WATERDOOP: EEN BEGRAFENIS MET CHRISTUS?

Dit kan niet zo zijn omdat:

-Christus niet in water is begraven, maar in de rotsen.

-Christus begraven werd toen Hij dood  was, terwijl 

degene die zich met water wil laten dopen, begraven wordt,

terwijl hij net nieuw leven ontvangen heeft. 

- de gelovigen niet begraven hoeven te worden want ze zijn 

al begraven, Romeinen 6: 3-5. 

-We behoren niet gedoopt te worden in water, maar in Jezus Christus

-We behoren gedoopt te worden met de doop in de dood van de Heere

op het kruis, daar zijn we met Hem begraven, en niet met water

Romeinen 6:3-6 spreekt over onze identificatie met Christus. Er is hier 

geen sprake van een bepaald ritueel, of een materiaal element! Het 

woord plant in vers 5, wordt nooit gematerialiseerd, waarom dan wel

de doop in ditzelfde gedeelte? Zie ook Kolossenzen 2:11-12