De Sleutel tot de Bijbel

door

J. W. Weeda

 

Voordat wij beginnen aan deze studie, lezen we eerst deze onderstaande  tekst:

 Benaarstig u om u zelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” (2 Timotheűs 2:15)

                                         

Degene die dit vers begrijpt en ook toepast in zijn of haar dagelijks leven en er ook voor staat bij het bestuderen van de Bijbel, Gods Woord, heeft de sleutel tot de Bijbel.

We lezen de volgende verzen in dezelfde brief van Paulus aan Timotheűs. In 2 Timotheűs 3:16,17 lezen wij: “Heel de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust”.

Zijn de teksten van  2Timotheűs 2:15 en 2Timotheűs 3:16,17 in tegenstelling met elkaar? Nee, ze vullen elkaar juist aan.  Laten we eens nader bestuderen wat 2Timotheűs 2:15 betekent.

 

1e Wij behoren ons te benaarstigen/beijveren. Dit betekent dat we ons met ijver behoren toe te leggen op, er ernst mee te maken.

2e We behoren ons God beproefd voor te stellen. Beproeven betekent testen.

3e We behoren een arbeider te zijn.

4e We behoren ons niet te schamen

5e Die het Woord der waarheid recht snijdt.

 

Zonder dit vers of het negeren van dit vers wordt de mens in Christus niet volmaakt en tot alle goed werk volmaakt toegerust. Zonder het recht snijden leert men de waarheid niet kennen. De waarheid komt zonder dit vers niet naar voren. Zonder dit vers zit je als het ware op een dwaalspoor.

2Timotheűs 2:15 is het sleutelvers tot Gods Woord, de Bijbel! We weten van 2 Timotheűs 3:16 dat al de Schrift van God is ingegeven. Dit betekent dat alle Schrift door God is geїnspireerd. Het is Zijn Woord en Hij gebruikte mensen (schrijvers) om het op te schrijven! Dus de gehele Bijbel kunnen wij lezen. Is alles wat we in de Bijbel lezen ook tot ons persoonlijk geschreven? We behoren als wij de Bijbel lezen en bestuderen het volgende af te vragen:

1e Wat staat er letterlijk te lezen in het gedeelte wat we lezen/bestuderen?  Waar gaat het over?

2e We behoren alles in de context te lezen (dus in z’n geheel). Het hele hoofdstuk lezen. Waar gaat het gehele schriftgedeelte over

3e Tot wie en over wie wordt er geschreven?

4e Is dit vers persoonlijk tot mij geschreven of spreekt God tegen andere mensen?

 

Ook behoren wij onszelf af te vragen onder welke bedeling van God leef ik nu?

Voordat wij deze vraag beantwoorden volgt eerst een stukje geschiedenis en daarna gaan we de vraag over bedeling beantwoorden. Snel na het overlijden van de apostel Paulus te Rome en zijn medearbeiders zoals Timotheűs, Titus en Lukas , medearbeiders in de boodschap van genade, werd het evangelie van genade en het recht snijden van Gods Woord der waarheid terzijde gedaan. Men ging daarvan afwijken. Dit leidde tot een periode waarin deze waarheden niet meer verkondigd werden. Dit bracht verwarring en vele sekten en scheidingen met zich mee in het zogenaamde Christendom. Pas in de 16e eeuw ontdekte Maarten Luther een deel van de Genade van God in Gods Woord. Hij ontdekte dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof in Christus en niet door zijn eigen werken.  Romeinen 5:1. Hij zette 95 stellingen op papier en prikte ze vervolgens aan de slotkapel in Wittenberg. Deze daad bracht de hervorming in Europa en er volgden door dit vele scheuringen, vervolgingen, oorlogen etc. Wat Luther niet ontdekte was het volledige geheimenis, wat te lezen is in de brieven van de apostel Paulus en het recht snijden van Gods Woord der waarheid. Pas aan het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw herontdekte men deze waarheden opnieuw! Mensen als Sir Robert Anderson, J.C. O’Hair en C.R.Stam (Berean Bible Society) hebben deze waarheden ontdekt en doorgegeven aan ons als gelovigen en door hun boeken, commentaren en preken etc.  

 

Voordat we het hebben over bedelingen eerst even dit. In 2Timotheűs 2:15 staat dat we het Woord der Waarheid behoren recht te snijden. Dit is de sleutel tot de Bijbel. Wat betekent dit nu “recht snijden”? Het woord recht snijden komt van het Griekse woord orthotemeo. Je kunt dit woord in 2 gedeelten splitsen en dan heb je de woorden ortho en temno. Ortho betekent recht. Zo heb je de woorden orthodox wat betekent correcte leer, orthografie is correcte spelling, orthopedisch is correctie van afwijkingen in het skelet. Dit kunnen breuken zijn. Een persoon die zich hier mee bezig houdt is een orthopeed of orthopedisch chirurg. Als radiologisch medewerker op een  rontgenafdeling heb ik dagelijks met patienten te maken die onder behandeling zijn van een orthopedisch chirurg. Het woord temno komt ook uit het Grieks en vertaald naar het Engels is dit tomie. We hebben wel eens gehoord van tonsillectomie. Een chirurgische ingreep waarbij je amandelen verwijderd worden. Het woord recht snijden is dus scheiding maken. Bijvoorbeeld het tweeledig programma van God is ten eerste voor de aarde, een aards programma via het volk Israël met een aardse hoop, een koninkrijk en Christus als koning gedurende 1000 jaar. Het tweede is een hemels programma via de Gemeente, het lichaam van Christus, Christus als Hoofd van het lichaam, met een hemelse hoop, en een hemels koninkrijk. Deze twee programma’s van God behoren wij als gelovigen niet met elkaar te mixen maar goed van elkaar te scheiden. Dit is recht snijden. We behoren goed te weten wat het aardse programma met Israel inhoudt en dat dit van de grondlegging der wereld begon. We behoren ook goed te weten wat het hemelse programma, wat ten eerste is bekend gemaakt aan de apostel Paulus, inhoudt. Dit programma was al van voor de grondlegging der wereld bekend  bij God maar is later aan de apostel Paulus is bekend gemaakt,  Romeinen 16:25: “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”. Dus wij behoren de brieven van Paulus te zien als onze persoonlijke brieven en deze brieven te scheiden van alle andere boeken in de Bijbel. Wat voor het volk Israël gold als regels en als waarheden, geldt niet voor de Gemeente die Zijn lichaam is, waartoe wij als gelovigen behoren. We kunnen dus geen regels die het volk Israel betroffen nemen en die gaan toepassen in ons leven als gelovigen. Dan wordt het een mix van verschillende boodschappen. Helaas zien we dit wel in de Christelijke wereld.  Daarom zijn er vandaag zoveel dwalingen en valse leringen omdat men het Woord der Waarheid niet recht snijdt.

 

Onder welke bedeling leven wij als gelovigen? Het woord bedeling komt van het woord oikonomia (Grieks) . Het betekent uitdelen. Een bedeling is beslist niet een periode van tijd maar een handeling van uitdelen. We kunnen dit lezen in Efeze 3:2: “Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u” In Johannes 1:17 lezen wij het volgende: “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden”.  Het woord oikonomia betekent huis management of rentmeesterschap. Wij leven nu onder de bedeling van genade of administratie van genade. Gods karakter, principes blijft hetzelfde. Alleen Zijn handelen met mensen (regels) is in elke bedeling weer anders. Wij leven als gelovigen niet onder de wet van Mozes maar onder de genade van God. Romeinen 6:14,15. Wij leven onder de bedeling van genade en niet onder de bedeling van de wet, die gold voor het volk Israël en Gods handelen met hen. Voor het volk Israël, onder de bedeling der wet waren regels geschreven in de wet van Mozes. Voor ons als gelovigen, leden van het Lichaam van Christus die nu onder de bedeling van genade leven zijn er ook regels van God.

 

Conclusie:

Bij het bestuderen van de Bijbel behoren wij 2Timotheűs 2:15 toe te passen tezamen met 2Timotheűs 3:16. We behoren alles wat we lezen in de context lezen, waar gaat het gedeelte over?  Telkens behoren wij ons af te vragen is dit schriftgedeelte tot mij persoonlijk geschreven of niet? Natuurlijk zijn er algemene waarheden door heel de Bijbel die ook nu voor vandaag nog gelden. Verder behoren wij te weten onder welke bedeling wij leven. We behoren ook te weten wat de persoonlijke brieven zijn,  de brieven die specifiek tot ons gericht zijn . Niet alleen weten maar ook bestuderen. Wij behoren Gods Woord net zo te bestuderen als de gelovigen te Beréa deden Handelingen 17:10-11.

En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa ; welke , daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren”.