DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING

 

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10-20

 

Kort samengevat kunnen we zeggen dat de brief aan de Efeziers in drie onderwerpen kunnen delen:

Hoofdstuk 1-3         –--- onze positie in Christus

Hoofdstuk 4-6:9      ---- onze wandel

Hoofdstuk 6:10-20   ---- het staan

 

POSITIE---------------WANDEL-------------STAAN   

Zo behoort het in het geestelijk leven te zijn.

We moeten eerst weten wat Christus voor ons gedaan heeft, wij IN Hem heilig zijn. Dit is dan onze positie, het is dan goed te weten dat we geen goede werken doen om heilig te worden, maar omdat wij IN Hem heilig zijn. Dit is heel belangrijk, dat we leven in het licht van onze positie en dat van daaruit onze wandel in Hem is. We moeten ook weten dat we deze positie verkregen hebben alleen door GELOOF. Geloof is het sleutelwoord voor de bedeling van genade, die geopenbaard is aan Paulus (Efe. 3:1-3) In Efeze 1:1-14 staat wat Christus gedaan heeft buiten onze werken. Hierdoor hebben wij zekerheid in het geloof, GELOOF in Zijn volbrachte werk op Golgotha.

 “WIJ DAN, GERECHTVAARDIGD ZIJNDE UIT HET GELOOF, HEBBEN VREDE BIJ GOD, DOOR ONZE HERE JEZUS CHRISTUS, DOOR WIE WIJ OOK DE TOELEIDING HEBBEN DOOR HET GELOOF TOT DEZE GENADE IN WELKE WIJ STAAN, EN ROEMEN IN DE HOOP DER HEERLIJKHEID GODS.” (Romeinen 5:1,2)

 

  Efeze 6:10 “VOORTS, MIJN BROEDERS, WORDT KRACHTIG IN DE HEERE,  EN IN DE STERKTE ZIJNER MACHT”

-          Het is belangrijk om te weten wat onze positie IN Christus inhoudt. “GIJ DAN, MIJN ZOON, WORDT GESTERKT IN DE GENADE , DIE IN CHRISTUS JEZUS IS” (2 Tim 2:1) We moeten weten WAT die genade precies inhoudt. De gelovige moet eerst in de rust van het volbrachte werk van de Here Jezus zitten en dan pas wandelen. De gelovige behoort ook eerst de wil van de Here te weten en dan te wandelen (enkele verzen over de wil van God zijn: 1 Timotheus 2:4, Kolossensen 1:9

 

  Efeze 6:11 “DOET AAN DE GEHELE WAPENRUSTING GODS, OPDAT GIJ KUNT STAAN TEGEN DE LISTIGE OMLEIDINGEN VAN DE DUIVEL” Hier begint de ware test van ons geestelijk leven. We kunnen niet schuilen achter onze activiteiten of een of andere gemeente. Het is helemaal alleen met de Here Jezus, onze relatie met de Here Jezus Christus. Dan moet het blijken hoe sterk we zijn in onze positie. En we zullen of hebben last van de ver (om) leidingen van de satan. Paulus zegt in 2 Korinthe 10:1-6 dat onze wapens niet vleselijk zijn maar goddelijk. We hebben in de geschiedenis gezien, hoe mensen hebben getracht om andere mensen te vermoorden om hun religie. De satan is niet dood te schieten. Een van de mooiste voorbeelden van een goddelijke wapenrusting is 1 Samuel 17:45-47

“DAVID DAARENTEGEN ZEIDE TOT DE FILISTIJN: GIJ KOMT TOT MIJ MET EEN ZWAARD EN MET EEN SPIES, EN MET EEN SCHILD; MAAR IK KOM TOT U IN DE NAAM VAN DE HEERE DER HEERSCHAREN , DE GOD VAN DE SLAGORDEN VAN ISRAEL, DIE BIJ GEHOOND HEBT. OP DEZE DAG ZAL DE HEERE U BESLUITEN IN MIJN HAND, EN IK ZAL U SLAAN, EN IK ZAL UW HOOFD VAN U WEGNEMEN, EN IK ZAL DE DODE LICHAMEN VAN HET LEGER DER FILISTIJNEN DEZE DAG AAN DE VOGELEN DES HEMELS, EN AAN DE BEESTEN  DES VELDS GEVEN; EN DE GANSE AARDE ZAL WETEN, DAT ISRAEL EEN GOD HEEFT. "

 Efeze 6:12 “WANT WIJ HEBBEN NIET DE STRIJD TEGEN VLEES EN BLOED, MAAR TEGEN DE OVERHEDEN, TEGEN DE MACHTEN, TEGEN DE GEWELDHEBBERS VAN DEZE WERELD, VAN DE DUISTERNIS DEZER EEUW, TEGEN DE GEESTELIJKE BOOSHEDEN IN DE LUCHT.”

 

Ons gevecht is tegen de hoge machten van satan. Veel mensen denken dat de satan werkzaam is in de zogenaamde “donkere” wereld zoals muziek, cafe’s, occultisme etc. Natuurlijk zijn deze dingen misleidend en komen ook niet van God. Maar we moeten beseffen dat deze duistere dingen allang in het koninkrijk van de satan zijn. De satan doet vooral zijn werk onder gelovigen, de satan komt als een engel des lichts (2 Korinthe 11:14,15), hij komt met valse dogma’s (leringen) zodat er onzekerheid en onenigheid ontstaat bij de gelovigen. Daardoor zijn er al vele scheidingen en sekten ontstaan.

 

   Vers  13 begint met “Neemt aan”. We moeten de wapenrusting aandoen, en er zullen boze dagen komen en dan moeten we weerstand kunnen bieden. Het geestelijk leven is niet altijd even makkelijk en dat lezen we ook in Filippensen 1:29,30 “WANT U IS UIT GENADE GEGEVEN IN DE ZAAK VAN CHRISTUS, NIET ALLEEN IN HEM TE GELOVEN, MAAR OOK VOOR HEM TE LIJDEN; DEZELFDE STRIJD HEBBENDE, HOEDANIGE GIJ IN MIJ GEZIEN HEBT, EN NU IN MIJ HOORT”

   WAT HOUDT DEZE WAPENRUSTING IN?

   Vers 14 “STAAT DAN, UW LENDENEN OMGORD HEBBENDE MET DE WAARHEID”

Uit Exodus 12:11 waar staat: “ALDUS ZULT GIJ HET ETEN:  UW LENDENEN ZULLEN OPGESCHORT ZIJN, UW SCHOENEN AAN UW VOETEN ” Van dit vers kunnen we iets heel moois leren; n.l dit is een teken voor iemand die voorbereid is om te gaan, die weet waar hij heen gaat. Zo moet het ook met ons zijn wanneer we met de waarheid gaan, met kennis in Gods Woord. Als een soldaat die weet wat de wil van de Here voor vandaag is , die weet wat God doet in deze tijd.

   Vers 14B”EN AANGEDAAN HEBBENDE HET BORSTWAPEN DER GERECHTIGHEID;”

Het gaat hier niet om gerechtigheid te bereiken maar om de gerechtigheid in onze wandel. Zie ook Efeze 4:24, we moeten de nieuwe mens aandoen, het geestelijk leven is niet alleen kennis het is niet genoeg om te weten maar we moeten de geestelijke waarheden die we weten ook in praktijk brengen. Onze wandel moet overeenkomen met onze positie die we gekregen hebben in Christus.

 

 Vers 15 ”EN DE VOETEN GESCHOEID HEBBENDE MET BEREIDHEID VAN HET EVANGELIE DES VREDES”. Soldaten hebben goede, sterke schoenen nodig. De eerste taak van de schoen is: bescherming en de tweede taak is: balans. Balans in het geestelijk leven is heel belangrijk, want dat heeft tot resultaat: stabiliteit en standvastigheid. Dit voorkomt dan wegglijden in een andere leer. We moeten nu het evangelie van vrede verkondigen. God wil vrede met de mensen doormiddel van het bloed van Zijn Zoon. Romeinen 5;1 “WIJ DAN GERECHTVAARDIGD UIT HET GELOOF, HEBBEN VREDE BIJ GOD DOOR ONZE HERE JEZUS CHRISTUS”. Het is zeer belangrijk om in deze boodschap stabiel te zijn om deze wonderbare vrede krachtig te verkondigen.

      Vers 16:”BOVENAL AANGENOMEN HEBBENDE HET SCHILD DES GELOOFS, WAARMEE GIJ AL DE VURIGE PIJLEN VAN DE BOZE ZULT KUNNEN UITBLUSSEN”

    Paulus gaf in dit stuk een romeinse soldaat weer, en de romeinse soldaten hadden een heel groot schild, had soms dezelfde lengte als de soldaat zelf en gaf een gehele bescherming. Zo moet het ook met ons geloof zijn. We leven nu onder de bedeling van genade (Efeze 3:2) en het sleutelwoord voor deze bedeling is: “GELOOF” We zijn gered door geloof, we moeten staan in geloof, we moeten wandelen in geloof. We moeten vertrouwen hebben door het geloof. En wanneer de satan komt moeten we vertrouwen hebben in het volbrachte werk van Christus voor ons op Golgotha. We moeten dan geloven dat we met Hem in Zijn dood gedoopt zijn, in Hem geheiligd en gerechtvaardigd zijn. Wat zijn de vurige pijlen? Dat zijn de dagelijkse verleidingen en de satan weet onze zwakheden. Vurige pijlen zijn ook valse dogma’s en leringen die ons uit het balans kunnen halen, we moeten dan vertrouwen op wat in Zijn Woord staat. En wanneer er iemand komt b.v. met de lering dat iemand pas heilig kan zijn 100 jaar na zijn dood, dan moeten we vertrouwen hebben in wat Gods Woord zegt over geheiligd zijn in Hem en dat dat voor nu geldt voor een gelovige in Christus.

 

    Vers 17 “EN NEEMT DE HELM DER ZALIGHEID” Het laatste wapen voor de VERDEDIGING. We moeten weten dat we behouden zijn. En dat we wachten voor onze toekomstige zaligheid. We lezen in I Thessalonicensen 5:9,10 “EN MET DE HELM VAN DE HOOP DER ZALIGHEID; WANT GOD HEEFT ONS NIET GESTELD TOT TOORN,  MAAR TOT VERKRIJGING DER ZALIGHEID, DOOR ONZE HERE JEZUS CHRISTUS” Wanneer we de inhoud van dat hoofdstuk lezen, zien we dat Paulus over de opname spreekt. We zijn behouden van oordeel en de toorn van God. We leven met een dagelijkse hoop “VERWACHTENDE DE ZALIGE HOOP EN VERSCHIJNING DER HEERLIJKHEID VAN DE GROTE GOD EN ONZE ZALIGMAKER JEZUS CHRISTUS”