De apostel Paulus

                                                                  J.W.Weeda

                                                Dit boek bevat 4 studies. 

 

                                                      

 

 

Paulus ons voorbeeld

'

Deel 1

We mogen weten beste lezers dat wij een grote God en een geweldige boodschap hebben, de boodschap van genade Handelingen 20:24. Deze boodschap is de boodschap voor ons vandaag en in zijn totaliteit werkt deze boodschap ook in onze levens en bouwt deze boodschap ons op en bekrachtigd ons Romei­nen 16:25. In Romeinen 16:26 lezen wij dat dit evangelie ook tot gehoorzaamheid van het geloof is. 

 

We gaan het hebben over de apostel Paulus die ons voorbeeld is.

Een voorbeeld of prototype betekent de eerste.

Als gelovige bouw je je geestelijk leven op dat voorbeeld, prototype.

Prototype wat is dat? Een voorbeeld is een 1e auto- wordt ontworpen (tegenwoordig per computer), als hij in elkaar gezet is, getest en goedgekeurd is maken ze daarvan duizenden auto's.

 

We gaan nu kijken naar 2 voorbeelden in de Bijbel voor mensen (gelovigen) om na te volgen:

 

Christus: Mattheus 4:18-22: Zijn 12 discipelen koos de Heere Jezus Christus op aarde uit. Zij waren de echte volgelingen van de Heere Jezus op aarde. Zij gingen met Hem mee 3 jaar lang en leerden alles van Hem (leer, wijze van doen ).

De vraag is nu of wij als gelovigen de Heere Jezus Christus ook zo kunnen volgen zoals de discipelen dat deden?

Het antwoord hierop is nee. Hieronder lezen wij waarom niet.

1e: De aardse bediening van de Heere Jezus Christus is opgehou­den te bestaan. 2 Korinthe 5:16

2e Christus is God en Mens tegelijk. Hij was en is zonder zonde en Hij is volmaakt in alles! Wij kunnen Hem onmogelijk navolgen en precies zo doen wat Hij gedaan heeft.

3e God is waarachtig maar de mens is leugenachtig! De mens is zondaar van geboorte Romeinen 5:12 bevestigt dit, en kan daardoor God niet berei­ken en precies doen wat God doet omdat God zonder zonde is. De wet van Mozes liet (laat) ook zien dat de mens hulpeloos is. Romeinen 7:14 en de wet van God werd daarbij gesteld om de overtredingen.

 

Na de val van Israël in Handelingen 7 begon God een andere bedeling of administratie, de bedeling van genade Efeze 3: 1-7 waarin wij al bijna 2000 jaar leven. Een andere administratie met andere regels van God die God rechtstreeks gaf aan de apostel Paulus omdat uit te delen aan de mensheid.

Hoe kwam dit? Doordat Israël, Gods volk, God in Zijn totali­teit verworpen had met de steniging van Stefanus Handelingen 7. In Romeinen 11: 11,25 lezen wij: “Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken…….Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn”

 In deze bedeling van genade (Efeze 3:1-3)worden mensen zoals u en mij gered door genade door het geloof Efeze 2:8,9 en niet uit onze eigen werken wat wij gedaan zouden hebben maar door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis voor ons vol­bracht!

Wij hebben als gelovigen in Christus een heerlijke positie gekregen Efeze 1: 1-14 en we mogen weten en lezen in Kolossensen 2:10 dat wij volmaakt zijn in Hem, dat is Christus!!! In onze posi­tie kunnen wij rusten als gelovigen. Wij hoeven die positie niet te bereiken, die hebben wij al! God heeft rijkelijk deze positie aan ons gegeven!

Nu komt de vraag wie moeten wij volgen in ons dagelijks leven?

Het antwoord hierop is de apostel Paulus. Hij is de apostel der heidenen Romeinen 11:13. Het overgrote deel van het lichaam van Christus, de Gemeente, bestaat uit heidenen.

We gaan nu II Timotheus 3:10-14 lezen. Hier in deze verzen vertelt de apostel Paulus aan Timotheus het volgende:

 

Gij hebt achtervolgd mijn leer: Wat houdt deze leer nu in?

De leer die Paulus had ontvangen van de Heere Jezus Christus was de boodschap van genade Handelingen 20:24, Kol 1:25,26, Efeze 3: 1-10. Deze leer oftewel het Geheimenis was nooit bekend gemaakt bij de mensen maar wel bekend bij God voor de grondlegging der wereld. De kern van dit Geheimenis is dat GodJood en niet-Jood heeft verzoend in één Lichaam, het Li­chaam van Christus waarin geen onderscheid meer is tussen Jood of niet Jood Efeze 2:14-19. Hij heeft zo een nieuwe mens in Christus geschapen.

Deze boodschap van genade is een heel andere boodschap die Petrus op de pinksterdag Handelingen 2: 16 aan het Joodse volk te Jeruzalem verkondigde. Dit waren de woorden van de profeet Joel wat reeds voorspeld was dat de laatste dagen voor het 1000 jarig Koninkrijk zou beginnen op dat moment.

II Mijn wijze van doen ( Engels: manner of life)

Het leven van de apostel Paulus was niet alleen maar theore­tisch! Het is ook praktisch: hoe het behoort te zijn in het leven van de gelovige elke dag.

Filippensen  3:12-14 laat ons zien dat de apostel Paulus ook niet 100% goed was in zijn handel en wandel maar hij stree­fde ernaar of hij het ook grijpen mocht en zo mogen wij ook doen. Gods genade werkte in hem. 2 Korinthe 12: 7-10. En ook in ons.

 III Voornemen: dat is een doel. We gaan hiervoor naar Handelingen 20: 22-24. Hier lezen wij dat de apostel Paulus zijn leven zou geven voor de boodschap van genade vers 24. Wat er ook gebeur­de, hij liet zich niet leiden door de omstandigheden hoe zwaar die ook waren. Een vraag aan ons is of wij ons laten leiden door de omstandigheden? Laten wij ons terneer drukken? De apostel Paulus deed dit in ieder geval niet. Het doel van hem was ook: Kolossensen 1: 28-29: een ieder mens volmaakt stellen in Christus. Dat was de motor die er achter zat. God is be­zorgd om ieder mens I Timotheus 2: 3-6.

IV Geloof: Kolossensen 1: 29, Filippensen 4:13. Paulus had in zijn dagelijks leven een rotsvast vertrouwen in Christus en in God. Hij zegt ook dat het Christus is Die hem kracht geeft. Dat vertrouwen, geloof, behoort ook in ons leven te zijn. Hoe vaak zijn we niet bang als gelovigen. Wij behoren echter vrijmoedig te zijn en door te gaan 2Timotheűs 4:7,17, Romeinen  8: 14-16, 2Timotheűs 1:7,8

Lankmoedigheid, liefde, geduld

Dit heeft te maken met zelfopoffering. Jezelf opofferen ter­wille van de ander Filippensen 2:3,4, 2 Tim 3: 12 ook te lijden voor Christus.

In 1 Korinthe 15:58 staat geschreven: je arbeid in de Heere is nooit ijdel, tevergeefs!

Tenslotte dit beste lezer. God wil dat u de bood­schap van genade leert kennen en dat u dit ook eigen wilt maken in uw leven. Romeinen 16:25,26. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     

PAULUS DE GEREDDE ZONDAAR

Deel 2

Inleiding:

  In de vorige studie hebben wij het gehad over Paulus die ons voorbeeld in leer en wandel is.

Deze studie gaat over Paulus als geredde zondaar. We gaan in de Bijbel kijken wie Paulus was voordat hij gered werd door de Heere Jezus Christus vanuit de hemel. We gaan ook kijken wat Christus voor ons heeft gedaan en hoe mensen vandaag gered kunnen worden.

 

De teksten voor deze studie zijn 1Timotheűs 1:12-17

 

I 1Timotheűs 1:12,13: ”En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; Die te voren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid.”

 Wie was Paulus?Voor deze vraag gaan we naar de brief van de Filippensen. In Filippensen 3: 4-6 lezen wij dat Paulus een Jood was van de stam van Benjamin, naar de wet een Farizeeër. Wat had Paulus of Saulus gedaan? Antwoord: vervolgen. Wie? De gemeente te Jeruzalem. In de wet van God was hij onberispelijk! Hoe kan dit? Als wij lezen dat hij de voor­naamste der zondaren was en hier zegt hij in de wet van God onberispelijk was.

Antwoord: Paulus zat in een religie, in een religieus systeem! Dit bracht hem ertoe om zijn eigen rechtvaardigheid vast te stel­len. Hij zat in deze religie aan de top, ver boven andere mensen. In Galaten 1:14 staat: “En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen”

Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij was een godslasteraar, hij sprak godslasterlijke taal, vloekte, spotte en lasterde. Hij joeg mensen achterna niet alleen met woorden maar juist met daden. Hij bracht ze in de gevangenis. Laten wij lezen Handelingen 26:9-11:”Ik meende waarlijk bij mijzelf, dat ik tegen de Naam van Jezus van Nazareth vele tegenpartijdige dingen moest doen. Wat ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb velen van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende; en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikwijls gestraft, en gedwongen te lasteren; en boven mate tegen hen woedende, heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden”

Paulus ging heel ver. Hij negeerde en weigerde de Heere Jezus Christus in zijn ongeloof.

In Handelingen 8:1-3, Handelingen 9:1-2, Hande­lingen 22: 3-5, Handelingen 26: 8-11 kunt u lezen wat er allemaal gebeurde.

Op de weg naar Damascus greep God in! God redde Zijn grootste vijand op aarde.  Waarom? Het was wegens het feit dat Israël God totaal  verwor­pen hadden met de steniging van Stefanus in Handelingen 7 en samen met de wereld in opstand kwam tegen God en Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. God stopte Zijn aardse plan wat Hij had met Israël (en heeft) en stelde dit aardse plan uit naar een ander tijdstip, lees Romeinen 11:25,26 redde zijn grootste vijand door genade door het geloof.  Het was door Gods barmhartigheid dat Paulus gered werd. Paulus stond aan het hoofd van de rebellie tegen de Heere Jezus Christus. In die tijd heeft Paulus alles in ongeloof gedaan. 

God echter d.m.v. de Heere Jezus Christus bekrachtigde Paulus, het is Gods kracht die in Paulus ging werken en die ook in u en mij als gelovige werkt. Laten wij dit lezen in I Korinthe 15:9-10:”Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik, wat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zijn allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is.”

En God stelde Paulus in de bediening. Laten wij lezen in Hande­lingen 9:15,16: De Naam van God te dragen voor de heidenen, de koningen en de kinderen Israëls. God gebruikte Paulus om Zijn bedeling van Genade, lees Efeze 3:1-7, die voor de grondlegging der wereld bekend was bij God, te verkondigen aan iedereen die het wilde horen.

U zult misschien wel zeggen: Paulus was toch een moordenaar? Hij had toch berecht moeten worden? Gods wegen echter anders, Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk!

 

II: 1Timotheűs 1:14:”Doch de genade van onze Heere is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus”

Wat betekent het woord genade? In het  Engels Grace wat betekent: The free mercy of God, or the enjoyment of His favour 2Timotheus 1:9: “Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen.  Het is de vrije barmhartigheid van God of de vreugde van Zijn gunst! Het is onver­diende vergevingsgezindheid van God. Het gaat verder dan alleen maar kwijtschelding van onze schuld! De apostel Paulus en wij als gelovigen in het lichaam van Christus hadden en hebben niets verdiend dat wij gered voor eeuwig!

God betaalde d.m.v. de Heere Jezus Christus de prijs. Hij, de Heere Jezus Christus betaalde daarvoor met Zijn Eigen leven voor ons, ja voor u en mij, op Golgotha door aan het kruis te sterven voor ons. Wat een liefde! We lezen in Romeinen 5:8: “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren”

We lezen hier over geloof en liefde in 1Timotheűs 1:14. Laten wij gaan kijken wat dat geloof betekent. Paulus wist wat het geloof was. Hij wist Wie hij moest geloven, wie hij moest vertrouwen! Geloof en liefde is in Christus Jezus! Lees voor uzelf Filippensen 2:5-10. Wij waren goddeloos die wij van geboorte hebben. Wij kunnen niet vanuit onszelf van God houden, omdat wij zondaars zijn. Lees Romeinen 5:12! Wij waren vijanden van God maar Christus stierf voor ons toen wij nog zondaars waren! Het is Zijn geloof en liefde wat ons heeft gered voor de eeuwigheid.

 

III: 1Timotheűs 1:15: “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.”

Hier zijn de beroemde woorden van de apostel Paulus: van welke ik de voornaamste ben: chief of sinners! Wat wil hij hiermee zeggen, wat betekent dit? Paulus was de eerste mens die door genade door het geloof gered werd. Hij was de eerste in het lichaam van Christus, de Gemeente!

    Laten wij voor dit gaan naar Galaten 2: 12-15. Hier lezen wij dat wie niet een Jood was, was een zondaar. De heidenen werden zondaren genoemd. Joden van nature waren geen zondaren uit de heidenen. God werkte met het volk Israël voor bijna 2000 jaar. God bracht Abraham door allerlei omstandigheden in het land Kanaan, het beloofde land. Alles kwam naar een punt en wat was dat punt? God beloofde volgens profetie dat er een koning zou komen  Die regeren zal tot in eeuwigheid!

Maar de Joden samen met de heidenen kruisigden de Heere Jezus Christus, later stenigden zij Stefanus en het aangeboden Koninkrijk op aarde ging werd uitgesteld vanwege deze daad.

Paulus begon met zijn vervolging tegen de gemeente te Jeruzalem.  Paulus toen nog Saulus genoemd ging achter de gelovigen aan en zei bij zichzelf dat deze Jezus niet de Christus was. Paulus had de leiding en heel veel macht. Hij had vrijbrieven gekregen om ook in buitenlandse steden zoals Damascus gelovigen in Christus op te pakken en mee te voeren naar Jeruzalem om ze daar te berechten.  God stopte hem op de weg van Damascus. Lees Handelingen 9:1-31, Handelingen 22:4-21, Handelingen 26:9-19. God redde Paulus door genade door het geloof. 

Als God zoveel genade schonk aan een man met zoveel macht, die tegen Gods wil in ging, dan kan iedereen gered worden. Lees 2 Korinthe 5:19-21.

 

IV 1Timotheűs1:16: “Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld van hen, die in Hem geloven zullen ten eeuwige leven”

Wat betekent het woord barmhartig? Medelijdend en mededogend. God had medelijden met Paulus en redde hem door genade door het geloof. Paulus was en is de eerste in het lichaam van Christus en realiseerde zich al de lankmoedigheid van God erg goed in zijn leven. God is lankmoedig. Dit betekent dat Hij veel kan verdragen en geduldig is met mensen. Dat heeft Hij ook laten zien in het leven van de apostel Paulus. Dit is tot voorbeeld voor ons die net als de apostel Paulus leden zijn van het lichaam van Christus 1 Korinthe 12:13.  

Een voorbeeld. In 2Timotheűs 1: 13 lezen wij: ”Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus is”. De apostel Paulus is niet alleen om in wandel na te volgen maar ook in de leer die hij van de opgestane Heere Jezus Christus vanuit de hemel had ontvangen. 1 Korinthe 4:16, 11:1. Paulus volgde Christus in de boodschap van genade wat Christus hem had toevertrouwd en dit behoren wij ook te doen.

 

V 1Timotheűs 1:17: “De Koning der eeuwen nu, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid”

De alleen wijze God. Jesaja 55: 8 zegt ons het volgende: ”Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere”  Gods wegen gaan verder dan onze wegen en zijn ondoorgronde­lijk. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten en denkbeelden. Hij alleen is de wijze God, niemand is wijzer dan Hij. Zijn gedachten zijn veel hoger dan de onze.  Lees Romeinen 11: 33-35!

Hij is veel wijzer dan ons. Het is de rechtvaardigheid van God.

 

Wat is religie? Romeinen 10: 1-3 geeft het antwoord hierop, het is eigen gerechtigheid zoeken. In Filippensen 3:9 kunnen wij lezen over de rechtvaardigheid van God. Paulus kende vanuit zijn verleden de rechtvaardigheid in de religie, de wet. De rechtvaardigheid van God gaat veel verder. Het is wat Christus voor ons gedaan heeft. Paulus zegt dat hij de voornaamste der zondaren is. Paulus had vreselijke dingen gedaan tegen God en God redde hem door de Heere Jezus Christus uit genade door het geloof. Zo zijn wij als gelovigen in het lichaam van Christus ook gered.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Deel 3

PAULUS DE EVANGELIST

 

We lezen Handelingen 19:8-10: “En hij ging in de synagoge, en sprak vrijmoedig, drie maanden lang met hen handelende, en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard werden, en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heeren voor de menigte, week hij van hen, en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van Tyrannus. En dit geschiedde twee jaren lang, alzo dat allen, die in Azië woonden, het Woord van de Heere Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken”

 

Paulus was te Efeze voor 2 jaren in de school van Tyrannus en de mensen hoorden het Woord van de genade van God! Een school is een goede plek om Gods Woord uit te leggen.  

In de eerste studie hebben wij al uitgelegd dat Paulus ons voorbeeld is. Hij is het menselijk voorbeeld voor ons om te volgen, niet alleen in wandel maar ook in leer, de genadeleer. Zijn brieven bevatten wat God nu doet in deze tijd van genade, de bedeling van genade. Lees I Korinthe 4:16 en I Korinthe 11:1.  

Wij als leden van het lichaam van Christus kunnen niet datgene doen wat de apostel gedaan heeft. De Heere gaf hem ook bijzondere kracht voor is wat ik geloof. Wij lezen dus dat allen, die in Azië woonden het Woord van de Heere Jezus hoorden! Zij hoorden het goede nieuwe van Gods genade!. Klein Azië is geheel Turkije nu. Een enorm land!  Paulus had geen moderne communicatiemiddelen zoals wij die nu hebben. Toch hoorden de mensen in Klein Azië het Woord van God! Het Woord van God moet een geweldige kracht uitgeoefend hebben in Klein Azië.  Paulus bracht 2 jaar lang het Woord van God in de school van Tyrannus nadat hij 3 maanden het woord van God in de synagoge te Efeze had gebracht. Blijkbaar waren er veel mensen die kwamen luisteren naar Gods Woord. Dat dit zo gebeurde is dat het evangelie met kracht naar de mensen kwam en het was nieuw in de wereld. Paulus had een aantal medestanders, denk aan Apollo, Aquila en Priscilla, Aristarchus, Epafras, Lukas, Timotheus, Titus etc. Zij waren allemaal verwikkeld in Paulus zijn bedie­ning! Klein Azië heet nu Turkije. Het land is voor 99% Islamitisch. Er wonen nu op dit moment meer dan 80 miljoen mensen.

Paulus bracht het evangelie van genade in Efeze. Evangeliseren was en is nu nog steeds hard nodig in deze gebroken wereld waarin wij leven. Om te evangeliseren behoor je zelf eerst goed te begrijpen en te geloven wat de boodschap van genade inhoudt (eigen maken). Daarna behoor je gemotiveerd en overtuigd te zijn om te evangeliseren.

II Korinthe 5:20-21: “Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bad; wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen. Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”

In de praktijk komt het er op neer dat wij onze verantwoordelijkheid herkennen om te evan­geliseren. Want Gods wil is: 1 Tim 2:3,4: “Want dat is goed en aangenaam voor God, onze Zaligmaker; Die wil dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”

Als wij als gelovigen niet branden van verlangen voor ongelovigen om gered te worden, is er iets geestelijk mis met ons. God wil door ons heen werken om andere mensen die niet geloven hen het evangelie van genade te verkondigen zodat zij ook de Heere Jezus als persoonlijk Verlosser zullen aannemen.

De apostel Paulus had een enorme invloed in Efeze en omgeving door de krachtige boodschap van genade.

In  Kolossensen 1: 3-7 lezen wij dat de apostel Paulus vanuit de gevangenis te Rome de boodschap van genade d.m.v. deze brief aan hen schreef.  Wij zien ook dat zijn geliefde en getrouwe medebroeder Epafras de gelovigen te Kolosse veel leerde over de boodschap van genade zodat zij opgebouwd werden en dit ook vruchten met zich mee bracht.

 

Voor ons als gelovigen is dit een mooi voorbeeld hoe het evangelie van genade aan de mensen bekend werd gemaakt en wat dit voor effect had!  

We lezen I Thessalonicenzen 1: 3-5: “Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en de arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus, voor onze God en Vader. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.”

Wat predikte de apostel Paulus? De boodschap van genade, de glorie van het kruis: de dood aan het kruis, dat Hij is begraven en dat Hij is opgestaan. Onze identificatie met Hem Romeinen 6:1-10. Hoe iemand nu gered kan worden en dat dit voor een ieder mens is. 

De boodschap kwam dus niet alleen in woorden, maar ook in kracht, in de Heilige Geest en in alle verzekerdheid.

I Korinthe 2:1-5 zegt ons Christus en Die gekruisigd. Dat is de kern van het evangelie van genade! Dit is wat wij aan de ongelovige mensen behoren te vertellen.

Wat belangrijk voor ons is Galaten 1:6-8. We behoren niet af te wijken van de boodschap van genade maar juist daarmee door te gaan. We lezen in 2Timotheus 3:10 het volgende: “Maar gij hebt nagevolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.”  Dit zei de apostel Paulus aan het einde van zijn leven te Rome tegen Timotheűs en dit geldt ook voor ons.

Ook vraagt de apostel Paulus vraagt of mensen voor hem bidden voor vrijmoedigheid. In Efeze 6:19 lezen wij: “En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening van mijn mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken.” Zo behoren wij ook voor elkaar te bidden dat inderdaad het Evangelie van genade met veel vrijmoedigheid bekend mag gemaakt worden aan de mensen om ons heen.

Zoals we al weten is dat het Evangelie met kracht kwam. Wat is het bewijs van kracht? Het bewijs van kracht is het resultaat! Een voorbeeld hiervan is de wind. Je ziet de wind niet maar je kunt het wel voelen en de uitwerkende kracht daarvan kun je goed zien als er storm is geweest in Nederland: omgewaaide bomen, dakpannen van de huizen etc.

Het effect van het evangelie van genade is dat mensen ten eerste worden gered van de eeuwige dood en dat ze opgebouwd en gesterkt worden! Romeinen 16:25,26

Wij behoren te bidden dat het Woord van God , het genade evangelie, de harten van mensen mag overtuigen. Lees Efeze 6:18!

Het moet zo zijn dat als wij God Woord van genade delen met mensen, dat mensen ons niet gaan vereren met de woorden van wat een goede prediker bijvoorbeeld maar dat ze gaan zeggen dat wij een grote God hebben in Christus Jezus onze Heere. God krijgt alle eer!

Je kan zelf niet mensen overtuigen, dit behoort Gods Woord de Bijbel te doen. God geeft de wasdom. Lees I Korinthe 3:6,7.

Als je Gods Woord deelt met mensen dan is het belangrijk dat je datgene deelt wat je weet en gelooft.

    Blijf ook bidden om meer licht in het Woord van God.

De bediening was bemoedigend van de apostel Paulus. Waarom? Door de levensstijl van de apostel Paulus. Dit heeft en had effect.

Genade is niet een reden om te zondigen. Genade geeft je het vermogen om de zonde te overwinnen. Als je geen overwinning in je leven hebt en je gaat naar buiten met de boodschap van genade dan heeft dit weinig effect.

De boodschap van genade leert ons dat er altijd tegenstand is van de duivel, de tegenstander want die zit ook niet stil. Paulus moest constant zijn bediening verdedi­gen!

Oppositie is er altijd en vooral van degenen die je het dier­baarst zijn!

 

 

Filippensen 1:12-14 lezen wij: “En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is; Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen; En dat het merendeel der broeders in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken” Paulus was in de gevangenis. We kunnen uit dit stukje leren dat zijn gevangenschap meer bevordering voor het Evange­lie was.

Vanuit Filippensen 1:28 mogen wij weten dat wij niet bang hoeven te worden voor de mensen die tegenstaan!

In Handelingen 19:24-30 lezen wij dat de stad Efeze in rep en roer kwam vanwege de boodschap van genade. De mensen werden kwaad en een zekere Demetrius veroorzaakte deze oproer. De grootste vijand die wij hebben is religie en dit is in heel de wereld! Satan rommelt met religie!

 

Wij als gelovigen in Christus zijn Zijn ambassadeurs! Lees nogmaals II Korinthe 5: 19-21! Wij geven Gods Woord door in alle eenvoudigheid. Wat ons soms weerhoudt is onze eigen angst. Wij hoeven echter niet bang te zijn maar juist de vrijmoedigheid te nemen om Gods genade aan de mensen bekend te maken.  

Tenslotte willen we deze studie eindigen met de woorden die de apostel Paulus aan Timotheűs  schreef in zijn laatste brief aan hem. 2Timot­heűs 4:2-5: “Predik het Woord; houd aan tijdig, ontijdig; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maar, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.”  

We behoren het werk te doen als een evangelist en de apostel Paulus is het voorbeeld voor ons hier in. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                PAULUS VERBAZINGWEKKENDE ENERGIE

 

Als gelovigen weten wij dat de apostel Paulus ons voorbeeld is in leer, wijze van doen, ( dit is dagelijkse wandel ), geloof. 2 Timotheus 3:10: “Maar gij hebt nagevolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid

 

     In deze studie gaan we kijken naar de verbazingwekkende ener­gie, waar haalde de apostel Paulus deze energie en kracht vandaan zelfs toen hij in de gevangenis zat en zijn handen geketend waren?

We gebruiken voor deze studie 2 teksten te weten:

Romeinen 15:18: “Want ik zou niet durven iets te zeggen, dat Christus door mij niet gewerkt heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen, met woorden en werken”

Kolossensen 1:29: “Waartoe ik ook arbeid, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht”

Paulus ervoer en realiseerde zich in zijn leven dat de kracht niet van hem zelf kwam maar van God die in hem werkte door de Heere Jezus Christus!

 

I

Wij behoren eerst als gelovigen goed weten en geloven wat onze positie is in Christus. Wat wij hebben in Christus en wat Christus voor ons heeft gedaan? We lezen Galaten 2:20: “Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft” Dit gaat samen met de verzen uit Romeinen 6:1-4 en 6. Wij zijn nieuwe mensen in Christus en Hij leeft in ons door middel van Zijn Geest waarmee we verzegeld zijn op het moment dat wij de Heere Jezus Christus aannamen in ons leven. Efeze 1:13, 4:30.  Romeinen 8: 15,16 nog zo’n mooie tekst: “Want gij hebt niet ontvangen, de Geest der dienstbaarheid weer tot vreze, maar gij hebt ontvangen de Geest der aanneming tot kinderen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”  De apostel was hier goed van doordrongen en wij kunnen dit ook!

 

II

Ten 2e kunnen wij lezen dat Paulus zich in zijn leven zich totaal overgaf aan de Heere Jezus Christus! Hij erkende en was zich ten zeerste bewust van het feit dat de kracht van God kwam I Korinthe 15:10: “Doch door de genade Gods ben ik , wat ik ben: en Zij genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is”

Filippensen 4:13: “Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft”.

Ondanks alle vervolgingen en lijden, gevangenschappen kon de apostel Paulus toch deze dingen zeggen. Het zijn de woorden van God door de apostel Paulus aan ons.

We lezen Filippensen 3:7-10

Hier in deze verzen lezen wij dat de apostel Paulus alles van vroeger, opleiding en wat hij voor voordeel in het vlees had als schade achtte om Christus te winnen in zijn leven en te ver­trouwen op de kracht van God. Alleen de uitnemendheid der kennis van Christus bleef over in zijn leven omdat Christus zijn leven was.

Zo behoort het ook in ons leven te zijn: God leeft in ons en gaat pas echt werken als je je aan Hem overgeeft: dan doet Hij het denken, Hij maakt de beslissing, Hij doet de overtuiging in ons leven niet jijzelf of een ander.

Ten eerste is het belangrijk dat wij de Schrift tot ons door laten dringen en aannemen en het ook eigen maken, dat het een deel wordt van ons dagelijkse leven. Ten tweede is het niet alleen de Bijbel lezen of hebben en de waarheden van God te kennen. Kennis kan ons opblazen.

Het is meer dan dat. Het behoort ook levend te zijn in onze levens, in u en mij. Het behoort gezien te worden. Wat we behoren te doen is zoals in Romeinen 12:1,2 staat: Onze levens (lichaam, ziel en geest)over­gegeven aan God, ten dienste stellen van God (algemeen).

Laten wij Efeze 1:18-20 lezen: “Namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke de hoop van Zijn roeping is, en welke de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is in de heiligen; En welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons, die geloven , naar de werking van de sterkte Zijner macht, Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet aan Zijn rechterhand in de hemel”

En 2 Korinthe 4:7 zegt ons: “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet van ons”.

De Heilige Geest Die samengaat met Gods Woord is onze leraar! Wij kunnen vele instructeurs hebben maar tenslotte is het God d.m.v. Zijn Geest die in ons werkt! Onze bekwaamheid is uit God, niet uit onszelf.  Dit be­hoort dagelijks in ons leven te werken.

 

 

III

Paulus was bewust van de kracht van God die in hem werkte, hij was bewust van de boodschap die hij ontvangen had, de boodschap van genade Handelingen 20:24 en het Geheimenis Efeze 3:1-3. Dat gaf hem ook de energie om door te gaan totdat aan zijn sterven. De apostel Paulus zegt in II Timotheus 4:7,8 het volgende: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geeindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.”

 Het is belangrijk om de boodschap van genade en Gods geheimenis bekend te maken. God neemt een gekruisigd mens om een gekruisigde Christus te prediken! Als voorbeeld hebben wij Paulus. In  Kolossensen 1:24,25 lezen wij dat hij Epafroditis zend naar de gelovigen te Kolosse. Waar hij ook heen ging, hij maakte de boodschap van genade bekend bij alle mensen zelfs in de gevangenis. God gaf hem dit werk om te doen. God stelde Paulus in de bediening I Tim 1:12-13.

God heeft ook een taak voor ons. Paulus deed  alles  in volle overtuiging en in de kracht van God I Korinthe 2:5, I Thessa­lonicensen 1:5: “Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in de Heilige Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet , hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil”

Natuurlijk behoren wij eerst Gods Woord en dan specifiek het Genade evangelie goed te kennen voordat wij andere mensen met deze wonderbare boodschap verkondigen. Wij kunnen niet alleen maar Bij­belstudies, preken, boeken (commentaren) of naar confe­renties gaan. 

En vergeet niet dat God  de wasdom geeft.  Hij overtuigt de mensen van Zijn Woord zodat zij erover nadenken! Hij redt mensen, niet wij.

Wij behoren ons ook gesterkt voelen door Zijn kracht die in ons werkt, Zijn opstandingskracht, zoals de apostel Paulus dat had in zijn leven. Lees Kolossensen 1:28,29.

 

Wij hebben een prachtige boodschap van verzoening, verlossing, vergeving door de Heere Jezus Christus! Laten wij die vertellen aan de mensen! Mensen behoren in­zicht te krijgen in Gods Woord! Efeze 1:17,18.

Bovendien  mogen we weten dat onze arbeid in de Heere Jezus Christus nooit tevergeefs is. 1 Korinthe 15:58. Onze overwinning is door de Heere Jezus Christus.

Wij mogen ook weten dat onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Efeze 6:10-13, maar tegen de satan en zijn machten die altijd tegenstaan of weerstaan. En daarbij mogen wij weten vanuit Romeinen 8: 22: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.”

'