Beroemde mannen

                                                                                   Een traktaat

                         

                                                                                                      Lenin

                                                                 

                                                                                                  

                                                                                        Voltaire

 

                                                                          

                                                                                              Napoleon 

 

Hun laatste woorden en ervaringen

 

Het is erg interessant en onthullend, wanneer men eens bestudeert, wat beroemde mannen kort voor hun dood gezegd en ondervonden hebben.

 

Een blik op het sterfbed, verraadt vaak meer dan al die grote woorden en werken tijdens hun leven . Op dit moment, dat mensen oog in oog met de dood staan, verliezen velen hun masker en worden eerlijk.

 

VOLTAIRE

De beroemde satiricus, kwam op een vreselijke manier aan z’n einde. Zijn verpleegster zei:”Voor al het geld van de wereld wil ik geen ongelovige meer zien sterven”. Hij schreeuwde  de hele nacht om vergeving.

DAVID HUME

De atheïst, schreeuwde: “ik ben in de vlammen!” Zijn vertwijfeling was een vreselijke scène.

HEINRICH HEINE

Was een grote bedrieger. Later bekeerde hij zich en tegen het eidn van zijn leven schreeft hij nog dit gedicht:

 

“Verslagen is de oude leider

Op de rots, die Christus heeft!

De leider, die tot het boze feest

Bewogen werd door de boze geest.

De leider, die tot oproer dwong,

Die twijfel, spot en afval bezong.

O Heer, o Heer, voor U kniel ik neer,

Vergeef, vergeef me mijn liederen!”

NAPOLEON

Zijn lijfarts schreef: “de keizer stierf eenzaam en verlaten. Zijn doodstrijd was vreselijk.

CESARE BORGIA

Een staatsman: “Voor alles heb ik maatregelen getroffen in de loop van mijn leven, alleen voor de dood niet en nu moet ik volledig onvoorbereid sterven.

KAREL IX (Frankrijk)

“Ik ben verloren, ik erken het openlijk.”

HOBBES

Een Engelse filosoof: “Ik moet een vreselijke engte door die naar de duisternis leidt!”

SIR THOMAS SCOTT

De vroegere president van het Engelse Hogerhuis: “Tot op dit ogenblik dacht ik, er is geen God of hel. Nu weet en voel ik, dat beiden bestaan en ik ben aan het verderf uitgeleverd door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige.”

GOETHE

“Meer licht!”

JEZUS CHRISTUS

“Het is volbracht”

NIETSCHE

Stierf waanzinnig.

LENIN

Stierf in geestelijke onmacht. Hij bad tafels en stoelen om vergeving voor zijn zonden. Wat ontstellend voor een man, die voor miljoenen een voorbeeld en leider werd.

SINOWJEW

De president van de Communistische Internationale, die door Stalin werd doodgeschoten: “Hoor Israel, de Heer onze God is de enige God.”

CHURCHILL

“Wat een dwaas ben ik geweest!”

JAGODA

Chef van de Russsische geheime politie: “Er moet een God bestaan. Hij bestraft me vanwege mijn zonden.”

JAROSLAWSKI

President van de internationale goddelozenbeweging: Alstublieft, verbrand al mijn boeken. Ziet de Heilige! Hij wacht reeds lang op mij; Hij is hier.”

BOEDDHA

“Ik heb het niet gemaakt.”

CHARLES DARWIN

Herriep op zijn sterfbed zijn evolutietheorie, die zich tot zijn eigen verbazing verbreidde als een prairiebrand. Door Gods goedertierenheid kwam hij nog tot bekering en ontving vergeving van zonden.

Hoe zal jij sterven? Zal het bij jou ook te laat zijn? Hoe zullen jouw laatste woorden luiden, hoe zullen jouw laatste ervaringen van jouw (aardse) leven zijn?

Voltaire, David Hume en anderen hadden zeker gelachen en gespot wanneer men ze tijdens hun leven duidelijk gemaakt had, dat ze zonder Jezus Christus eeuwig verloren zouden gaan. Maar ook zij moesten erkennen, hoe waar de Bijbel is, als er staat: “Het is de mens gezet éénmaal te sterven en daarna het oordeel” Dit oordeel geldt zonder uitzondering voor ieder mens op grond van persoonlijke schuld en zonden, die we in ons leven op ons geladen hebben. Zulke zonden kunnen niet door goede werken teniet worden gedaan of uit de wereld worden geruimd. Wij mensen kunnen niets aan onze redding doen dan in vertrouwen aannemen wat God voor ons heeft gedaan. De Bijbel zegt daarover: “Want door genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u (uit uzelf), het is Gods gave; niet uit de werken omdat niemand roeme.”Efeze 2:8,9.  Door eigen inspanningen kan niemand zichzelf voldoende rechtvaardigen voor God, de rechtvaardige Rechter. Maar God zond Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde om voor ons in deze hulpeloze situatie een weg tot redding te openen. Jezus Christus stierf in onze plaats aan het kruis om daarmee het oordeel van God over onze zonden op Zich te nemen. Zijn laatste woorden: “HET IS VOLBRACHT” getuigen van deze allesomvattende bevrijding van God voor ons.

 

Een Chinees communist, die vele christenen voor executie had uitgeleverd, kwam tot een predikant en zei: “Ik heb velen van jullie zien sterven. Jullie christenen sterven anders. Wat is jullie geheim? Het geheim van gelovigen in Christus is de innerlijke vrede die elke gelovige in Christus heeft met God. Als jij ook een zinvol leven door die vrede met God zoudt willen gaan beginnen geloof dan in de Here Jezus Christus en je zal voor eeuwig behouden zijn!

Neem de Here Jezus Christus als jouw persoonlijk Verlosser aan. Handelingen 16:31. Wie zal zeggen dat het morgen nog kan!

Het komt niet op de wijze van formuleren aan. De Here Jezus Christus zegt: “Wie tot Mij komt, die zal Ik niet uitwerpen.”