De éénheid van de Geest

Door

J.W.Weeda

 

 

 

 

/assets/img/placeholder.jpg

 Amfitiater van Efeze

 

Een studie over de eenheid van de Geest naar aanleiding van Efeze hoofdstuk 4: 3-6. Dit is deel 1 van deze studie. 

Deel 1

 We  lezen in Efeze 4: 3-7 het volgende: “U benaarstigende  te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één  hoop uwer roeping; Eén Heere, één geloof, één doop, Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen”

Voordat we bovenstaande verzen gaan doornemen het volgende. We horen in de Christelijke wereld veel over eenheid. Men roept vanuit de kerken vaak op tot eenheid onder Christenen.  In het Nederlands Dagblad (krant voor Christelijk Nederland) lezen we vaak over samenwerking tussen kerken of toekomstplannen om kerken of Christenen bij elkaar te voegen. Al jarenlang heb je nu de Protestante Kerken van Nederland (PKN) waarin de voormalig Gereformeerden, Hervormden en Hervormde Bond en Lutheranen in zitten. In sommige steden of dorpen is dit een feit, voor andere steden en dorpen gaat deze samenwerking  tussen deze kerkgenootschappen niet.  Waar ligt dit aan zou je je kunnen afvragen?  Is het samengaan van kerken  een  éénheid  vormen? Vormen een heleboel Christenen bij elkaar met Pinksteren in Biddinghuizen gehouden, een éénheid?  Je kunt je afvragen wat het woord éénheid betekent? Is er wel éénheid onder gelovigen in Christus?

    Laten wij eens nader gaan onderzoeken wat het woord eenheid betekent en wat God in Zijn Woord daarover te vertellen heeft. Eenheid of unity in Efeze 4:3  komt van het Griekse woord henotes wat betekent eenheid van gedachten, gevoelens, doel!  In Efeze 4:3 lezen wij het volgende: U benaarstigende. Wat betekent het  woord benaarstigen?  Het betekent beijveren. Het is met ijver op iets toeleggen. En dit telkens weer.  Eén feit staat vast: de éénheid van de Geest is er. Alleen het benaarstigen om dit te behouden onder gelovigen is een ander feit.  Dit is de praktijk. Als we goed om ons heen kijken is de ervaring dat er weinig benaarstigt wordt om te behouden de eenheid van de Geest.  Hoe komt dit dan?   Voor dat wij deze vraag gaan beantwoorden gaan we eerst nader bekijken wat nu die eenheid van de Geest inhoudt.  Het zijn de 7 eenheden van de Geest onder deze bedeling van genade waaronder wij leven Efeze 3:1-3.

Het eerste wat we tegenkomen in deze 7 eenheden is één Lichaam. Wat wordt hiermee bedoeld? Dit is het lichaam van Christus. De Gemeente.  In I Korinthe 12:13 lezen wij het volgende: “Want ook wij allen zijn door één Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen  tot één Geest gedrenkt.” Het is de hemelse Gemeente waartoe elke gelovige behoort!  Door de Heilige Geest  wordt hij of zij in het lichaam van Christus gedoopt,  één gemaakt met Christus! Dat gebeurt op het moment dat hij of zij de Heere Jezus Christus als persoonlijk Verlosser aanneemt.  Het lichaam, de Gemeente, bestaat uit Joden en niet Joden , Heidenen. In Efeze hoofdstuk 2 kunnen wij lezen in vers 13 t/m 18: “Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden (Jood en niet Jood) een gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou schappen, vrede makende; En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en hen, die nabij waren. Want door Hem hebben wij beiden de toegang door een Geest tot de Vader”

In Christus is er geen verschil meer tussen Jood en niet Jood. Alle gelovigen in Christus zijn gelijk voor God onder deze bedeling van genade waaronder wij leven. Christus is het Hoofd van het lichaam, de Gemeente. Wij zijn als gelovigen in het lichaam de leden. Efeze 1:22: “En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen”  Christus is dus ons Hoofd en Hij stuurt ons aan als leden van het lichaam, de Gemeente. Wij zijn leden van elkaar in datzelfde lichaam. Wij zijn als lid zijn van de Gemeente, het lichaam van Christus, nieuwe schepselen. In Galaten 6: 15 lezen wij het volgende: ”Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel”  Deze tekst bevestigt nogmaals dat er geen verschil meer is tussen Jood en niet Jood in het lichaam van Christus. Voor God in Christus is iedereen gelijk. God handelt onder deze bedeling van genade met individuele mensen en niet met een volk.  Individuele mensen die lid zijn van dat ene lichaam! Wat is Gods doel met het lichaam? Efeze 1:4 is het antwoord hierop: “Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde”.  Wat een liefde van God! Hij, God heeft in Christus ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld met het doel dat wij als leden in het lichaam van Christus heilig, dat is apart gezet en onberispelijk wat betekent zonder fout zouden zijn in Christus in de liefde van God. Het is met ons menselijk verstand niet te bevatten wat dit inhoudt! Het lichaam van Christus is de Gemeente en deze Gemeente is geen organisatie, het is een levend organisme waartoe alle gelovigen in Christus toe behoren.  De missie van de Gemeente, het lichaam van Christus, is aan deze wereld  door het Evangelie van genade de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te prediken (Efeze 3:8). Ook is het belangrijk dat we als leden van het lichaam van Christus, getrouw zullen zijn aan het voorbeeld van de zuivere woorden die de opgevaren Heere gaf aan ons door de apostel Paulus. In zijn brieven vinden we deze waarheden.  Door zijn brieven behoren wij te leren wat onze positie, hoop en roeping  is voor de Gemeente welke Zijn lichaam is. 

Het tweede wat we tegenkomen is één Geest .  Dit is Gods Geest. De persoon van de Geest is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Alleen de werking is anders dan bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 2: In Handelingen 2: 4 lezen wij dat zij allen vervuld waren met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” De gelovigen zoals Petrus en de andere 11 apostelen waren vervuld met de Heilige Geest. Zij waren onder controle van de Heilige Geest. Christus was de Doper op de Pinksterdag in Handelingen 2. Wat Johannes de Doper al vertelde tegen de mensen dat Christus hen zal dopen met de Heilige Geest kwam in Handelingen 2 naar voren. Lees Markus 1:8! Door ontwetendheid over Gods Woord en het niet rechtsnijden van Gods Woord bidden veel mensen om de Heilige Geest nadat ze Christus als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen om daarmee vervuld te worden met Gods Geest net als in Handelingen 2. Wat ze niet weten is dat dit een leugen is van de satan die hen dit laat geloven. Dit gebeurde ook bij de gelovigen te Korinthe. In de 2e Korinthebrief in 2 Korinthe 11:3,4: “Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien degene, die komt, een andere Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontving, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroeg  gij hem met recht”   De apostel Paulus spreekt nergens in zijn brieven dat de leden van het lichaam van Christus zijn vervuld met de Heilige Geest. De gelovigen te Korinthe waren niet vervuld met de Heilige Geest want Paulus in zijn brieven naar hen vermaant hen corrigeert hen. Ook wij als gelovigen vandaag zijn vaak niet vervuld met de Heilige Geest.  Onder de bedeling van genade Efeze 3:1-3 waaronder wij als gelovigen in Christus leven,  doopt de Heilige Geest op het moment als iemand de Heere Jezus als persoonlijk Verlosser aanneemt in het lichaam van Christus, de Gemeente.  I Korinthe 12:13: “Want  ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.” Met de Heilige Geest zijn wij als leden van het lichaam van Christus ook verzegeld tot de dag der verlossing. Efeze 1:13,14: “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij gelooft hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid”  De apostel Paulus roept ons op  om dagelijks vervuld te worden met de Heilige Geest.  We lezen dit in Efeze 5:18: “En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest”.  In ons dagelijks leven als gelovigen in Christus behoren wij de Heilige Geest Die in ons woont en waarmee verzegeld zijn niet te bedroeven. In Efeze 4:30 lezen wij het volgende: “En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing”    Dit wordt niet voor niets tot ons geschreven want wij hebben nog onze oude natuur in ons zitten die tegen de nieuwe mens ingaat. Het is ons oude vlees. Wij behoren ons niet te laten overheersen door ons zondige vlees met zijn vleselijke gedachten. In Romeinen 6: 12 en 13 lezen wij: ”Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van hetzelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der  ongerechtigheid ; maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid”   Indien wij ons door Gods Geest laten leiden Die in ons woont dan heerst die zonde ook niet in ons en dienen wij niet de wet van de zonde. Wij als leden van het lichaam van Christus behoren ons niet te laten leiden door de oude natuur die nog in ons woont waardoor onze tegenstander, de satan, ons wilt laten verleiden.  Galaten 5: 17,18 zegt ons: “Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt. Maar indien gij door de Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet”  Er is maar één Heilige Geest. Door ontwetendheid van mensen bidden dus veel mensen om de Heilige Geest nadat ze Christus als persoonlijk Verlosser hebben aangenomen om daarmee vervuld te worden net als in Handelingen 2.  Vanuit Efeze 1:13,14 en 4:30 mogen wij weten dat wij als gelovigen in Christus verzegeld zijn met de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in ons en ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest! I Korinthe 6:19,20: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn”   Als we ons laten leiden door Gods Geest, Die in ons woont, wat samengaat met God’s Woord dan gaat het in de praktijk ook een stuk beter met onze dagelijke wandel met God.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Deel 2                                                          De eenheid van de Geest

 

In deel 1 van deze studie over de éénheid van de Geest  hebben we het lichaam van Christus en de werking van de Geest van God besproken.

 In deel 2 gaan we het hebben over de één hoop van onze roeping. Wat betekent precies de één hoop? Wat is onze hoop als leden van het lichaam van Christus, de Gemeente?

De apostel Paulus heeft het over de hoop van onze roeping.  Wij als gelovigen in het lichaam van Christus zijn geroepen door Zijn genade in Christus. Christus is onze hoop! In I Timotheus 1:1 lezen wij het volgende: “Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze Zaligmaker, en de Heere Jezus Christus, Die onze hoop is” . Christus is de hoop van onze redding. Natuurlijk dit houdt ook in de opname van de gemeente, de verlossing van de toekomende toorn.

1 Thessalonicensen 1:10 lezen wij het volgende: “En Zijn Zoon uit de hemel te verwachten, Denwelke Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn” de hoop van onze opstanding, de hoop in de hemel, de hoop van eeuwig leven. Dit is alles in Hem. Dit wordt er bedoeld met de één hoop van onze roeping. De hoop van onze opstanding is dat wij een nieuw lichaam zullen krijgen  I Korinthe 15:51,52: “Ziet, ik zeg u een verborgenheid; wij zullen we niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.” En Filippensen 3:20 en 21 vertelt ons: ”Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen” 

Wij als leden van het lichaam van Christus hebben een hemelse hoop in Christus. Wij zijn in Christus en wij zijn burgers van de hemel en niet van deze aarde Efeze 2:6. Hier staat geschreven: “En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus” Dit is onze positie in Christus, al dienen wij Hem nog op aarde.  Hier mogen wij volkomen verzekerd van zijn en dat geeft ons rust in Hem elke dag, ieder moment!  Wij als leden van het lichaam van Christus mogen uitzien naar die dag dat wij zullen veranderd worden.  Romeinen 8:23,24 zegt ons: “ En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?” Dus Christus is onze Hoop. Hij is onze Redder, Verlosser en in Hem hebben wij het eeuwige leven en Hij zal ons verlossen van de toekomende toorn die op deze aarde zal komen.  Tot die tijd mogen wij als ambassadeurs hier op aarde zijn en de mensen het goede nieuws van Gods genade, van Zijn liefde vertellen, ook voor hen zodat zij ook een keuze voor Hem mogen maken in hun leven.  Lees 2 Korinthe 5: 19-21! 

 

  Israël echter heeft en had een andere hoop. Hun hoop is aards in tegenstelling tot onze hoop in Christus. Hun hoop is ook in Jezus Christus. In Handelingen 28:20 lezen wij het volgende wat de apostel Paulus zegt als hij in Rome is: “Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken; want vanwege de hoop van Israël  ben ik met deze keten omvangen”  Wat Paulus hier zegt tegen de Joden is het volgende dat de waarheid van de opstanding van Christus wat de Joden haten en bang voor zijn was nu gegeven aan de Heidenen maar oorspronkelijk was het de hoop van Israël. De hoop van Israël is de opgestane Heere Jezus Christus.  In Handelingen 23:6 staat de apostel Paulus met ketenen voor de raad en we lezen daar: ”En Paulus wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën, en het andere van de Farizeeën, riep in de raad: Mannen broeders, ik ben een Farizeeër, de zoon van een Farizeeër; ik word over de hoop en de opstanding der doden geoordeeld.”  Lees het goed: de hoop en de opstanding der doden!  Gods belofte was het Koninkrijk geven aan het volk Israël terwijl de hoop van de belofte de opstanding van Christus is. De opstanding van Christus was het fundament van Paulus zijn prediking, de boodschap die hij had ontvangen van de opgestane en opgevaren Heere Jezus Christus vanuit de hemel! Daarom werd Paulus beschuldigd en geoordeeld en was hij gebonden met ketenen. Israël weigerde Christus. Zij weigerde met de steniging van Stefans God in totaliteit. Ze hadden de Vader en de Zoon al verworpen en in Handelingen 7 met de steniging van Stefanus ook de Heilige Geest.

God begon daarop een nieuwe bedeling, de bedeling van Genade want Israël was en is gevallen. Door hun val is de zaligheid, redding, voor de Heidenen (niet Joden) geworden. Romeinen 11:11,12: “Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden: Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!”

De hoop van Israël zal pas werkelijkheid worden als de Gemeente is opgenomen in de hemel. In Romeinen 11:25-27 lezen wij: “ Want ik wil niet broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is opdat gij niet wijs zijt bij uzelf; dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.”  Voor een deel hier is een tijd. De tijd van verharding geldt nu nog steeds. Zolang de Gemeente nog hier is zal Israël verhard blijven. Na de opname van de Gemeente 1 Thessalonicenzen 4:13-18, zal God Zijn plan met Israël voortzetten!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Deel 3

In dit deel gaan we het hebben over één Heere. Dit is de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is onveranderlijk. Net zoals de Geest van God is Hij Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Omdat Hij als Koning is geweigerd is Hij Christus nu het Hoofd van het Lichaam, de Gemeente en Zijn handelen in deze bedeling van genade Efeze 3:1-3 met het Lichaam van Christus. Als het Hoofd van de Gemeente zit Hij aan de rechterhand van de Vader en Hij is God van genade niet willende dat mensen verloren gaan maar dat alle mensen verlost worden van de eeuwige dood en verlost worden van het oordeel wat zal komen. In I Korinthe 8 in verband met het eten lezen wij in vers 5 en 6 het volgende: ” Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vel goden en vele heren zijn), Nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus , door Wie alle dingen zijn, en wij door Hem”  Wat een zegening wat hieruit naar voren komt uit deze bovenstaande teksten. Wij hebben dus maar één God, de Vader en één Heere Jezus Christus! En wij zijn in Hem en wij zijn door Hem! Geweldig om dit te weten en dit gaat samen wat staat in Efeze 4. De apostel Paulus ontdekte in zijn leven vele goden en vele heren. In zijn tijd waren er veel tempels met veel goden en veel idolen die de mensen aanbaden. In mooi voorbeeld hiervan kunnen wij lezen in Handelingen 17!. Wij lezen over de apostel Paulus in Athene, de hoofdstad van Griekenland. De mensen te Athene waren godsdienstig en de apostel Paulus gaat hier op in. In Handelingen 17: 22-34 lezen wij het volgende: “En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus zijde: Gij mannen van Athene! Ik bemerk, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdom, heb ik ook een altaar gevonden, waarop een opschrift stond: AAN DE ONBEKENDE GOD. Deze daar Die gij niet kennende dient, verkondig ik u” De apostel brengt het zeer positief in Athene. Hij confronteert de mensen, die helemaal niet in God geloven en ook nog nooit van Hem gehoord hebben maar wel een altaar gericht hadden tot God, voor hen onbekende God met deze onbekende God. En hij vertelt hen verder het volgende: “De God, Die de wereld  gemaakt heeft  en alles wat daarin is; Deze zijnde  een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt; En wordt ook door mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en de adem, en alle dingen geeft; En heeft uit één bloede het ganse  geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bepaald hebbende de tijden te voren verordineerd, en de grenzen van hun woning; Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem wellicht tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet ver si van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij: gelijk ook enigen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht. Wij dan, zijnde Gods geslacht, moeten niet menen, dat de Godheid goud, of zilver, of steen gelijk is, welke door mensenkunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren. Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een Man, Die Hij daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende  aan allen, daar Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. “  Jezus Christus is de Heere. Hij is ook de Middelaar tussen God en de mensen. I Timotheus 2:5,6 vertelt ons: “Want er is één God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd”. De Heere Jezus Christus is onze Heere en Heiland! Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader en bidt en pleit voor ons elk moment van de dag!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 4

In dit deel gaan we het hebben over één geloof en één doop. Eén geloof. Welk geloof?

Elk mens die in deze wereld leeft gelooft wel in iets, al is het in zichzelf of een ander of in één of andere ideologie. Toen Paulus leefde waren veel mensen die in afgoden geloofden  of in filosofie. In Handelingen 17 lezen wij het volgende: “En terwijl Paulus hen (Silas en Timotheus) verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende, dat de stad zo zeer afgodisch was” En in vers 22 van het zelfde hoofdstuk lezen wij het volgende nadat Paulus in het midden van de plaats Areopagus gezet was: “En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: Gij mannen van Athene! Ik bemerk , dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdom, heb ik ook een altaar gevonden, waarop een opschrift stond: AAN DE ONBEKENDE GOD. Deze daar Die gij niet kennende dient , verkondig ik u. “  Nog een voorbeeld van een religie was in de stad Efeze. De mensen van Efeze hadden de Godin Diana of Artemis, de godin van de liefde en daar zij geloofden zij in. Tegenwoordig hebben mensen nog steeds goden die zij aanbidden. De mens is nog steeds religieus. Denk aan de wereldgodsdiensten bijvoorbeeld Hindoeisme, Boedisme, Islam etc.  Maar allemaal vertellen ze dat de mens dat hij of zij iets moet doen (eigen werken), iets bereiken zoals het paradijs of hogere sfeer etc.  

Maar wat is één geloof, wat wordt bedoeld met dit ene geloof? Antwoord: de apostel Paulus heeft het over het  geloof van Christus. Waarom?  Het is Zijn geloof, Zijn getrouwheid aan de Vader wat ons heeft gered. God heeft de wereld met Zichzelf verzoend . In 2 Korinthe 5:19 lezen wij over dit: “Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.”  Hij gaf Zichzelf voor ons, voor onze zonden en stierf aan het kruis op Golgotha, in onze plaats! Als we daar over nadenken dan mogen wij God elke dag hiervoor danken dat Hij dat heeft gedaan voor ons. In Filippensen 2:5-9 staat geschreven: “Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn; Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is. “ Dit heeft Hij, Christus voor ons gedaan omdat God ons zo lief had! Galaten 2:16 zegt ons: “Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden.”  Door Zijn geloof gerechtvaardigd. Romeinen 3:25 en 26 bevestigt dit nogmaals: “Die God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende  hem, die uit het geloof van Jezus is.”  Het is dus niet ons geloof of werken die wij gedaan zouden hebben maar Zijn volbrachte werk op Golgotha wat ons gered heeft.  Wat zou het geweldig zijn als  mensen dit leerden verstaan: namelijk het geloof van Christus! Dit is het ene geloof!!!

 

Nu de één doop. In de Christelijke wereld wordt de waterdoop veelal toegepast. Als je op Internet op een site van een Evangelische gemeente klikt dan geloven ze bijna allemaal in de waterdoop.  Het is vaak ook vereiste om lid te worden van een plaatselijke Evangelische gemeente.  Ze zeggen dan dat ieder mens is geroepen om zich te bekeren en zich te laten dopen met water zoals het gezegd wordt in Handelingen 2:38. Vaak worden teksten aangehaald zoals  Mattheus 28:19: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb”  Ook Romeinen 6: 3-4 wordt ook aangehaald: “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Jezus Christus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden.” Een voorbeeld van een gemeente die het volgende schrijft: “ Als u de doop overweegt, denkt u na over een symbool dat niet door mensen is ingesteld. De opdracht om te dopen is door de Here Jezus Christus gegeven. De Here Jezus zegt bij het zendingsbevel: “Gaat dan heen……Mattheus 28;19. Gedoopt worden is belangrijk, omdat de Heere Jezus de doop heeft ingesteld. Maar waarom heeft God dat zo gewild? De doop is een symbool dat onze dood en opstanding met de Heere Jezus  Christus uitdrukt. De dopeling mag door genade weten dat hij of zij met Hem is gestorven en opgestaan. Daarom symboliseert het doopbad een graf. De apostel Paulus laat daar geen twijfel over bestaan: Of weet gij niet …..Romeinen 6:3 en Kolossensen 2: 11-12. De doopplechtigheid is dus eigenlijk een begrafenis en een indrukwekkende opstanding, een wonder!”

Is dat zo? Is de waterdoop (voor volwassenen) een begrafenis en een opstanding of symboliseert dit een begrafenis en een opstanding?  Nergens in de Bijbel kunnen we de aanwijzing vinden dat de waterdoop ooit toegepast werd als een getuigenis. Het is daarom vreemd dat veel mensen deze theorie aanhangen. De oorsprong van de waterdoop is in de wet van Mozes en was bedoeld als een voorschrift om op te volgen.  De priesters van Israel moesten allerlei wassingen doen en dit heeft niets te maken met het lichaam van Christus waar u en ik leden van zijn.  Er zijn veel mensen die achter de waterdoop staan en ontkennen dat deze doop ooit was bedoeld als een verordening die kon redden.  Toch gedragen zij zich alsof het wel zo is. Zij blijven deze doop rechtvaardigen en zeggen daarbij dat is als een daad van getuigenis, symbool of voorbeeld. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 vinden wij geen aanduiding dat de waterdoop gegeven  was als getuigenis voor de wereld.  De Schrift van God zegt ons duidelijk dat de waterdoop onder de bedeling van de wet gebruikt werd om de priesters te reinigen, om gered te worden, om de wet te vervullen, en om Christus aan Israel bekend te maken. Lees Mattheus 3:15, Johannes 1:31, Handelingen 2:38, 22:16. Dit alles beperkte zich tot Israel. Nogmaals waterdoop had te maken met reiniging, wassingen Hebreeen 6:2. Deze waren opgelegd aan Israel totdat de tijd der verbetering zou komen.

In de Christelijke wereld worden ook kinderen gedoopt. Dit gaat door middel van besprenkeling. De Katholieke kerken en ook Protestantse kerken houden vast aan deze doop. De meeste kinderen zijn babies die geboren zijn uit Christelijke ouders en die lid zijn van deze kerken. Er wordt dan beweerd dat de waterdoop in de plaats is gekomen van de besnijdenis. In het Jodendom werden alleen jongetjes besneden. In Genesis 17: 10 lezen wij het volgende wat God tegen Abraham zegt: "Dit is Mijn verbond, dat gij houden zult tussen Mij, en tussen u, en tussen uw zaad na u: dat al wat mannelijk is, u besneden worde" De vraag is of de waterdoop van kinderen in de plaats is gekomen van de besnijdenis? Werden ook meisjes besneden? Nee is het antwoord op deze vragen. Meisjes werden niet besneden en nergens in de Bijbel kunnen wij vinden dat kinderen(babies) gedoopt werden. Het dopen van kinderen (babies) en dan zo snel na de geboorte komt uit de tijd dat er veel sterfte was onder de bevolking. Als dan een kind (baby) gedoopt was dan geloofde men dat een kind bij God behoorde en niet verloren meer kon gaan. Om terug te komen op Kolossensen 2:11-12. Wij lezen daar het volgende: "In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus; Zijnde met Hem begraven in de doop, in welke gij ook met Hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft"  De apostel Paulus bedoelt met deze doop de speciale en unieke doop in de dood van onze Heere Jezus Christus. Dit is zonder handen geschied. 

   Geen enkele van deze toepassingen (wassingen, dopen) is doorgegaan onder de bedeling van genade waaronder wij  nu leven. Romeinen 6:3-5 zoals we hebben kunnen lezen  heeft betrekking op de geestelijke doop. Wij zijn één gemaakt in de gelijkmaking van Zijn dood, Zijn dood aan het kruis. Wij zijn met Hem begraven. Was Christus begraven in een watergraf toen Hij was gestorven? Nee, Hij was begraven in een rotsgraf en zo ook wij met Hem. Onze oude mens is met Hem gekruisigd, begraven in het graf en wij Zijn met Christus opgestaan. Wij zijn nieuwe mensen in Hem. Er wordt hier niet gesproken over water!!! Galaten 3:27 zegt ons het volgende: “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan” Waterdoop vertelt de wereld niets, alleen dat wij als gelovigen verward zijn.  Mensen worden nu gered door de dwaasheid der Prediking, niet door de waterdoop. In I Korinthe 1:21 lezen wij: “Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven” Beste lezer, de ontmoetingsplaats tussen God en u is het kruis. Aan het kruis is alles volbracht! Lees Kolossensen 2 nogmaals en als u het niet begrijpt bid tot God en vraag Hem om wijsheid en dat Hij uw ogen mag verlichten om de waarheid en glorie van het kruis te begrijpen!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deel 5

In dit laatste deel gaan wij het hebben over: Eén God en Vader van allen, die daar is boven allen, en door allen, en in u allen”. Efeze 4:7. Wij als gelovigen in de Heere Jezus Christus en leden van het lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13 dienen één God Die van eeuwigheid bestaat en God is een drie-eenheid te weten: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Godheid is co-gelijk en co-eeuwig. God de Vader heeft Zijn eeuwige doel voor de Gemeente bekend gemaakt gedurende de bedeling van Genade.  In Efeze 1:3-6 lezen wij het volgende: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil” En in Efeze 3:11 lezen wij: “Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere” God de Vader heeft dit alle met Zichzelf afgesproken om de Heere Jezus Christus  ten eerste naar deze wereld te sturen om voor de gehele wereld te sterven (inclusief wij)aan het kruis, is begraven en opgestaan uit de dood om mensen het eeuwige leven te geven. Hij werkt nu in ons die geloven. In Filippensen 2: 13 lezen wij: “Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen” God schept er behagen in om in ons te werken: het willen en het werken. Hoe werkt Hij in ons? Door middel van Zijn Geest waarmee we verzegeld zijn op het moment dat wij de Heere Jezus Christus als Verlosser aannamen. Hij doet het in ons. Het is aan ons om Hem ons leven te laten leiden. Helaas hebben wij de zondige natuur nog in ons die vaak tegenstaat zodat Hij niet ons kan werken door Zijn Geest. Door deze Geest, de Heilige Geest hebben wij nu samen met gelovigen uit de Joden de toegang tot de Vader. In Efeze 2:18 lezen wij dit: “Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot de Vader”  Omdat de Heilige Geest  in ons woont en waarmee we verzegeld zijn tot de dag der verlossing, leert ons d.m.v. Zijn Woord dat we geen geest meer hebben van bangheid en weer te vrezen. In Romeinen 8:15 lezen wij: “Want gij hebt niet ontvangen de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” De toegang tot God de Vader is vrij door de Heere Jezus Christus omdat wij in Hem zijn!