopen slaaf van Filemon die tot geloof was gekomen in de gevangenis en Gods Genade Evangelie had aangenomen en daardoor ook de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser. Paulus wilde deze voormalige slaaf/knecht wel zelf houden voor het Evangelie zodat hij Paulus kon dien in het Evangelie van Gods Genade maar dat kon niet vond hij want hij, Onesimus was een knecht van Filemon en hij zend hem terug nu niet alleen als slaaf maar juist als broeder in de Here Jezus Christus. Dat en dat was Paulus grootste zorg, of Filemon weer zijn slaaf zou aannemen in de Here Jezus Christus ook als een broeder in de Heere. De band was zo goed tussen Paulus en Filemon dat Paulus hem Filemon dit toevertrouwde en dat waarschijnlijk Filemon meer zou doen dan alleen aannemen van zijn knecht. Misschien liet hij wel een feestmaal voorbereiden omdat zijn knecht weer terug kwam. Het staat er niet maar het lijkt een beetje op het verhaal van de verloren zoon in de 4 Evangelien.

 

Filemon 22

En bereid mij ook tegelijk een herberg; want ik hoop, dat ik door

uw gebeden u zal geschonken worden

 

Vers 22: Wat een intense relatie hadden Paulus en Filemon in de Heere Jezus Christus. Filemon bad met de anderen daar in Kolosse en in zijn huisgemeente voor Paulus vrijlating van de gevangenis te Rome. Paulus wist dit zeer goed en hij hoopte en bad dat hij spoedig vrij zou komen zodat hij naar Kolosse zou kunnen reizen en Filemon en anderen weer, of voor de eerste keer zou ontmoeten. Waarschijnlijk is de apostel Paulus nog een tijd vrijgelaten maar wij hebben geen bewijs dat hij bij Filemon heeft gewoond voor een tijd. Hij zegt wel tegen hem als ik vrij kom wil dan voor mij een slaapplaats/logeerplek maken. Paulus was nog nooit te Kolosse geweest en hij verlangt er naar om daar te zijn en zijn medebroeders en zusters te mogen ontmoeten om hen te bemoedigen met Gods Woord van Genade en dat hij ook door hen bemoedigt mag worden.

 

Filemon 23

U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus

 

Vers 23: Epafras. Wie was hij? Epafras was degene die de gelovigen te Kolosse het Genade Evangelie geleerd had. Wij lezen in Kolossensen 1:7 en 8 het volgende: “Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, een getrouw dienaar van Christus is voor u; Die ons ook verklaard heeft uw liefde in de Geest. Epafras was te Rome gekomen en had de apostel Paulus opgezocht in de gevangenis en op het moment dat Paulus de brief schrijft aan Filemon was hij, Epafras ook gevangen om het Evangelie van Gods Genade. Een medegevangene en Paulus doet namens hem ook de groeten aan Filemon.

 

Filemon 24

Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, mijn medearbeiders.

 

Vers 24: Ook deze 4 broeders in de Heere Jezus Christus en medearbeiders in het Evangelie van Gods Genade waren te Rome en zij laten ook de groeten doen door Paulus aan Filemon.

Markus was de neef van Barnabas die ook wel Johannes genoemd werd. Eerst was hij niet nuttig wan hij haakte af na de eerste reis en daardoor ontstond een verbittering tussen Paulus en Barnabas zodat ze uit elkaar gingen. Aristarchus wie was hij? Aristarchus kwam uit Efeze en in Handelingen 19:29 lezen wij voor het eerst over deze man en broeder in de Heere. Deze reisde later ook met Paulus mee naar Rome toen hij al gevangen was. Lees Handelingen 27:2, Demas was ook een medebroeder die later de boodschap van Gods Genade de rug toekeerde en de wereld meer liefhad dan God en Zijn wonderbare boodschap van Genade. 2 Timotheus 4:10. Lukas was de medicijnmeester dus arts en die bleef Paulus tot het einde van zijn leven trouw 2 Timotheus 4:11.

 

Filemon 25

De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen

 

Vers 25 Zo eindigt deze brief met de genade van onze Heere Jezus Christus. Door Zijn Genade zijn wij gered. Efeze 2:8-9. Deze Genade van God is altijd met onze geest. Dit beamen wij ook als gelovigen in de Heere Jezus Christus.