Genade

Deze studie is gebaseerd op het boek

Dictionary of the Gospel Pastor Tom Bruscha

door

J.W.Weeda

 

In zogenaamde Christendom zie je vaak een gemixed Evangelie: veel nadruk wordt gelegd op de 4 Evangelien maar ook het Oude Testament, vooral de geschiedenis van Israel en het Koninkrijk. Ook wordt de nadruk gelegd op zogenaamde werken doen zoals waterdoop (kinderdoop), belijdenis, tienden geven. Andere gelovigen leggen juist de nadruk op gaven zoals spreken in tongen/ genezingen. Waterdoop (volwassen doop door onderdompeling) hoort daar dan ook bij.

In het Christendom zie je weinig dat de nadruk gelegd wordt op de zonde in de wereld. Hoe kwam de zonde in de wereld en dat God toornig over de zonde is en dat mensen overtuigd zouden worden van dat ze zondaars zijn, daarom zonden doen maar niet zichzelf van deze zonden kunnen bevrijden.

Het is erg belangrijk dat de mens overtuigd is dat hij een zondaar is en een Redder nodig heeft. Romeinen 5 vers 12 zegt ons: Daarom gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben.

Weinig mensen vertellen over Gods toorn over zonde en dat de mensen overtuigd raken dat ze zondaars zijn en een Redder nodig hebben.

In Handelingen 24 verse 25 (lees dit voor uzelf) lezen wij dat Felix werd bang van de woorden die de apostel Paulus hem vertelde want die waren erg krachtig en overtuigend.

 

We weten nu dat God de zonde haat. De enige oplossing voor God om de mens te redden was dit: Zelf naar deze aarde gaan om voor zondaars te sterven aan het kruis en de verschrikkelijke prijs aan het kruis te betalen voor de zonden zodat de mensheid gered kon worden van de eeuwige dood, de poel des vuurs, het oordeel. Romeinen 3:23, 24 En dit heeft Hij gedaan in Christus.

En nu het woord Genade. Wat betekent dit eigenlijk?

Genade (Engels Grace) In het Grieks is het Charis. De Letterlijke vertaling is : onverdiende gunst van God. Genade komt van God, niet van mensen. God is Liefde en Hij is Genadig en Zijn Genade is een eigenschap van Hem, van Zijn karakter.

Genade =onverdiend.

Gods Genade betaalt de schuld/prijs maar doet meer: God maakt levend , Hij rechtvaardigt, Hij maakt mensen erfgenamen in Christus

Genade kan je niet verdienen en dat is een feit. Wij zondaars van nature kunnen niets doen om in de gunst van God te komen. God accepteert de pogingen van de mens niet. Waarom niet? Antwoord God is Heilig en wij mensen zijn niet heilig van nature, wij zijn onrechtvaardig.

Hoe kunnen dan onrechtvaardige, onheilige mensen zoals u en ik het eeuwige leven krijgen?

Het is luisteren naar Gods Woord door het te lezen Romeinen 10:17

Het is ten eerste aannemen/aanvaarden wat God in Christus voor u heeft gedaan: We lezen I Korinthe 15 vers 3 en 4

Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Je moet geloven dat Jezus de Christus is! De Zoon van God Mens werd net zoals u en ik alleen zonder zonde! Dit is heel belangrijk!

Stierf. Je moet geloven dat Hij stierf

Stierf voor wat? Voor onze zonden. Dat Hij stierf in jouw plaats en nam al jouw zonden, jouw straf op Zich. Hij heeft de straf van u en mij in Zijn lichaam gedragen!!

Werd begraven. Je moet geloven dat Hij werd begraven 3 dagen en 3 nachten

Dat Hij verrees uit het graf. Je moet geloven in Zijn opstanding

Naar de Schriften: je moet geloven dat dit geen fout was/is maar Gods plan voor u en mij

Hij deed dit voor jou en mij!!!

Laten wij lezen Efeze 2:8-9. De Genade van God is een gave, een cadeau, charis, charisma

Niet onze werken maar Zijn volbrachte werk!

Nog een mooie tekst lezen we hier: Loon van de zonde is de dood, eeuwige dood maar de Genadegift van God is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Romeinen 6:23

Gods Genade en de bedeling van Gods Genade werd ten eerste aan Paulus bekend gemaakt Efeze 3:1-5 (lees deze teksten)

Paulus was de grootste vijand van God op aarde. Dit kunnen we onder andere lezen in Galaten 1: 13-16. Van de grootste vijand op aarde werd Paulus een dienstknecht van Jezus Christus en een apostel der Heidenen Romeinen 11 vers 13

In I Timotheus 1 vers 11-16 (lees dit voor uzelf) kunnen wij lezen waarom God Paulus uitkoos!!!

Redding komt tot ons niet op grond van onze werken of wat wij gedaan zouden hebben maar op grond van de vrije gift of gave van Gods Genade voor ons.

IHet is nu niet wat kan ik doen voor God als gelovige maar het is wat Hij heeft gedaan voor u en mij en het is nu ook U wil geschiede, niet mijn wil!