DE VERLOSSER

IS

GEBOREN

 

 

Er zijn tegenwoordig veel mensen die niets met kerstmis te maken willen hebben, omdat het veel te materialistisch is geworden. Maar welk deel van onze gemeenschap of onze regelmatige vakanties is dat niet? Andere mensen zeggen dat kerstmis een heidense aangelegenheid was die later door de kerk is overgenomen. En er zijn ook mensen die verkondigen dat niemand weet wanneer Jezus geboren is, zodat we ook geen speciale dag kunnen uitkiezen om Zijn geboorte te vieren.

 

Al deze dingen zijn ongetwijfeld waar, maar ze mogen onze aandacht niet van de belangrijke feiten die samenhangen met de geboorte van Jezus van Nazareth, afhouden. Het belangrijke punt voor ons is niet de dag van Zijn geboorte, maar het feit dat Hij geboren is. Hij is, in overeenstemming met de profetische Schriften, Jesaja 7:14, en de verklaring van de engel Gabriel in Lucas 1:26-35, geboren uit een maagd. Dit wordt bevestigd in Mattheus 1;18-23, Johannes 1:1,14 en Galaten 4:4.

 

Toen de engel de geboorte van Christus aan de herders, die de wacht hielden over de kudde, verkondigde, gebruikte hij een titel voor onze Here, die ons duidelijk vertelt waarom Hij komen zou. Hij zei; “…dat u heden geboren is de Zaligmaker

(Verlosser), is de eerste titel, die de Here kreeg na Zijn geboorte.

 

Een Verlosser verlost. Hij helpt ons niet om verlost te worden. Iemand zou kunnen vragen: “Wat betekent het om verlost te worden?” Het antwoord is dat wij als wij verlost zijn, bevrijd zijn van schuld, boete, en veroordeling van zonde en van het oordeel van een rechtvaardige en Heilige God.

 

HOE HIJ VERLOST

 

Hij verlost door Zijn dood. Jezus van Nazareth is de enige die geboren was om te sterven. Hij zei van Zichzelf: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.” Marcus 10:45. We lezen ook “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe: Johannes 3:14-15. Er zijn veel andere Schriften die dit laten zien. Als wij ons verheugen over het feit dat de Verlosser geboren is, moeten we nooit vergeten dat het doel van Zijn geboorte de dood was. Hij is gekomen om te sterven; laten we hier een ogenblik bij stilstaan en

God danken dat Hij voorzien heeft in een Verlosser, de Here Jezus Christus.

 

WAAROM HIJ VERLOST

 

Onze Here redt wegens Zijn grote liefde voor de mensen, De uitdrukking “de liefde van Christus wordt drie maal in de Bijbel gevonden, namelijk in Romeinen 8:35, II Korinthe 5:14 en Efeze 3:19. Onze Here heeft verklaard dat niemand Hem het leven kan ontnemen, Johannes 10:18, en Paulus schrijft vijf maal in zijn brieven dat Christus Zichzelf gaf. Onze Here heeft eens in Zijn leer gezegd: “Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden, Johannes 15:13, en vervolgens laat Hij zien dat Hij grotere liefde had dan deze, door Zijn leven te geven voor Zijn vijanden, Romeinen 5:8-10.

 

VOOR HOE LANG VERLOST HIJ?

 

De verlossing die Hij voor zondaars teweeggebracht heeft , is “eeuwig”, Hebreeen 9:12. In Romeinen 5:10 lezen wij dat we “behouden worden door Zijn leven.” Aangezien Christus nooit kan sterven, zoals de Schrift zegt. “Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.” Romeinen 6:9; en omdat God ons “in Hem” geplaatst heeft, zoals in Efeze 1 te lezen is, mogen we verzekerd zijn dat onze behoudenis voor eeuwig is. Een grote mate van comfort en zekerheid spreekt uit de volgende woorden van de Here Jezus: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn Woord hoort, en gelooft Hem, die Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven, Johannes 5:24. Wij zijn gestorven en ons leven is met Christus verborgen in God, Kolossensen 3:3.

 

 

Gezien deze feiten mede-gelovige, verheugt u in het feit dat u mag weten dat u behouden bent en prijs God dat voor u de Verlosser geboren is, en dat Hij voor u behoudenis heeft teweeggebracht. En u, beste lezer, als u de Here Jezus Christus nog niet kent, zou u de Verlosser, waarin God voorzien heeft, niet willen ontvangen? Dan zult u zich niet alleen verblijden over de gaven van mensen, maar over “God’s onuitsprekelijke gave.” Doe dit, en het zal de gelukkigste dag zijn die u ooit meegemaakt hebt, en u kunt met ons zingen: “Dank u Heer, voor het verlossen van mijn ziel.”