De Gevangenis gevangen genomen

door 

J.W.Weeda

Daarom zegt Hij, Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis

gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven

Efeze 4 vers 8

Wat betekent dit vers? We zien hier 3 dingen die alreeds gebeurd zijn. Ten eerste Hij is opgevaren in de hoogte. Wie is Hij. Antwoord Christus. Ten tweede: Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Ten derde Hij heeft de mensen gaven gegeven.  De vraag is wanneer is Hij opgevaren in de hoogte tot God de Vader. Was dit in Handelingen hoofdstuk 1 toen Hij naar de hemel ging of was dit eerder? 

Laten wij lezen Johannes 20 verzen 15, 16 en 17. Daar lezen wij het volgende:  Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester.  Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. De Bijbel spreekt over 2 hemelvaarten van onze Heere Jezus Christus. Dit is de eerste hemelvaart van onze Heere. Deze hemelvaart is in harmonie met de activiteiten van de Hoge Priester op de dag van verzoening. Na Zijn opstanding en de verschijning aan Maria is Christus opgevaren in de hoogte, naar Zijn Vader. In Hebreeen 9 vers 24 lezen wij: Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Christus ging naar de hemel om alle dingen te vervullen. Hij is de tweede tabernakel binnengegaan wat niet met handen was gemaakt. Dit heeft met Zijn Hogepriester schap te maken. Hij is de Hogepriester voor Israel en dat zal Hij zijn in de toekomst als God weer verder gaat met Zijn plan met Israel. Om het volbrachte  werk compleet  te maken is Hij naar de hemel gevaren om Zichzelf te tonen  aan de Vader als bewijs van het feit dat Hij het volmaakte offer is voor altijd! 

Het tweede is hier dat Hij de gevangenis gevangen genomen heeft. Toen Christus stierf ging Hij 3 dagen en 3 nachten naar het dodenrijk. Dit was Hades (Grieks).  De moordenaar aan het kruis in Lukas 23 vers 42 vroeg aan de Heere Jezus Christus: Heere gedenk mij als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus Christus zegt tot hem Voorwaar zeg ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn. Het paradijs was in Hades.  In Hades had je een goed en een slecht gedeelte. De rechtvaardigen, heilige mensen gingen naar het goede gedeelte, het paradijs.  Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Dit was de tijd van Zijn sterven en Christus ging naar het Paradijs.  Zolang Christus nog niet opgevaren was naar Zijn Vader in de hemel Johannes 20:17 en kon nog niet worden aangeraakt is het logisch dat het Paradijs was in het hart van de aarde waar de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten was gebleven Mattheus 12 vers 40. 

We lezen in Lukas 16 vers 23 iets heel opmerkelijks, namelijk dit :  En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. Dit is niet een verhaal maar dit was en is realiteit mijn broeders en zusters. Ten eerste lezen we dat na de lichamelijke dood er volledig bewustzijn is en dat geldt nu nog steeds. Als mensen denken dat na de dood het helemaal afgelopen is dan hebben ze het mis. Christus was in het goede gedeelte en heeft tot de geesten gesproken. In I Petrus 3 vers 19 lezen wij: In Welke Hij ook, heengegaan zijnde, de geesten, die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. Christus is naar de nederste delen der aarde gegaan vanwege de rechtvaardige gestorvenen. Hij is naar hen toegegaan en heeft met hen gesproken en het doel was om hen te bevrijden en mee te nemen naar de derde hemel en hen voor de Vader te presenteren als eerste trofeeen verlost door Zijn bloed! De hoop van deze profetische gelovigen is aards. Zij wachten in het paradijs in de 3e hemel voor een tijd voor het duizendjarig rijk wat op aarde zal komen. In Judas 1 vers 14 en 15 lezen wij: En van deze heeft ook Enoch de zevende van Adam geprofeteerd zeggende; Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen. Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddeloos gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.  Dit zal zijn als de Heere Jezus  Christus terug komt op aarde en dan zullen deze gelovigen allemaal met Hem op aarde komen. Nu begrijpen wij waarom Christus het paradijs heeft meegenomen naar de 3e hemel! Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. In II Korinthe 12 vers 1-4 lezen wij: Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar; want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heeren. Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel; En ik ken een zodanig mens (of het in het lichaam, of buiten het lichaam geschied zij, weet ik niet, God weet het), Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.

Het derde wat we hier zien is dat Hij de mensen gaven of giften heeft gegeven. De gaven zijn de gaven van Efeze 4 vers 11: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Met dit doel: Volmaking der heiligen, tot het werk der bediening en tot opbouw van het lichaam van Christus waarvan Hij Christus het Hoofd is.  Totdat elke gelovige zal komen tot de eenheid van het geloof en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de maat van de grootte der volheid van Christus.Alles wat we hier boven lezen gebeurde toen Christus naar de hemel ging tijdens de eerste dag na Zijn opstanding. Hij ging het Heiligdom van God binnen, de tweede tabernakel wat niet met handen is gemaakt.  Apostelen en profeten zijn er nu niet meer. Waarom niet? Omdat Gods Woord compleet is. In Kolossenzen 1 vers 25 lezen wij het volgende wat Paulus ons vertelt: Welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods.