In Christus Gedoopt

                                                                      

               

 

 

  want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan (Galaten 3:27)

 

        Veel mensen hebben de gedachte dat Paulus in deze tekst over waterdoop spreekt. Een diepgaand onderzoek van de brieven van Paulus en vooral de brief aan de Galaten toont ons dat het hier niet over waterdoop gaat, maar over de doop van de Heilige Geest welke de gelovige samensmelt tot de gemeente, het Lichaam van Christus. Er zijn veel redenen waarom deze tekst niet over waterdoop kan spreken maar wij zullen er twee van opnoemen.

        TEN EERSTE, de Galaten-brief was geschreven om te bewijzen dat in Gods ogen een zondaar gerechtvaardigd wordt uit genade door het geloof en alleen door geloof. De tegenstanders van Paulus beweerden nadrukkelijk dat een zondaar niet uit genade alleen gered kan worden: zij verlangden dat de bekeerlingen van Paulus de werken en ceremonies van de Joodse wet aan de weg der behoudenis zouden toevoegen.

      De Apostel Paulus weerlegt deze valse leer in de sterkst mogelijke taal; zelfs de vloek van God uitroepende over hen de “een ander evangelie” preken (Galaten 1:6-9). Het betoog van de apostel Paulus kan opgesomd worden in deze woorden: “Ik doe de genade Gods niet te niet: want indien de rechtvaardigheid door de wet is , zo is dan Christus tevergeefs gestorven”.(Galaten 2:21). Degenen die door de werken der wet proberen gered te worden verkeren onder de vloek, want Gods wet eist volkomen gehoorzaamheid. “Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek: want er is geschreven: Vervloekt is een ieder, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen”(Galaten 3:10). Christus was gehoorzaam in onze plaats, zelfs tot de dood van het kruis. Alleen door het vergoten bloed van Christus kan een schuldig, verloren zondaar in gemeenschap met een heilig God komen. Indien Paulus in de genoemde tekst van waterdoop spreekt, zou hij er aan schuldig zijn de genade van God van haar kracht te ontnemen.

        TEN TWEEDE: De tekst leert dat allen die in Christus gedoopt zijn Christus aangedaan hebben, of te zeggen: zich met Hem hebben bekleed. Let op de uitdrukking “gij allen” De bewering is duidelijk: allen die in Christus gedoopt zijn, zijn zonder uitzondering met hem verbonden in een levende eenheid. Dit is een doeltreffend werk! De gedoopte persoon is behouden! Daarom kan dit geen waterdoop zijn. Miljoenen mensen zijn met of in water gedoopt die nog verloren en op weg naar de hel zijn.

         Allen die in de Here Jezus Christus geloven worden onmiddellijk in de Here Jezus Christus geplaatst door de Heilige Geest van God. “Want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.”(I korinthe 12:13). Wat een verschil bestaat er tussen de leven-gevende kracht van de Heilige Geest en het dode ritualisme dat de overhand heeft in het Christendom!

          Het is waar dat God in een vorige bedeling (of administratie), tesamen met geloof en bekering, waterdoop vereiste en in de toekomstige bedeling weer waterdoop zal eisen. Waterdoop moet gezien worden in het licht der bedelingen. De opdrachten die de Here Jezus Christus gaf in Mattheus 28:19, 20 en Marcus 16:15-17 zijn niet Gods programma voor deze bedeling der genade Gods. De apostel Paulus was niet gezonden om te dopen maar om het Evangelie te prediken. (I Korinthe 1:17). Het vaste geestelijke programma voor de gemeente (het Lichaam van Christus) van deze bedeling wordt gevonden in het boek aan de Efeziers waar God ons vertelt dat er “één Here, één geloof, één doop”is.(Efeze 4:5). “Eén doop”, en dit  is niet waterdoop, maar de doop van de Heilige Geest. Feitelijk is wanneer het woord “doop”in de brieven gevonden wordt de betekenis iedere keer geestelijk, behalve in I Korinthe 1;13-17 waar de apostel Paulus verklaart dat hij niet gezonden was om met water de dopen.

Geachte lezer, vertrouw niet op waterdoop, kerklidmaatschap, of uw goede werken om u naar de hemel te brengen! Vertrouw liever op het voltooide werk van Christus hetgeen Hij tot stand bracht door Zijn dood aan het kruis toen Hij voor uw zonden stierf. Deze Goddelijke verlossing wordt geheel door geloof toegeëigend. Dit is het werk van de Heilige Geest van God. Het was deze waarheid die Paulus aan de Galaten bekend maakte toen hij schreef “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan”. Hebt u Christus aangedaan?  Zo niet dan kunt u dit doen door uw eenvoudig geloof in de Here Jezus Christus te plaatsen “Welke (dit is Christus) is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. (Romeinen 4:25)