Pinksteren

door

J.W.Weeda

 

Wat betekent Pinksteren?

Pinksteren komt van het woord Pentekoste wat betekent 50 !

 

Wat was het Pinksterfeest? Om deze vraag te beantwoorden moeten wij naar het Oude Testament gaan. We gaan lezen  Leviticus 23:15-17: “Daarna  zult gij u tellen van de andere dat na de sabbat, van de dag, dat gij de garf van het beweegoffer zult gebracht hebben; het zullen zeven volkomen sabbatten zijn; Tot de andere dag, na de zevende sabbat, zult gij vijftig dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer aan de Heere offeren. Gij zult uit uw woningen twee beweegbroden brengen, zij zullen van twee tiende meelbloem zijn, gedesemd zullen zij gebakken worden; het zijn de eerstelingen  voor de Heere.”  en in Deuteronomium 16:9-10 lezen wij het volgende: “Zeven weken zult gij u tellen; van dat men met de sikkel begint in het staande koren, zult gij  de zeven weken beginnen te tellen. Daarna zult  gij de Heere, uw God, het feest der weken houden; het zal een vrijwillige schatting van uw hand zijn, dat gij geven zult, naar dat u de Heere, uw God zal gezegend hebben”

We kunnen hieruit opmerken dat het Pinksterfeest of het feest van de eerstelingen  een puur Joods feest was.

Er waren 3 grote Joodse feesten te weten:

1e Feest: Het Pascha: Het feest van de ongezuurde broden 7 dagen lang. Dit kunnen wij lezen in  Numeri 28: 16-17 en  Leviticus 23:5,6. Herdenking van de uittocht uit Egypte.

2e Feest :van de oogst de eerstelingen, het Pinksterfeest dat 50 dagen na Pascha werd gehouden . Lees Exodus 34:26

3e Feest: Het Loofhuttenfeest  wat we kunnen lezen in  Leviticus 23:34  (7 dagen).

Deze 3 feesten zoals beschreven in Leviticus 23 zijn de feesten van Jehovah God. Deze 3 feesten zijn een schaduw en laat zien later de voor eens en altijd dood en opstanding van onze Heere Jezus Christus Die de zonde heeft weggedaan Hebreeen 9 vers 26. Dit werd volbracht door Zichzelf te offeren aan het kruis . Daarna stond Hij op van de doden werd de eersteling van hen die ontslapen zijn. Wij hebben nu het beeld Christus, Die ons Pascha is! I Korinthe 5 vers 7

We lezen Handelingen 2: 1-13.

De vraag is wat er gebeurde op de Pinksterdag te Jeruzalem? In Handelingen 2 werd vervuld het Pinksterfeest. Lees Ezechiel 36:26-27!

1e De Heilige Geest werd uitgestort op al de 12 apostelen en al de andere mensen die daarbij waren. Dit was beloofd door de Heere Jezus  Christus (zie Handelingen 1:5). Christus is de Doper. Mattheus 3:11. hier in Handelingen 2. Verder kunnen wij lezen dat de mensen onder controle van de H. Geest waren. Zij gingen talen der mensen spreken die ze nog nooit hadden gesproken zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ze waren voor het spreken in die vreemde talen nog nooit naar school geweest. Als wij Frans of Engels willen spreken moeten wij dit op school leren en dat duurt toch wel een aantal jaren!

2e Wat we hier lezen is een profetie van Joel (vers 16-20.) Het zijn de laatste dagen van Israël voordat de dag des Heren zou komen!

3e Er waren alleen Joden en mensen die Jood waren geworden (Jodengenoten) aanwezig te Jeruzalem! Van heidenen is nog helemaal geen sprake!

4e Petrus predikt het kruis tot schaamte (Handelingen 2; 22-24 en vers 36).

5e De mensen zijn verslagen in het hart en vragen zich af wat ze moeten doen om behouden te worden. Het antwoord hierop is bekeert u  en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en dan zullen ze de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:37,38.

 

We kunnen in de Bijbel 3 keer lezen hoe een mens behouden kan worden en het eeuwig leven kan ontvangen en  telkens is er een ander antwoord. Te weten:

1e In Lukas 18:18-22 i.v.m. de rijke jongeling: verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen, gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts en volg Mij.

2e In Handelingen 2:37-38: Bekeert u en een ieder van u worde gedoopt voor de vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

3e In Handelingen 16:30-31. Met de gevangenbewaarder: wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Antwoord: Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden gij en uw huis.

 

De Gemeente te Jeruzalem.

Wat zijn de kenmerken van de Gemeente te Jeruzalem? 

De kenmerken waren dat de mensen moesten volharden in de leer der apostelen. Handelingen 2:42-47,  de breking van het brood. Vele wonderen en tekenen geschieden. Alles gemeenschappelijk. Het verkopen van goederen en de verdeling ervan. Dagelijks eendrachtig bijeen zijn in de tempel. Zij hadden genade bij het ganse volk en de Heere deed dagelijks mensen tot de gemeente toe die zalig werden.

 

Nu we dit allemaal gelezen hebben en begrijpen vragen wij ons af hoe God nu werkt?

God werkt nu ook door Zijn Geest maar anders dan op de Pinksterdag!

 

Hoe werkt Gods Geest nu?

1e De Heilige Geest doopt nu mensen in het Lichaam van Christus welke is de Gemeente

Dit kunnen wij lezen in I Korinthe 12:13. De Heilige Geest is nu de Doper!

2e Iedere gelovige nu is verzegeld met de Heilige Geest op het moment als hij/zij Christus in zijn leven aanvaard/aanneemt. Efeze 1:13,14.

3e De Heilige Geest is nu niet op of over ons zoals op de Pinksterdag. Wij als gelovigen zijn niet onder controle van de Heilige Geest. De Heilige Geest echter woont wel in ons!

1 Korinthe 2:12.

4e Wij als gelovigen in Christus behoren vervuld te worden met de Heilige Geest Efeze 5:18.

 Kenmerken van het Lichaam van Christus, de Gemeente van nu

 

1e Het lichaam van Christus, de Gemeente van nu begon met de bekering van de apostel Paulus in Handelingen 9. (de bediening van de apostel Paulus onder de heidenen begon echter in Handelingen 13 maar dit even terzijde).

2e Het Lichaam van Christus bestaat uit zowel Joden als Heidenen, er is geen verschil meer tussen Jood en Heiden Efeze 2:16-18. Het lichaam van Christus heeft vele leden doch het is één Lichaam en Christus is het Hoofd.

3e Door genade door het geloof wordt nu iemand behouden zonder werken (werken der wet).

Efeze 2:8,9. Door het volbrachte werk van Christus!

4e De Heilige Geest doopt ons in het Lichaam van Christus op het moment dat we gaan geloven in de Heere Jezus Christus. Gods Geest woont in de gelovigen. Wij als gelovigen zijn een tempel van de Heilige Geest die in ons woont. 

5e De Gemeente die Zijn Lichaam is is een organisme, geen organisatie bestaande alleen uit gelovigen.

 

De prediking van het kruis door Paulus gepredikt:

Paulus predikt de glorie van het kruis 1 Korinthe 1:17.

A De Wet is aan het kruis genageld Kolossensen 2:14

B Jood en Heiden in één Lichaam door het kruis, het Lichaam van Christus Efeze 2;15-16

C Gekruisigd met Christus Galaten 2:20

D Overheden en machten van satan verslagen Kolossensen 2:15

 

Paulus was niet gezonden om te dopen met water I Korinthe 1:17. Waarom niet?

Omdat Christus alles heeft volbracht! Christus heeft de wet aan het kruis genageld Kolossensen 2:14, Hij is het einde der wet Romeinen 10:4 !  Onze zonden zijn vergeven door Zijn bloed wat voor ons vergoten is aan het kruis op Golgotha Efeze 1:7, Kolossensen 1:14. Wij hebben nu de vergeving door Zijn bloed! 

Wat een rijke zegeningen hebben wij in Christus lieve broeders en zusters!

Conclusie: 

Vraag: Behoren wij Pinksteren te vieren als gelovigen in Christus?

Het antwoord is NEE! Waarom niet: Ten eerste wij zijn geen Israel, geen Joden

Wij zijn leden van het Lichaam van Christus. Onder deze Bedeling van Gods Genade

is alles al volbracht door God en wij hebben nu het beeld Christus!!

Dankzij het Christendom hebben wij deze Christelijke feestdagen nu nog en kunnen

we daarvan genieten en ook mensen uitleggen hoe de waarheid van God is I Timotheus 2 vers 3 en 4